بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده

بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 171 صفحه


امروزه گسترش وسایل ارتباطی سبب رویارویی انسان با اطلاعات گوناگون و متنوع از محیط های مختلف شده است که نتیجه و پیامد آن تاثیربه روی تمام جوانب دیگر زندگی و از جمله خانواده ها بوده است.امروزه به وسیله رسانه ها مخصوصاً ماهواره انتخاب های فراوانی در برابر افراد خانواده وجود دارد که سبب ایجاد آسیبهای گوناگون گردیده است هدف اصلی این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی آسیبهای ماهواره بر خانواده ها می باشد که قوانین و نظریه های مرتبط در این زمینه بیان و راهکارها و راه حلهای مناسب بررسی و تحلیل شده است.
همـچنان کـه ماهــواره می تواند در هوشیار کردن، اطلاع رسانی و در حوزهْ پژوهش، سیاست و… نقش مهمی داشته باشد؛ برنامه های تخریبی و نابهنجاری نیز دارد؛ تا جایی که برخی از جامعه شناسان و کارشناسان فرهنگی را برآن داشته تا برای مصونیت جامعه انسانی، به ویژه نهاد خانواده چاره اندیشی کنند. بدین ترتیب، تأثیر برنامه های این ابزار قدرتمند بر افکار عمومی و عملکرد آن را به ویژه از نظر تربیتی و جامعه پذیری نباید از نظر دور داشت. مطمئنا قوانین موجود ما در این رابطه ضمانت اجرایی ضعیفی دارد و به نظر می رسد نیازمند ضمانت اجرایی قوی تری برای این قوانین هستیم ضمن اینکه به قوانین بالا دستی هم در این باره نیاز داریم و همچنین قوانین موجود در این زمینه با توجه به شرایط جامعه و تکنولوژی های نوین همسو نمی باشد و احتیاج مبرم به قوانینی جدید شدیدا احساس می شود .البته مبی توان با تقویت فرهنگ خودی و نشان دادن ارزش های بالای آن به سطوح پایین جامعه، دفاع از ارزش های ملی، ارتقاء سطح آگاهی افراد، ترویج زندگی معنوی وتقوا، ترویج الگوهای رفتاری صحیح در خانواده و جامعه بسیار از آسیبهای ماهواره را خنثی نمود که این امر نیاز به حرکت آگاهانه و صحیح مدیران فرهنگی جامعه برای کاهش اثرات منفی برنامه های ماهواره دارد.
واژگان کلیدی: ماهواره ،آسیبهای اجتماعی ، فقه و حقوق، خانواده
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
الف)بیان مسئله 2
ب)سوالات تحقیق 4
پ)فرضیات پژوهش 4
ت) پیشینه تحقیق 5
ث) روش تحقیق 5
ج) اهدف پژوهش 5
ح)ساختار تحقیق 6
فصل اول: تعاریف و مفاهیم 7
۱-۱تلویزیون های ماهواره ای 8
۱-۲ تاریخچه ماهواره تلویزیونی 8
۱-۳ پیشینه ظهور کانال های فارسی زبان 11
۱-۴ دسته بندی ماهواره های ارتباطی 13
۱-۴-۱ ماهواره های ارتباطی نقطه به نقطه 13
۱-۴-۲ ماهواره های ارتباطی توزیع کننده 14
۱-۴-۳ ماهواره های ارتباطی پخش مستقیم 14
۱-۵ پیسشینۀ آنتن های ماهواره ای در آسیا 15
۱-۶ عکس العمل دولت ها در مقابل پخش مستقیم ماهواره ای برنامه های تلویزیونی 20
۱-۷ پیشینۀ ظهور آنتن های ماهواره ای در ایران 22
۱-۸ خلاصه انواع کانال های فارسی زبان و ویژگی های این کانال ها 24
۱-۹ انواع برنامه های شبکه های فارسی زبان ماهواره ای 26
۱-۱۰ توضیح درباره محتوای کانال های ماهوارهای فارسی زبان 32
۱-۱۱چند ویژگی کانال های ماهواره ای 33
۱-۱۱-۱ تک گویی در برابر گفت و گو 33
۱-۱۱-۲ عمومی در مقابل خصوصی 34
۱-۱۱-۳ تماس گیرندگان و دلایل 35
۱-۱۱-۴ فرد گرایی در مقابل جمع گرایی 36
۱-۱۱-۵ حمایت عمومی در مقابل حمایت فردی 37
