ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر

پایان نامه ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 136 صفحه


چکیده
پزشکی علمی است که همواره مورد نیاز بشر است وپزشکان نیز اشخاصی هستند که درمیان اکثر جوامع از منزلت وجایگاه والایی برخوردارند اشخاصی که به امور پزشکی اشغال می ورزند، باید متعهد و متخصص بوده وتمامی توان خودرا برای حراست از سلامت بیماران قرار دهند.
در کشور ما وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی وسازمان نظام پزشکی این وظیفه را عهده دار هستنداما متاسفانه عدم وجود هماهنگی های لازم گاهی به دلایل بی احتیاطی،بی مبالاتی،عدم مهارت،عدم رعایت نظامات دولتی سبب بر هم خوردن وضعیت سلامت روانی جامعه وسلب اعتماد مردم از متولیان درمان میشود.
علم پزشکی در مصر به صورتی است که پزشکان مصری نیز به تبعیت از روحانیون مقتدر طبابت میکردند در تمدن مصری ظاهرا قوانین مدون نظام پزشکی وجود داشت ودر مواقع لزوم پزشکان برای توضیح دادن یا اظهارنظر کارشناسی به دادگاه احضار می شدند.
دراین رساله به بررسی مباحث مفهوم مسئولیت پزشک،جرایم خاص پزشکی،تخلف انتظامی ودیدگاه فقهی ومراجع رسیدگی به تخلفات پزشکی پرداخته شود.
کلید واژه : ضمان پزشک.عوامل موجهه جرم.دیدگاه فقهی
فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه۳
بیان مسئله ۳
اهمیت وضرورت تحقیق۳
اهداف تحقیق۳
سوالات تحقیق۳
ه)فرضیه های تحقیق۴
و)روش تحقیق۵
ز)ساماندهی تحقیق۵
بخش اول مفهوم مسئولیت کیفری پزشک ۶
گفتار نخست مفهوم مسئولیت۶
مبحث نخست کلیاتی در مورد مسئولیت۶
بند اولمفهوم لغوی۶
بنددوم مفهوم اصطلاحی۶
گفتار دوم انواع مسئولیت۷
الف )مسئولیت اخلاقی ومسئولیت قانونی۷
ب)مسئولیت قراردادی ومسئولیت خارج از قرارداد۷
ج)مسئولیت کیفری ومسئولیت مدنی۸
گفتار سوم سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک درحقوق ایران ومصر۸
مبحث نخست:ایران باستان ۸
مبحث دوم از پیدایش اسلام تا دوران مشروطیت۱۰
مبحث سوم ایران معاصر۱۱
الف )ازانقلاب مشروطیت تاپیروزی انقلاب اسلامی۱۱
ب)ازپیروزی انقلاب اسلامی تازمان حاضر۱۲
مبحث چهارم حقوق مصر۱۳
بخش دوم ارکان مسئولیت کیفری دراعمال پزشکی۱۵
گفتار نخست مفهوم فعل مجرمانه یاخطای پزشکی۱۵
بند اول بی احتیاطی۱۶
بند دوم بی مبالاتی۱۷
بند سوم عدم مهارت ۱۸
بند چهارم عدم رعایت نظامات دولتی۱۹
مبحث نخست نتیجه مجرمانه۱۹
مبحث دوم بررسی رابطه سببیَت۲۰
بخش سوم موانع مجازات ودیدگاه فقهی مسئولیت پزشک۲۳
گفتار نخست موانع مجازات ۲۳
بند اول:عوامل رافع مسئولیت کیفری ۲۳
عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقیقت۲۳
بند دوم عوامل موجهه جرم۲۷
گفتار دوم رضایت نامه وبرائت نامه۳۰
بند اول رضایت نامه۳۱
بند دوم برائت نامه ۳۱
دیدگاه فقهی ضمان پزشک۳۴
