حقوق و تکالیف شرکا شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر

حقوق و تکالیف شرکا شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 174 صفحه


چکیده

با توسعه روابط تجاری خصوصاً تجارت بین الملل، این طرز تلقی امروزه باعث شده است که؛ شرکت های مدنی کمتر مورد توجه قرار بگیرند. این در حالی است که اکثر مشارکتهای مدنی در مبادلات اقتصادی جریان داشته و سعی در کاهش اختلافات اقتصادی از نوع مدنی آن برآمده است. تحقیق حاضر بعنوان تلاشی است در جهت کاستن اختلافات و یافتن وجوه اشتراک، شرکت های مدنی در حقوق ایران و مصر و نیز تبیین تکالیف و حقوق شرکاء اینگونه شرکتها در دو قانونگذاری مذکور می باشد. علاوه بر آن شرکت مدنی در کشور ایران و مصر دارای تاریخی به درازای تاریخ فقه اسلامی است و تقدم آن بر شرکت های گوناگون تجاری یکی از امور بدیهی حقوق موضوعه این دو کشور تلقی می شود، امروز در حقوق ایران در همه موارد اینگونه شرکت ها اتفاق نظر فقهی و حقوقی به چشم نمی خورد و اختلاف نظر در همه آثار فقها و حقوقدانان به روشنی مشهود است. اداره امور شرکت یکی از مهمترین مراحلی است که شرکای شرکت مدنی با دقت بسیار به رعایت نمودن حقوق خود از سوی دیگران توجه می کنند. چرا که اشاعه در مالکیت یک مال، که، شرکت مدنی بنابر تعریف ماده 571 ق. م از آن می کند ناشی از اشاعه چند مال است و در حقیقت به معنای اشتراک گذاشتن یک مال در مالکیت متعدد چند شخص است،و این مسئله باعث می شود که دارندگان حق مالکیت از نوع مشاع،در اداره امور شرکت مدنی، اراده خود را نیز کارساز بدانند و از این رو است که،احکام تصرفات مادی و حقوقی هر کدام از شرکاء در شرکت مدنی به گونه ای سنگین در کتب فقهی نگاشته شده است. شرکت مدنی دارای ویژگی مهمی است و آن اینکه با انعقاد عقد شرکت مدنی اموال مشاع دارای شخصیت حقوقی همانند اموال موقوفه یا آورده های شرکت های تجارتی نمی شوند. این مسئله را باید اینگونه شرح داد که زمانی که مالی به صورت شخصیت جداگانه مورد اداره قرار بگیرد و دارای دارایی جداگانه فرض شده باشد، حقوق و تکالیف هر کدام از دارندگان سهم الشرکه در اداره آن مال به گونه ی خاصی تنظیم شده است و کسی موظف به آن نیز می باشد. مالی که شخصیت جداگانه ندارد و به صورت مشاع مورد تملک دو یا چند نفر قرار بگیرد، بدیهی است که حقوق و تکالیف آنها در تصرفات مادی و حقوقی جهت اداره آن مال متفاوت خواهد بود. در حقوق برخی کشورها، خصوصاً حقوق مصر با تقنین مناسب، حداقل اجتهادات و اختلافات حقوق داخلی کاهش یافته و گاه نظریه های جدیدی در زمینه شرکت مدنی چهره قانونی پیدا کرده که پاسخگوی نیازهای جدید بوده و ضرورتاً در حقوق ما نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تحقیق حاضر در جهت تبیین مسائل و اختلافات این چنین، تحت عنوان حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر نگاشته شده است که قاعدتاً مهمترین اهداف و موضوعاتی که در این تحقیق مورد توجه واقع شده، بررسی مفهوم شرکت مدنی و تأثیر آن بر حقوق و تکالیف شرکاء و شناسایی این حقوق در دوره اداره امور شرکت و نیز دوره انحلال آن است.

