بکارگیری سیستم «هزینه یابی بر مبنای فعالیت» در صنعت کشتی سازی

پایان نامه بکارگیری سیستم «هزینه یابی بر مبنای فعالیت» در صنعت کشتی سازی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 422 صفحه


فهرست مطالب
۱ فصل اول ‌ن
۱-۱ مقدمه ‌ن
۱-۲ موضوع و اهداف تحقیق ‌ع
۱-۳ روش تحقیق ‌ف
۱-۳-۱ اهمیت تحقیق: ‌ر
۱-۴ محدودیت‌های تحقیق ‌ت
۱-۵ برنامه زمان‌بندی انجام تحقیق ‌ث
۱-۶ تعریف واژه‌های کلیدی ‌ذ
۱-۷ خلاصه سایر فصل‌ها ‌ظ
۱-۷-۱ فصل دوم ‌ظ
۱-۷-۲ فصل سوم ‌ظ
۱-۷-۳ فصل چهارم ‌أ‌أ
۱-۷-۴ فصل پنجم ‌أ‌أ
۱-۷-۵ فصل ششم ‌أ‌أ
۲ فصل دوم 1
۲-۱ مقدمه 1
۲-۲ پیشینه تحقیقات و بکارگیری هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) 1
۲-۳ پیشینه موضوع در کارخانه کشتی‌سازی صدرا چابهار 8
۳ فصل سوم 9
۳-۱ مقدمه 9
۳-۲ سازمان‌های در سطح جهانی 13
۳-۲-۱ خصوصیات سازمان‌های در سطح کلاس جهانی 19
۳-۲-۲ روش‌های پیشرفته محاسبه ارزش افزوده 22
۳-۳ حسابداری مدیریت ۱ 26
۳-۴ تعاریف مختلف از هزینه 30
۳-۵ کاربرد اطلاعات مربوط به هزینه 31
۳-۶ مفاهیم نظری گزارشگری مالی 32
۳-۷ مفاهیم، اصطلاحات و طبقه بندی هزینهها: 39
۳-۷-۱ موضوع هزینه 39
۳-۷-۲ انباشت و انتساب هزینه ها 40
۳-۸ طبقهبندی هزینه ها براساس کارکرد مدیریتی آنها: 43
۳-۸-۱ 1- هزینه های تولیدی 43
۳-۸-۲ 2- هزینه غیرتولیدی 43
۳-۹ طبقهبندی هزینه ها براساس زمانبندی وضع نمودن آنها از درآمدها 46
۳-۱۰ طبقه‌بندی هزینه‌ها براساس مربوط بودن آن‌ها در فرآیند کنترل و تصمیم‌گیری 47
۳-۱۰-۱ هزینه های قابل کنترل و غیرقابل کنترل 47
۳-۱۰-۲ هزینه های استاندارد 47
۳-۱۰-۳ هزینه های تفاضلی 47
۳-۱۰-۳-۱ هزینه های ریخته (اقلام از دست رفته) 48
۳-۱۰-۳-۲ هزینه های فرصت از دست رفته 48
۳-۱۰-۴ هزینه های نا مربوط و هزینه های مربوط 48
۳-۱۱ طبقه بندی هزینه ها براساس رفتار آنها در مقابل تغییر در حجم فعالیت 48
۳-۱۲ سیستم‌های هزینه‌یابی سنتی و نارسائی‌های آن 51
۳-۱۳ سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) 54
۳-۱۳-۱ مقدمه و دلایل پیدایش نظریات 54
۳-۱۳-۲ مکانیزم اجرائی سیستم ABC و بررسی دیدگاه‌های این سیستم 56
۳-۱۳-۲-۱ مدل اولیه سیستم ABC 59
۳-۱۳-۲-۲ مدل دوبعدی سیستم ABC 60
۳٫۱۳٫۲٫۲٫۱ دیدگاه تخصیص هزینه در مدل ABC 61
۳٫۱۳٫۲٫۲٫۲ دیدگاه فرآیندی مدل ABC 63
۳-۱۳-۳ اجزاء تشکیل دهنده مدل ABC 65
