باورهای عامیانه درقابوسنامه

پایان نامه باورهای عامیانه درقابوسنامه
نوع فایل: World و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 151 صفحه


چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی "باورهای عامیانه در قابوس نامه " صورت گرفته است. با توجه به ماهیت گوناگون باورها وبا توجه به اینکه برخی باورهای عامیانه در شکل های فرهنگ عامه جلوه می کند موضوع پرداختن به جنبه های دیگر فرهنگ عامه نیز ضروری به نظر می رسد موضوعاتی نظیر توجه به طب، نجوم و برخی آداب و رسوم، مشترکاتی با باورهای عامیانه نیز دارد بدین جهت علاوه بر باورها به این موضوعات در قابوسنامه نیز پرداخته شده است.
این پژوهش نشان می‌دهد که فرهنگ عامه گستره‌ای وسیع دارد و با بررسی آن بخشی از باورهای فرهنگی عوام در قرن پنجم تبیین می‌شود.
کلید واژه ها:
باورهای عامه ،قابوس نامه،عنصر المعالی .

فهرست چکیده..۱
مقدمه.۲
فصل اول: کلیات
۱-۱-بیان مسئله. ۴
۱-۲-اهمیت موضوع۴
۱-۳-پرسشهای اصلی تحقیق.۴
۱-۴-اهداف تحقیق.۵
۱-۵-فرضیه های تحقیق۵
فصل دوم:پیشینه تحقیق
۲-۱-پیشینه تحقیق..۷
۲-۲-تحقیقات فرهنگ عامه.۷
۲-۳-لزوم گرد آوری فرهنگ عامه..۱۱
۲-۴-منشاء اعتقادات.۱۲
۲-۵-جهانی بودن باورها..۱۳
۲-۶-موضوع و قلمرو فولکلور..۱۴
۲-۷- خرافات و زندگی مردم..۱۴
۲-۸-آیا خرافات عصرانی اند.۱۶
۲-۹- خرافات و بهداشت روانی..۱۷
۲-۱۰-زندگی سبک نویسندگی و تالیفات عصر المعالی.. ۱۸
۲-۱۱-مذهب کیکاووس..۱۹
۲-۱۲-شعر و شاعری کیکاووس.. ۱۹
۲-۱۳-تالیفات.۱۹
۲-۱۴-مشخصات سبکی قابوسنامه.۲۰
فصل سوم :روش تحقیق
۳-۱-روش تحقیق۲۳
۳-۲-ابزارهای گردآوری اطلاعات.۲۳
فصل چهارم یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها.
درآمد..۲۵
۴-۱- طب عامیانه.
۴-۱-۱ -درآمد۲۷
۴-۱-۲-اخلاط اربعه۲۸
۴-۱-۳-سودا۲۸
۴-۱-۴-صفرا.۲۹
۴-۱-۵-اعتدال طبایع در بهار.۲۹
۴-۱-۶-تشخیص افزایش اخلاط.۳۰
۴-۱-۷-استسقاء.۳۰
۴-۱-۸ –بسیار خفتن زیان دارد..۳۰
۴-۱-۹-برص۳۱
۴-۱-۱۰-پرخوری عامل بیماری ها۳۱
۴-۱-۱۱- تخمه (سوءهاضمه).۳۱
۴-۱-۱۲-توتیا(سرمه)۳۱
۴-۱-۱۳-خوشرویی طبیب۳۲
۴-۱-۱۴-داغ نهادن۳۲
۴-۱-۱۵-دیوانگی.۳۳
۴-۱-۱۶-رگ زدن۳۳
۴-۱-۱۷-زهر و پادزهر.۳۳
۴-۱-۱۸-زهر۳۴
