مقایسه و تحلیل مضمون أدعیه مسیحی و أدعیه اسلامی با تأکید بر مزامیر داود و صحیفه سجادیه

پایان نامه مقایسه و تحلیل مضمون أدعیه مسیحی و أدعیه اسلامی با تأکید بر مزامیر داود و صحیفه سجادیه
نوع فایل: Word و قابل ویرایش

تعداد صفحات : 86 صفحه
 

چکیده
تحلیل مضمون یکی از مهم ترین روش های تحقیق کیفی است که طی آن محقق به جدا سازی، مفهوم‌بندی، ادغام و یکپارچه کردن داده ها می پردازد، تحلیل مضمون صحیفه سجادیه به عنوان یک متن دعایی معتبر در سنت شیعه از یک سو و نیز دعا های مسیحی به ویژه آنچه در مزامیر داوود آمده است از سوی دیگر، و ارجاع مضمون¬ها به یکدیگر، نتایج قابل توجهی را به دنبال دارد در هز دو دسته از متون مضامین کلیدی عبارت اند از: ستایش، اعتراف، درخواست، تضرع و زاری، پناهندگی و عشق ورزی. اگر چه هر کدام از این مضامین می تواند معنا و اهمیت متفاوتی در بستر دعایی دین مربوطه داشته باشد با این حال وجود این مضامین مشترک تا اندازه ریادی از هم داستانی این دو ادبیات دعایی حکایت دارداگر قرار باشد که مضمون کلیدی که مرجع باقی مضامین است، یافت گردد، آن مضمون بی تردید گفت و گوی با خداست. گفت و گوی با خداست بدان معنا است که در این دو دین رابطه میان انسان و خدا از سطح رابطه "من ـ او"، به رابطه "من ـ تو" تغییر یافته است. براین اساس انسان همواره خدا را در کنار و مخاطب خود می داند. این ارتباط صمیمانه در ادبیات دعایی این دو متن بسیار متفاوت است. در نیایش‌های مزامیر معمولا از خدا تقاضا می شود که عدالت را برقرار سازد و بسیاری از مزمور ها، شکایت ستمدیدگان و فقیران را در بردارد. برخی از قسمت های مزامیر نیز توأم با نفرین و احساسات تلخ است و در بخش هایی فرد درد و رنج خویش را فریاد می زند در دیگر فراز ها نیز سراینده از مظلومیت و بی‌گناهی خود می گوید، به گونه ای که ارتباط صمیمانه با خدا در مزامیر بیشتر در قالب شکوه و اعتراض خود را به نمایش گذاشته است. حال آنکه در صحیفه سجادیه بیشتر درخواست ها به درخواست های معنوی و اخلاقی باز می گردد و در حین در برداشتن معارفی عمیق، زبانی ساده و همه فهم دارد. پرهیز از به کارگیری اصطلاحات غامض و رمزآلود به موازات بیان مطالب مهم از ویژگی های بارز این متن دعایی است. در صحیفه سجادیه مضامین اصلی چون ستایش، اعتراف و درخواست ما را گام به گام به سمت ارتباطی صمیمانه با خداوند سوق می¬دهد و این ارتباط صمیمانه بیشتر خود را در قالب اعتراف به شأن خداوند و عشق‌ورزی به نمایش می¬گذارد و شکوه و اعتراض در آن بسیار کمرنگ است.
کلیدواژه: دعا، ادعیه اسلامی، ادعیه مسیحی، صحیفه سجادیه، مزامیر، تحلیل مضمون  

