بررسی رابطه هوش هیجانی و یادگیری سازمان در بین دانشجویان

بررسی رابطه هوش هیجانی و یادگیری سازمان در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور
تعداد صفحات 112
همراه با فایل spss 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه:

1-2  بیان مسأله:

1-3-ضرورت و اهمیت موضوع

1-4 مدل مفهومی تحقیق

1-5 اهداف تحقیق:

1-5-1 هدف کلی تحقیق:

1-5-2  اهداف فرعی تحقیق:

1-6 فرضیه های تحقیق:

1-6-1 فرضیه اصلی

1-6-2 فرضیه های فرعی

1-7 تعریف مفاهیم و متغیرها:

1-7-1تعاریف نظری:

1-7-1-1 یادگیری:

1-7-1-2 یادگیری سازمانی:

1-7-1-3 هوش هیجانی:

1-8-2 تعاریف عملیاتی:

1-8-2-1 یادگیری سازمانی:

1-8-2-2 هوش هیجانی:

فصل دوم

ادبیات تحقیق

2-1 مبانی نظری تحقیق:

2-1-1 مبانی نظری یادگیری سازمانی:

2 -1-1-1  تعریف یادگیری :

1-1-1-2 تعاریف یادگیری سازمانی :

2-1-1-3-  سیر مفهوم پردازی یادگیری سازمانی :

2-1-1-4  انواع یادگیری سازمانی :

2-1-1-4- 1 از نظر آرجریس و شون :

1 ) یادگیری تک حلقه ای:

2 ) یادگیری دو حلقه ای:

3 ) یادگیری سه حلقه ای:

2-1-1-4-2-  از نظرمایکل جی مارکوارت

الف ) یادگیری انطباقی

ب ) یادگیری پیش بینی کننده یا آینده نگر

ج ) یادگیری ثانویه

د ) یادگیری کنشی

2-1-1-4-3-  ازنظرفایول و لایلز

2-1-1- 5- فرآیند یادگیری :

2-1-1-5-2- فرایند یادگیری از نظر هابر :

2-1-1-5-3- فرایند یادگیری از نظر چارلز هنری :

2-1-1-5-4-  فرایند یادگیری از نظر دنیل کیم :

2-1-1-6- ویژگیهای یادگیری سازمانی  :

2-1-1-7- مهارت های یادگیری :

2-1-1-8- شیوه های یادگیری:

2-1-1-8-1- یادگیری مبتنی بر تجربه :

2-1-1-8-2- یادگیری کارکنان در یک سازمان یادگیرنده :

2-1-1-8-3- یادگیری افراد در محیط کار :

2-1-1-8-3-1-یادگیری بواسطه اشتباهات و عدم تکرار آن اشتباهات :

2-1-1-8-3- 2- یادگیری بوسیله خودآموزی و خارج از محل کار :

2-1-1-8-3- 3- یادگیری بواسطه تمرین ارزش های فردی یک شخص :

2-1-1-8-3- 4- یادگیری بوسیله استفاده از تئوری و تمرین مهارت ها :

2-1-1-8-3- 5- یادگیری بوسیله حل مسأله :

2-1-1-8-3- 6- یادگیری بواسطه تعامل با دیگران :

2-1-1-8-3- 7- یادگیری بواسطه برنامه ریزی باز دو طرفه :

2-1-1-8-3- 8- یادگیری بواسطه طرفداری و حمایت از همکاران :

2-1-1-8-3- 9- یادگیری بواسطه معرفی رهبر به دیگران :

2-1-1-8-3- 10- یادگیری بواسطه آموزش رسمی :

2-1-1-8-3- 11- یادگیری بواسطه ممارست در تضمین کیفیت :

2-1-1-9- قابلیت یادگیری سازمان ها :

2-1-1-10- یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده :

2-1-1-11- عوامل مؤثر در یادگیری سازمانی :

1 ) استراتژیها و سیاست ها

2 ) رهبری

3 ) کارکردهای منابع انسانی

4 ) استفاده از فناوری اطلاعات

1 ) ارزش ها و باورها

2 ) زبان

3 ) گفتار و رفتار افراد سطح بالا

4 ) زمان و سرمایه

5 ) قدرت مالکیت

6 ) غرور و تعصب

2-1-1-12-تاکتیک های یادگیری سازمانی در موقعیت متلاطم و رقابتی.

