بررسی مسئولیت مدنی تولید کنندگان مواد غذایی

بررسی مسئولیت مدنی تولید کنندگان مواد غذایی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 134 صفحه


چکیده

ازجمله مقوله‌های مهمی که امروزه در زمینه‌های حقوقی موردتوجه ویژه قرار دارد بحث مسئولیت مدنی است. و از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان مسئولیت مدنی تولیدکنندگان نام برد. زیرا تولیدکنندگان مواد غذایی به‌نوعی در رأس این مجموعه قرار دارند. درزمینهٔ مسئولیت مدنی نیز باید خاطرنشان کنیم که تاکنون تحقیقات گوناگونی انجام‌شده و حتی در صنف تولیدکنندگان مسئولیت مدنی آن‌ها مورد کنکاش قرارگرفته است. ولی هیچ‌کدام از این تحقیقات درباره تولیدکننده‌ای که نیاز روزمره زندگی انسان، که به‌طور مستقیم تک‌تک افراد با آن در ارتباط هستند، موردبررسی قرار نگرفته است. هدف از این تحقیق به‌طورکلی بیان مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی است تا به چگونگی شرایط ایجاد، ورود ضرر و جبران خسارت آن از سوی تولیدکننده مواد غذایی بپردازیم و آیا اینکه ضرر و زیان ناشی از سوی تمام تولیدکنندگان مواد غذایی جبران می‌شود و در راستای جبران این ضرر و زیان مصرف‌کننده برای خسارات واردشده چه اقداماتی باید انجام دهد، و هدف این تحقیق یافتن قوانین حاکم بر این موضوع و شکل چگونگی اجرای این قوانین است و رویه قضایی چگونه عمل می‌کند. و به‌طورکلی هدف یافتن راه‌حل و قوانین موجود بر این‌گونه مسئله‌ها است و ازآنجاکه مصرف‌کننده به حقوق خود آشنایی چندانی ندارد و برای احقاق حق خود از خسارات به وجود آمده خود را ناتوان می‌پندارد یک راهکار مناسب پیدا کنیم.

