بررسی موانع استقرار رویکرد نوین مشارکت در زنجیره تامین : VMI مدیریت موجودی توسط فروشنده در مدیریت

بررسی موانع استقرار رویکرد نوین مشارکت در زنجیره تامین : VMI مدیریت موجودی توسط فروشنده در مدیریت تدارکات و امور کا لای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب – ستاد
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه


چکیده
با توجه به تغییرات شدیدی که در عرصه فعالیتهای اقتصادی بوجود آمده است سازمان ها همواره در پی کاهش هزینه ها و افزایش کارایی خود بوده اند و دراین میان از روش های نوینی که حاصل خلافیت پیشگامان صنعت است استفاده می نمایند تا تولیداتی با هزینه کمتر داشته باشند از این رو پژوهشی با عنوان بررسی موانع استقرار رویکرد نوین مشارکت در زنجیره تامین : (VMI ) مدیریت موجودی توسط فروشنده در مدیریت تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب صورت گرفت .هدف این پژوهش شناسایی بعضی از موانعی است که باعث عدم به کارگیری این روش توسط مدیریت تدارکات و امور کا لای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب – ستاد می شود قلمرو مکانی این پژوهش سازمان مدیریت تدارکات – ستاد و سال انجام آن ۱۳۹۰می باشد. نوع پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی پیمایشی می باشد. شیوه گرد آوری اطلاعات این پژوهش میدانی وکتابخانه ای و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد جامه آماری این پژوهش کارکنان و کارشنا سانی است که دارای تحصیلات کاردانی و بالاتر باشند .تعداد جامعه پس از بررسی های صورت گرفته ۱۰۲ نفر مشخص گردید که به دلیل نزدیکی نمونه با جامعه آماری پرسشنامه محقق ساخته ۴۴ سوالی تهیه شده در اختیار تمامی افراد جامعه قرار گرفت ضریب پایایی (آلفای کرانباخ) پرسشنامه با نمونه ۱۰۲ تایی بین ۷۲/۰ تا۸۱/۰ در نوسان بود که این امر نشان دهنده پایایی و اعتبار پرسشنامه است نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که فرضیه های : بستر های مناسب سخت افزاری و نرم افزاری، سیاستهای سازمان در به اشتراک گذاری اطلاعات و افزایش ارایه خدمات به مصرف کنندگان جزءموانع به شمار نیامده ولی فرهنگ و جو سازمانی ،قوانین و مقررات در قسمت تدارکات و آمادگی سازمان در استفاده از سیستم های نوین جزءموانع به کارگیری این رویکرد (مدیریت موجودی توسط فروشنده) به حساب می آیند .
کلید واژه ها: مدیریت زنجیره تامین – کنترل موجودی – مدیریت موجودی توسط فروشنده- فرهنگ و جو سازمانی
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه 4
۱-۳- اهمیت وضرورت انجام تحقیق 6
۱-۴-هدف پژوهش 6
۱-۵- سوالات تحقیق 6
۱-۶- فرضیه های تحقیق 7
۱-۷- قلمرو تحقیق 7
۱-۸- روش انجام تحقیق 7