۴-۱-۱۹-صرع.۳۴
۴-۱-۲۰-ضماد۳۴
۴-۱-۲۱-طلی.۳۵
۴-۱-۲۲-فصد.۳۵
۴-۱-۲۳-مالیخولیا..۳۵
۴-۱-۲۴-مجسه.۳۶
۴-۱-۲۵-مرهم۳۶
۴-۱-۲۶-مزاج.۳۶
۴-۱-۲۷-ناسور۳۷
۴-۱-۲۸-ناقه۳۷
۴-۱-۲۹-نقوع.۳۷
۴-۱-۳۰-نخفتن زیاد موجب مرگ است۳۸
۴-۱-۳۱ -هر روز به گرمابه نرفتن..۳۸
۴-۱-۳۲-هذیان.۳۸
۴-۱-۳۳-هلیله۳۸
۴-۱-۳۴-یرقان..۳۹
۴-۲-آداب و رسوم
۴-۲-۱-درآمد..۴۰
۴-۲-۲-آداب و رسوم مربوطه به دربار.۴۱
۴-۲-۳-بار دادن.۴۱
۴-۲-۴-بارنامه.۴۱
۴-۲-۵-به مظالم نشستن..۴۲
۴-۲-۶-به زینهار آمدن۴۲
۴-۲-۷-پروانه..۴۲
۴-۲-۸-خلعت دادن۴۲
۴-۲-۹-زنهار نامه.۴۳
۴-۲-۱۰-صله دادن.۴۳
۴-۲-۱۱-مژدگانی۴۳
۴-۲-۱۲-منادی کردن.۴۳
۴-۲-۱۳-شیوه های مجازات..۴۴
۴-۲-۱۳-۱-تاوان.۴۴
۴-۲-۱۳-۲-چوب زدن.۴۴
۱۴-۲-۱۳-۳-گردن زدن۴۴
۴-۲-۱۴-موقوف کردن اموال..۴۴
۴-۲-۱۵-نامه های در باری..۴۴
۴-۲-۱۵-۱-کاغذ منصوری..۴۴
۱۴-۲-۱۵-۲-ملاطفه۴۵
۴-۲-۱۵-۳-منشور..۴۵
۴-۲-۱۶-تصوف و آداب و رسوم .۴۵
۴-۲-۱۶-۱-جامه مرقع پوشیدن..۴۵
۴-۲-۱۶-۲-حرمت داشتن خرقه.۴۵
۴-۲-۱۶-۳-خانگاه..۴۶
۴-۲-۱۶-۴-خرقه دریدن۴۶
۴-۲-۱۶-۵-رقص.۴۶
۴-۲-۱۶-۶-سماع وقول..۴۷
۴-۲-۱۶-۷-مزدوجه..۴۷
۴-۲-۱۷-آداب و رسوم مهمانی.۴۸
۴-۲-۱۷-۱-پای مزد.۴۸
۴-۲-۱۷-۲-دندان مزد.۴۸
۴-۲-۱۷-۳-دست شستن مهمان بعد از غذا و گلاب و عطر آوردن.۴۸
۴-۲-۱۷-۴-زله دادن۴۹
۴-۲-۱۷-۴-سه بار مهمان را تعارف کردن..۴۹
۴-۲-۱۷-۵-عذر خواهی نکردن مداوم از مهمان.۴۹
۴-۲-۱۷-۶-سه بار مهمان را تعارف کردن..۴۹
۴-۲-۱۷-۷-کاسه نهادن.۴۹
۴-۲-۱۷-۸-گفتگو با مهمان۴۹
۴-۲-۱۷-۹-گشاده رویی میزبان..۵۰
۴-۲-۱۷-۱۰-میوه خوردن قبل از غذا۵۰
۴-۲-۱۸-آداب نخجیر..۵۰
۴-۲-۱۹-بوق زدن در جنگ۵۰
۴-۲-۲۰-آداب سفر کردن.۵۱
۴-۲-۲۱-دایه گرفتن.۵۱
۴-۲-۲۲-دخمه..۵۱
۴-۲-۲۳-در خاک نشستن۵۲
۴-۲-۲۴-در آستین داشتن..۵۲
۴-۲-۲۵-سوگند خور دن..۵۲
۴-۲-۲۶-شاگردانه۵۳
۴-۲-۲۷-صدقه دادن.۵۳
۴-۲-۲۸-کفارت کردن.۵۳
۴-۲-۲۹-گواه شدن۵۳
۴-۲-۳۰-مهر کردن۵۴
۴-۲-۳۱-وقت شناسی بزرگان۵۴
۴-۳- باورهای نجومی
۴-۳-۱-درآمد..۵۵
۴-۳-۲-اثیر۵۶
۴-۳-۳-احکام..۵۷
۴-۳-۴-آفتاب..۵۷
۴-۳-۵-اوساط.۵۷
۴-۳-۶-اقبال و ادبار۵۸
۴-۳-۷-اجتماع۵۸
۴-۳-۸-استقبال.۵۹
۴-۳-۹-انتکاث۵۹
۴-۳-۱۰-بعدالنور.۵۹
۴-۳-۱۱-تشریق و تغریب..۶۰
