ماهیت قراردادهای الکترونیکی و اثر آن در حمل و نقل زمینی کالا

ماهیت قراردادهای الکترونیکی و اثر آن در حمل و نقل زمینی کالا

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 157 صفحه


امروزه باید پذیرفت که با گسترش وسایل ارتباط از راه دور، جهان به دهکده ای تبدیل شده که در آن انعقاد قرارداد به عنوان یکی از روابط مورد نیاز نمی تواند همواره از طریق ارتباط مستقیم و فیزیکی انجام گیرد. توسعه بکارگیری وسایل نوین فنّاوری اطلاعات در انعقاد قرارداد و تردید در اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی، قانونگذاران کشورهای مختلف و سازمانهای منطقه ای و بین المللی را بر آن داشته است که در جهت تنظیم و قانونمند کردن روابط کاربران اینترنت به تکاپو افتاده و قوانین و مقرّرات متنوعی را در این زمینه وضع نمایند. رواج استفاده از ابزار الکترونیکی در معاملات و تنوع روشهای انعقاد قرارداد از این طریق، ضرورت بررسی نحوه انعقاد و شرایط اساسی شکل گیری این نوع از قراردادها را روشن می سازد. باید گفت که قرارداد الکترونیک نوع خاصی از قراردادها نیست بلکه وصف الکترونیک فقط بیانگر نحوه تشکیل آن است یعنی شکل این نوع قراردادها به صورت الکترونیک است. تشکیل قراردادها معمولاً نیاز به تشریفات خاصی ندارد و به محض اینکه اراده افراد در خصوص ایجاد یک ماهیت حقوقی به مرحله اعلام رسید و مورد توافق قرار گرفت یک قرارداد بین آنها تشکیل می شود. روش اعلام اراده نیز اهمیّت ندارد بلکه هر وسیله که دلالت بر قصد انشای افراد کند، می تواند مواجد آثار حقوقی گردد. حال در قراردادهای الکترونیک اراده افراد از طریق ابزارهای الکترونیک تلاقی کرده و آثار حقوقی به بار می آورند. در این تحقیق نگارنده ضمن پرداختن به ماهیّت قرارداد الکترونیکی به بررسی اثر آن بر حمل و نقل زمینی کالا می پردازد و بر این فرض استوار است که با رواج قراردادهای الکترونیکی در صنعت حمل و نقل زمینی می توان شاهد گسترش تجارت بود. لازم به ذکر است پژوهشگر ابتدا در فصل اول به کلیات پژوهش (بیان مسئله، اهمیت، ضرورت، سوالات و فرضیات پژوهش و…) در فصل دوم به ادبیات تحقیق شامل مفاهیم، ضرورت، تاریخچه قراردادهای الکترونیک و حمل و نقل زمینی کالا پرداخته و در فصل سوم شرایط تشکیل و انعقاد قراردادهای الکترونیکی مطرح و بررسی گردیده است و در فصل چهارم به مفهوم حمل و نقل زمینی کالا و قرارداد حمل و نقل پرداخته و نهایتاً در فصل پنجم نتایج پژوهش بیان شده است و ضمن بیان چالش ها و مشکلات، راهکارها و پیشنهاداتی جهت اثر قرارداد الکترونیکی بر حمل و نقل زمینی کالا ارائه گردیده است. در انجام این تحقیق از روش بررسی منابع کتابخانه ای و اینترنتی، همچنین استفاده از نظرات خبرگان و صاحب نظران بهره گرفته شده و ابزار گردآوری اطلاعات و مطالعه کتابخانه ای می باشد و در نهایت پاسخ به سوالاتی همچون نقش قرارداد الکترونیک در حمل و نقل زمینی کالا و سوالات جزئی تری چون نحوه انعقاد قرارداد الکترونیکی، اهلیت طرفین معامله، زمان و مکان در قراردادهای الکترونیکی پاسخ داده شده است.