۱-۹- تعاریف واژه ها واصطلاحات 7
فصل دوم:مبانی نظری و مدل تحلیلی پژوهش
۲-۱ بخش اول : مدیریت زنجیره تامین 11
۲-۱-۱ مقدمه 11
۲-۱-۲ تاریخچه و سیر تحول مدیریت رنجیره تأمین 11
۲-۱-۳ دلایل و ضرورت‌های مدیریت زنجیره تأمین 12
۲-۱-۴ دلایل اهمیت مدیریت زنجیره تأمین 12
۲-۱-۵ تعریف مدیریت زنجیره تأمین 12
۲-۱-۶ عناصر و اجزاء مدیریت زنجیره تأمین 13
۲-۱-۷ انواع روش‌های تأمین در سطح استراتژیک و عملیاتی 14
۲-۱-۸ تصمیم گیری برای خرید یا تولید 14
۲-۱-۹ روش‌های تأمین 15
۲-۱-۹-۱ برون سپاری 15
۲-۱-۹-۲ رده‌بندی 15
۲-۱-۹-۳ منبع یابی بین‌الملل 16
۲-۱-۹-۴ منبع یابی مشارکتی 16
۲-۱-۹-۵ تجارت دوجانبه 16
۲-۱-۹-۶ تجارت درون شرکتی 17
۲-۱-۹-۷ پیمانکاری فرعی 17
۲-۱-۱۰ مشارکت در زنجیره تأمین 17
۲-۱-۱۱ انواع رویکردها در مشارکت میان خریدار- تأمین کننده 18
۲-۱-۱۲ فواید مشارکت در زنجیره تأمین 20
۲-۱-۱۳ زیرمجموعه‌های اصلی در زنجیره تأمین 22
۲-۱-۱۳-۱ مشتری و تقاضا در زنجیره تأمین 22
۲-۱-۱۳-۲ مدیریت ظرفیت و منابع سازمانی 22
۲-۱-۱۳-۳ تدارکات و الزامات عرضه‌کنندگان 22
۲-۱-۱۳-۴ مدیریت موجودی در زنجیره تأمین 23
۲-۱-۱۳-۵ مدیریت عملیات در زنجیره تأمین 23
۲-۱-۱۳-۶ مدیریت توزیع 23
۲-۲ بخش دوم : انبارداری 24
۲-۲-۱ مقدمه 24
۲-۲-۲ دلایل نگهداری موجودی‌ها و انبار کردن آنها 24
۲-۲-۳ تعریف انبار 25
۲-۲-۴ تعریف انبارداری 25
۲-۲-۵ طبقه‌بندی‌ موجودی‌های کالا 25
۲-۲-۶ اصول و شرایط طبقه‌بندی موجودی‌های کالا 25
۲-۲-۷ روش‌های مختلف طبقه بندی موجودی‌های کالا 26
۲-۲-۸ روش‌های شماره‌گذاری موجودیها 27
۲-۲-۹ روش‌های شماره‌گذاری (کد نمودن)کالاها 27
۲-۳ بخش سوم : کنترل موجودی 29
۲-۳-۱ مقدمه 29
۲-۳-۲ تاریخچه کنترل موجودی 30
۲-۳-۳ تعریف موجودی کالا 31
۲-۳-۴ گروه بندی موجودی‌ها 31
۲-۳-۴-۱ مواد اولیه 32
۲-۳-۴-۲ قطعات مربوط به تولید (آماده مونتاژ) 32
۲-۳-۴-۳ قطعات نیمه تمام در مسیر تولید (قطعات بین کارگاهی) 32
۲-۳-۴-۴ محصولات تمام شده (فرآوده نهایی) 32
۲-۳-۴-۵ سایر مواد و قطعات (مواد غیرمستقیم) 32
۲-۳-۵ هزینه‌های موجودی‌ها 32
۲-۳-۵-۱ هزینه‌های تهیه و خرید: 33
۲-۳-۵-۲ هزینه‌های نگهداری موجودی: 33
۲-۳-۵-۳ هزینه‌های تکمیل (برآورد) سفارش‌های مشتری 34
۲-۳-۵-۴ هزینه‌های خالی بودن انبار از دخیره 34
۲-۳-۵-۵ هزینه‌های اجرای سیستم پردازش اطلاعات 35
۲-۳-۶ انواع سیستم‌های کنترل موجودی 35
۲-۳-۶-۱ سیستم نقطه سفارش 36
۲-۳-۶-۲ سیستم دوره سفارش 36
۲-۳-۷ ساده‌سازی سیستم‌های نقطه سفارش و دوره سفارش 36
۲-۳-۷-۱ سیستم‌های دوظرفی 36
۲-۳-۷-۲ سیستم‌های بازدید عینی 36
۲-۳-۸ مقدار اقتصادی سفارش ( به عنوان یک روش سنتی ) 37
۲-۳-۸-۱ هزینه سفارش 37
۲-۳-۸-۲ هزینه نگهداری کالا در انبار 37