۴-۳-۱۲-خالی السیر و وحشی السیر۶۰
۴-۳-۱۳-دفع التدبیر، دفع القوه، دفع الطبیعه..۶۰
۴-۳-۱۴-قبول.۶۱
۴-۳-۱۵-کدخدا.۶۱
۴-۳-۱۶-منع ورد ۶۱
۴-۳-۱۷-مقارنه..۶۱
۴-۳-۱۸-نظر۶۲
۴-۳-۱۹-هیلاج..۶۲
۴-۳-۲۰-تقویم۶۲
۴-۳-۲۱-حساب زیج و تقویم.۶۲
۴-۳-۲۲-اوج و حضیض..۶۳
۴-۳-۲۳-وبال..۶۳
۴-۳-۲۴-کواکب ثابته .۶۴
۴-۳-۲۵-شرف و هبوط۶۴
۴-۳-۲۵-۱-شرف.۶۴
۴-۳-۲۵-۲-هبوط۶۴
۴-۳-۲۵-۲۶-طالع..۶۵
۴-۳-۲۷-طالع وقتی..۶۵
۴-۳-۲۸-طالع بینی۶۵
۴-۳-۲۹-طبایع..۶۶
۴-۳-۳۰-نمودارات..۶۶
۴-۳-۳۱-وتد.۶۷
۴-۳-۳۲-مستولی.۶۷
۴-۴-امثال و حکم
۴-۴-۱-درآمد..۶۸
۴-۴-۲-ضرب المثل های فارسی..۸۱-۶۹
۴-۴-۳-ضرب المثل های عربی..۸۳-۸۱
۴-۵- افسانها و اشاره های اساطیری
۴-۵-۱-درآمد..۸۴
۴-۵-۲-آدم(ع)۸۵
۴-۵-۳-اسکندر ..۸۵
۴-۵-۴-ارسطاطا لیس .۸۶
۴-۵-۵-افلاطون.۸۶
۴-۵-۶-اژدهای هفت سر۸۷
۴-۵-۷-ایاز.۸۸
۴-۵-۸-بطلیموس۸۸
۴-۵-۹-برا ق۸۸
۴-۵-۱۰-بزرجمهر .۸۸
۴-۵-۱۱-بقراط..۸۹
۴-۵-۱۲-خسرو..۸۹
۴-۵-۱۳-دلدل۸۹
۴-۵-۱۴-ذوالقرنین.۸۹
۴-۵-۱۵-رخش..۹۰
۴-۵-۱۶-زردشت..۹۰
۴-۵-۱۷-سقراط۹۰
۴-۵-۱۸-سلیمان..۹۱
۴-۵-۱۹-شبدیز.۹۱
۴-۵-۲۰-فرشته.۹۱
۴-۵-۲۱-قارون..۹۲
۴-۵-۲۲-کیخسرو۹۲
۴-۵-۲۳-کیکاووس.۹۳
۴-۵-۲۴-گشتاسب..۹۳
۴-۵-۲۵-نوشروان عادل..۹۳
۴-۵-۲۶-وامق و عذرا۹۴
۴-۵-۲۷-یوسف.۹۴
۴-۶- بازی ها
۴-۶-۱-درآمد..۹۵
۴-۶-۲-اسب سواری۹۶
۴-۶-۳-چوگان۹۶
۴-۶-۴-شطرنج۹۶
۴-۶-۵-شنا کردن۹۷
۴-۶-۶-گروگذاشتن۹۷
۴-۶-۷-نخجیر.۹۸
۴-۶-۸-نرد.۹۸
۴-۶-۹-کعبتین..۹۸
۴-۷-باورها و اعتقادات
۴-۷-۱- اعتقادات به بخت بد ۹۹
۴-۷-۲-اسراف شوم است۹۹
۴-۷-۳-تاثیر افلاک و کواکب برسرنوشت انسانها۹۹
۴-۷-۴-تفال به چهره۱۰۰
۴-۷-۵-چهل سالگی..۱۰۰
۴-۷-۶-خون ناحق..۱۰۰
۴-۷-۷-رزق و روزی معین۱۰۱
۴-۷-۸- کرمی که موجب تباهی آب کوزه می شود۱۰۱
۴-۷-۹-باورهایی که به رضایت خداوند منتهی می شود..۱۰۱
۴-۷-۱۰- اعتقاد به بر کت در مال ۱۰۲
۴-۷-۱۱-اعتقاد به طالع نیک.۱۰۲
۴-۷-۱۲-باور موجودات خیالی..۱۰۲
۴-۷-۱۳-باور به جادو و جادوگری.۱۰۲
۴-۷-۱۴-باور به خنده بی وقت.۱۰۳
فصل پنجم:
نتیجه گیری..۱۰۵
منابع..۱۱۱-۱۰۷
چکیده انگلیسی۱۱۲


 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 11,171
  •   بازدید هفته گذشته: 175,250
  •   بازدید ماه گذشته: 654,650