1. تمامیت

2. تنوع

3. مناظره منطقی

4.فضای باز و آزاد

5. همه جا ، همه وقت

6. جاذبه های شگفت

7.بازخورد

8. ظهوریابنده

9 . ویژگی خود ایجادی

10. غیرخطی بودن

11.تراکم و انباشتگی

12. تعقیب کردن (همراه کردن)

13 . مدل سازی داخلی

14. عناصر اصلی

2-1-1-13- موانع یادگیری سازمانی :

2-1-1-14-  نکات کلیدی در یادگیری سازمانی :

2-1-1-15-   ساز و کارهای یادگیری سازمانی

2-1-2-2- انواع هوش

2-1-2-2-1- هوش طبیعت شناسی

2-1-2-2-2- هوش احساسی- هیجانی

2-1-2-2-3- هوش معنوی

2-1-2-2-4- هوش اخلاقی

2-1-2-3-2- انواع هوش از دیدگاه ترستون

2-1-2-3-3- انواع هوش از دیدگاه اشترن برگ

2-1-2-3-3- هوش چندگانه گاردنر

انواع هوش چند گانه از نظر گاردنر:

1- هوش کلامی- زبانی

2- هوش منطقی- ریاضی

3- هوش دیداری- فضایی

4- هوش بدنی – جنبشی:

5- هوش موسیقی- ریتمیک

6- هوش بین فردی :

7- هوش درون فردی

2-1-2-4- هوش سازمانی

2-2- پیشینه تحقیقاتی

2-2-1- مروری بر تحقیقات

2-2-1-1- تحقیقات داخلی

2-2-1-2-تحقیقات خارجی

2-2-2- مروری بر تحقیقات پیشین هوش هیجانی:

2-2-2-1- تحقیقات داخلی

2-2-2-2- تحقیقات خارجی

فصل سوم:

روش شناسی تحقیق

3- 1  مقدمه

3 – 2  روش تحقیق

3-3 روش تحقیق در این مطالعه

3 – 4 جامعه آماری

3-4-1 جامعه آماری:

3-4-2 نمونه آماری:

3 – 5 روش جمع آوری اطلاعات

3 – 6 ابزار اندازه گیری

3-7 تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه

4-2  تجزیه و تحلیل داده ها با شاخص های آمار توصیفی

4-2-1 توصیف ویژگی های فردی

4-2-1-1 جنسیت

4-4-1-2 سن افراد

4-3 تجزیه و تحلیل آماری:

فرضیه اول: بین ارزیابی عواطف خود و یادگیری سازمانی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان خرم آباد رابطه وجود دارد؟

فرضیه دوم: بین استفاده از عواطف خود و یادگیری سازمانی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان خرم آباد رابطه وجود دارد؟

فرضیه سوم: بین تنظیم عواطف خود و یادگیری سازمانی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان خرم آباد رابطه وجود دارد؟

فرضیه چهارم: بین ارزیابی عواطف و یادگیری سازمانی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان خرم آباد رابطه وجود دارد؟

فصل پنجم:

نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1مقدمه

5-2 نتایج تحقیق

5-3 پیشنهادات

5-4 محدودیتها

5-4-1محدودیت تحقیق

5-5 پیشنهادات قابل تعمیم

منابع

منابع

تصوری، میثاق و پور اصغری ، نرگس(1379). سازمان یادگیرنده دور یا نزدیک ؟ فصلنامه صنایع ، شماره 24.

9 .تیزرو ، علی(1381).سازوکارهای یادگیری در سازمان یادگیرنده ، مجله توسعه مدیریت ، شماره 30.

 10. خوارزمی،شهیندخت(1378).اندیشه های نو در مدیریت ، مرکز آموزش مدیریت دولتی. دفت، ریچارد ال ، تئوری و طراحی سازمان ، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی ، جلد دوم .