۳-۱۳-۳-۱ روش تخصیص هزینه 66
۳٫۱۳٫۳٫۱٫۱ مکانیزم عملکرد عناصر سیستم ABC در دیدگاه تخصیص هزینه 72
۳-۱۳-۳-۲ دیدگاه فرآیندی مدل ABC 74
۳-۱۳-۴ سلسله مراتب هزینه‌ها و فعالیت‌ها در سیستم ABC 78
۳-۱۳-۵ روش‌های استفاده بهینه از اطلاعات سیستم ABC 81
۳-۱۳-۵-۱ واضح کردن اطلاعات کلیدی سازمانی 81
۳٫۱۳٫۵٫۱٫۱ تهیه اطلاعات برای ارزیابی فعالیت‌ها 82
۳٫۱۳٫۵٫۱٫۲ سطح فعالیت 82
۳٫۱۳٫۵٫۱٫۳ نوع فعالیت 83
۳٫۱۳٫۵٫۱٫۴ رفتار هزینه 84
۳-۱۳-۵-۲ مدیریت و اداره کردن اطلاعات 85
۳٫۱۳٫۵٫۲٫۱ فعالیت‌های سطح جزئی 85
۳٫۱۳٫۵٫۲٫۲ فعالیت‌های سطح متوسط 86
۳٫۱۳٫۵٫۲٫۳ فعالیت‌های سطح کلان (ماکرو) 86
۳٫۱۳٫۵٫۲٫۴ فعالیت‌های سطح هدف 86
۳-۱۳-۶ استفاده از اطلاعات سیستم ABC جهت بهبود سازمانی 88
۳-۱۳-۶-۱ مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM) 90
۳٫۱۳٫۶٫۱٫۱ تجزیه و تحلیل فعالیت 91
۳٫۱۳٫۶٫۱٫۲ شناسایی محرک‌های هزینه 93
۳٫۱۳٫۶٫۱٫۳ تعیین مسائل مهم سازمانی 94
۳٫۱۳٫۶٫۱٫۴ راه‌های کاهش هزینه‌ها با تأکید بر فعالیت‌های سازمانی 95
۳-۱۳-۶-۲ تجزیه و تحلیل استراتژیک 97
۳٫۱۳٫۶٫۲٫۱ قیمت‌گذاری محصولات 97
۳٫۱۳٫۶٫۲٫۲ تجزیه و تحلیل ارزش افزوده 98
۳٫۱۳٫۶٫۲٫۳ استراتژی تولید محصولات 98
۳-۱۳-۶-۳ تجزیه و تحلیل ارزش 99
۳-۱۳-۶-۴ بودجه‌بندی بر مبنای فعالیت 100
۳-۱۳-۶-۵ هزینه‌یابی هدفی 101
۳-۱۳-۶-۶ زنجیره ارزش 102
۳-۱۳-۷ مراحل اجرای سیستم ABC در سازمان 104
۳-۱۳-۷-۱ توجیه مدیریت نسبت به تغییر سیستم فعلی و به کارگیری سیستم ABC 104
۳-۱۳-۷-۲ برنامه‌ریزی جهت اجرا سیستم ABC 109
۳-۱۳-۷-۳ جمع‌آوری اطلاعات 112
۳٫۱۳٫۷٫۳٫۱ روش‌های جمع‌آوری اطلاعات 113
۳-۱۳-۷-۴ طراحی مدل 114
۳٫۱۳٫۷٫۴٫۱ تعریف و تشخیص فعالیت‌ها 115
۳٫۱۳٫۷٫۴٫۲ ساختاردهی مجدد به دفاتر کل 117
۳٫۱۳٫۷٫۴٫۳ ایجاد مراکز فعالیت 119
۳٫۱۳٫۷٫۴٫۴ شناسایی محرکت منابع 121
۳٫۱۳٫۷٫۴٫۵ تعیین خصوصیات فعالیت‌ها 122
۳٫۱۳٫۷٫۴٫۶ انتخاب محرک فعالیت 123
۳-۱۴ ABC چگونه در سازمانها استفاده میشود 124
گروههای مسئول جهت راهاندازی سیستم ABC در سازمانها با توجه اندازه آن‌ها: 134
گروههای مسئول جهت راهاندازی سیستم ABC در سازمانها، با توجه به نوع صنعت: 135
خروجیهای عمده بدست آمده از استفاده از سیستم ABC: 136
خروجی عمده استفاده از سیستم ABC با توجه به اندازه شرکت: 137
خروجی عمده استفاده از سیستم ABC با توجه به نوع صنعت: 138
