ازدواج های تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

پایان نامه بررسی ازدواج های تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 100 صفحه


چکیده
مقصود از ازدواج تحمیلی پیوند زناشویی رسمی است که در آن رضایت و اراده زوجین با یکی از آن ها نادیده انگاشته می شود بی تردید علل گوناگونی در بروز این هنجارها تاثیر دارد. اما به هر حال باید آثار منفی آن رابر روابط خانوادگی مورد مطالعه قرار داد و آن را به عنوان آسیب جدی در نظر گرفت. زیرا والدین با تحمیل ازواج بر فرزندانشان علاوه بر ورود خسارت مادی،خسارت های روحی و جسمی(معنوی) نیز به آنان وارد می آورند که بالطبع خود والدین نیز از این آسیب ها بی بهره نمی مانند خداوند در قرآن کریم در آیه سوره رم فرموده است «یکی از نشانه ای لطف الهی آن است که برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در کنار او آرامش یافته و میان شما انس و دوستی و رحت برقرار نمود که این نیز برای مردمان متفکر و آگاه از نشانه های علم و حکمت آشکار است»و راز بقای بشر این است که این امر به نحو احسن انجام گیرد و در چنگال آداب و رسوم غلط و ضد ارزش ها گرفتار نشود که یکی از این آداب و رسوم های غلط ازدواج تحمیلی است که باید در امنیت حقوقی خانواده مورد بررسی قرار بگیرد.
واژگان کلیدی:ازدواج تحمیلی، فروپاشی خانواده، فساد جامعه، آسیب های مالی بدنی، مسئولیت مدنی


فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه. ۲
بیان مسأله ۳
– سؤالات تحقیق.. ۴
– فرضیه‏های تحقیق.. ۴
فصل اول: کلیات
۱-۱- تعاریف: ۷
۱-۱-۱- تعریف اجبار و تحمیل.. ۷
۱-۱-۲- تعریف ازدواج.. ۷
۱-۱- ۳- اکراه‌ در کتاب‌ و سنت‌ 8
۱-۱- ۴- اکراه‌ در فقه‌ اسلامى‌ 9
۱-۱-۵- اکراه‌ در حقوق‌ موضوعه‌ 12
۱-۲- دلایل ازدواج در اسلام. ۱۴
۱-۳- قربانیان ازدواج اجباری.. ۱۵
۱-۴- شرایط اساسی عقد نکاح : ۱۶
۱-۴-۱- قصد. ۱۶
۱-۴-۲- رضایت باطنی.. ۱۸
۱-۴-۳- اعلام اراده ۱۹
۱-۴-۴- مشروع بودن جهت عقد. ۲۰
۱-۴-۵- تعیین زن و شوهر در عقد ازدواج.. ۲۲
۱-۴-۶- منجز بودن عقد ازدواج.. ۲۳
۱-۵- انواع ازدواج های اجباری.. ۲۳
۱-۵-۱- ازدواج رُبایشی.. ۲۴
۱-۵-۲- ازدواج یغمائی.. ۲۵
۱-۵-۳- ازدواج ورّاثی.. ۲۵
۱-۵-۴- ازدواج از طریق خرید همسر. ۲۵
۱-۵-۵- ازدواج سیاسی.. ۲۶
۱-۵-۶- ازدواج مبادله ای.. ۲۷
۱-۶- شیوه های ازدواج های تحمیلی.. ۲۹
۱-۶-۱- افغانستان. ۲۹
۱-۶-۲- مغرب… ۳۰
۱-۶-۳- مصر. ۳۱
۱-۷- اعلامیه ها و کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر. ۳۱
۱-۷-۱- اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، ماده ۱۶٫ ۳۲
۱-۷-۲- کنوانسیون حقوق طفل، ماده ۳۴ (حمایت در برابر سوء استفاده جنسی) ۳۲
۱-۷-۳- کنوانسیون رفع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان. ۳۲
۱-۸- علل و عوامل ازدواج های ناخواسته. ۳۳
۱-۸-۱- علل فردی.. ۳۴
۱-۸-۱-۱- ترس از فقدان خواستگار در آینده ۳۴
۱-۸-۱-۲- ترس از عملکرد نادرست خواستگار. ۳۴
۱-۸-۱-۳- ترس از افزایش سن و کاهش فرصت ازدواج.. ۳۴
۱-۸-۱-۴- رهایی از تنهایی و اضطراب… ۳۵
۱-۸-۱-۵- لجبازی با خواستگاران قبلی.. ۳۵
۱-۸-۱-۶- اصرار خواستگار. ۳۵
۱-۸-۱-۷- رهایی از سوالات اطرافیان. ۳۶
۱-۸-۱-۸- فقدان خواستگاران متعدد. ۳۶
۱-۸-۱-۹- فرار از تحصیل.. ۳۶
۱-۸-۱-۱۰- ترحم و دستگیری از خواستگار. ۳۷
۱-۸-۲- علل خانوادگی.. ۳۷
۱-۸-۲-۱- رهایی از شرایط نامناسب خانة پدری.. ۳۷
۱-۸-۲-۲- رهایی از امر و نهی های خانواده و کسب استقلال. ۳۷
۱-۸-۲-۳- رها ساختن والدین از اضطراب… ۳۸
۱-۸-۲-۴- مشکلات و نیازهای اقتصادی خانواده ۳۸
۱-۸-۲-۵- نفوذ و فشارهای والدین.. ۳۸
۱-۸-۲-۶- رفع کدورت فامیلی.. ۳۹
۱-۸-۳- علل اجتماعی.. ۳۹
۱-۸-۳-۱- رهایی از تحقیرهای اجتماعی.. ۳۹
۱-۸-۳-۲- ورود به دنیای بزرگسالی و کسب احترام. ۳۹
۱-۸-۳-۳- رهایی از قضاوت های نادرست اجتماعی.. ۳۹
۱-۸-۳-۴- رهایی از برچسب های اطرافیان. ۴۰
۱-۸-۳-۵- کسب جاه و مقام و تغییر موقعیت طبقاتی.. ۴۰
فصل دوم: ازدواج اجباری در فقه و حقوق ایران
۲-۱- معنی و مفهوم رضایت… ۴۲
۲-۲- اهمیت رضایت در عقود. ۴۲
۲-۳- رضایت و تشکیل ایده‌آل خانواده ۴۳
۲-۴- نقش زن در عقد ازدواج.. ۴۳
۲-۵- دیدگاههای علما در مورد رضایت زن در عقد نکاح و رأی و نظر راجح.. ۴۵
۲-۶- رضایت زن در نکاح در تورات… ۴۹
۲-۷- رضایت زن در نکاح در قرآن کریم. ۵۰
۲-۸- سکوت… ۵۳
۲-۹-سکوت در نکاح: ۵۴
۲-۱۰- اجبار در ازدواج‌ موقت‌: 55
۲-۱۱-آثار حقوقی ازدواج اکراهی.. ۵۵
۲-۱۲-اشتباه در هویت مدنی طرف در عقد نکاح.. ۵۶
فصل سوم: آسیب شناسی ازدواج اجباری و مسئولیت والدین
۳-۱-عوامل ازدواج اجباری.. ۶۳
۳-۱-۱- آداب و رسوم. ۶۴
۳-۱-۲- عوامل اقتصادی.. ۶۵
۳-۱-۳- عوامل روانشناختی.. ۶۵
۳-۱-۴- عوامل اجتماعی.. ۶۶
۳-۱-۴-۱- ساخت های پدرسالارانه. ۶۶
۳-۱-۴-۲- منزلت اجتماعی.. ۶۷
۳-۲- پیامدهای ازدواج های تحمیلی.. ۶۷
۳-۲-۱- آسیب های فردی.. ۶۸
۳-۲-۱-۱- آسیب های جسمی.. ۶۸
۳-۲-۱-۲- آسیب های روحی و روانی.. ۶۸
۳-۲-۱-۳- آسیب های خانوادگی.. ۷۰
۳-۲-۱-۴- فرار از خانه. ۷۱
۳-۲-۱-۵- همسرکشی.. ۷۱
۳-۲-۱-۶- انحطاط اخلاقی.. ۷۲
۳-۲-۱-۷- کجرو شدن فرزندان. ۷۲
۳-۲-۱-۸- طلاق.. ۷۳
۳-۲-۲-آسیب های اجتماعی.. ۷۳
۳-۲-۲-۱- عدم ثبت نکاحی.. ۷۳
۳-۲-۲-۲- افزایش جرائم و شبه جرائم. ۷۴
۳-۳- مسئولیت والدین در ازدواجهای تحمیلی.. ۷۴
۳-۳-۱- قرآن و روایات اسلام. ۷۵
۳-۳-۱-۱- در قرآن. ۷۵
۳-۳-۱-۲- در روایات اسلام. ۷۵
۳-۳-۲- قانون اساسی.. ۷۸
۳-۳-۳- قانون اساسی و تاکید آن بر جبران خسارت معنوی.. ۸۰
۳-۴- قوانین عادی.. ۸۱
۳-۴-۱- قانون مدنی.. ۸۱
۳-۴-۲- قانون مسئولیت مدنی.. ۸۴
۳-۵-پیشنهادات… ۸۶
۳-۶-نتیجه گیری.. ۸۹
منابع. ۹۲
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 653
  •   بازدید هفته گذشته: 109,611
  •   بازدید ماه گذشته: 608,835