بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری

پایان نامه بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری
نوع فایل: World و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 182 صفحه


چکیده
یکی از شیوه های متنوع در راستای معرفت هستی و خالق آن، عرفان است. متون نثر عرفانی برای شناخت عرفان ، کاربرد اصطلاحات عرفانی و تأثیر پذیری نویسندگان به ویژه؛از دو اصطلاح «توکّل ورضا» حائز اهمیّت است. این پایان نامه در پنج فصل کوشیده است ،با روش مطالعه ،پژوهش و تحلیل ؛به بررسی بازتاب«توکل»و«رضا» در آثار عرفانی:«رساله قشیریّه، منازل السائرین، کشف المحجوب، کشف الاسرار، الانسان الکامل، مرصادالعباد، تذکره الاولیا، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه» بپردازد.به این منظورفصل اوّل، به کلیات تحقیق،فصل دوم به مبانی نظری تحقیق در زمینه ی عرفان،احوال،مقامات،اقوال عرفاومشایخ و فصل سوم،به شرح احوال و زندگینامه نویسندگان متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری،«قشیری،خواجه عبدالله انصاری،هجویری،میبدی،نسفی،نجم الدّین رازی،عطار نیشابوری و عزّالدّین محمودبن علی کاشانی»پرداخته است.فصل چهارم بررسی و تحلیل نمونه های متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری است.در فصل پنجم از این پایان نامه نتایج قابل توجه و ارزنده ای ارائه شده است.مانند:به اصطلاح «رضا» بیش از «توکل» توجه شده است. قشیری ،میبدی و عطار، نیشابوری به دلیل حفظ انتقال درست مفاهیم «توکل» و«رضا» به اختلاف میان خراسانیان و عراقیان در باره ی مقام«رضا»پرداخته اند. در بررسی و کاربرد آیات قرآنی، میبدی در کشف الاسرار تأثیر بسیاری پذیرفته است.آشنایی و تأثیر پذیری نویسندگان با کتاب الهی قرآن ؛در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری آشکار است. آثار عرفانی ارزشمندقرن چهار تا هشت هجری حاصل تلاش نویسندگان است که از خود به یادگار گذاشته اند.
کلید واژه ها: قرآن، عرفان، عارف، مقام، توکّل، رضا، متون نثر عرفانی

فهرست مطالب
۱- چکیده فارسی
۱- فصل اوّل-(کلیات تحقیق):
۱-۱ مقدمه تحقیق 2
۱-۲ بیان مسأله 5
۱-۳ سؤالات تحقیق 6
۱-۴ اهمیّت و ضرورت تحقیق 6
۱-۵ پیشینه تحقیق 6
۱-۶ اهداف تحقیق 7
۱-۷ فرضیه های تحقیق 7
۱-۸ تعاریف واژه های کلیدی 7
۱-۹ روش تحقیق 8
۱-۱۰ حدود و قلمرو تحقیق 8
فصل دوم- بنیاد نظری:(توکّل و رضا)
۲-۱ مقدمه 9
۲-۱-۱ تعریف لغوی و اصطلاحی عرفان 9
۲-۱-۲ حال و مقام در عرفان 12
۲-۱-۳ تعریف لغوی و اصطلاحی توکّل 13
۲-۱-۴ انواع توکل 14
۲-۱-۵ مراتب و درجات توکل 14
۲-۱-۶ مقام توکل 16
۲-۱-۷ توکل در قرآن 16
۲-۱-۷-۱ اوصاف اهل توکل در قرآن 17
۲-۱-۷-۲ ایمان اهل توکل 18
۲-۱-۷-۳ تقوا و صبر اهل توکل 18
۲-۱-۷-۴ پیروزی اهل توکل 18
۲-۱-۷-۵ کسب روزی اهل توکل 19
۲-۱-۷-۶ اطاعت اهل توکل ازطبیب 19
۲-۱-۷-۷ مبارزه ی اهل توکل با سحر و جادو 20
۲-۱-۷-۸ کاروتلاش اهل توکل 20