۱-۱۲ مالکیت و نام ادراه کنندگان شبکه های فارسی زبان ماهواره ای 38
۱-۱۳ کارکرد خبری – سیاسی و تفریحی شبکه های ماهواره فارسی زبان 39
۱-۱۴ توزیع بینندگان شبکه ماهواره ای بر حسب نام شبه فارسی که بیشتر تماشا می کنند 40
۱-۱۵ دلایل و انگیزه های تماشای برنامه های ماهواره ای 41
۱-۱۶ کاربرد ماهواره تلویزیونی 42
۱-۱۷ اجزاء مختلف سیستم پخش ماهواره ای 43
۱-۱۷-۱ منابع تامین برنامه 43
۱-۱۷-۲ مرکز انتشار زمینی 43
۱-۱۷-۳ ماهواره ها 43
۱-۱۷-۴ آنتن های بشقابی 44
۱-۱۷-۵ دستگاه های گیرنده 44
۱-۱۷-۶ آنتن بشقابی 45
۱-۱۷-۷ گیرنده ها 46
فصل دوم: ماهواره در فقه و حقوق 48
۲-۱حرمت شرعی ماهواره 49
۲-۲-۱قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره 51
۲-۲-۲آیین‌نامه اجرایی قانون "‌ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره" 54
۲-۳-جرم داشتن ماهواره : 58
۲-۳-۱ استفاده ار ماهواره 58
‌2-3-2وظیفه سایر مسئولان 59
۲-۴ وضعیت حقوقی پخش مستقیم ماهواره ها 61
۲-۵ دیدگاههای حقوقی در مورد ماهواره ها 64
۲-۶ تحلیل فقهی حرمت خرید و فروش ماهواره 74
۲-۶-۱ حکم خرید و فروش ماهواره 74
۲-۶-۲ بررسی موانع مقابله با خرید و فروش ماهواره 75
۲-۶-۳ روایت تحف العقول 82
۲-۶-۴ آلات لهو 84
۲-۶-۵ خلاف قانون بودن خرید و فروش ماهواره 85
۲-۷ خرید و فروش ماهواره در فقه 87
۲-۷-۱ مقتضی صحت بیع ماهواره 87
۲-۷-۲ بررسی ادله ی مربوط به اثبات مقتضی صحت 89
۲-۸ اصول حقوقی حاکم بر ماهواره ها 95
۲-۸-۱ از پیدایش تا کنون 95
۲-۸-۲ ماهوارهها و حقوق بین الملل 96
۲-۸-۲-۱ ماهوارهها و گردش ازاد اطلاعات 96
۲-۸-۲-۲ ماهوارهها و نقض حاکمیت دولتها 97
۲-۸-۳ ماهوارهها و مواضع کشورهای مختلف 99
۲-۸-۳-۱ طرفداران ازادی مطلق ماهوارهها 99
۲-۸-۳-۲ کشورهای طرفدار گزینش برنامه های ماهوارهای 101
۲-۸-۳-۳ کشورهای طرفدار ممنوعیت مطلق برنامه های ماهوارهای 103
۲-۸-۴ ماهوارهها و اصول حقوقی ملل متحد 104
فصل سوم :آسیب های ماهواره 108
۳-۱-ضرورت تجدید نظر در قوانین مربوط به ماهواره در ایران 109
۳-۲ آسیب‌های ماهواره از منظر آیات و روایات 113
۳-۲-۱ اهداف ماهواره 114
۳-۲-۲آسیب‌های ماهواره 116
۳-۲-۲-۱ آسیب های فردی( روحی و روانی ، متأثر از فیلم‌های مبتذل و خشن) 116
۳-۲-۲-۲ آسیب های اجتماعی 118
۳-۳آسیب شناسی استفاده از ماهواره از نظر صاحب نظران در این زمینه 127
۳-۳-۱ بحران گذار در خانواده ایرانی 127
۳-۳-۲ به عنوان چشم های شیطانی 130
۳-۳-۳ سست شدن بنیان خانواده 132
۳-۳-۳-۱ دختران فراری 133
۳-۳-۳-۲ بدحجابی وزنان خیابانی 133
۳-۳-۳-۳ تأثیر منفی بر روابط بین افراد، اختلاف خانوادگی وشکستن حریم های خانواده 134
۳-۳-۳-۴ ترویج هوس خواهی و تنوع طلبی 135
۳-۳-۴ تأثیربر فرهنگ وهویّت اجتماعی بدون در نظر گرفتن جنس(دختر یا پسر ) 136
۳-۳-۵ ویران کردن بنیان خانواده 142
۳-۶ بررسی فقهی و حقوقی 143
۳-۶-۱ بعد اعتقادی ( مثل اعتقادات، واجبات، حجاب و …): 144
۳-۶-۲ بعد فرهنگی 144
۳-۶-۳ بعد اجتماعی 144
۳-۶-۴ بعد تربیتی 145
۳-۶-۵ بعد اقتصادی 145
۳-۷ نتایج حاصل از بررسی فقهی و حقوقی موضوع 145
۳-۸ نتیجه گیری و پیشنهادات 149
الف)نتایج 149
ب)پیشنهادات 151
منابع و مآخذ 155
چکیده انگلیسی 160

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 16,534
  •   بازدید هفته گذشته: 120,999
  •   بازدید ماه گذشته: 623,141