جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 229 صفحه

 

چکیده:


هدف از این پژوهش پرداختن به رویکردهای ترمیمی موجود در قانون آیین دادرسی کیفری است. برخی از این رویکردها همانند میانجیگری، تعویق تعقیب و تعلیق تعقیب دارای جلوه های ترمیمی تام است و برخی دیگر، از قبیل ترک تعقیب، بایگانی پرونده، دارای جلوه های ترمیمی هستند. در این میان برخی از حقوقدانان بر این باورند که نهادی همچون درخواست ترک تعقیب دارای رویکرد ترمیمی ناب است. لیکن به نظر می رسد با تاکید بر دو اصل فرآیندگرا بودن و لزوم نتیجه ترمیمی داشتن رویکردهای ترمیمی، این رویکرد و رویکردهای مشابه آن، رویکردهای نیمه ترمیمی هستند.
در این تحقیق رویکردهای عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری دارای دو ساختار متفاوت است، نخست رویکرد ترمیمی درون سازمانی عدالت ترمیمی؛ که شامل میانجیگری می شود. و دوم رویکردهای برون سازمانی عدالت ترمیمی یا همان رویکردهای تفویضی ترمیمی؛ که دارای ساختاری کیفری می باشد و مقنن با اعطای خصایص ترمیمی به این نهادها وجهه ترمیمی بخشیده است.
کلیدواژه: رویکرد ترمیمی، پیش دادرسی، میانجیگری، تعلیق تعقیب، فرآیندگرایی، برآیند ترمیمی
فهرست مطالب
الف: طرح موضوع 15
ب: دلایل انتخاب موضوع ۱۷
ج: نقد ادبیات موضوع ۱۸
د: سئوال اصلی ۱۹
ذ سئوال فرعی 19
ه: مفروض ۱۹
ز: فرضیه ۱۹
ح: مفاهیم ۲۰
ط: روش تحقیق ۲۰
ی: سازماندهی تحقیق ۲۱
فصل نخست: مفاهیم عدالت ترمیمی( الگوها و فلسفه) 24
مبحث نخست: الگوهای نظری عدالت ترمیمی 24
گفتار اول: مفاهیم عمومی ۲۴
الف: تعریف عدالت ترمیمی ۲۴
۱٫ نقدی بر تعریف عدالت ترمیمی ۲۶
۲٫ چارچوب تحلیلی ۲۹
ب: اهداف و اصول عدالت ترمیمی ۳۲
۱٫ اهداف کلیدی فرآیندها و پژوهش های عدالت ترمیمی 33
۲٫ نتایج عدالت ترمیمی ۳۴
۳٫ اصول عدالت ترمیمی ۳۴
گفتار دوم: ظهور و افول عدالت ترمیمی ۳۵
الف. ظهور عدالت ترمیمی ۳۵
۱٫ از سزاگرایی عدالت کیفری کلاسیک تا بزهدیده مداری عدالت ترمیمی ۳۷
۲٫ از بزهدیده مداری عدالت ترمیمی تا شکل گیری جنبش های نئوکلاسیک نوین ۳۹
ب. شکل گیری اندیشه های نئوکلاسیک حقوق و افول نسبی اندیشه های عدالت ترمیمی 41
مبحث دوم: زمینه ها و مبانی عدالت ترمیمی 43
گفتار اول: زمینه های ظهور عدالت ترمیمی ۴۳
الف.جنبش های ضد استعماری ۴۳
ب.جنبش های فمینیستی ۴۴
گفتار دوم: مبانی عدالت ترمیمی ۴۵
۱٫ آزادی ۴۷
۲٫ برابری ۴۷
مبحث سوم: الگوهای عملی عدالت ترمیمی 49
گفتار نخست: میانجیگری ۴۹
الف: فرآیند میانجیگری ۵۰
۱٫ آغاز میانجیگری ۵۰
۲٫ انواع میانجیگری ۵۲
۱-۲٫ از حیث نوع اختلاف 52
۲-۲٫ از حیث مدل میانجیگری ۵۳
۱-۲-۲٫ مدل مستقیم ۵۳
۲-۲-۲٫ مدل غیر مستقیم ۵۴
ب: برآیندهای میانجیگری ۵۴
گفتار دوم: نشست های ترمیمی ۵۵
الف: روش های اجرای نشست های ترمیمی ۵۶
ب: اهداف نشست ها 58
ج: اصول نشست ها ۵۹
د: برآیندهای نشست ۶۰
۱٫ منافع بزهکاران ۶۰
۲٫ منافع بزهدیدگان ۶۰