16.زالی، محمد رضا(1376). ایجاد سازمان یادگیرنده از فکر تا عمل ، تدبیر ، شماره 74.

 علاقه بند ، علی 1378 ، مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی . تهران : نشر نی.

24. فانی ، علی اصغر و حسین نژاد ، حمید(1381). . فرهنگ سازمانی ، مجله تدبیر.

28   قربان زاده ، وجه اله، گفت و گویی با پیتر سنگه در مورد پیشرفتهای تازه در یادگیری سازمانی ، تدبیر ، شماره 104 .

 34  نژاد حاج علی ایرانی، فرهاد(1379). به سوی سازمان های یادگیرنده ، تدبیر شماره 109 .

35 . هومن ، حیدر علی (1366).پایه های پژوهش در علوم رفتاری ، نشر سلسله.

2-      بولتون رابرت ، 1384 روانشناسی روابط ارتباط انسانی، ترجمه حمید رضا سهرابی    تهران ،انتشارات رشد.

3-      بیابانگرد، اسماعیل؛ روان‌شناسی تربیتی، تهران، ‌ویرایش، 1384، چاپ اول، ص 117 الی 119.

4-      پاشاشریفی، حسن؛ نظریه و کاربرد آزمون‌های هوش و شخصیت، تهران، سخن، 1376، چاپ اول، ص 36 الی 39.

5-      جانسون چالمرز،  1373 تحول انقلابی،  ترجمه حمید الیاس، تهران انتشارات امیر کبیر .

6-      جعفری آسیه،  1379 بررسی نقش و ارزش در رشد اجتماعی دانش اموزان پایانامه کارشناسی اداره آموزش و ÷رورش تهران.

7-      جیمز دبیلو کری،  1376 ارتباطات و فرهنگ،  ترجمه مریم داداشی،  تهران انتشارات آسیا.

8-      حاتمی، محمد ) ۱۳۶۹. (بررسی میزا ن شیو ع اختلالات رفتاری کودکا ن محروم  "، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تربیت مدرس.

9-      حسینی حسین،  1380 مجموعه مقالات بررسی مسائل مطبوعات جلد 2 ، مرکز مطالعه و تحقیقات رسانه ها.

10-     رجایی مهرنوش 1381 دغدغه گذران اوقات فراقت روزنامه همشهری  شماره 2785..

11-     شعاری نژاد علی اکبر 1380  روانشناسی رشد تهران انتشارات اطلاعات.

12-     قشلاقی محمد 1371 روانشناسی رشد در دوره نوجوانی مولانا اصفهان.

13-     کازنو  ژان قدرت تلویزیون 1380 ترجمه علی اسدی تهران امیر کبیر .

14-     کاکاوند، علیرضا؛ روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، تهران، روان، 1385، چاپ اول، ص 120.

15-     محسنیان راد مهدی  1378 ارتباط شناسی سروش تهران .

16-     منصوری، بهزاد( ۱۳۸۰) هنجاریابی آزمون هوش هیجانی سیبریا شرینگ برای دانشجویان دورةکارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی مستقر در تهران". پایان نامه کارشناسی ارشد، روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.

17-     مولانا حمید 1371 جریان المللی اطلاعات گزارش تحلیل جهانی ترجمه یونس شکر خواه مرکز مطالعات و تحقیقات وزارت فرنگ و ارشاداسلامی .

18-     وایزمن الیس 1371 رشد اجتماعی برای جوانان و خانواده ها ترجمه سیما نظیری تهران انتشارات اولیا و مربیان .

19-     هاشمی اکبر 1381 تنفسی به سوی آزادی روزنامه همشهری شماره 2765 .

20-     هاشمی فرحناز 1381 تغییر در قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره روزنامه همشهری شماره 2779 

1-      APA(1998). " Achivement and intellectual development patterns". Journl of college student development, 36. 468-478.

2-      Anderson,n.(1968)."Lika bleness rating of 555 personslity-trait words". Journal of personality and social Psychology, 9, 272-279.