شرکت مدنی ، تکالیف شرکا ، حالت اشاعه ، حقوق

چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول : کلیات طرح
۱-۱- بیان مسئله ۴
۱-۲- هدف های تحقیق ۴
۱-۳- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن ۴
۱-۴- سؤالات و فرضیه های تحقیق۵
۱-۵- مدل تحقیق۵
۱-۶- تعاریف عملیاتی متغیرهای و واژه های کلیدی۶
۱-۷- روش تحقیق۶
۱-۸- محدودیت ها و مشکلات تحقیق۶
۱-۹- تقسیم بندی مطالب تحقیق۷
فصل دوم: مفاهیم کلی اشاعه و شرکت مدنی
الف:درحقوق ایران ۹
۲-۱-مفهوم شرکت مدنی ۱۱
۲-۱-۱-مفهوم لغوی شرکت۱۱
۲-۱-۲- مفهوم اصطلاحی شرکت۱۲
۲-۱-۲-۱- در فقه اسلامی ۱۲
۲-۱-۲-۱- ۱- شرکت املاک ۱۳
۲-۱-۲-۱- ۲- شرکت عقود۱۴
۲-۱-۲-۲- در حقوق موضوعه ایران و مصر۱۴
۲-۱-۲-۲-۱- در حقوق موضوعه ایران۱۴
۲-۱-۲-۲-۲- در حقوق موضوعه مصر۱۶
۲-۱-۲-۳- اثبات عقد شرکت و مفاهیم سه گانه شرکت عقدی 17
۲-۱-۲-۳-۱- مفاهیم سه گانه شرکت عقدی۱۸
۲-۱-۲-۳-۲- شناسایی شرکت عقدی به عنوان عقدی مستقل۱۸
۲-۱-۲-۳-۳- شرکت عقدی به معنای شرکت حاصل از عقد۲۱
۲-۱-۲-۳-۴- شرکت عقدی به معنای اداره مال مشاع۲۱
۲-۱-۲-۳-۵- مفهوم شرکت عقدی در حقوق مصر۲۲
۲-۱-۳- ویژگی های شرکت مدنی در حقوق ایران 23
2-1-3-1- عقد۲۳
2-1-3-2- معوض۲۳
۲-۱-۳-۳- مستمر۲۳
2-1-3-4- رضایی۲۳
2-1-3-5- عهدی۲۴
۲-۱-۳-۶- لازم۲۴
۲-۱-۴- ویژگی های شرکت مدنی در حقوق مصر ۲۶
۲-۲- مفهوم و ویژگی های حالت اشاعه در ایران و مصر۲۸
2-2-1- مفهوم کلی حالت اشاعه در حقوق موضوعه ایران و مصر۲۸
۲-۲-۱-۱- مفهوم اشاعه در حقوق مصر ۳۲
۲-۲-۲- اسباب و عناصر تشکیل حالت اشاعه۳۳
2-2-2-1- واقعۀ حقوقی۳۳
2-2-2-1- 1- ارث۳۳
۲-۲-۲-۱- ۲- امتزاج ۳۴
۲-۲-۲- ۲- عمل حقوقی۳۵
۲-۲-۲- ۲- ۱- عقد۳۵
2-2-2- 2- 2- عمل شرکاء۳۶
۲-۲-۲-۳- سبب پیدایش شرکت در حقوق مصر۳۶
۲-۳- شرایط عمومی و اختصاصی صحت عقد شرکت 37
۲-۳-۱- شرایط عمومی صحت عقد شرکت مدنی در حقوق ایران۳۸
۲-۳-۱- ۱- قصد۳۹
۲-۳-۱- ۲- رضا ۴۰
۲-۳-۱- ۳- اهلیت شرکاء ۴۰
۲-۳-۱- ۴- موضوع شرکت۴۱
۲-۳-۱- ۵- مشروعیت جهت شرکت ۴۱
2-3-2- شرایط اختصاصی صحت عقد شرکت مدنی در حقوق ایران۴۲
۲-۳-۲- ۱- آورده های شرکاء۴۲
۲-۳-۲- ۲-آورده های نقدی ۴۲
۲-۳-۲- ۳- آورده های غیر نقدی۴۳
۲-۳-۲- ۴- سود و زیان شرکت۴۴