۳٫ منافع دولت ۶۰
۱-۳٫ تکرار جرم و جوانان ۶۱
۲-۳٫ تکرار جرم و بزرگسالان 61
۳-۳٫ صرفه جویی اقتصادی ۶۲
گفتار سوم: محافل تعیین مجازات ۶۲
الف: روش های برگزاری و جریانی محافل ۶۳
ب: اصول محافل ۶۴
فصل دوم: رویکردهای ترمیمی دادرسی کیفری ایران در بستر عدالت ترمیمی۶۵
مبحث نخست: میانجیگری در نظام کیفری پیش از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ۶۵
گفتار نخست: میانجیگری در قوانین پیش از انقلاب ۶۶
الف: افقی شدن رسیدگی به اختلافات عشایر و ایلات 67
ب: خانه های انصاف ۶۷
۱٫ چیستی خانه انصاف ۶۹
۲٫ چالش های خانه انصاف ۷۱
ج: شورای داوری ۷۲
۱٫ چیستی شورای داوری ۷۲
۲٫ چالش های شورای داوری ۷۳
گفتار دوم: میانجیگری در قوانین پس از انقلاب تا سال ۱۳۹۲ 74
الف: تشکیل دادگاه های سیار ۷۴
ب: قاضی تحکیم ۷۵
ج: شوراهای حل اختلاف ۷۵
۱٫ چیستی شوراهای حل اختلاف ۷۷
۲٫ ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن شوراهای حل اختلاف ۷۸
۱-۲٫ جلوه های ترمیمی شوراهای حل اختلاف ۷۹
۱-۱-۲٫ فرآیندگرایی ۷۹
۲-۱-۲٫ ترمیمی بودن اهداف شوراء۷۹
۲-۲٫ جلوه های غیر ترمیمی و پاسخ به انتقادات ۸۰
۱-۲-۲٫ انتصابی بودن اعضاء 81
۲-۲-۲٫ اجباری بودن رسیدگی در شوراء ۸۱
۳-۲-۲٫ مشورتی بودن نظرات شوراء ۸۲
مبحث دوم: میانجیگری در آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲ ) ۸۳
گفتار نخست: اصول میانجیگری 85
الف: اقتضاء داشتن تعقیب ۸۶
ب: اختیاری بودن ارجاع ۸۷
ج: اعتبار توافقات ۸۷
گفتار دوم: اهداف میانجیگری ۹۰
الف: در قبال بزهدیده ۹۱
۱٫ به رسمیت شناختن جایگاه بزهدیده 91
۲٫ کسب رضایت بزهدیده ۹۲
۱-۲٫ شرایط گذشت شاکی ۹۲
۲-۲٫ انواع خسارت قانونی ۹۴
ب: اهداف در قبال بزهکار ۹۵
۱٫ مشارکت در تعیین تکلیف دعوا ۹۶
۱-۱٫ درخواست متهم برای کسب رضایت از بزهدیده 96
۲-۱٫ توافق برای ارجاع به میانجیگری ۹۶
۳-۱٫ موافقت بزهکار برای تعلیق تعقیب ۹۶
۲٫ بازپذیری از طریق جبران خسارات مادی و معنوی ۹۷
گفتار سوم: آثار میانجیگری ۹۷
الف: سقوط دعوی عمومی 98
۱٫جرایم قابل گذشت در قوانین ایران ۹۹
۱-۱٫ کتاب دیات ۹۹
۲-۱٫ حد قذف ۹۹
۳-۱٫ جرایم خاص ۱۰۰
۴-۱٫ کتاب تعزیرات ۱۰۰
۲٫ حدود شمول جرایم ۱۰۰
ب: تعلیق تعقیب ۱۰۲
۱٫ شرایط صدور ۱۰۳
۱-۱٫ رضایت بزهدیده 103
۲-۱٫ فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ۱۰۳
۳-۱٫ اختیاری بودن رسیدگی ۱۰۴
۲٫ شرایط استمرار ۱۰۵
گفتار چهارم: اجرای میانجیگری ۱۰۵
الف: شورای حل اختلاف ۱۰۶
۱٫ الگوی نظری ۱۰۷
۲٫ الگوی عملی 108
ب: اشخاص و موسسات 110
گفتار پنجم: سند تحول در سیاست جنایی ایران ۱۱۲
الف: اصل مداخله حداقلی ۱۱۲
ب: اعتبار بخشیدن به توافقات طرفین اختلاف ۱۱۳
فصل سوم: ترمیمی شدن نهادهای پیش دادرسی کیفری ۱۱۴
مبحث نخست: رویکردهای عدالت ترمیمی در بستر نهادهای کیفری 114
گفتار نخست: قرار تعلیق تعقیب ۱۱۵
الف: تاریخچه ۱۱۶
۱٫ تعلیق تعقیب در قوانین پیش از انقلاب ۱۱۶