واژگان کلیدی: مسولیت مدنی، تولیدکنندگان مواد غذاییفهرست مطالب
مقدمه.. ۱
بیان مسئله.. ۱
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق… ۲
پیشینه پژوهش…. ۳
نوآوری در تحقیق… ۴
اهداف تحقیق… ۵
سؤالات اصلی تحقیق… ۶
فرضیه‏های تحقیق… ۶
تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی… ۷
روش‌شناسی تحقیق… ۸
شرح کامل روش تحقیق برحسب هدف، نوع داده‌ها و نحوه اجرا ۸
روش و ابزار گردآوری داده‏ها ۸
روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها ۹
فصل اول: ۱۰
مفاهیم ومبنای مسئولیت تولیدکننده موادغذایی… ۱۰
مبحث اول: مفاهیم.. ۱۱
گفتار اول: تعریف مسئولیت مدنی.. ۱۲
گفتار دوم: تعریف مواد غذایی… ۱۶
تحولات غذا در طول تاریخ.. ۱۹
وعده‌های غذایی.. ۱۹
به دست آوردن غذا ۲۰
تولید غذا ۲۰
انواع غذاهای تولیدشده ۲۱
تجارت غذا ۲۱
میزان کافی غذا ۲۱
سالم بودن غذا ۲۲
حساسیت به غذا ۲۲
عادات رژیم غذایی.. ۲۳
گفتار سوم: تعریف مصرف‌کننده. ۲۴
گفتار چهارم: تعریف عمده‌فروش، خرده‌فروش…. ۲۴
بند اول-عمده‌فروش: ۲۴
بند دوم- خرده‌فروش: ۲۵
مبحث دوم: انواع مسئولیت… ۲۵
بند ۲: اقسام مسئولیت… ۲۷
الف) مسئولیت اخلاقی.. ۲۷
ب) مسئولیت حقوقی.. ۲۷
۱-مسئولیت مدنی.. ۲۸
۲-مسئولیت کیفری.. ۲۹
مبحث سوم: مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها. ۳۰
گفتار اول: انواع مقایسه. ۳۰
بند ۱: مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی.. ۳۰
بند ۲: مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری.. ۳۱
بند ۳: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری.. ۳۲
گفتار دوم: مسئولیت قراردادی… ۳۳
مسئولیت قراردادی.. ۳۳
شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی… ۳۴
الف: وجود قرارداد. ۳۴
ب: رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد. ۳۴
آثار عدم اجرای تعهد. ۳۵
جبران خسارات قراردادی.. ۳۵
گفتار سوم: مسئولیت غیر قراردادی… ۳۶
بند اول: مبانی الزامات خارج از قرار‌‌داد. ۳۷
الف- نظریه‌ی تقصیر. ۳۷
انتقادات واردشده بر نظریه‌ی تقصیر. ۳۸
ب- نظریه‌ی ایجاد خطر. ۳۸
انتقادات واردشده بر نظریه‌ی ایجاد خطر. ۳۹
ج- نظریه‌های مختلط.. ۳۹
اسباب (موجبات یا منابع) الزامات خارج از قرار‌داد. ۴۰
فصل دوم: ۴۵
مسئولیت مدنی تولید کننده موادغذایی… ۴۵
مبحث اول:ارکان و مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی… ۴۶
گفتار اول: فعل زیان‌بار ۴۶
بند اول: دفاع مشروع. ۴۷
بند دوم: امر آمر قانونی.. ۴۸
اجبار و اکراه ۴۸
گفتار دوم: لزوم وجود ضرر و شرایط آن.. ۴۸
الف: اقسام ضرر ۵۰
ب: شرایط ضرر قابل جبران.. ۵۵
گفتار سوم: رابطه سببیت… ۵۹
ب: موارد زوال رابطه سببیت… ۶۱
مبحث دوم: مبنای مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی… ۶۸
گفتار اول:مبنای قراردادی مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی… ۶۸
بند اول: شرایط تحقق مسئولیت قراردادی.. ۶۸
الف- وجود قرارداد. ۶۹
ب) رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد. ۷۰
ب- نقض قرارداد. ۷۰
جبران خسارات قراردادی.. ۷۱
ج- ورود خسارت در اثر نقض تعهد یا تأخیر در اجرای قرارداد. ۷۲
بند دوم: تضمین ایمنی محصول.. ۷۲
ب: تضمین صریح.. ۷۶
بند سوم: تضمین در برابر آخرین مصرف‌کننده ۸۲
گفتار دوم:مسئولیت خارج از قرارداد. ۸۷
بند اول: اصل نسبیت قراردادی.. ۸۷
بند دوم: مسئولیت مبتنی بر تقصیر. ۹۰
بند سوم: مسئولیت بر مبنای تسبیب… ۹۳
بند چهارم: فرض علم تولیدکننده و توزیع کنندة‌موادغذایی نسبت به عیوب پنهانی و سوءنیت وی.. ۹۴
بند پنجم: مسئولیت محض…. ۹۶
الف:تعریف و انواع مسئولیت محض…. ۱۰۰
مسؤولیت محض ساده ۱۰۱
مسؤولیت محض با پذیرش دفاع تقصیر مشارکتی یا نسبی.. ۱۰۳
ب:وضعیت قوه قاهره در اثبات مسئولیت… ۱۰۴
فصل سوم: ۱۰۷
قلمرو مسئولیت تولید کنندگان مواد غذایی و آثار آن.. ۱۰۷
مبحث اول:قلمرو مسئولیت… ۱۰۸
گفتار اول: عیب، شرایط و ارکان آن.. ۱۰۸
بند اول: تعریف عیب… ۱۰۸
بند دوم: شرایط عیب موجود مسولیت… ۱۱۰
الف: مخفی بودن عیب… ۱۱۰
ب: ورود ضرر در اثر عیب… ۱۱۱
ج: زمان ایجاد عیب در مواد غذایی.. ۱۱۲
د: ایمنی – خطر. ۱۱۳
بند سوم: انواع عیب… ۱۱۵
الف: عیب درروندتولید محصولات جدید. ۱۱۵
۱- ضابطه انتظار مصرف‌کننده ۱۱۵
۲- ضابطه سود- خطر: ۱۱۶
۳- ضابطه دوطرفه: ۱۱۶
ب: عیب درروند تولید. ۱۱۷
گفتار دوم: تعهد به آگاه‌سازی… ۱۱۷
بند اول: راهنمایی و هشدار به‌عنوان تعهدی قراردادی.. ۱۲۰
بند دوم: راهنمایی و هشدار به‌عنوان تعهدی غیر قراردادی.. ۱۲۲
بند سوم: شیوه‌ها و موارد هشدار ۱۲۲
مبحث دوم:آثار مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی… ۱۲۴
گفتار اول:وضعیت شرط عدم مسئولیت… ۱۲۴
بند اول: معایب و فواید شرط عدم مسئولیت… ۱۲۵
معایب… ۱۲۵
بند دوم: اثر شرط عدم مسئولیت… ۱۲۶
گفتار دوم: موارد معافیت تولیدکننده. ۱۲۸
بند اول:شرایط احراز قوه قاهره ۱۲۸
الف: خارجی بودن.. ۱۲۸
ب: علت خارجی قابل دفع و جلوگیری نباشد. ۱۲۹
ج: حادثه قابل پیش‌بینی‏نباشد: ۱۳۰
گفتار دوم: تأثیر قوه قاهره در مسئولیت تولیدکننده ۱۳۱
فهرست منابع ……۱۳۳

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 7,448
  •   بازدید هفته گذشته: 87,238
  •   بازدید ماه گذشته: 634,829