بررسی سیاست کیفری قانون گذار ایران علیه هرزه نگاری سایبری

بررسی سیاست کیفری قانون گذار ایران علیه هرزه نگاری سایبری

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 127 صفحه


امروزه عصر تکنولوژی و ارتباطات است و اینترنت جایگاه ویژه ای در امور زندگی انسان ها دارد بگونه ای که شاید بتوان اذعان کرد زندگی در عصر حاضر بدون اینترنت بسیار سخت خواهد بود. چرا که تنوع استفاده از آن و سهولت انجام امور از قبیل آموزش و پژوهش، تجارت و اقتصاد، سیاست و حکومت داری و … مکانی خوش در فضای مجازی پیدا نموده و آگاهی از همة آنها مرهون فضای مجازی یا همان اینترنت است. در واقع پیدایش اینترنت گامی بلند در زندگی صنعتی و فرامدرنی بشر امروز است.در کنار استفاده مشروع و ضروری از اینترنت برخی سوءاستفاده کنندگان و بزهکاران هم هستند که به نیات مختلف موجبات اشاعه فساد و منکر را فراهم آورده و تهدیدی برای خانواده و جامعه محسوب می گردند. یکی از ابزارها و طرق ممانعت از ظهور مصادیق فحشا و فساد در فضای مجازی بستن و محدود کردن و به عبارتی فیلترینگ سایت های غیراخلاقی و غیر قانونی است. محاسن استفاده از اینترنت بر کسی پوشیده نیست و در استفاده مشروع از آن کسی حکم به حرمت آن نداد. اما معایب و خطراتی نیز در آن وجود دارد که به استفاده نامشروع تعبیر شده و دسترسی کاربران بدان موجب اشاعه فساد، اعانه اثم، هتک حرمت و … می گردد و بر اساس آیات قرآن کریم و روایات کثیره از معصوم (ع) دوری از فحشا و جلوگیری از آن واجب و عامل به آن مستحق مجازات دنیوی و اخروی است. لذا فضای مجازی (اینترنت) در صورتی که بستری باشد برای اشاعه فساد ، حرام و بر حاکمیت اسلامی فرض است که به هر نحو جلوی آن را بگیرد. فقها اعمال مفسده آور را موجب تعزیر و در پاره ای موارد حکم به افساد فی الارض داده اند. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ بدون تغییر در آن لحاظ شده در مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ بدان اشاره داشته و ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاص فعال در امور سمعی و بصری نیز مجازات حبس، جزای نقدی و در صورت تکرار عامل را به افساد فی الارض محکوم می نمایدو ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای از آن به هرزه نگاری تعبیر می نماید.

واژگان کلیدی: فضای سایبری، هرزه نگاری، فقه امامیه، حقوق کیفری ایران.


چکیده ‌ط
مقدمه 1
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱- بیان مسئله 4
۱-۲- پرسش های تحقیق 5
۱-۳- فرضیات تحقیق 5
۱-۴- اهداف و ضروریات تحقیق 6
۱-۵-پیشینه تحقیق 6
۱-۶- روش تحقیق 7
فصل دوم: تعاریف اصطلاحات و مباحث عام
۲-۱- وب جهانی (www) و اینترنت 9
۲-۱-۱- وب جهانی 9
۲-۱-۲- سایت وب 9
۲-۱-۳- اینترنت 10
۲-۱-۴- اینترنت بی سیم 11
۲-۱-۵- اینترانت 11
۲-۱-۶- اکسترانت 12
۲-۲- فیلترینگ و فرآیند آن 13
۲-۲-۱- مبانی فیلترینگ در اینترنت 13
۲-۳- انواع فیلترینگ 14
۲-۳-۱- فیلترینگ به وسیلة پروکسی 14
۲-۳-۲- فیلتر کردن به کمک مسیریاب ها 14
۲-۳-۳- فیلترینگ به کمک سانسورافزارها 15
۲-۳-۴- فیلترینگ به کمک مسدود کردن پورتها 15
۲-۳-۵- لیست سیاه و لیست سفید 15
۲-۳-۶- فیلترینگ معکوس 15
۲-۵- مفهوم و کارکرد ابزارهای محدود کنندة دسترسی به فضای سایبر 16
۲-۶- محدودیت ها ابزارهای محدودکنندة دسترسی به فضای سایبر 18
۲-۷- پیشگیری از وقوع جرم 20
۲-۷-۱- جرم 20
۲-۸- انواع جرایم 21
۲-۹- هرزه نگاری(پورنوگرافی) 22
۲-۹-۱- مفهوم هرزه نگاری( پورنوگرافی) 24
۲-۹-۲- تاریخچة هرزه نگاری (پورنوگرافی) 27
۲-۱۰- جرایم سایبری و راهکارهای پیشگیری 28
۲-۱۰-۱- تعریف جرم سایبری 28
۲-۱۰-۲- مفهوم و ماهیت پیشگیری اجتماعی در فضای سایبری 29
۲-۱۰-۳- خصوصیات و انگیزه مجرمان سایبری 32
۲-۱۰-۴- سازوکارهای پیشگیری اجتماعی جامعه مدار 34
۲-۱۰-۵- سازوکارهای پیشگیری اجتماعی رشدمدار 35
۲-۱۰-۶- محدودیت های تدابیر اجتماعی در جرائم سایبر 38