۱-۱٫ جنحه ای بودن ۱۱۷
۲-۱٫ اقرار متهم ۱۱۸
۳-۱٫ فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی ۱۱۸
۴-۱٫ فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ۱۱۸
۲٫ تعلیق تعقیب در قوانین پس از انقلاب ۱۱۹
ب: تعلیق تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب ۱۳۹۲) 120
۱٫ شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب 120
۱-۱٫ تعزیری بودن 121
۲-۱٫ قابل تعلیق بودن 121
۳-۱٫ کسب رضایت بزهدیده 122
۴-۱٫ فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ۱۲۳
۵-۱٫ اختیاری بودن ۱۲۳
۲٫ شرایط استمرار تعلیق تعقیب ۱۲۳
۱-۲٫ جلوه های جرم شناختی دستورات تامینی ۱۲۴
۱-۱-۲٫ نظریه معاشرت های ترجیحی 124
۲-۱-۲٫ نظریه سبک زندگی و فعالیت روزانه ۱۲۵
۲-۲٫ جلوه های حقوقی دستورات تامینی ۱۲۶
۱-۲-۲٫ دستورات ناظر بر بزهدیده ۱۲۶
۱-۱-۲-۲٫ ارائه خدمات به بزهدیده 126
۲-۱-۲-۲٫ عدم ارتباط و ملاقات با بزهدیده ۱۲۷
۲-۲-۲٫ دستورات تامینی ناظر بر بزهکار ۱۲۷
۱-۲-۲-۲٫ اصلاح و درمان بزهکار ۱۲۷
۱-۱-۲-۲-۲٫ ترک اعتیاد ۱۲۷
۲-۱-۲-۲-۲٫ آموزش ۱۲۸
۲-۲-۲-۲٫ پیشگیری از تکرار جرم 128
۳-۲-۲٫ دستورات تامینی ناظر بر جامعه ۱۳۱
۱-۳-۲-۲٫ خدمات عمومی رایگان ۱۳۱
۱-۱-۳-۲-۲٫ موسسات عمومی ۱۳۲
۲-۱-۳-۲-۲٫ موسسات عام المنفعه ۱۳۲
۲-۳-۲-۲٫ عدم اقدام به رانندگی ۱۳۵
۳-۳-۲-۲٫ عدم حمل سلاح ۱۳۶
۳٫ ویژگی های قرار تعلیق تعقیب ۱۳۷
۱-۳٫ ضمانت اجرا دار بودن ۱۳۷
۱-۱-۳٫ عدم اجرای دستورات مقام قضایی ۱۳۷
۲-۱-۳٫ تکرار جرم ۱۳۸
۲-۳٫ اعتراض پذیر بودن 139
۳-۳٫ قابلیت طرح مستقیم در دادگاه ۱۴۰
گفتار دوم: تعویق تعقیب ۱۴۱
الف: الگوهای نظری ۱۴۲
۱٫ اهداف ۱۴۲
۲٫ ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن ۱۴۲
۱-۲٫ جلوه های ترمیمی ۱۴۳
۲-۲٫ جلوه های غیر ترمیمی ۱۴۴
ب: الگوهای عملی ۱۴۵
۱٫ شرایط صدور ۱۴۵
۱-۱٫ تعزیری بودن جرم ارتکابی ۱۴۵
۲-۱٫ قابلیت تعلیق مجازات ۱۴۶
۳-۱٫ موافقت بزهدیده و بزهکار 146
۲٫ نتایج ۱۴۷
مبحث دوم: رویکردهای نیمه ترمیمی نهادهای عدالت کیفری ۱۴۸
گفتار نخست: ترک تعقیب دعوای کیفری ۱۴۹
الف: جنبه های ترمیمی و غیر ترمیمی درخواست ترک تعقیب ۱۴۹
۱٫ بزهدیده مداری 149
۲٫ عدم فرآیندگرایی ترمیمی ۱۵۰
۳٫ الزام بزهکار ۱۵۱
ب: شرایط صدور ۱۵۱
۱٫ قابل گذشت بودن جرم ۱۵۱
۲٫ درخواست شاکی ۱۵۲
گفتار دوم: بایگانی کردن پرونده ۱۵۳
الف: شرایط صدور ۱۵۴
۱٫ تعزیری بودن جرم ۱۵۵
۲٫ غیر قابل گذشت بودن ۱۵۵
ب: ویژگی های ناظر بر بزهکار 155
۱٫ فردی سازی ۱۵۶
۲٫ حق اطلاع بر اتهام ۱۵۷
۳٫ التزام کتبی ۱۵۷
نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۵۹
۱٫ نتیجه گیری 159
۲٫ پیشنهادها ۱۶۱
فهرست منابع ۱۶۳
الف: منابع پارسی ۱۶۳
ب: منابع انگلیسی ۱۶۸
پیوست ها ۱۷۲
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 784
  •   بازدید هفته گذشته: 109,711
  •   بازدید ماه گذشته: 600,273