۲-۱-۷-۹ پاداش اهل توکل 20
۲-۱-۷-۱۰ عدم تسلط شیطان بر اهل توکل 21
۲-۱-۸ حقیقت توکل در قرآن 22
۲-۱-۹ توکل انبیا از منظر قرآن 23
۲-۱-۱۰ توکل در متون تفسیری 26
۲-۱-۱۱ توکل در روایت و احادیث 27
۲-۱-۱۲ عواقب اهل توکل نبودن 27
۲-۱-۱۲-۱ ذلّت ودوری از خدا؛آثار سوءاعتماد به غیر خدا 28
۲-۱-۱۲-۲ شداید دنیا؛ابزاری برای هوشیاری ازغفلت خدا 28
۲-۱-۱۳ توکّل از دیدگاه عرفا و نویسندگان بزرگ 29
۲-۱-۱۳-۱ سری سقطی 29
۲-۱-۱۳-۲ ابراهیم خواص 29
۲-۱-۱۳-۳ حمدون قصار 29
۲-۱-۱۳-۴ ابو السعید ابوالخیر 29
۲-۱-۱۳-۵ قطب الدّین ابوالمظفر منصوربن اردشیر 29
۲-۱-۱۳-۶ امام محمّد غزّالی 30
۲-۱-۱۳-۷ عطار نیشابوری 30
۲-۱-۱۳-۸ نجم الدّین کبری 30
۲-۱-۱۳-۹ عبدالله بن علی سراج 30
۲-۱-۱۳-۱۰ عزیزالدّین نسفی 31
۲-۱-۱۳-۱۱ مولوی 31
۲-۱-۱۳-۱۲ عزّالدّین محمودبن علی کاشانی 31
۲-۱-۱۳-۱۳ حاج ملا احمد نراقی 31
بررسی اصطلاح رضا در متون نثر قرن چهار تا هشت هجری
۲-۲ تعریف لغوی و اصطلاحی رضا 33
۲-۲-۱ انواع رضا 33
۲-۲-۲ مراتب و درجات رضا 34
۲-۲-۳ حقیقت رضا 34
۲-۲-۴ مقام رضا 35
۲-۲-۵ رضا در قرآن 35
۲-۲-۶ اهل پاداش اهل رضا در قرآن 36
۲-۲-۶-۱ یقین اهل رضا 36
۲-۲-۶-۲ تسلیم قضای الهی 37
۲-۲-۶-۳ رضا، فراتر از توکل 37
۲-۲-۷ رضا در متون تفسیری 38
۲-۲-۸ رضا در روایات و احادیث 39
2-2-9 رضا از دیدگاه عرفا و نویسندگان بزرگ 41
۲-۲-۹-۱ ابوبکر وراق 41
۲-۲-۹-۲ ابو نصر السراج الطوسی 41
۲-۲-۹-۳ نجم الدّین رازی 42
۲-۲-۹-۴ قطب الدّین ابو المظفر منصوربن اردشیر 42
۲-۲-۹-۵ مولوی 42
۲-۲-۹-۶ عزّالدّین محمودبن علی کاشانی 42
۲-۲-۹-۷ ملا محمّد مهدی نراقی 43
قصل سوم- شرح احوال وآثارنویسندگان متون نثر عرفانی قرن ۴ تا۸ هجری
۳-۱ مقدمه 44
۳-۱-۱ ابوالقاسم قشیری 44
۳-۱-۲ زندگینامه 44
۳-۱-۳ نام ولقب 44
۳-۱-۴ اوضاع تاریخی عصر قشیری 45
۳-۱-۵ فعالیّت های علمی و اجتماعی قشیری 46
۳-۱-۶ شاگردان و راویان قشیری 47
۳-۱-۷ وفات قشیری 47
۳-۱-۸ آثار قشیری 47
۳-۱-۹ رساله قشیریّه 48
۳-۱-۱۰ سبک قشیری 50
۳-۲ خواجه عبدالله انصاری 51
۳-۲-۱ زندگینامه 51
۳-۲-۲ آثار خواجه عبدالله انصاری 52
3-2-3 علل المقامات 52
۳-۲-۴ مناجات های خواجه عبد الله انصاری 53
۳-۲-۵ منازل السّائرین 53
۳-۲-۶ وفات خواجه عبدالله انصاری 53
۳-۲-۷ سبک خواجه عبدالله انصاری 54
۳-۳ ابوالحسن علی ابن عثمان هجویری 54
۳-۳-۱ زندگینامه 54
۳-۳-۲ آثارهجویری 55 3-3-3 کشف المحجوب 56
۳-۳-۴ وفات ابوالحسن علی بن عثمان هجویری 57
۳-۳-۵ سبک کشف المحجوب 57
۳-۴ ابو الفضل رشید الدین میبدی 58
۳-۴-۱ زندگینامه 58
۳-۴-۲ کشف الاسرار 59 3-4-3 وفات میبدی 59
۳-۴-۴ سبک میبدی 60
۳-۵ عزیز الدّین نسفی 61
۳-۵-۱ زندگینامه 61
۳-۵-۲ چند نکته تاریخ از زندگی نسفی 62
۳-۵-۳ آثار نسفی 62
۳-۵-۴ الانسان الکامل 62
۳-۵-۵ وفات نسفی 63
۳-۵-۶ سبک نسفی 63
۳-۶ نجم الدّین رازی 64
۳-۶-۱ زندگینامه 64
۳-۶-۲ عقاید نجم الدّین رازی 65
۳-۶-۳ تصوّف نجم الدّین رازی 66
