ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورسی

 ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری  و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد صفحات : 135 صفحه

فرمت فایل اصلی : doc  قابل ویرایش با نرم افزار ورد

چکیده:

این تحقیق به بررسی ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس می پردازد . محافظه کاری بر مبنای دو معیار عدم تقارن زمانی سودکه معیار سود و زیانی و ارزش بازار به ارزش دفتری سهام که  معیار  ترازنامه ای است  مورد اندازه گیری قرار می گیرد . لذا در این تحقیق رابطه هزینه سرمایه با محافظه کاری بر مبنای این دو معیار سنجیده می شود .

با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی و قیمت های سهام 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380 تا 1387 و با بهره گیری از روش تجزیه وتحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره،به کمک نرم افزار SPSS ، نتایج تحقیق نشان داد که بین هزینه سرمایه بر اساس پرتفوی شرکت ها و محافظه کاری بر مبنای عدم تقارن زمانی سود  رابطه منفی وجود دارد . همچنین نتایج این تحقیق نشان داد بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری  سهام رابطه مثبت معنی داری وجود دارد .

علت واکنش متفاوت هزینه سرمایه نسبت به دو معیار محافظه کاری ناشی از تفاوت در ساختار این دو معیار است . چرا که معیار عدم تقارن زمانی سود یک معیار سود و زیانی است در حالیکه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری یک معیار ترازنامه ای است .

 

 

چکیده:

مقدمه:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1.     مقدمه :

2-1. بیان مسئله

3-1. اهمیت و ضرورت تحقیق

4-1. اهداف تحقیق

5-1.فرضیه های تحقیق

6-1.روش تحقیق

7-1.مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های تحقیق

8-1 .قلمرو تحقیق

1-8-1. قلمرومکانی:

2-8-1. قلمرو زمانی:

3-8-1. قلمرو موضوعی:

9-1. تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق

10-1. ساختار تحقیق

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 . مقدمه

2-2. محافظه کاری در گزارشگری مالی

1-2-2.تعریف محافظه کاری

2-2-2 . جایگاه محافظه کاری در استانداردهای حسابداری

4-2. معیارهای ارزیابی محافظه کاری

1-4-2. معیارهای خالص دارایی ها

2-4-2.  معیارهای سود و اقلام تعهدی

6-2. رابطه عدم تقارن زمانی سود با نسبت MTB

7-2. معیارهای محافظه کاری

1-7-2. ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سهام

2-7-2.  معیار عدم تقارن زمانی سود

3-7-2. رابطه بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری وعدم تقارن زمانی سود

8-2. هزینه سرمایه

1-8-2 . مفروضات الگوی هزینه سرمایه

2-8-2.نقش هزینه سرمایه در تصمیمات سرمایه گذاری

3-8-2. نقش هزینه سرمایه در تصمیم های مالی

4-8-2 .کاربرد مفهوم هزینه سرمایه

5-8-2 .عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه

6-8-2. ارتباط بین اطلاعات حسابداری، افشاء و هزینه سرمایه

7-8-2 .ارتباط بین کیفیت اطلاعات حسابداری، محافظه کاری و هزینه سرمایه

8-8-2.رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود

9-8-2.رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام

9-2- بخش دوم :پیشینه تحقیق

10-2. پیشینه تحقیقات انجام شده خارج ازکشور

1-10-2- نقش اطلاعاتی محافظه کاری

2-10-2- محافظه کاری در حسابداری

3-10-2-بررسیمحافظهکاریدرمیان شرکتهایانگلیسیو امریکایی

4-10-2-بررسیرابطهمحافظهکاری باانگیزههایمنفعتجویانه مدیرانکهباعثزیان شرکتمی گردد

5-10-2-بررسیرابطهبین محافظهکاریوراهبری شرکتیباتوجهبهترکیب اعضایهیاتمدیره

6-10-2-اطلاعات و هزینه سرمایه

7-10-2- ارائه مجدد در  حسابداری و ریسک اطلاعاتی

8-10-2- هزینه سرمایه و ویژگیهای کیفی سود

9-10-2- محافظه کاری حسابداری و هزینه سرمایه

11-2 پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران

1-11-2-عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیار محافظه کاری در گزارشگری مالی

2-11-2-بررسی رابطه بین ویژگیهای کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی

3-11-2- شناسایی الگوی هزینه سرمایه و عوامل موثر بر آن

4-11-2-رابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه در ایران

5-11-2-بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

6-11-2- محاسبه هزینه سرمایه یک واحد تجاری

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه:

2-3-روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش

3-3.جامعهآماری

4-3 . قلمروموضوعی.

5-3 . قلمروزمانی و مکانی

6-3 . روشگردآوریاطلاعات

7-3. تجزیه و تحلیل اطلاعات

1-7-3- متغیرهایمستقل(توضیحی(:

2-7-3- متغیروابسته :

8-3 . چگونگی بررسی فرضیه ها

1-8-3 . بررسیمفروضاتاساسیمدلرگرسیونخطی:

2-8-3 .آزمونمعنیداربودنفرضیهها

3-8-3 .آزمونمعنیداربودنمتغیرمستقل

4-8-3. آزمونمعنیداربودنضریبهمبستگی((R

5-8-3 .آزمونخودهمبستگیبینمشاهدات

9-3 روش آزمون فرضیه ها :

1-9-3: آزمونفرضیات

2-9-3.آزمون فرضیه اول:

3-9-3 . آزمونفرضیهدوم

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

1-4-‏ مقدمه:

2-4 .آمار توصیفی

3-4 : ضریبهمبستگیبینمتغیرهایتحقیق

4-4 :نتایجبررسیمفروضاتاساسیمدلرگرسیونخطی

5-4. نتایجآزمونفرضیههایتحقیق

1-5-4 .نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق

1-1-5-4. نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق بر اساس روش تشکیل پرتفوی

2-1-5-4 .خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق بر اساس روش پرتفوی

2-5-4 .نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق

6-4. خلاصه نتایج

7-4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه:

2-5. خلاصهیافتههایتحقیق

3-5. نتایج حاصل از تحقیق

4-5 . محدودیتهایتحقیق

5-5. پیشنهادها

1-5-5.پیشنهادبرخاستهازتحقیق

2-5-5 .پیشنهادبرایتحقیقاتآتی

پیوستها

منابع و ماخذ:

منابع فارسی:

منابع لاتین:

چکیده انگلیسی

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 9,075
  •   بازدید هفته گذشته: 118,033
  •   بازدید ماه گذشته: 617,257