بررسی محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

بررسی محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با مقایسه قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 156 صفحه


تصویب قوانین و مقررّات جزایی در جامعه ،وسیله ای برای حفاظت از حقوق وآزادی های فردی واجتماعی است . عدالت کیفری ایجاب می کند جامعه واکنش مناسبی در قبال مجرم اتخّاذ کند. تصویب قوانین جزایی محدود به مجازات ها نمی شود وتوجّه به اقدامات تأمینی وتربیتی درکنار آنها الزامی است. این اقدامات، تدابیرپیشگیرانه ای هستند که برای اصلاح مجرم ، رفع حالت خطرناک وجلوگیری از ارتکاب جرم در آینده وبازسازگاری اجتماعی مجرم وضع می شوند. البتّه این اقدامات در مورد اشیاء خطرناک نیز قابلیّت اجرا دارند وبه طورکلّی هدف تأمین امنیّت جامعه را دنبال می کنند. اقدامات تأمینی و تربیتی با راه های اصلاحی،درمانی وتربیتی بدنبال کاهش میزان جرایم و اصلاح مجرمین هستند. امروزه با گسترش جرایم وایجاد جرایم نوین توجّه به انواع این اقدامات وگسترش حوزه آن ها می توان کمک شایانی به دستگاه قضایی نماید. هدف از اجرای این پایان نامه بررسی اقدامات تأمینی وتربیتی به عنوان وسیله ای برای تأمین امنّیت و دفاع اجتماعی واصلاح مجرم در قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ و توسعه وپیشرفت ونوآوری های قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در این زمینه با نگاهی مقایسه ای است .همچنین بررسی تأسیس های نوینی که ماهیتاً جنبه اقدامات تأمینی و تربیتی دارند و در قانون مجازات جدید به آنها برای اوّلین بار توجّه شده است.از مصادیق این اقدامات در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می توان به اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال ونوجوانان اشاره کرد که نسبت به قانون قبل بسیار کامل تر و گسترده تر است وتا حدّ زیادی خلأ های قانون قبلی را ازبین برده است .مواردی مانند تعیین این اقدامات برای همه ی جرایم نابالغین، درنظرگرفتن معیار سن ّ شمسی درجرایم تعزیری ،تخفیف و تبدیل اقدامات تأمینی و تربیتی و..همچنین تأسیس های نوینی مانند مجازات های جایگزین حبس ، خدمات عمومی رایگان ،نظام نیمه آزادی ،تعویق مراقبتی در قانون جدید مورد توجّه قرار گرفته است . انجام تحقیق در این پایان نامه به شیوه توصیفی است . اقدامات تأمینی وتربیتی در قانون جدید بسیار گسترده ،متنوّع ومدرن است به نحوی که بسیاری از انواع این اقدامات در قانون مجازات اسلامی وجود نداشت . وجود موّادقانونی فراوانی از این قانون نشانگر توجه خاصّ قانونگذار به اعمال این تدابیر ومقوله اصلاح وبازسازگاری مجرمان است .

واژگان کلیدی: اقدامات تأمینی، قانون ،اقدامات تربیتی، مجازات اسلامی
فهرست مطالب

مقدمه۱

بیان مسئله –۱

سوالهای تحقیق–۱

فرضیه–۱

پیشین–۲

اهداف تحقیق –۲

ضرورت تحقیق ۳

سامانه تحقیق ۳

فصل اول مفاهیم اصطلاحی و لغوی وپیشینه ۴

مبحث اول مفاهیم ۴

گفتار اول مفاهیم لغوی۴

الف. تأمین–۴

ب.تربیت۵

گفتار دوم مفاهیم اصطلاحی–۷

الف.مفهوم اصطلاحی تربیت–۷

ب.بررسی تعاریف اقدامات تأمینی و تربیتی ۱۰

ج.اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی ۱۳

۱پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم ۱۳

۲جانشین کردن مجازات با اقدامات تأمینی و تربیتی ۱۳

د.ویژگی ها وخصایص اقدامات تأمینی و تربیتی ۱۴

اول .نداشتن رنگ اخلاقی۱۴

دوم.نامعیّن بودن مدت۱۴

سوم.قابلیت تجدیدنظر دائمی–۱۵

پنجم .تحقیر آمیز نبودن –۱۶

ششم .رنج آور نبودن ۱۶

هفتم .جبران ضرروزیان ناشی از جرم–۱۷

ر.اقسام اقدامات تأمینی و تربیتی –۱۷

مبحث دوم پیشینه اقدامات تأمینی و تربیتی ۱۸

گفتار اوّل بررسی اقدامات تأمینی و تربیتی

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۸

گفتار دوّم اقدامات تأمینی و تربیتی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی۲۲

گفتار سوّم پیشینه اقدامات تأمینی و تربیتی

از دیدگاه اسلام– ۲۶

فصل دوم ارکان و شرایط اقدامات تأمینی و تربیتی ۲۹

مبحث اول ارکان اقدامات تأمینی و تربیتی ۲۹

گفتار اول ارکان عام حقوقی اقدامات تأمینی و تربیتی

در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲وقانون مجازات اسلامی۱۳۷۰–۲۹