قابلیت اتکا بر سیستم ABC برای تصمیم سازی: 139
هزینه یابی بر مبنای فعالیت و انواع استراتژیهای کسب وکار: 142
۳-۱۵ استراتژیهای یکپارچگی 145
۳-۱۶ استراتژیهای متمرکز 148
۳-۱۶-۱ استراتژی رسوخ در بازار 148
۳-۱۶-۲ استراتژی توسعه بازار 149
۳-۱۶-۳ استراتژی توسعه محصول 150
۳-۱۷ استراتژی های تنوع 151
۳-۱۷-۱ استراتژی تنوع گرایی همگون 151
۳-۱۷-۲ استراتژی تنوع گرایی غیر همگون 151
۳-۱۷-۳ استراتژی تنوع گرایی افقی 152
۳-۱۸ استراتژی های تدافعی 153
۳-۱۸-۱ استراتژی مشارکت 153
۳-۱۸-۲ استراتژی کاهش 153
۳-۱۸-۳ استراتژی واگذاری 153
۳-۱۸-۴ استراتژی انحلال 154
۳-۱۹ استراتژی های عمومی مایکل پورتر 155
۳-۲۰ زنجیره ارزش و سیستم ABC : 157
۳-۲۱ الگوی ۵ نیروی رقابتی مایکل پورتر(Michael E. Porte) و سیستم ABC : 158
۳-۲۱-۱ الزامات قانونی و سیستم ABC: 160
۳-۲۱-۲ هزینه یابی در پروژه ها وسیستم ABC : 165
هزینه یابی کیفیت و سیستم ABC 167
۳-۲۱-۲-۱ ساختار هزینه های کیفیت 168
۳-۲۱-۳ اصول اخلاقی درسازمانها و سیستم ABC: 170
۳-۲۱-۴ الگو سازی از بهترین یا Bench marking ) BM ) وسیستم ABC: 170
۴ بررسی صنعت کشتی‌سازی 174
۴-۱ بازار جهانی کشتی: 181
۴-۲ بازار جهانی ساخت کشتی‌های اقیانوس‌پیما 183
۴-۳ بازار حمل و نقل دریایی 188
۴-۳-۱ موقعیت نسبی کشورها در بازار ساخت کشتی 189
۴-۳-۲ نفتکش ها 189
۴-۳-۳ فله برها 191
۴-۳-۴ کانتینربرها 192
۴-۳-۵ کشتی‌های LNG 193
۴-۴ تحولات جهانی قیمت ساخت کشتی (Price Developments) 194
۴-۵ واکنشهای جهانی به تحولات بازار ساخت کشتی (Responses to Market Developments) 195
۴-۵-۱ اروپا 196
۴-۵-۲ کره جنوبی 197
۴-۵-۳ ژاپن 197
۴-۵-۴ چین 198
۴-۶ عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای صنعت کشتی سازی 198
۴-۶-۱ جایگزینی ناوگان فرسوده 200
۴-۶-۲ تقاضا برای افزایش ظرفیت 201
۴-۶-۳ تقاضا برای کشتی در کوتاه مدت 201
۴-۷ عوامل اثرگذار در بازار جهانی عرضه 202
۴-۸ بررسی بازار ایران 204
۴-۸-۱ بررسی بازار صادرات حمل محمولات فله، عمومی و کانتینر 206
۴-۸-۱-۱ بررسی بازار صادراتی حمل محمولات فله 206
۴-۸-۱-۲ بررسی بازار صادراتی حمل محمولات عمومی 207
۴-۸-۱-۳ بررسی بازار صادرات حمل محمولات کانتینری 207
۴-۸-۱-۴ بررسی بازار واردات حمل محمولات فله، عمومی و کانتینری 208
۴-۸-۱-۵ بررسی بازار واردات حمل محمولات فله 208
۴-۸-۱-۶ بررسی بازار واردات حمل محمولات عمومی 208