کلمات کلیدی: تجارت، تجارت الکترونیکی، قراردادهای الکترونیکی، حمل و نقل زمینی کالاچکیده 1
فصل اول: مـقدمـه 7
مقدمه 8
بیان مسأله 9
اهمیت و ضرورت پژوهش 10
پرسش های پژوهش 10
فرضیات پژوهش 10
مشکلات و موانع پژوهش 11
اهداف پژوهش 11
پیشینه پژوهش 12
روش پژوهش 13
سازماندهی تحقیق 14
فصل دوم: ادبیات تحقیق 15
مبحث نخست: تجارت سنتی و تجارت الکترونیک، مفاهیم و تعاریف 16
گفتار اول: تجارت سنتی 16
گفتار دوم: حقوق تجارت الکترونیک 18
بند نخست: تجارت 18
بند دوم: حقوق تجارت 18
بند سوم: تجارت الکترونیک، تعاریف و مفاهیم 19
بند چهارم: مزایای تجارت الکترونیک 21
بند پنجم: طبقه بندی تجارت الکترونیکی از روی ماهیت معاملات و ارتباطات 24
بند ششم: تاریخچه تجارت الکترونیک 25
بند ششم: بازار الکترونیکی 26
مبحث دوم: قراردادهای الکترونیکی 28
گفتار نخست: تشکیل قرارداد الکترونیک 28
گفتار دوم: تعریف و ماهیت قرارداد الکترونیکی 29
بند نخست: تعریف قرارداد الکترونیکی 29
بند دوم: ماهیت قراردادهای الکترونیکی 30
گفتار سوم: انعقاد قراردادهای الکترونیکی 34
بند اول: اعتبار قراردادهای الکترونیکی 35
بند دوم: زمان و مکان وقوع عقد 35
بند سوم: سیستم های دارای نص خاص 36
بند چهارم: سیستم های فاقد نص 37
گفتار چهارم: چگونگی اعمال قواعد عمومی در قرارداد الکترونیکی 46
بند اول: ماهیت قراردادهای الکترونیکی 47
گفتار دوم: مفهوم فنی ارسال و دریافت 50
مبحث سوم: مفهوم و ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل 55
گفتار اول: مفهوم قرارداد حمل و نقل 55
بند اول: تعریف قرارداد حمل و نقل 57
فصل سوم: قرارداد های الکترونیکی 60
مبحث اول: زمان ارسال و دریافت داده پیام 61
گفتار اول: اهمیت تشخیص زمان ارسال و دریافت داده پیام 61
گفتار دوم: معیارهای تشخیص زمان ارسال و دریافت داده پیام 63
بند نخست: در حقوق ایران 64
بند دوم: در مقررات بین المللی 67
مبحث دوم: مکان ارسال و دریافت داده پیام متضمن ایجاب و قبول 70
گفتار اول: اهمیت تشخیص مکان ارسال و دریافت داده پیام 70
گفتار دوم: معیارهای تشخیص مکان ارسال و دریافت داده پیام 71
بند نخست: در حقوق ایران 71
بند دوم: در مقررات بین المللی 71
مبحث سوم: ایجاب الکترونیکی 73
گفتار اول: مفهوم ایجاب الکترونیکی 73
گفتار دوم: مدت اعتبار ایجاب الکترونیکی 75
گفتار سوم: آیا مخاطبان ایجاب الکترونیکی باید معین باشند؟ 78
گفتار چهارم: مشروعیت موضوع ایجاب الکترونیکی 80
مبحث چهارم: زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی 82
گفتار نخست: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد 83
بند اول: نتایج تعیین زمان تشکیل قرارداد 83
بند دوم: نتایج تعیین مکان تشکیل قرارداد 84
گفتار دوم: تعیین زمان و مکان تشیکل عقود غائبین 84
بند اول: نظریه اعلام قبول 85
بند دوم: نظریه ارسال قبول 85
بند سوم: نظریه وصول قبول 85
بند چهارم: نظریه اطلاع از قبول 85
گفتار سوم: زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ها 86
بند نخست: زمان ارسال و دریافت داده پیام ها 86
بند دوم: مکان ارسال و دریافت داده پیام ها 89
فصل چهارم: حمل و نقل زمینی کالا 91
مبحث اول: متصدی حمل و نقل و مسئولیت آن 92
گفتار نخست: تاریخچه و اهمیت حمل و نقل زمینی کالا 92
گفتار دوم: تعریف متصدی حمل و نقل 95
گفتار سوم: وظایف متصدی حمل و نقل 98
گفتار چهارم: مسئولیت متصدی حمل و نقل 99
بند نخست: تعریف مسئولیت 99
بند دوم: انواع مسئولیت مدنی 100
گفتار پنجم: مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل زمینی 104
بند نخست: تعهد به وسیله 105
بند دوم: تعهد به نتیجه 108
گفتار ششم: وظایف و مسئولیت ارسال کننده 109
گفتار هفتم: وظایف و مسئولیت گیرنده کالا (مرسلٌ الیه) 110
گفتار هشتم: انواع سیستم حمل و نقل کالا در تجارت بین الملل 110
مبحث دوم: حمل و نقل و شیوه های آن 111
گفتار اول:کنوانسیون CmR 111
بند اول: قلمرو اجراء کنوانسیون CmR 112
بند دوم: محدودیت های کنوانسیون 113
بند سوم: ویژگی های متصدی حمل و نقل 113
گفتار دوم: حمل و نقل سراسری 118
بند دوم: حمل و نقل مرکب (ترابری چند نوعی) 121
بند سوم: حمل و نقل به روش کریر- ترانس شیپمنت 123
مبحث سوم: خصوصیات و ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل و بارنامه 125
گفتار اول: قرارداد حمل و نقل 125
بند اول: اجاره دانستن قرارداد حمل و نقل 126
بند دوم: ودیعه دانستن قرارداد حمل و نقل 127
بند سوم: جعاله دانستن قرارداد حمل و نقل 127
بند چهارم: مقاطعه دانستن قرارداد حمل و نقل 128
گفتار دوم: بارنامـه 129
بند اول: تعریف بارنامه 130
بند دوم: انواع بارنامه متداول در حمل و نقل 134
بند سوم: صدور بارنامه 138
بند چهارم: مندرجات بارنامه 139
بند پنجم: رژیم حقوقی حاکم بر بارنامه 139
فصل پنجم: نتیجه گیری 142
نتیجه گیری 143
مشکلات 145
پیشنهادات 145
منابع و ماخذ 146
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,876
  •   بازدید امروز : 8,718
  •   بازدید هفته گذشته: 176,447
  •   بازدید ماه گذشته: 651,235