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
۱-۱٫ بخش اول: موضوع شناسی
۱-۱-۱٫ تبیین موضوع
۱-۱-۲٫ اهمیت و ضرورت
۱-۱-۳٫ هدفِ موضوع
۱-۱-۴٫ ادبیات و پیشینه موضوع
۱-۱-۴-۱٫ ادبیات دعا در مسیحیت
۱-۱-۴-۲٫ ادبیات دعا در اسلام
۱-۱-۵٫ مبانی نظری
۱-۱-۶٫ روششناسی
۱-۱-۶-۱٫ مطالعه مقایسهای
۱-۲٫ بخش دوم: مفهومشناسی
۱-۲-۱٫ دعا
۱-۲-۲٫ دعاهای اساسی مسیحیت
۱-۲-۳٫ مزامیر
۱-۲-۴٫ صحیفه سجادیه
فصل دوم: مفاهیم و مضامین اصلی دعاهای صحیفه سجادیه
۲-۱٫ مضمون اول: ستایش
۲-۱-۱٫ ستایش خداوند
۲-۱-۱-۱٫ ستایش صفات ذات
۲-۱-۱-۲٫ ستایش خداوند با صفات فعل
۲-۱-۱-۳٫ کیفیت ستایش خداوند
۲-۱-۲٫ ستایش فرشتگان
۲-۱-۳٫ ستایش پیامبر
۲-۱-۴٫ ستایش اهل بیت، پیروان انبیاء اصحاب پیامبرو تابعین
۲-۱-۵٫ ستایش والدین
۲-۱-۶٫ ستایش ماه مبارک رمضان
۲-۲٫ مضمون دوم: تقدیس
۲-۳٫ مضمون سوم: تسبیح
۲-۴٫ مضمون چهارم: تنزیه و پیراسته داری
۲-۵٫ مضمون پنجم: سپاسگزاری
۲-۶٫ مضمون ششم: اعتراف
۲-۶-۱٫ اعتراف به شأن خداوند
۲-۶-۲٫ اعتراف به گناه
۲-۶-۳٫ اعتراف به ناتوانی
۲-۶-۴٫ اعتراف به ایمان
۲-۷٫ مضمون هفتم: استغفار
۲-۸٫ مضمون هشتم: طلب (درخواست‌ها)
۲-۸-۱٫ درخواست برای خود
۲-۸-۱-۱٫ درخواست مادی
۲-۸-۱-۲٫ درخواست معنوی
۲-۸-۱-۲-۱٫ درخواست اخلاقی
۲-۸-۲٫ درخواست برای دیگران
۲-۸-۲-۱٫ درود و تحیت
۲-۸-۲-۱-۱٫ درود و تحیت برای پیامبر وآلش
۲-۸-۲-۱-۲٫ درود و تحیت برفرشتگان
۲-۸-۲-۱-۳٫ درود و تحیت بر پیروان انبیاء
۲-۸-۲-۱-۴٫ درود بر تابعین
۲-۸-۲-۲٫ دعا برای والدین
۲-۸-۲-۳٫ برای فرزندان
۲-۸-۲-۴٫ نفرین دشمنان
۲-۸-۲-۵٫ شکست شیطان
۲-۸-۲-۶٫ درخواست برای پیامبر
۲-۸-۲-۷٫ درخواست برای پیروان انبیا
۲-۸-۲-۸٫ درخواست برای اصحاب پیامبر
۲-۸-۲-۹٫ درخواست برای تابعین
۲-۸-۲-۱۰٫ درخواست برای مرزداران
۲-۹٫ مضمون نهم: تضرع و انابه
۲-۱۰٫ مضمون دهم: شکایت
۲-۱۱٫ مضمون یازدهم: اعتراض
۲-۱۲٫ مضمون دوازدهم: تغزل و عشق‌ورزی
۲-۱۳٫ مضمون سیزدهم: نا امیدی از دیگران
۲-۱۴٫ مضمون چهاردهم: استعاذه
۲-۱۵٫ شبکه کلی مضامین
۲-۱۵-۱٫ توضیح شبکه مضامین و نحوه‌ی ارتباط مضامین در صحیفه سجادیه
فصل سوم: مفاهیم و مضامین اصلی دعاهای مسیحی با تأکید بر مزامیر داوود
۳-۱٫ دعاهای اساسی در مسیحیت
۳-۱-۱٫ دعای ربّانی (دعای خداوند)
۳-۱-۲٫ درود بر مریم مقدس
۳-۱-۳٫ سرود سپاس باد
۳-۱-۴٫ دعای صبح
۳-۱-۵٫ دعای شب
۳-۱-۶٫ دعای آمرزش
۳-۱-۷٫ اعتقادنامه رسولان
۳-۱-۸٫ اعتقادنامه نیقیه
۳-۱-۹٫ مزامیر
۳-۲٫ مضامین استخراج شده از دعاهای اساسی مسیحیت و مزامیر داوود
۳-۲-۱٫ مضمون اول: ستایش
۳-۲-۱-۱٫ ستایش خداوند
۳-۲-۱-۱-۱٫ ستایش صفات ذات
۳-۲-۱-۱-۲٫ ستایش صفات فعل
۳-۲-۱-۲٫ ستایش فرشتگان
۳-۲-۱-۳٫ ستایش حضرت مریم
۳-۲-۱-۴٫ ستایش حضرت عیسی
۳-۲-۱-۵٫ ستایش اورشلیم
۳-۲-۱-۶٫ شبکه مضامین
۳-۲-۲٫ مضمون دوم: تقدیس
۳-۲-۳٫ مضمون سوم: تنزیه و پیراسته داری
۳-۲-۴٫ مضمون چهارم: سپاسگزاری
۳-۲-۵٫ مضمون پنجم: اعتراف
۳-۲-۵-۱٫ اعتراف به شأن خداوند
۳-۲-۵-۲٫ اعتراف به گناه
۳-۲-۵-۳٫ اعتراف به ناتوانی
۳-۲-۵-۴٫ اعتراف به ایمان
۳-۲-۵-۵٫ شبکه مضامین
۳-۲-۶٫ مضمون ششم: طلب آمرزش
۳-۲-۷٫ مضمون هفتم: درخواست‌ها
۳-۲-۷-۱٫ درخواست برای خود
۳-۲-۷-۱-۱٫ درخواست مادی
۳-۲-۷-۱-۲٫ درخواست معنوی
۳-۲-۷-۲٫ درخواست برای دیگران
۳-۲-۷-۲-۱٫ دعا برای همه
۳-۲-۷-۲-۱-۱٫ دعا برای ایمان داران
۳-۲-۷-۲-۲٫ نفرین دشمنان
۳-۲-۷-۲-۳٫ درود و تحیت برمریم مقدس
۳-۲-۷-۳٫ شفاعت
۳-۲-۷-۴٫ شبکه مضامین
۳-۲-۸٫ مضمون هشتم: شکایت
۳-۲-۹٫ مضمون نهم: اعتراض
۳-۲-۱۰٫ مضمون دهم: استعاذه (پناه بردن به خدا)
۳-۲-۱۱٫ مضمون یازدهم: تضرع و زاری
۳-۲-۱۲٫ مضمون دوازدهم: عشق ورزی
۳-۲-۱۳٫ شبکه کلی مضامین در مسیحیت
۳-۲-۱۳-۱٫ توضیح شبکه مضامین
فصل چهارم: مقایسه و جمع‌بندی
۴-۱٫ مقایسه
۴-۱-۱٫ مقایسه مضامین
۴-۱-۲٫ مقایسه حجم پرداختن به مضامین
۴-۱-۳٫ مقایسه مضامین از نظر معنا
۴-۲٫ جمعبندی
۴-۳٫ دشواریها
۴-۴٫ پیشنهادات
پی‌نوشت‌ها
فهرست منابع

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,876
  •   بازدید امروز : 22,077
  •   بازدید هفته گذشته: 189,806
  •   بازدید ماه گذشته: 664,594