۳-۶-۴ اخلاق و روش زندگی نجم الدّین رازی 66
۳-۶-۵ وفات نجم الدّین رازی. 66
۳-۶-۶ آثار نجم الدّین رازی 67
۳-۶-۷ سبک مرصادالعباد 67 3-7 عطار نیشابوری 68
۳-۷-۱ زندگینامه 68
۳-۷-۲ وفات عطار نیشابوری 69
۳-۷-۳ آثار عطار نیشابوری 70
۳-۷-۴ تذکره الاولیا 71
۳-۷-۵ سبک عطار نیشابوری 72
۳-۸ عزّالدّین محمودبن علی کاشانی 73
۳-۸-۱ زندگینامه 73
۳-۸-۲ آثار عزّالدّین محمودبن علی کاشانی 75
۳-۸-۳ مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه 75
۳-۸-۴ وفات عزّالدّین محمودبن علی کاشانی 80
۳-۸-۵ سبک مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه 80
فصل چهارم- بررسی بازتاب توکّل و رضا درمتون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری
۴-۱مقدمه 82
۴-۱-۱ تعریف لغوی و اصطلاحی توکّل در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 82
۴-۱-۲ انواع توکّل در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 91
۴-۱-۳ مراتب و درجات توکّل در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 91
۴-۱-۴ مقام توکّل در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 93
۴-۱-۵ حقیقت توکّل در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 95 بررسی اصطلاح(رضا)در متون نثر عرفانی قرن(چهار تا هشت) هجری
۴-۲ تعریف لغوی و اصطلاحی رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 99
۴-۲-۱ انواع رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 112
۴-۲-۲ مراتب و درجات رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 123
۴-۲-۳ مقام رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 125
۴-۲-۴ حقیقت رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 134
فصل پنجم- (نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهاد)
۵-۱ نتیجه گیری 138
۵-۲ ارائه ی پیشنهاد 140
۵-۳ پیوست ها(جداول و نمودار ها)
فهرست جداول
۵-۳-۱ جدول الف- تعریف لغوی و اصطلاحی توکّل 141
۵-۳-۲ جدول ب- مراتب و درجات توکّل 141
۵-۳-۳ جدول ج- مقام توکّل 142
۵-۳-۴ جدول د – حقیقت توکّل 142
۵-۳-۵ جدول ه- تعریف لغوی و اصطلاحی رضا 143
۵-۳-۶ جدول و- انواع رضا 143
۵-۳-۷ جدول ز- مراتب و درجات رضا 144
۵-۳-۸ جدول ح – مقام رضا 144
۵-۳-۹ جدول ط- حقیقت رضا 145
فهرست نمودارها
۵-۳-۱۰ نمودار شماره ۱- تعریف لغوی و اصطلاحی توکّل 146
۵-۳-۱۱ نمودار شماره ۲- مراتب و درجات توکّل 147
۵-۳-۱۲ نمودار شماره ۳- مقام توکّل 148
۵-۳-۱۳ نمودار شماره ۴ – حقیقت توکّل 149
۵-۳-۱۴ نمودار شماره ۵- تعریف لغوی و اصطلاحی رضا 150
۵-۳-۱۵ نمودار شماره ۶- انواع رضا 151
۵-۳-۱۶ نمودار شماره ۷- مراتب و درجات رضا 152
۵-۳-۱۷ نمودار شماره ۸ – مقام رضا 153
۵-۳-۱۸ نمودار شماره ۹- حقیقت رضا 154
فهرست منابع و مآخذ 155
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 4,892
  •   بازدید هفته گذشته: 84,682
  •   بازدید ماه گذشته: 632,273