دشمن شناسی از منظر قرآن کریم

پایان نامه دشمن شناسی از منظر قرآن کریم
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 215 صفحه


چکیده
بحث شناختِ دشمن در قرآن کریم مورد توجه ویژه قرار گرفته است. خداوند متعال در آیات متعددی دشمنان جبهه حق را معرفی می کند تا مسلمانان آنان را بهتر بشناسند و به مبارزه با آن ها بپردازند.
دشمن در اصطلاح لغویان و مفسران به کسی که ضرر می رساند و نیز هر آن چه انسان را از راه مستقیم منحرف سازد و موجب عدم اطاعت انسان از خدا شود، اطلاق می شود. قرآن کریم شش گروه از دشمنان را نام برده است: «شیطان و همراهان او»،«نفس امّاره»،«برخی از همسران و فرزندان»، «کفار و مشرکان»، «برخی از اهل کتاب به ویژه یهودیان» و «منافقان». می¬توان این شش دشمن را، در یک تقسیم بندی کلّی به سه گروه تقسیم کرده و مورد بررسی قرار داد: دشمن ایمانیدرونی یا پنهان، دشمن خارجی، دشمن داخلی.
در این پایان‌نامه شگردهای مبارزه دشمنان با رهبران دینی و پیروان مکتب توحیدی و نیز شیوه‌های آنها برای تضعیف مبانی مکتب اسلام بیان شده است. بر مبنای آیات قرآن کریم، دین‏زدایى و ایجاد مانع در راه دیندارى و دینداران، اختلاف افکنى، تحریم اقتصادى، تحریف محتواى دین و تبلیغات سوء همراه با تحقیر و استهزاء مؤمنان، گسترش فساد و عملیات نظامى از مهم ترین راهکارهاى دشمنان علیه مسلمانان است.
قرآن کریم علاوه بر معرفی دشمن و شیوه های او، به شناسایی راه مقابله با آن نیز می پردازد. ایمان و توکل، ترک معصیت، یاد خدا، پناه بردن به خدا، تزکیه ی نفس، ترس از خدا و بازداری نفس از هوی و هوس، خود را به خدا سپردن، قطع هرگونه ارتباط و دوستی، صبر و تقوا، اعلان موضع صریح مبنی بر بیزاری از آن¬ها، مبارزه فرهنگی به وسیله قرآن، مجهز شدن به سلاح روز، مبارزه قهرآمیز و جهاد با دشمنان، افشاگری، بصیرت دینی و حذر ( هوشیاری و احتیاط) از راهکارهای قرآن کریم برای مقابله با دشمن است.
کلیدواژه ها:
دشمن، دشمن ناسی، خصم، عدوّ، شیطان، نفس امّاره، کفّار، مشرکان، یهود، منافقان، قرآن کریم .


