نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل

نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 129 صفحه


چکیده
اموال فرهنگی تاریخی به عنوان بخشی از میراث فرهنگی یکی از شاخص ترین اسناد و ارکان تحکیم هویت، فرهنگ و هنر هر کشوری است که به موجب این اموال می توان تمدن، آداب و سنن شیوه های تجاری و اقتصادی و سیر تکوینی و تکامل انسان را در طول تاریخ مورد شناسایی و تحلیل قرار داد .
با توجه به اینکه اموال فرهنگی صرف نظر از قدمت طولانی آنها سر شار از ذوق و هنر عمیق کشور ها می باشد، لذا علاقه تصاحب انحصاری کلکسیونرها و گالری داران با پرداخت هزینه های بسیار گزاف در جهت در اختیار گرفتن آنها را بدنبال دارد . بدین سبب است که قاچاق اموال تاریخی ، فرهنگی را می توان به جهت سود سرشار آن بعد از قاچاق مواد مخدر به عنوان دومین کالای قابل قاچاق در دنیا محسوب دانست.
با توجه به آگاهی ملتها از اهمیت و ارزشهای میراث فرهنگی و خواسته های موکد آنها از دولتها مبنی بر استرداد هویت ملی و فرهنگی خود، کشورها را بر آن داشت تا اموال فرهنگی غیر قانونی خارج شده ملت خویش را در جای جای دنیا جستجو وبا هماهنگی و همکاری سایر دول و سازمانهای بین المللی نسبت به استرداد آنها اقدام نماید .
در این پژوهش سعی شده تا ضمن بررسی متون کنوانسیونهای بین المللی موفقیت و عدم موفقیت کشورها در این مهم مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
کلید واژگان: اموال تاریخی و فرهنگی- استرداد ـ ورود و خروج غیر قانونی ـ سازمانهای بین المللی ـ کنوانسیونهای بین المللی
فهرست اجمالی مطالب
فصل اول: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در نظام حقوق بین الملل 7
گفتار نخست : تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی 8
گفتار دوم: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در اسناد و کنوانسیون های بین المللی 21
فصل دوم هنجارها ، اصول و قواعد حقوق بین الملل درباره ورود و خروج
غیرقانونی اموال فرهنگی 35
گفتار نخست : هنجارها و قواعد ناظر بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی در حقوق
ملی کشورهای باستانی 36
گفتار دوم : معاهدات و کنوانسیون های بین المللی 52
گفتار سوم : عرف بین الملل حاکم بر ورود و خروج غیر قانونی اموا فرهنگی 82
فصل سوم: ضوابط حاکم بر استرداد اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده
در نظام حقوقی بین الملل 87
گفتار اول : استرداد اموال فرهنگی مسروقه از دیدگاه حقوق بین‌الملل 88
گفتار دوم : استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده 99
نتیجه گیری 109
فهرست منابع 112