مبحث نخست ضمان طبیب در فقه شیعه ۳۵
بند اول نظرمشهور فقهای امامیه 36
الف )روایات۳۶
ب)قواعد فقه۳۶
ج)اجماع۳۷
بند دوم نظریه غیرمشهور فقهای امامیه۳۷
الف)اصل برائت۳۷
ب)اذن شرع وعقل۳۷
ج)اذن بیمار یا ولی بیمار به درمان۳۸
د)قاعده احسان ۳۸
و)روایات۳۸
مبحث دوم ضمان طبیب در فقه اهل سنت۳۹
مبحث سوم:سقوط ضمان طبیب۴۱
فصل دوم
جرایم و تخلفات انتظامی پزشک
بخش نخست :جرایم ۴۴
گفتار نخست:مفهوم سقط جنین۴۴
بند اول :مفهوم لغوی۴۴
بند دوم:مفهوم حقوقی۴۴
بند سوم:مفهوم طبی ۴۴
مبحث نخست:انواع سقط جنین۴۵
الف)سقط جنین جنایی۴۵
ب)سقط جنین طبی۴۵
ج)سقط جنین خود به خودی یا مرضی۴۶
و)سقط جنین ضربه ای۴۶
مبحث دوم:ارکان تشکیل دهنده سقط جنین ۴۷
الف)رکن قانونی۴۷
ب)رکن مادی۴۸
بند اول) حقوق ایران۴۹
بند دوم:حقوق مصر۵۱
بند سوم بررسی شروع به جرم سقط جنین در حقوق ایران و مصر۵۳
ج)رکن معنوی۵۴
مبحث سوم:مجازات سقط جنین عمدی۵۵
الف)مجازات سقط جنیین عمدی از ناحیه افراد عادی۵۵
بند اول:حقوق ایران۵۵
بند دوم:حقوق مصر ۵۵
ب:مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه شاغلین امور پزشکی 56
بند اول :حقوق ایران۵۶
بند دوم:حقوق مصر۵۶
بند سوم:نتیجه گیری۵۶
گفتار دوم:افشاءاسرار بیماران۵۸
مبحث نخست:رکن قانونی ۵۹
بند دوم حقوق مصر۶۱
بند سوم موارد قانونی افشای سر حرفه ای در حقوق در ایران و مصر ۶۲
مبحث دوم:رکن مادی 63
الف )شخصیت مرتکب۶۳
ب)وجود سر یا راز۶۳
ج)افشاء نمودن سّر۶۳
مبحث سوم: رکن معنوی۶۴
مبحث چهارم:مجازات افشاءاسرار۶۴
گفتار سوم:صدور گواهی نامه خلاف واقع۶۵
مبحث نخست:رکن قانونی ۶۶
بند اول:حقوق ایران۶۶
بند دوم:حقوق مصر ۶۸
مبحث دوم:رکن مادی۶۹
الف)شخصیت مرتکب۶۹
ب) خلاف واقع بودن گواهی صادره۷۰
مبحث سوم:رکن معنوی۷۱
مبحث چهارم:مجازات صدور گواهی نامه خلاف واقع۷۱
بند اول:حقوق ایران۷۱
بند دوم:حقوق مصر ۷۲
گفتارچهارم:دخالت غیرمجازدرامورپزشکی۷۳
مبحث نخست:رکن قانونی۷۳
مبحث دوم:رکن مادی۷۴
الف)شخصیت مرتکب۷۴
ب)فعل مرتکب۷۵
مبحث سوم:رکن معنوی۷۶
مبحث چهارم:مجازات دخالت غیر مجاز درامورپزشکی۷۷
گفتارپنجم:اغفال بیماران۷۸
مبحث نخست:رکن قانونی ۷۸
مبحث دوم:رکن مادی ۷۸
الف)شخصیت مرتکب۷۹
ب)فعل مرتکب۷۹
مبحث سوم:رکن معنوی۷۹
مبحث چهارم:مجازات اغفال بیماران۸۰
گفتارششم:خودداری ازکمک به مصدومین۸۰
مبحث نخست:رکن قانونی ۸۱
مبحث دوم:رکن مادی۸۲
الف)قرارداشتن اشخاص درمعرض خطرجانی۸۲
ب)استمدادمصدوم ویاوجودضرورت کمک۸۳
ج)عدم توجه خطرنسبت به کمک کننده ودیگران ۸۳
مبحث سوم :رکن معنوی۸۳
مبحث چهارم مجارت خوداری از کمک به مصدومین۸۴
بنداول:حقوق ایران۸۴
بند دوم:حقوق مصر۸۴
گفتار هفتم : پیوند اعضاء بدون رضایت بیمار 85
بنداول : حقوق ایران ۸۶
بند دوم : حقوق مصر ۸۷
بخش دوم : تخلفات انتظامی پزشک۸۷
گفتار نخست : مفهوم تخلف انتظامی ۸۸
