پروپوزال بررسی رابطه فشار روانی ناشی از محیط کار با عملکرد شغلی پرستاران

عنوان پروپوزال به فارسی:

بررسی رابطه فشار روانی ناشی از محیط کار با عملکرد حرفه ای پرستاران بیمارستان های دولتی

 

 

عنوان تحقیق به انگلیسی:

The relationship between the yield stress of the work environment of nurses in government hospitals

. بیان مسأله: (تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش‌های تحقیق، منظور تحقیق):

 امروزه صاحب نظران و اندیشمندان بر اهمیت و نقش نیروی انسانی به عنوان عامل توسعه کشور واقف بوده و بر آن تأکید دارند و مهم ترین سرمایه هر سازمان را نیروی انسانی آن می دانند (روحی و همکاران، 2011).و پرستاران نیز به عنوان بزرگترین و مهم ترین منبع انسانی سازمانهای مراقبت بهداشتی و درمانی، به عنوان گروه حرفه ای که در طول 24 ساعت شبانه روز ، خدمات خود را به صورت مستمر ارائه می کنند ، از یک سو حفظ سلامت افراد را به عهده داشته و از سوی دیگر هماهنگ کننده فعالیت سایر اعضا تیم بهداشتی درمانی می باشند (محمودی و همکاران، 1387، ص48).پرستاری یکی از مشاغل حساس جامعه است و پرستاران قسمت مهمی از زندگی خود را در ارتباط تنگاتنگ و نزدیک با افراد و بیماران می گذرانند و بنا  به مقتضای حرفه ای، مدام تحت فشار روانی در محیط کار قرار می گیرند، فشار روانی ناشی از محیط کار پرستاران،در نهایت بر کیفیت عملکرد آنها در مراقبت از بیماران تاثیر می گذارد(گرشاد و هاشمی، 1390،ص95).چرا که پرستاران حرفه حساسی دارند و این فشار روانی ناشی از محیط کار می تواند آثارزیان باری بر سلامت جسمی و روانی پرستاران داشته باشد و همچنین این فشارها و استرس ها در محیط کار،می تواند سبب بروز افسردگی شغلی شده و مسائلی چون استعفا،غیبت های مکرر،کاهش انرژی و بازده کاری را به دنبال آورد (عبدی و شهبازی،2001؛ به نقل از سیمبر،1391،ص692).

لوتاس (2002) ، فشار روانی شغلی را پاسخی سازش پذیر به موقعیت بیرونی می داند که به ناهنجاری جسمی،روانی یا رفتاری اعضای سازمان ها منجر می شود .طبق تعریف موسسه ملی بهداشت حرفه ای و ایمنی ، فشار روانی شغلی زمانی رخ می دهد که بین نیازهای شغلی با توانایی و قابلیت ها و خواسته های فرد هماهنگی وجود نداشته باشد(کندال،2003).و (فشار روانی) معلول عواملی است که از منابع مختلف در بیرون و درون سازمان سرچشمه می گیرد .عوامل فشارزای برون سازمانی را تغییرات اجتماعی، خانوادگی، محل زندگی و... تشکیل می دهند و عوامل فشارزای درون سازمانی را می توان به خط مشی ها،ساختارها ،شرایط و فرایندهای کاری ، ابهام نقش ، افراط و تفریط و روابط بین افرادو...نام برد (محمودی و همکاران، 1387،ص49). این فشار روانی،اگربیشازحدباشد،میتواندباایجادعوارضجسمی،روانیورفتاری،سلامتفرد رابهمخاطرهاندازدوباتهدید اهدافسازمانی،میتواندموجبکاهشکیفیتعملکردفرد می شود (شاملو،1387 ،ص16).چرا که افزایش فشار روانی سبب کاهش احساس رضایت شغلی و افزایش غیبت از کار می‌شود به حدی که ممکن است به کار افراد و عملکرد آنان در حیطه حرفه ای لطمه بزند (سوارد، 2004).عملکرد حرفه ای پرستاران با توجه به استانداردهای حرفه ای و مراقبتی پرستاری ،شامل1-مسئولیت پذیری 2-تداوم در تبحر و کارآمدی 3-کاربرد دانش و مهارت 4-اخلاقیات حرفه ای 5-ارتباطات و مشارکت حرفه ای 6-مدیریت و رهبری حرفه ای 7-کیفیت مراقبت 8-خودکنترلی و ارزیابی عملکرد می باشد که پرستاران باید جهت بهبود عملکرد خود آنها را بکارگیرند (صلصالی و همکاران، 1390،ص8).لذا با توجه به اینکه پرستاران بخش عمده ای از زندگی خود را در کنار بیماران و در محیط درمانی می گذرانند و همچنین با توجه به اینکه عملکردشغلی بهینه آنها،ضامن سلامتیوبهبودبسیاریازبیمارانوافرادجامعهاست،شناسایی عواملمؤثربرعملکردآنان وبهبودکیفیتارائهمراقبت هایپرستاریازاهمیتبسزاییبرخورداراست (حمید،1391،ص22).
 
 

بنابراین با توجه به اهمیت و حساسیت شغل پرستاری که در کار خویش با مرگ و میر وسلامتی و بهبودی انسان ها سروکار دارند و این مساله تاثیر زیادی بر استرس آنها دارد و ضرورت بررسی عواملی که می توانند بر عملکرد آنها در بیمارستان ها تاثیرگذار باشد ، این پژوهش درصدد است به بررسی فشار روانی(استرس شغلی) پرستاران بیمارستان های دولتی پرداخته و رابطه آن را با عملکرد حرفه ای پرستاران مورد سنجش قرار دهد تا به این سوال کلی پاسخ دهد که آیا بین فشار روانی پرستاران با عملکرد حرفه ای آنها رابطه وجود دارد؟

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09010633413 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,984
  •   بازدید امروز : 977
  •   بازدید هفته گذشته: 158,538
  •   بازدید ماه گذشته: 502,327