۲-۳-۸-۳ هزینه کل سیستم موجودی انبار 37
۲-۳-۸-۵ نقطه شمارش مجدد 38
۲-۳-۸-۶ زمان انتظار 38
۲-۳-۸-۷ تقاضا در طول زمان انتظار 39
۲-۳-۸-۸ ذخیره ایمنی 39
۲-۴ بخش چهارم 39
۲-۴-۱ نرم‌افزار 39
۲-۴-۱-۱ نرم افزار سیستم عامل 39
۲-۴-۲ گرایشات شبکه و برقراری ارتباط 40
۲-۴-۲-۱ منظور از شبکه‌های کامپیوتری چیست 40
۲-۴-۲-۲ شبکه‌های ارتباطی 40
۲-۴-۴ سخت افزار کامپیوتر 42
۲-۴-۲ مدیریت موجودی توسط فروشنده 42
۲-۴-۲-۱ تاریخچه مدیریت موجودی توسط فروشنده 42
۲-۴-۲-۲ مفهوم مدیریت موجودی توسط فروشنده 43
۲-۴-۲-۳ مدیریت موجودی در زنجیره تأمین 43
۲-۴-۲-۴ رویکرد مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده 44
۲-۴-۲-۵ شکل گیری ساختار فرآیند مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده 45
۲-۴-۲-۶ موقعیت موجودی 45
۲-۴-۲-۷ سیستم توزیع 46
۲-۴-۲-۸ سطح دسترسی فروشنده به اطلاعات تقاضای مشتری 46
۲-۴-۲-۹ نقش سیستم‌های اطلاعاتی 47
۲-۴-۲-۱۰ تصمیمات مربوط به جایگزینی 48
۲-۴-۲-۱۱ مالکیت موجودی 48
۲-۴-۲-۱۲مزایای سیستم مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده 49
۲-۴-۱۵- چالش‌ها و محدودیت‌های مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده 51
۲-۴-۳ فرهنگ سازمانی 51
۲-۴-۳-۱ فرهنگ حاکم 52
۲-۴-۳-۲ تعریف فرهنگ سازمانی 53
۲-۴-۳-۳ جو سازمانی 53
۲-۴-۳-۴ تفاوت فرهنگ و جو سازمانی با استفاده از مدل شاین 54
۲-۴-۴ قوانین و مقررات 55
۲-۵ مدلها و متغیر های پژوهش درقالب یک مدل 56
۲-۶ مرور تحقیقات پیشین 56
۲-۶-۱ پیشینه خارجی تحقیق 56
۲-۶-۲ پیشینه داخلی تحقیق: 59
فصل سوم:روش انجام تحقیق
۳-۱ مقدمه 62
۳-۲ نوع پژوهش 62
۳-۳ جامعه آماری 62
۳-۵ اعتبار (روایی) پرسشنامه تحقیق 63
۳-۶ پایایی پرسشنامه تحقیق 63
۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 65
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱ مقدمه 67
۴-۲ یافته های توصیفی 67
۴-۲-۱ تحلیل داده های جمعیت شناختی 67
۴-۲-۲ نتایج توصیفی داده های تحقیق 72
۴-۲-۲-۱ بررسی نرمال بودن 72
۴-۲-۲-۲ شاخص های آمار توصیفی 73
۴-۳ یافته های استنباطی مربوط به فرضیه های پژوهش 73
۴-۴ یافته های جانبی 77
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد ها
۵-۱ مقدمه 85
۵-۲ نتایج حاصل از تحلیل داده ها 85
۵-۳ محدودیت های تحقیق 87
۵-۴ پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق 87
۵-۵ پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 88
منابع وماخذ
منابع فارسی 90
منابع غیر فارسی 92
پیوستها : 95
چکیده انگلیسی 103
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 17,109
  •   بازدید هفته گذشته: 107,497
  •   بازدید ماه گذشته: 626,239