3-      Bar-on, R.(2000), The handbook of emotional intelligence. Tossey – Bass, wiley company, san ancisco

4-      Bar - on, R .(1999), The emotional quotient inventory (EQ-I): "A test of emotional intelligence.

5-      Toronto, Canadei: multi - health systems". Handbook of emotional intelligence. Sanfrancisco: Tossey - Bass.

6-      Bar - on, R(2002), The handbook of emotional intelligence. Tossey – Bass, wileycompany, Sanfrancisco.

7-      Brwn,G.w.,Andrews.,Harris,o,Adlerz.,Bridge,l.(1986)."Social support, self-esteem and depression".psychological medicine,16,813-831.

8-      Corsini, R. J. (1999), The dictionary of psychology. Publishing office: Brunner/Mazel Cole,P.m.(1986)."Childrens spontaneous control of facial expression".child development. 57,97-135.

9-      Cherniss, cary. (2000), "Emotional intelligence: wahtits and why it matters.

10-     Ciarrochi, J; Deanc, F. P & Anderson, S (2002).Emotional intelligence moderates the relationhip between stress and mental health.Personality and individual differences. 32. 197-209.

11-     Ciarrochi, J., Chan, A. Y. C., Caputi, P., & Roberts, R. (2001)." Measuring emotional intelligence". In C.

12-     Ciarrochi,J. P. Forgas, & J. D. Mayer (Eds.), Emotional intelligence in everyday life: a scientific inquiry (pp. 25–45). Philadelphia,PA: Psychology Press.

13-     Duval,R.J.(1989)."The roles of test anxiety and evaluative threat in determining academic expectancy and performance case western Reserve university ".Dissertation Abstract International.

14-     Elias, M. J., Gara, M. A., Schuyler, T. F., Branden-Muller, L. R., & Sayette, M. A. (1991). "The promotion of social competence:longitudinal study of a preventive school-based program". American Journal of orthopsychiatry, 61, 409–417.

15-     Goleman, Daniel (1995), Emotional intelligence what it can matter more than IQ.

16-     Kierstead,J(1999)."Human resource management trends and issues:emotional intelligence work place" .www.psc-cfp.gc.

17-     Kenny,me,&Donaldson,G.A.(1991)."Contributions of parental attachment and family stracture to the social and psychological functioning of first-year college student" . Journal of counseling psychology,38,470-486.

18-     Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence: In P. Salovey, & D. Sluyter (Eds.). Emotional development and emotional intelligence: Implications for educators (pp. 3-31). New York: Basic Books.

19-     Parker, J. D. A; Creque, R E; Barnhart, D. L; Harris, J. I; Majeski, S. A; wood, L. M; bond & B. J; Hogan,

20-     Parker, j. D. A; Taylor, G, J & Bagby, R. M (1999). "The relation ship between emotional intelligence and alexithymia".Personality and indidual differences, 30, 107-115.

21-     Schutte, N. S, malouff, J; coston, J, jedlicka, C & wnndorf, G (2001)," emotional intelligence and interpersonal relations". The journal of social psychology, 141 (4), 523-536.

22-     Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., et al. (1998)."

23-     development and validation of a measure of emotional intelligence". Personality and Individual\ Differences, 25, 167–177.

24-     Salovey, P; Bedell, B. J; Detweiler, J.B & Mayer, J. D (2000). Current directions in emotional intelligence research. Handbook of emotions, Newyourk: Gailford press.

25-     Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination,Cognition,and Personality, 9, 185-211

26-     Saarni,c(2000)".Anobservational study of childrens attempt to manitor their expressive behavior". Child development,55,1504 -1513.

27-     World health organization(2001).The world health report.Health system:Geneva,

28-     Wohlge Muuth,E.,&Betz.e.(1991)."Gender as a moderator of the relationships of stress and social support to physical health in college students." Journal of counseling psychology,38,367-374

 ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
دانلود سرای دانشجویی
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 9,362
  •   بازدید امروز : 3,861
  •   بازدید هفته گذشته: 66,071
  •   بازدید ماه گذشته: 337,153