الف.لزوم ارتکاب جرم ۲۹

ب.لزوم مسئولیت کیفری۳۴

۱٫صغار و مجانین ۳۵

۱۱٫ صغار۳۵

۲۱٫ مجانین ۴۱

۱۲۱٫ جنون در قانون مجازات اسلامی ۴۱

۲۲۱٫جنون ومسئولیت کیفری درقانون

مجازات اسلامی ۱۳۹۲۴۳

۲٫اشخاص حقوقی۴۶

۱۲٫ نظرات مختلف در مورد

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی۴۶

۲۲٫رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی–۴۷

۳۲٫پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

درقانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲۴۹

گفتار دوم ارکان خاص و قانونی اقدامات تأمینی و تربیتی ۵۱

الف.قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی ۵۱

۱٫اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی

در قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰۵۲

ب. رکن مادّی اقدامات تأمینی و تربیتی ۵۵

۱٫جرایمی که در آنها می توان از ابتدا

اقدامات تأمینی و تربیتی مورد استفاده قرار گیرد ۵۵

۲٫جرایمی که با شرایط ویژه مشمول

اقدامات تأمینی و تربیتی می شوند–۶۰

۳٫جرایمی که امکان اجرای اقدامات تأمینی

درباره آنها وجود ندارد۶۳

مبحث دوم شرایط اعطای اقدامات تأمینی وتربیتی۶۵

گفتار اول شرایط ماهوی اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی–۶۵

الف.شرط وجود حالت خطرناک۶۵

ب.شرط سابقه ارتکاب جرم وخطرارتکاب جرم در آینده ۶۷

ج.بررسی جرایمی که در مورد آنها اقدامات تأمینی و تربیتی

اعمال می شود وشرایط اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی ۶۸

د.تناسب میان جرم و اقدامات تأمینی و تربیتی ۷۳

گفتاردوم شرایط قضایی اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی –۷۵

الف.اختیاری یااجباری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی در

قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲۷۶

۱٫اختیاری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی۷۶

۲٫اجباری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی ۷۸

ب.دادگاه صالح به اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی

در قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲–۸۱

ج.وجود مراکز مخصوص برای اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی۸۶

فصل سوم آثار کیفری ،مدنی،فرهنگی واجتماعی اقدامات

تأمینی وتربیتی در قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲۸۹

مبحث اول آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی۸۹

گفتار اول اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به مکان ۸۹

الف.اقدامات تأمینی و تربیتی مکانی در قانون مجازات

اسلامی۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی 139289

۱٫تبعید ،ممنوعیت از اقامت یا اجبار به اقامت۹۰

۲٫اقدامات تأمینی مکانی مربوط به اطفال بزهکار در

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲۹۵

۳٫منع خروج اتباع ایران واخراج بیگانگان ۹۵

گفتاردوم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی (محروم کننده )

محرومیت از حقوق اجتماعی وممنوعیت شغلی–۹۷

۱٫محرومیت از حقوق اجتماعی۹۷

الف.محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات اصلی در

قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰۹۸

ب.محرومیت ار حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تکمیلی

وتبعی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ وقانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲–۹۸

ج.محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تبعی

در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ –۹۹

۲٫ممنوعیت ومحرومیت شغلی۱۰۳

الف.ممنوعیت شغلی عام در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰و قانون مجازات

اسلامی ۱۳۹۲–۱۰۴

ب.ممنوعیت شغلی خاص در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و قانون

مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ۱۰۶

گفتارچهارم «آثارکیفری اقدامات تأمینی نگهداری

اشیاء و بستن موسسات –۱۰۹

الف.ضبط اشیا خطرناک –۱۰۹

ب.بستن موسسات جرم زا ۱۱۴

گفتار پنجم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی

مربوط به بازپروری (تربیتی و درمانی)۱۱۵

الف.اقدامات تربیتی–۱۱۶

ب.اقدامات درمانی–۱۲۲

۱٫اقدامات درمانی مجانین۱۲۲

۱جنون در زمان ارتکاب جرم وبعد از آن۱۲۳

۱۲جنون پس از ارتکاب جرم در جرایم حدی –۱۲۶

۲٫اقدامات درمانی معتادین –۱۲۷

۳٫حرفه آموزی واشتغال ۱۲۸

گفتار ششم اقدامات تأمینی و تربیتی کنترل کننده و نظارتی۱۳۰

گفتارهفتم آثارکیفری انتشارحکم۱۳۲

مبحث دوم آثار مدنی اقدامات تأمینی وتربیتی۱۳۵

گفتاراوّل محرومیت از حق ولایت ،قیمومت و نظارت۱۳۵

گقتاردوّم انتشارحکم–۱۳۶

مبحث سوم آثار اجتماعی اقدامات تأمینی و تربیتی۱۳۶

گفتار اول پیشینه ومنافع کار عام المنفعه ۱۳۶

گفتار دوم کار عام المنفعه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲–۱۳۸

گفتار سوم انجام کار عام المنفعه درسایر کشورها۱۴۲

مبحث چهارم آثار فرهنگی اقدامات تأمینی وتربیتی۱۴۳

گفتار اول آثار فرهنگی شرعی و دینی اقدامات تأمینی

وتربیتی ۱۴۴

گفتار دوم آثار فرهنگی دیگر۱۴۷

نتیجه گیری ۱۵۰

پیشنهادات ۱۵۲

منابع–۱۵۴

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 8,272
  •   بازدید هفته گذشته: 88,062
  •   بازدید ماه گذشته: 635,653