۴-۸-۱-۷ بررسی بازار واردات حمل محمولات کانتینری 208
۴-۸-۲ برآورد واردات و صادرات محمولات فله و شناورهای موردنیاز جهت حمل 209
۴-۸-۲-۱ واردات و صادرات مواد فله 209
۴-۸-۲-۲ ناوگان فله بر کشور در حال و آینده 209
۴-۸-۲-۳ ناوگان آینده فله برها 210
۴-۸-۳ برآورد واردات و صادرات کالاهای کانتینری و شناورهای موردنیاز برای حمل 210
۴-۸-۳-۱ واردات و صادرات کالاهای کانتینری 210
۴-۸-۳-۲ ناوگان کانتینربر کشور در حال و آینده 211
۴-۹ برآورد میزان کشتی‌های موردنیاز ناوگان دریایی کشور 212
۴-۱۰ جایگزینی شناورهای کوچک و سنتی (لنج ) 215
۴-۱۱ مشخصات کلی لنج‌های موجود در کشور 216
۴-۱۱-۱ انواع لنجها 216
۴-۱۲ بررسی عوامل مؤثر بر ساخت و تعمیر شناورهای سنتی : 217
۴-۱۲-۱ مسائل اقتصادی لنج 217
۴-۱۲-۲ مسائل اجتماعی و فرهنگی 218
۴-۱۲-۲-۱ تکنولوژی 218
۴-۱۲-۲-۲ نیروی انسانی 219
۴-۱۲-۲-۳ انعطاف پذیری 219
۴-۱۲-۲-۴ حفظ محیط زیست 219
۴-۱۲-۲-۵ عمر شناور 221
۴-۱۲-۲-۶ رعایت قوانین 221
۴-۱۲-۲-۷ طراحی 222
۴-۱۲-۲-۸ ابزار ساخت 222
۴-۱۲-۲-۹ تجهیزات و ماشین آلات 222
۴-۱۳ تحلیل آماری پراکندگی لنج‌ها در بنادر ایران 223
۴-۱۳-۱ کشتی های صیادی 223
۴-۱۳-۲ طرح جایگزینی شناورهای سنتی 224
۴-۱۳-۳ ظرفیت و استعداد‌های مجتمع‌های کشتی سازی داخل کشور و منطقه خلیج فارس 225
۴-۱۴ محصولات تولیدی مورد نظر 226
۴-۱۵ تعمیرات و نگهداری 229
۴-۱۵-۱ مکان تعمیر شناور 230
۴-۱۵-۲ هزینه تعمیر شناور 230
۴-۱۵-۳ استفاده از وام و تسهیلات 230
۴-۱۵-۴ تشابه لنج‌ها و شناورهای جدید با شناورهای سنتی 230
۴-۱۵-۵ – تسهیلات صندوق ذخیره ارزی 234
۴-۱۶ بازار ساخت شناورهای فلزی ( جایگزینی با لنج‌های چوبی ) 237
۴-۱۷ سایر ضرورتهای منتج به جایگزینی شناورهای موجود 241
۴-۱۸ مزیتهای کیفی نوسازی ناوگان برای بهره‌برداران لنج‌ها 242
۴-۱۹ شرایط بالفعل بازار ساخت شناورهای فلزی کوچک و متوسط 246
۴-۲۰ مزیت مالی و اقتصادی جایگزینی لنجها (برای صاحبان شناور) 247
۴-۲۱ ارائه اطلاعات کلی در خصوص شرکت کشتی‌سازی صدرا چابهار 250
۴-۲۲ بررسی فرآیندهای تولید و ساخت کشتی لندینگ کرافت 254
۴-۲۲-۱ لندینگ کرافت(landing craft ) چیست ؟ 254
۴-۲۳ 2- شرح فرآیندهای ساخت کشتی 254
۴-۲۳-۱ معرفی فرآیندهای اصلی کشتی‌سازی 254
۴-۲۳-۲ معرفی بخش‌های موجود در سایت کشتی‌سازی 255
۴-۲۳-۲-۱ بخش بازاریابی و قراردادها 255