۲-۳-۳- شرایط عمومی صحت عقد شرکت در حقوق مصر۴۶
۲-۳-۳-۱- قصد ۴۶
۲-۳-۳-۲- اهلیت شرکا۴۷
۲-۳-۳-۳- موضوع شرکت۴۷
۲-۳-۴- شرایط اختصاصی صحت عقد شرکت در حقوق مصر۴۸
۲-۳-۴-۱- رسیدن به سود 48
۲-۳-۴-۲- آورده نقدی۴۸
۲-۳-۴-۳- آورده غیرنقدی۴۹
۲-۳-۴-۴- عمل یا حرفه ۴۹
فصل سوّم – شخصیت حقوقی و تنوع پذیری شرکت مدنیدر حقوق ایران و مصر
۳-۱- شخصیت حقوقی شرکت مدنی در ایران و مصر ۵۲
۳-۱-۱- بررسی وجود شخصیت حقوقی شرکت مدنی در ایران۵۲
۳-۱-۱-۱- مخالفان اعطای شخصیت حقوقی شرکت مدنی۵۲
۳-۱-۲- طرفداران اعطای شخصیت حقوقی به شرکت مدنی ۵۵
۳-۱-۲-۱- دیدگاه اوّل۵۵
۳-۱-۲-۲- دیدگاه دوم ۵۷
۳-۱-۳- شخصیت حقوقی شرکت مدنی در حقوق مصر 61
۳-۲- تنوع پذیری شرکت مدنی در ایران و مصر ۶۱
۳-۲-۱- تقسیمات فقهی شرکت مدنی۶۲
۳-۲-۲- تقسیمات حقوقی شرکت مدنی 65
۳-۲-۲-۱- شرکت غیر عقدی۶۵
۳-۲-۲-۲- شرکت عقدی ۶۵
۳-۲-۳- تنوع پذیری براساس آورده شرکت۶۶
۳-۲-۳-۱- شرکت در اموال ۶۷
۳-۲-۳-۲- شرکت در اعمال ۶۷
۳-۲-۳-۳- شرکت وجوه یا اعتبارات ۶۸
۳-۲-۳-۴- شرکت مفاوضه ۶۹
۳-۲-۴- تنوع پذیری شرکت مدنی در حقوق مصر۷۰
فصل چهارم: حقوق و تکالیف شرکاء در اداره و انحلال شرکت مدنی
۴-۱- -حقوق و تکالیف شرکاء در ادارۀ امور شرکت مدنی در ایران : 75
۴-۱-۱- اداره شرکت مدنی ۷۵
۴-۱-۲- شناسایی مرحله اداره شرکت مدنی ۷۶
۴-۱-۳- حقوق شرکاء در اداره شرکت مدنی۷۷
۴-۱-۳-۱- حق بهره مندی از منافع۷۷
۴-۱-۳-۲- حق نظارت و کسب اطلاعات۷۹
4-1-3-3- تملیک مال المشارکه۷۹
۴-۱-۳-۴- اختیارات مدیران شرکت۸۰
۴-۱-۳-۵- تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران ۸۱
۴-۱-۴- حقوق شرکاء در اداره امور شرکت در حقوق مصر ۸۳
۴-۱-۴-۱- تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق مصر ۸۵
۴-۱-۵- وضعیت اداره امور شرکت و تقسیم سود و زیان ها۸۷
۴-۱-۶- تقسیم اموال شرکت در حقوق مصر 89
۴-۱-۷- انواع تقسیم در حقوق مصر ۹۱
۴-۱-۷-۱- تقسیم سود و زیان، تابعیت از تناسب سرمایه ها ۹۲
۴-۱-۷-۲- تقسیم سود وزیان در حقوق مصر ۹۲
4-1-7-3 بررسی قرارداد خصوصی در تقسیم سود و زیان اضافی از نظر فقهی۹۳
۴-۱-۷-۴- اثر شرط عدم ورود خسارت و ضرر به برخی از شرکاء۹۴
۴-۱-۸- وضعیت تصرفات مادی و حقوقی شرکاء در مال مشاع در ایران ۹۶
۴-۱-۸-۱- تصرفات حقوقی شرکاء ۹۷