گفتاردوم:انواع تخلفات انتظامی پزشک۸۹
۱)به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه ودرمان بیماران ۸۹
۲) سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی ،شرعی و قانون 90
۳)افشاءنمودن اسرار ونوع بیماری۹۱
۴) پذیرش بیمار بیش از حد توان معاینه و درمان ۹۲
۵) انجام اعمال خلاف شئون پزشکی ۹۳
۶) تحمیل نمودن مخارج غیر ضرروی به بیماران ۹۳
۷) ایجاد نمودن رعب و هراس در بیمار۹۴
۸) تجویز داروهای روان گردان و مخدر۹۴
۹) رعایت ننمودن تعرفه های خدمات درمانی 95
۱۰(اخذ مبلغ مازاد بر وجود دریافتی ، توسط مسولان موسسات درمانی ۹۶
۱۱(عدم هم کاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیمارهای واگیردار۹۶
۱۲)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی۹۷
۱۲)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی 97
۱۴) انتشار مقالات و گزارش های پزشکی خلاف اصول علمی که جنبه تبلیغاتی داشته باشند۹۸
۱۵) استفاده از عناوین علمی و تخصصی تائید نشده 99
۱۶) تجویز دارو ، خارج از مجموعه دارویی کشور ( فارما کوپه)۱۰۰
۱۷) عدم ادامه درمان بیمار۱۰۰
۱۸) عدم انتخاب پزشک مشاور بدون نظر پزشک معالج۱۰۱
۱۹) فروشی دارو وتجهیزات پزشکی در محل اشتغال۱۰۱
۲۰)عدم تحریر صحیح مشخصات و نحوه استفاده داروهای تجویز شده۱۰۲
۲۱) عدم صدور صدور نسخه بر اساس اصول علمی و شرایط بیمار۱۰۲
۲۲) گودرزی ، فرامرز و کیانی ، مهرزاد : اصول طب قانونی و مسمومیت ها ، تهران ، روزنامه رسمی ، چاپ اول ، ۱۳۸۰ ۱۰۳
۲۳) عدم رعایت ضوابط مربوط به درج آگهی در رسانه ها و تنظیم سر نسخه ها و تابلوها۱۰۳
۲۴) استفاده و بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی ۱۰۳
۲۵) عدم مساعدت و همکاری در فوریت های پزشکی ۱۰۳
۲۶) عدم اعلام تغییر نشانی مطب و موسسه پزشکی۲۰۶
۲۷) عدم رعایت ضوابط علمی و حرفه ای ، توسط مسولان فنی ۱۰۴
فصل سوم
آیین رسیدگی به جرایم پزشکی و اجرای آن
گفتار نخست نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرای عمومی انقلاب ۱۰۶
مبحث نخست : اقدام دادسرا پس از دریافت شکایت ۱۰۶
مبحث دوم : اقدامات دادسرا پس از اخذ نظریه کارشناسی۱۰۸
دایر بر قصور پزشک یا کادر درمانی۱۰۸
گفتار دوم ک نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه عمومی جزایی۱۰۹
مبحث نخست : اقدام دادگاه پس از دریافت کیفر خواست۱۰۹
مبحث دوم : اقدامات دادگاه پس از حضور طرفین۱۱۰
۱- رای برائت ۱۱۱
۲- رای محکومیت ۱۱۱
مبحث سوم : رسیدگی دادگاه تجدید نظر۱۱۱
گفتار سوم : اجرای احکام کیفری ۱۱۳
فصل چهارم:نتیجه گیری۱۱۴
نتیجه گیری۱۱۴
پیشنهاد۱۱۹
منابع و ماخذ ۱۲۰
چکیده لاتین۱۲۵

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 5,404
  •   بازدید هفته گذشته: 87,913
  •   بازدید ماه گذشته: 638,304