بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران با میزان خرید

پایان نامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران با میزان خرید صنایع دستی در اصفهان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 153 صفحه


چکیده
خرید به ویژه خرید سوغات و صنایع‌دستی یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های گردشگران در طول سفر است. سوغات خریداری‌شده از مقصد تجربه سفر را برای گردشگران به تجربه‌ای مادی و ملموس تبدیل می‌کند. هدف پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی انجام شده است بررسی رابطه بین ویژگی‌های جمعیت شناختی گردشگران (سن، تحصیلات، درآمد) و نوع سفر و تعداد همراهان سفر با میزان خرید صنایع‌دستی و همچنین شناسایی و اولویت‌بندی صنایع‌دستی محبوب گردشگران خارجی بازدیدکننده از اصفهان و ویژگی‌های صنایع‌دستی موردعلاقه آن‌ها همچنین بود. جامعه این پژوهش گردشگران خارجی بازدیدکننده از بازار صنایع‌دستی میدان نقش جهان اصفهان در طول مدت پژوهش را شامل می‌شد، حجم نمونه انتخابی با توجه به جدول نمونه‌گیری کرجسی و مورگان ۳۸۴ گردشگر خارجی بود بنابراین به همین تعداد پرسشنامه(محقق ساخته)به روش در دسترس بین گردشگران خارجی در بازار میدان نقش جهان اصفهان توزیع شد و از این میزان، ۳۲۸ پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل قابل‌استفاده بودند. به منظور بررسی اهمیت ویژگی‌های صنایع‌دستی از نظر گردشگران از آزمون tتک نمونه‌ای و جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون تاو کندال بی و آزمون کرامر استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد که بین ویژگی‌های جمعیت شناختی گردشگران(سن، تحصیلات، درآمد) با میزان خرید صنایع‌دستی رابطه معناداری وجود دارد اما میان نوع سفر و تعداد همراهان سفر با میزان خرید صنایع‌دستی رابطه معناداری یافت نشد.به علاوه مشخص شد پر فروش ترین اقلام صنایع‌دستی اصفهان به ترتیب مینیاتور(نگارگری)، آثار سرامیکی، پارچه سنتی (مانند پارچه قلمکار و ترمه)و فرش بودند. همچنین گردشگران هنگام خرید صنایع‌دستی به ویژگی‌هایی مانند برخورداری از طرح زیبا، دست‌ساز بودن، نداشتن کپی های فراوان، نوآورانه بودن، سهولت حمل‌ونقل، انعکاس فرهنگ بومی مقصد، قیمت، خریداری مستقیم از سازنده، در دسترس نبودن در کشور گردشگران و برخورداری از اصالت در مقایسه با سایر ویژگی‌های مطالعه شده در این پژوهش به میزان بیش تر از میانگین اهمیت می‌دهند.