فهرست تفصیلی مطالب
مقدمه 1
فصل اول: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در نظام حقوق بین الملل 7
گفتار نخست : تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی 8
۱٫ایران 8
۲٫ایتالیا 10
۳٫ترکیه 13
۴٫فرانسه 15
۵٫سوریه 17
۶٫مصر 18
۷٫یونان 18
گفتار دوم: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در اسناد و کنوانسیون های بین المللی 21
۱٫کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع‌کردن و جلوگیری از ورود، صدور
و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰ 21
۲٫ کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی مصوب ۱۹۷۲ 23
۳٫کنوانسیون یونیدرویت 27
۴٫کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی زیرآب مصوب ۲۰۰۱ 29
۵٫کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس 32
فصل دوم : 35
هنجارها ، اصول و قواعد حقوق بین الملل درباره ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی 35
گفتار نخست : هنجارها و قواعد ناظر بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی
در حقوق ملی کشورهای باستانی 36
۱٫ ایتالیا 36
۲٫ ترکیه 42
۳٫ فرانسه 42
۴٫ سوریه 46
۵٫ مصر 47
۶٫ یونان 48
گفتار دوم : معاهدات و کنوانسیون های بین المللی 52
۱٫کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع‌کردن و جلوگیری از ورود، صدور و
انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰ 52
۱-۱- اصول و ویژگی‌های حاکم بر کنوانسیون 52
۱-۱-۱- ملی‌گرایی فرهنگی در برابر جهان‌گرایی فرهنگی 52
۲-۱-۱- تعارض با نظام‌های حقوقی کامن‌لا و رومی- ژرمنی 53
۳-۱-۱- عدم پیش‌بینی حق اقامه دعوی استرداد برای اشخاص 54
۲-۱- وظایف و محدودیت‌های اعضا و جامعه بین‌المللی در جلوگیری از ورود و خروج
غیرقانونی اموال فرهنگی 55
۱-۲-۱- وظایف و مسؤولیت دولت‌های عضو کنوانسیون 55
۳-۲-۱- وظایف و مسؤولیت جامعه بین‌المللی 57
۲٫کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی 58
۱-۲- هدف و ویژگی های کنوانسیون 58
۱-۱-۲- هدف کنوانسیون 58
۲-۱-۲- ویژگی‌های کنوانسیون 58
۲-۲- وظایف و مسئولیت‌های اعضا و جامعه جهانی برای حفاظت از میراث جهانی 59
۳ .کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (۱۹۸۲) 65
۱-۳- اموال فرهنگی واقع در مناطق تحت حاکمیّت دولت ساحلی 66
۲-۳-اموال فرهنگی واقع در مناطقی که دولت ساحلی در آنها حقوق حاکمه خود را
اعمال می‌کند 67
۱-۲-۳- منطقه مجاور 67
۲-۲-۳- منطقه انحصاری اقتصادی 69
۳-۲-۳- فلات قاره 71
۳-۳-اموال فرهنگی واقع در دریای آزاد 72
۴٫کنوانسیون بین‌المللی کمک‌های متقابل اداری به منظور پیشگیری، بازرسی و
جلوگیری از تخلفات گمرکی(پیوست شماره۱۱ ) 75
۵٫کنوانسیون یونیدرویت پیرامون اشیای فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج
شده مصوب ۱۹۹۵ 77
۱-۵-دلایل و اهداف و مذاکرات مربوط به تدوین کنوانسیون 77
۲-۵- دامنه شمول کنوانسیون 81
گفتار سوم : عرف بین المللی حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی 82
۱٫تعریف مفهوم و مؤلفه های عرف بین المللی 82
۲٫ ورود و خروج اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه 83
۳٫ ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی در زمان صلح 85
فصل سوم : 87
ضوابط حاکم بر استرداد اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده در نظام حقوقی بین الملل
گفتار اول : استرداد اموال فرهنگی مسروقه از دیدگاه حقوق بین‌الملل 88
۱٫ویژگی‌های استرداد اموال فرهنگی 88
۱-۱- اطراف ذینفع در استرداد اموال فرهنگی 89
۲-۱- مقام صلاحیت‌دار در امر استرداد اموال فرهنگی 90
۳-۱- تعهد مالی ناشی از استرداد اموال فرهنگی 90
۲٫ مرور زمان ناظر بر دعاوی استرداد اموال فرهنگی 91
۱-۲- مراحل قاعده مرور زمان۹۳ 93
۲-۲- مواعد حاکم بر مرور زمان 94
۳-۲- استثناهای ناظر بر مرور زمان 95
۱-۳-۲- مرور زمان و عدم اسقاط حق 95
۲-۳-۲- مجوز وضع قواعد مساعدتر 95
۳-۳- اشیاء متعلق به کلکسیون‌های عمومی 96
۳٫ پرداخت غرامت در برابر استرداد اموال فرهنگی 96
۱-۳- لزوم پرداخت غرامت 96
۲-۳- احراز حسن نیت متصرف یا خریدار 97
گفتار دوم :استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده 99
۱٫ مفهوم و ویژگی‌های خروج غیرقانونی اموال فرهنگی 99
اصول حاکم بر استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده 100
۱-۲- نحوه استرداد 100
۲-۲- پیش‌بینی قواعد حقوقی مساعدتر 101
۳-۲- دادخواست استرداد 102
۴-۲- هزینه استرداد 103
۵-۲- موارد خاص در امر استرداد 103
۱-۵-۲- استثناهای استرداد 103
۲-۵-۲- امتناع از استرداد 104
۳٫ مرور زمان ناظر بر استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده 104
۴٫ راه کارها و سازو کارهای جایگزینی و تکمیلی در استرداد اموال فرهنگی
غیرقانونی خارج شده 105
۱-۴- راه‌حل‌های جایگزین 105
۲-۴- سازوکارهای تکمیلی استرداد 106
نتیجه گیری 109
فهرست منابع 112
منابع فارسی 112
الف: کتب 112
ب: مقالات 112
ج: پایان نامه 112
منابع انگلیسی 113
A : Book 113
B : Article 113
C :low , document & international conventions 115
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 5,525
  •   بازدید هفته گذشته: 85,315
  •   بازدید ماه گذشته: 632,906