فهرست مطالب
مقدمه 1
۱٫ فصل اول: کلیّات 3
1-1. طرح تحقیق 4
1-1-1. بیان مسأله 4
1-1-2. اهمیّت و ضرورت تحقیق 4
1-1-3. سؤالات تحقیق 5
1-1-4. فرضیه¬های تحقیق 5
1-1-5. پیشینه¬ی تحقیق 6
1-1-6. روش تحقیق 7
1-1-7. اهداف و کاربرد¬ها 7
۲٫ فصل دوم: شناخت مؤلفه¬های دشمن 9
2-1. معنای لغوی دشمن 10
2-2. معنای اصطلاحی دشمن 11
2-3. اهمیّت و ضرورت بحث دشمن¬شناسی 12
2-3-1. اهمیّت و ضرورت بحث از منظر قرآن کریم 12
2-3-2. اهمیّت و ضرورت بحث دشمن¬شناسی از منظرروایات 14
2-3-3. اهمیّت و ضرورت بحث دشمن¬شناسی از منظرعقل 16
2-3-4. اهمیّت و ضرورت بحث دشمن¬شناسی در سخن بزرگان 18
2-4. نگرشی به آیات قرآن کریم در زمینه¬ی شناخت دشمنان 19
2-4-1. کید 19
2-4-1-1. بررسی آیات «کید» 20
2-4-2. مکر 22
2-4-2-1. نکاتی در مورد واژه مکر 24
2-4-2-2. بررسی آیات «مکر» 26
2-4-2-3. فرق بین کید و مکر 27
2-4-3. ضَلال 27
2-4-4. کفر 29
2-4-4-1. نکاتی در مورد واژه«کفر» 30
2-4-5. صدّ 31
2-4-6. خدع 33
2-6-4-1. نکاتی در مورد واژه«خدعه» 33
2-6-4-2. بررسی آیه¬ «خدعه» 34
2-6-4-3. تفاوت میان خدعه و کید 35
2-4-7. عدوّ 35
2-4-7-1. بررسی آیه¬ «عدوّ» 35
2-4-8. بطانه 37
2-4-8-1. بررسی آیه¬ «بطانه» 38
2-4-9. ولیّ 39
2-4-9-1. بررسی آیه¬ «ولیّ» 40
2-4-10. نفاق 40
2-4-10-1. نکاتی پیرامون واژه «نفاق »و«منافق» 41
2-4-10-2 اقسام نفاق 42
2-4-10. بصیرت 43
۳٫ فصل سوّم: اقسام دشمن از دیدگاه قرآن کریم 47
3-1. بخش اول: دشمن ایمانیدرونی یاپنهان 49
3-1-1. شیطان و همراهان او 49
3-1-1-1. معنای لغوی و اصطلاحی شیطان و ابلیس 50
3-1-1-2. فرق بین شیطان و ابلیس 53
3-1-1-3. نام و القاب ابلیس 54
3-1-1-4. دام¬ها و برنامه¬های شیطان:(اهداف و شیوه¬های مبارزه و دشمنی شیطان) 54
3-1-1-4-1. شیوه دشمنی شیطان 54
3-1-1-4-2. دام¬ها و ابزار¬های شیطان 56
3-1-4-2-1. دنیا 56
3-1-4-2-2. وسوسه 57
3-1-4-2-3. اختلاف¬افکنی 57
3-1-4-2-4. هوا¬پرستی 58
3-1-4-2-5. وعده به فقر 59
3-1-4-2-6. از راه عبادت 61
3-1-4-2-7. از طریق اموال و اولاد 62
3-1-4-2-8. زنان 63
3-1-4-2-9. تبلیغات 63
3-1-4-2-10. بزرگ کردن آرزوها و تمنیات واهی 64
3-1-4-2-11. تزیین اعمال زشت 64
3-1-4-2-12. وعده¬های دروغین 65
3-1-1-5. صفات شیطان 66
3-1-2. نفس امّاره 67
3-1-2-1. اقسام نفس 69
3-1-2-2. خطرات نفس 73
3-1-3. برخی از همسران و فرزندان 75
3-2. بخش دوم: دشمن خارجی (یهود، کافران، مشرکان) 78
3-2-1. یهود 79
3-2-1-1. یهود در لغت 79
3-2-1-2. شناخت اجمالی چهره¬ی یهود 80
3-2-1-3. هجرت یهودیان به مدینه 80
3-2-1-4. صفات یهود از دیدگاه قرآن کریم 81
3-2-2. کافران 88
3-2-2-1. تعریف کافر در لغت و اصطلاح 88
3-2-2-2. صفات کافران 90
3-2-3. مشرکان 93
3-2-3-1. شرک در لغت و اصطلاح 93
3-3. بخش سوّم: دشمنان داخلی (منافقان) 95
3-3-1. معنای لغوی و اصطلاحی نفاق 95
3-3-2. ضرورت شناخت نفاق و منافق 96
3-3-3. ویژگی¬های منافقان 97
3-3-3-1. ویژگی¬های فردی- روانی 98
3-3-3-2. ویژگی¬های سیاسی منافقان 102
3-3-3-3. ویژگی¬های فرهنگی منافقان 113
3-3-3-4. ویژگی¬های اجتماعی منافقان 118
۴٫ فصل چهام: شیوه¬های مبارزه دشمنان و شیوه¬های مبارزه با دشمنان از دیدگاه قرآن کریم 122
4-1. شیوه¬های مبارزه دشمنان از دیدگاه قرآن 123
4-1-1. شگرد¬ها و شیوه¬های مبارزه ی دشمنان با رهبران دینی 124
4-1-1-1. ایجاد تردید و ابهام دربین مردم نسبت به حقانیّت رهبری 124
4-1-1-2. شکستن قداست رهبری با استفاده ازحربه تهمت و افتراء 126
4-1-1-3. تضعیف دستیاران رهبر و تشکیلات رهبری 132
4-1-1-4. تحقیر و استهزای رهبری 133
4-1-1-5. بدل¬سازی و رهبرتراشی 134
4-1-1-6. تطمیع رهبری 135
4-1-1-7. تهدید رهبری 136
4-1-2. شگرد¬ها و شیوه¬های مبارزه¬ی دشمنان برای تضعیف مبانی مکتب اسلام 138
4-1-2-1. استفاده از سورژه¬های مذهبی 139
4-1-2-2. تهمت¬های گوناگون 141
4-1-2-3. شریعت¬سازی 142
4-1-2-4. اقدامات ضدّ تبلیغی(جنجال آفرینی) 144
4-1-2-5. بدگویی و عیب جویی 145
4-1-2-6. تمسخر و تحقیر 145
4-1-2-7. تخریب پایگاه¬های مکتب 146
4-1-2-8. جنگ و ستیز 147
4-1-3. شگرد¬ها و شیوه¬های مبارزه¬ی دشمنان با پیروان مکتب توحیدی 148
4-1-3-1. تلاش برای گمراه کردن پیروان مکتب توحیدی ازطریق صرف هزینه¬های کلان 149
4-1-3-2. اشاعه فساد، نشر اکاذیب و پخش شایعات 150
4-1-3-3. اختلاف¬افکنی و تفرقه¬انگیزی 151
4-1-3-4. محاصره اقتصادی 152
4-1-3-5. تحقیر و کوچک شمردن 154
4-1-3-6. تمسخر 155
4-1-3-7. اعزام عوامل نفوذی و جاسوسی 157
4-1-3-8. تضعیف روحیه مسلمانان 158
4-1-3-9. تبلیغات سوء 159
4-1-3-10. تهدیدها و جنگ¬ها 161
4-2. شیوه¬های مبارزه با دشمنان از دیدگاه قرآن کریم 163
4-2-1. شیوه و روش قرآن کریم در مقابله با شیطان 163
4-2-2. شیوه و روش قرآن کریم در مقابله با نفس 167
4-2-3. شیوه و روش قرآن در مقابله با کفار و مشرکان و یهودیان 172
4-2-4. شیوه و روش قرآن در مقابله با منافقان 188
نتیجه¬گیری 194
پیشنهادها 197
کتابنامه 198

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 5,715
  •   بازدید هفته گذشته: 88,224
  •   بازدید ماه گذشته: 638,615