واژه های کلیدی :
گردشگران خارجی، خرید صنایع دستی، بازاریابی گردشگری ، شهر اصفهان، کارآفرینی فرهنگی
فهرست عناوین
فصل اول (کلیات پژوهش) 1
۱-۱-مقدمه 2
۱-۲-بیان مسئله پژوهش 3
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق 4
۱-۴-اهداف تحقیق 5
۱-۵-پرسش‌های تحقیق 6
۱-۶- فرضیه‌های تحقیق 6
۱-۷-قلمرو تحقیق 6
۱-۸- حجم جامعه، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری 6
۱-۹-روش تحقیق 7
۱-۱۰-ابزار جمع‌آوری داده‌ها 7
۱-۱۱-تعریف متغیرهای تحقیق 7
۱-۱۲-چارچوب نظری تحقیق 7
۱-۱۳-تعریف نظری اصطلاحات 8
فصل دوم (مروری بر ادبیات موضوع پژوهش) 10
۲-۱-مقدمه 11
۲-۲-صنایع‌دستی 12
۲-۲-۱-انواع صنایع 12
۲-۲-۲-تعاریف، طبقه‌بندی و تاریخچه صنایع‌دستی 13
۲-۲-۲-۱-تعریف صنایع‌دستی 13
۲-۲-۲-۲-انواع طبقه بندی صنایع دستی 14
۲-۲-۲-۳- پیدایش صنایع‌دستی 14
۲-۲-۲-۴- تاریخچه صنایع‌دستی در جهان 15
۲-۲-۲-۵- تاریخچه صنایع‌دستی در ایران 16
۲-۲-۳-مهر اصالت یونسکو برای صنایع‌دستی 16
۲-۲-۴-آشنایی با سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با صنایع‌دستی 17
۲-۳-توسعه پایدار گردشگری 22
۲-۴-رفتار مصرف‌کننده در گردشگری 23
۲-۴-۱-تعریف گردشگری با تأکید بر دیدگاه تعاملی عرضه و تقاضا 23
۲-۴-۲-بازاریابی گردشگری 23
۲-۴-۳-رفتار مصرف‌کننده 24
۲-۴-۴-رفتار مصرف‌کننده (گردشگران) در گردشگری 24
۲-۴-۵-عوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرف‌کننده 26
۲-۵-مصرف 28
۲-۵-۱-سفر کردن و انواع مصرف 28
۲-۵-۲-مصرف نمادین (چشم‌انداز جامعه‌شناختی به مصرف) 29
۲-۶-خرید 29
۲-۶-۱-رابطه خرید و گردشگری 32
۲-۶-۲-خرید به عنوان فراغت و مصرف گردشگری 33
۲-۶-۳-خرید فایده گرایانه 34
۲-۶-۴-خرید برنامه‌ریزی نشده 35
۲-۶-۵-خرید فراغتی و تفاوت آن با خرید سنتی 36
۲-۶-۶-خرید به عنوان فعالیتی فراغتی در مقصد گردشگری 37
۲-۶-۷-ارزش لذتی و ارزش سودمندی خرید در مقصد گردشگری 38
۲-۶-۸-طیف خرید کارکردی- فراغتی 38
۲-۶-۹-خرید به عنوان سیاست گردشگری و راهبُرد پیشرفت 39
۲-۷-گونه شناسی خریداران 40
۲-۸-دلایل خرید سوغاتی توسط گردشگران 42
۲-۸-۱-گرایش به خرید یادگاری و یادبود 43
۲-۸-۲-در جستجوی اصالت 43
۲-۸-۳-در جستجوی تازگی 46
۲-۸-۴-نیازهای کارکردی 46
۲-۸-۵-خرید هدیه برای اقوام 46
۲-۸-۶-زیبایی‌شناسی 47
۲-۸-۷-خستگی/ زمان اضافه 47
۲-۸-۸-ارتباط با هنرمندان 47
۲-۸-۹-عوامل مؤثر بر انتخاب سوغاتی 48
۲-۹-عوامل تأثیرگذار بر رفتار خرید گردشگر 50
۲-۹-۱-فصل سفر 52
۲-۹-۲-سن و جنسیت 52
۲-۹-۳-هدف از سفر 55
۲-۹-۴-درآمد و تحصیلات 55
۲-۹-۵-همراهان سفر و جنبه اجتماعی خرید 56
۲-۹-۶-وسیله حمل‌ونقل مورد استفاده در سفر 58
۲-۹-۷-نوع سفر 59
۲-۹-۸-فرهنگ، ملیت و خرید 59
۲-۱۰-دلایل انتخاب هزینه کرد به عنوان شاخص رفتار خرید 60
۲-۱۱-پیشینه پژوهش 60
۲-۱۲-خلاصه فصل 66
فصل سوم (روش پژوهش) 67
۳-۱-مقدمه 68
۳-۲-روش‌ پژوهش 68
۳-۳-جامعه آماری و روش نمونه‌گیری 69
۳-۴-پرسش‌های پژوهش 70
۳-۵-فرضیه‌های پژوهش 70
۳-۶- ابزارها و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات 70
۳-۷-مقیاس مورد استفاده 71
۳-۸-روایی و پایایی پژوهش 71
۳-۹-دسته‌بندی سؤالات پرسشنامه 72
۳-۱۰-چهارچوب نظری پژوهش 75
۳-۱۱-فرایند تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها 75
۳-۱۲-خلاصه فصل 76
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها) 77
مقدمه 78
۴-۱- یافته‌های توصیفی پرسشنامه 78
۴-۱-۱- توزیع فراوانی متغیر ملیت در نمونه 78
۴-۱-۲- توزیع فراوانی متغیر جنسیت 80
۴-۱-۳- توزیع فراوانی متغیر سن در نمونه 81
۴-۱-۴- توزیع فراوانی متغیر وضعیت تأهل در نمونه 82
۴-۱-۵- توزیع فراوانی متغیر میزان تحصیلات در نمونه 83
۴-۱-۶- توزیع فراوانی متغیر میزان درآمد در نمونه 84
۴-۲- آزمون فرضیه‌های پژوهش 85
۴-۳- پاسخ به پرسش های پژوهش 89
۴-۴- یافته‌های جانبی پژوهش 93
۴-۵-خلاصه فصل 103
فصل پنجم (نتیجه‌گیری و پیشنهادها) 104
۵-۱- مقدمه 105
۵-۲- نتیجه‌گیری 105
۵-۳-یافته‌های جانبی پژوهش 106
۵-۴- مقایسه پژوهش حاضر با پژوهش‌های پیشین 107
۵-۵- پیشنهادهای کاربردی 109
۵-۶- پیشنهادهای پژوهشی 110
فهرست منابع 112
پیوست 120
پرسشنامه فارسی 124
پرسشنامه انگلیسی 130

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 27
  •   بازدید هفته گذشته: 82,536
  •   بازدید ماه گذشته: 632,927