۴-۲۳-۲-۲ بخش طراحی ومهندسی 256
۴-۲۳-۲-۳ بخش فعالیت‌های داخل محوطه کارگاه‌ها (Indoor) 256
۴-۲۳-۳ – روش ساخت: 257
۴-۲۳-۳-۱ بخش مربوط فعالیت‌های خارج از محوطه کارگاه‌ها (روی پارکینگ‌ها) (Outdoor) 268
۴-۲۳-۳-۲ بخش نصب تجهیزات کشتی در خارج از محوطه کارگاه‌ها 270
۴-۲۴ منابع و مآخذ 280
۵ فصل پنجم 284
۵-۱ مروری بر سیستم فعلی محاسبه بهای تمام شده: 284
۵-۲ توجیه مدیریت نسبت به تغییر سیستم فعلی و تشریح مزایای حاصل از بهکارگیری سیستم ABC 286
۵-۳ جمعآوری اطلاعات مورد نیاز 287
۵-۴ طراحی و ارائه سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت (ABC) 287
۵-۵ تعریف منشاء منابع 291
۵-۶ ایجاد مراکز فعالیت 293
۵-۷ ساختار دهی مجدد به دفاتر کل حسابداری 293
۵-۸ انتخاب محرک هزینه 294
۵-۸-۱ روش منطقی 294
۵-۸-۲ روش علّی 295
۵-۸-۳ روش درصد هزینهها 295
۵-۸-۴ روش منافع دریافت شده 295
۵-۸-۵ روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 295
۵-۹ روشهای تخصیص هزینههای دوایر خدماتی 300
۵-۹-۱ روش مستقیم 300
۵-۹-۲ روش تخصیص یکطرفه 300
۵-۹-۳ روش استفاده از معادلات همزمان (دوطرفه) 301
۵-۹-۴ چگونگی تخصیص هزینههای مراکز فعالیت 302
۵-۱۰ محاسبه بهای تمام شده به روش ABC 303
۵-۱۱ تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از مطالعه انجام شده 368
۵-۱۱-۱ تفاوت قابل ملاحظه در بهای تمام شده شناورها 368
۵-۱۱-۲ کاهش قابل ملاحظه زینههای عمومی و اداری و تشکیلاتی 378
۵-۱۱-۳ فرآیندهای متفاوت انجام فعالیتها، هزینههای متفاوتی را دربر خواهد داشت سه فروند از لندینگ کرافتهای مورد بررسی در این مطالعه از یک نوع میباشند (لندینگهای ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳) 379
۵-۱۱-۴ هزینهها در مراکز فعالیت از یکدیگر تأثیر میپذیرند. 380
۵-۱۱-۵ استفاده از روش ABC برای برون سپاری کارهای شرکت 381
۵-۱۱-۶ تأثیر استفاده از سیستم ABC به روی رفتار سازمانی 382
۶ فصل ششم 384
۶-۱ خلاصه روند انجام مطالعه و کارهای انجام پذیرفته 384
۶-۲ نتایج بدست آمده از انجام موضوع 386
۶-۳ پیشنهادات 388
۶-۳-۱ پیشنهاداتی برای مدیریت شرکت 388
۶-۳-۲ پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی مرتبط با موضوع 389

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 10,601
  •   بازدید هفته گذشته: 90,391
  •   بازدید ماه گذشته: 637,982