۴-۱-۸-۲- تصرفات مادی شرکاء۹۸
۴-۱-۸-۲-۱- تصرفات مادی شرکاء در حقوق ایران۹۸
۴-۱-۸-۲-۱-۱- تصرف مادی بدون اذن شرکاء دیگر ۹۸
۴-۱-۸-۲-۱-۲- تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر ۱۰۰
۴-۱-۸-۳- وضعیت تصرفات مادی و حقوقی در حقوق مصر ۱۰۱
۴-۱-۸-۳-۱- تصرفات مادی شرکاء در حقوق مصر۱۰۲
۴-۱-۸-۳-۲- حق شریک نسبت به سهم خود۱۰۲
۴-۱-۸-۳-۳-حق شریک نسبت به سهم سایر شرکاء۱۰۳
۴-۱-۸-۳-۴- وضعیت حقوقی وثیقه مال مشاع ۱۰۴
۴-۱-۸-۳-۵- تقاضای تقسیم، قبل از فک رهن ۱۰۵
۴-۱-۸-۳-۶- تقسیم ملک و بازداشت سهم احدی از وراث۱۰۹
۴-۲- حقوق و تکالیف شرکاء در تقسیم اموال مشترک ( انحلال) ۱۱۳
۴-۲-۱- جهات کلی تقسیم و انحلال شرکت ۱۱۳
۴-۲-۱-۱- تصفیه شرکت و بررسی تعاریف، مفاهیم و قلمرو تقسیم 114
۴-۲-۱-۱-۱- تعریف تقسیم۱۱۶
۴-۲-۱-۱-۲- ماهیت تقسیم۱۱۷
۴-۲-۱-۱-۳- قلمرو تقسیم و شرایط صحت آن۱۱۸
۴-۲-۱-۱-۳-۱- شریک بودن ۱۱۸
۴-۲-۱-۱-۳-۲- مالکیت مشاعی۱۱۸
۴-۲-۱-۱-۳-۳- قابلیت تفکیک مادی۱۱۹
۴-۲-۱-۱-۳-۴- حفظ مالیت سهام۱۱۹
۴-۲-۱-۱-۳-۵- عدم ورود ضرر۱۲۰
۴-۲-۱-۱-۳-۶- طلق بودن مال مشاع ۱۲۰
۴-۲-۱-۲- بررسی موارد اشتباه در تقسیم و بطلان آن۱۲۱
۴-۲-۱-۲-۱- اشتباه در شریک ۱۲۱
۴-۲-۱-۲-۲- اشتباه در موضوع۱۲۲
۴-۲-۱-۲-۳- اشتباه در حصه۱۲۲
۴-۲-۱-۲-۴- اشتباه در سلامت حصه۱۲۲
۴-۲-۲- چگونگی تقسیم اعیان، منافع، حقوق تبعی و مطالبات و سر قفلی و عوامل پایان مدت
شرکت ۱۲۶
۴-۲-۲-۱- تقسیم عین۱۲۶
۴-۲-۲-۱-۲- تقسیم منافع (مهایات) ۱۲۷
۴-۲-۲-۱-۳- تقسیم حقوق تبعی۱۲۹
۴-۲-۲-۱-۴- تقسیم مطالبات و سرقفلی ۱۳۰
۴-۲-۲-۱-۵- وجود دین نسبت به مال مشاع ۱۳۰
۴-۲-۲-۲- عوامل پایان مدت شرکت۱۳۱
۴-۲-۲-۲-۱- فسخ و اقاله عقد شرکت۱۳۲
۴-۲-۲-۲-۲- انحلال عقد شرکت۱۳۲
۴-۲-۲-۲-۳- تلف مال الشرکه۱۳۲
۴-۲-۲-۲-۴- غیر مقدور شدن هدف مشترک ۱۳۳
۴-۲-۲-۲-۵- انحلال اذن در اداره ۱۳۳
۴-۲-۲-۲-۵-۱- رجوع از اذن۱۳۳
۴-۲-۲-۲-۵-۲- انحلال شرکت و انقضای مدت مأذونیت۱۳۴
۴-۲-۲-۲-۵-۳- فوت و حجر یکی از شریکان۱۳۴
نتیجه گیری۱۳۸
منابع۱۴۲

صفحه بندی ارسال شده اشتباه می باشد و فایل اصلی در 174 صفحه می باشد
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 9,260
  •   بازدید هفته گذشته: 99,648
  •   بازدید ماه گذشته: 618,390