فصل سوم : احکام فقهی جرم هرزه نگاری
۳-۱- جرایم رایانه ای قوادی وهرزه نگاری( پورنوگرافی) 41
۳-۱-۱- قوادی 42
۳-۱-۲- هرزه نگاری(پورنوگرافی) 46
۳-۲- تعزیر مرتکب محرمات در فقه 47
۳-۲-۱- اشاعه فحشا 47
۳-۲-۲- اعانه بر اثم 48
۳-۲-۳- افشای سر 49
۳-۳- جواز جعل تعزیر برای اعمال مفسده آور 50
۳-۴- مبانی فقهی پیشگیری از جرم و فحشا 51
۳-۴-۱- پیشگیری فراگیر 51
۳-۴-۲- پیشگیری اصلاحی 53
۳-۴-۲-۱- دین باوری و پرورش روحیة دینداری 54
۳-۴-۲-۱-۱- علم و یقین به حقایق و معارف 54
۳-۴-۲-۱-۲- اعتقاد به علم نامحدود الهی 55
۳-۴-۲-۱-۳- ایمان و التزام عملی به توحید در عبادت 56
۳-۴-۲-۱-۴- ایمان به معاد و دادگاه عدل الهی 57
۳-۴-۲-۲-ترویج اخلاق و ارزش های انسانی 63
۳-۴-۲-۲-۱-تقوا عامل بازدارنده از جرم 64
۳-۴-۲-۳- احکام و مقررات پیشگیرانه 65
۳-۵- پیشگیری وضعی 67
۳-۵-۱- محافظت از آماج جرم 68
۳-۵-۲- ایجاد مانع در برابر مجرمان و زورمندان 70
۳-۶- پیشگیری کیفری 72
فصل چهارم : سیاست کیفری ایران در برخورد با هرزه نگاری سایبری
۴-۱- جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی 76
۴-۲- هرزه نگاری در فضای غیرسایبری 77
۴-۲-۱- عنصر قانونی 77
۴-۲-۲- عنصر مادی 77
۴-۲-۲-۱- رفتار مجرمانه 78
۴-۲-۲-۱-۱- تولید آثار هرزه نگارانه 78
۴-۲-۲-۱-۲- مداخله در آثار هرزه نگارانه 79
۴-۲-۲-۲- مرتکب 82
۴-۲-۲-۳- بزه دیده 84
۴-۲-۲-۴- دریافت کننده 85
۴-۲-۲-۵- موضوع جرم 85
۴-۲-۲-۶- وسیلة ارتکاب 86
۴-۲-۲-۷- نتیجة مجرمانه 87
۴-۲-۳- عنصر روانی 88
۴-۲-۳-۱- هرزه نگاری های عمدی 88
۴-۲-۳-۲- هرزه نگاری های غیرعمدی 94
۴-۳- مجازات 96
۴-۴- هرزه نگاری سایبری 97
۴-۴-۱- عنصر مادی 97
۴-۴-۱-۱- رفتار مجرمانه 98
۴-۴-۱-۱-۱- تولید 98
۴-۴-۱-۱-۲- انتشار 98
۴-۴-۱-۱-۳- توزیع 99
۴-۴-۱-۱-۴- مورد معامله قرار دادن 99
۴-۴-۱-۱-۵- ذخیره 99
۴-۴-۱-۱-۶- نگهداری 99
۴-۴-۲- موضوع جرم 100
۴-۴-۲-۱- وسیلة ارتکاب جرم 100
۴-۴-۲-۲- نتیجة مجرمانه 101
۴-۴-۳- عنصر روانی 102
۴-۵- مجازات پورنوگرافی رایانه ای 102
نتیجه گیری 106
پیشنهادات 109
منابع و مآخذ 111
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,876
  •   بازدید امروز : 21,250
  •   بازدید هفته گذشته: 188,979
  •   بازدید ماه گذشته: 663,767