بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی

بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی

نوع فایل: word
تعداد صفحات : 147 صفحه


با اینکه درحقوق بین الملل توسل به زور ،جنگ به عنوان بارزترین نماد از تهدید صلح و امنیت بین المللی تحت قاعده در آمده و مشروعیت بین المللی آن امری استثنایی شده است اما مبانی و عوامل انگیزش و بروز جنگ چنان پیچیده است که نمی توان ، جهانی عاری از جنگ را محقق ساخت به همین علت است که حقوق جنگ یا حقوق بشر دوستانه در صدد برآمده تا نوع و سطح رفتار دولتها و افراد را کنترل نمایدتا اثرات منفی وقوع جنگ را با تدوین قوانین ومقررات و ضمانت اجراهای محکم تا حد امکان کاهش دهد. رعایت اصول عرفی، اصول کلی حقوق بین الملل و وجود قراردادهای بین المللی و سایر مقررات بین المللی در توسعه ،تدوین و تحولات حقوق بین الملل در خصوص جنگهای دریایی نقش بسزایی داشته و باعث التزام دولتها و افراد نظامی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به رعایت این قوانین شده است.استفاده از محیط دریا هموار ه برای همه کشورها و خصوصا برخی کشورهای قدرتمند ساحلی که معمولاً و از لحاظ تاریخی دارای قدرت و امکانات بیشتری در زمینه دریانوردی و کشتی رانی هستند بسیار مهم بوده است .تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی با گذشت زمان و پیدایش قواعد عرفی حقوق بین الملل و تدوین مقررات خاص در این زمینه خصوصاً از اوایل قرن بیستم تحول شگرفی یافته است بدین نحوکه با تشکیل معاهده ها وکنوانسیون های مرتبط در خصوص مقررات جنگهای دریایی و نیز تشکیل کنوانسیونهای چهار گانه۱۹۴۹ ژنو و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ خصوصا کنوانسیون دوم ۱۹۴۹ ژنو در خصوص اصلاح وضع مجروحان ،بیماران و مغروقین نیروهای مسلح در روی دریا که با پذیرش اکثر کشورهای جهان همرا بود به سمتی پیشرفته است که محدودیت های خاصی را برای استفاده از زور علیه طرف مقابل تحمیل می کند ، ومنجر به جلو گیری از بکارگیری تسلیحات جنگی غیر متعارف ،حملات کورکورانه بدون تفکیک ، اهداف غیر نظامی و تلفات غیر نظامی گردیده است.
واژگان کلیدی: مخاصمات مسلحانه دریایی ،حقوق بشر دوستانه ،کنوانسیون های چهار گانه ژنو،عبورکشتی های جنگی.حقوق کشورهای بی طرف.
فهرست مطالب
چکیده ۱ مقدمه۳
بخش اول
کلیات
فصل اول: مخاصمات مسلحانه دریایی
گفتار اول – سیر تحول تاریخی در مخاصمات مسلحانه دریایی
بند ا- دوران باستان۷
مبحث اول- اقوام واجد تمدن دریایی و استعمارگران اولیه۷
۱-۱-اژی ها(کرنی ها) ۸
۱-۲- فنیقی ها ۸
مبحث دوم-اقوام واجدتمدن دوگانه بری و بحری(هند و اروپاییان۱۰
۲ –1-ایران ۱۱
۲ –2 -یونانیان ۱۲
۲-۳ -روم۱۲
بند ۲- ظهور اسلام و تمدن دریانوردی مسلمانان۱۳
۲-۱-نیروی دریایی در عصر خلفای راشدین و اموی ۱۵
۲-۲- نیروی دریایی در عصر عباسیان۱۶
بند ۳- بعد از قرون وسطی تا اوایل قرن بیستم۱۷
۳-۱-تسلط پرتغالیها ،اسپانیائیها و هلندی ها بر دریا ۱۷
بند۴- از اوایل قرن بیستم تاکنون۱۹
۴-۱-اعلامیه ها و عهدنامه ها ۱۹
۴-۲-کنوانسیونهای چهار گانه۱۹۴۹ ژنو و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷۲۱
گفتار دوم – تعاریف و بیان مفاهیم۲۲
کلیات و بیان مفاهیم۲۲
حقوق بشر دوستانه۲۲
بنداول-اعمال جنگی ۲۳
۱-۲-اعلام رسمی جنگ۲۴
۱-۳-تجاوز۲۵
۱-۴ –جنگ و توسل به زور۲۶
۱-۵- محاصره.دریایی۲۷
۱-۶-اشغال نظامی۳۰
بند دوم-ابزار و ادوات جنگی مورد استفاده درزمان مخاصمه در دریا۳۱
مبحث اول-انواع کشتی ها ۳۱
2–1 – کشتی های جنگی۳۱
2-2-کشتی های دولتی۳۴
۲ – 3 –کشتی های تجاری۳۵
۳ –4–کشتی های پشتیبانی۳۶
مبحث دوم-سایر ادوات جنگی۳۷
۲– 2 – ‍1 –اژدرها ۳۷
۲ – 2 – 2 –موشکها۳۷
بند سوم- مقررات خاص در مورد روشهای جنگ دریایی۳۸
۲– 3 – 1 – بمباران دریایی۳۸
2– 3 – 2 – مین گذاری دریایی۳۹

فصل دوم: قلمرو و گستره اجرای حقوق مخاصمات مسلحانه در دریا
گفتار اول-مناطق جنگی در دریا ۴۲
کلیات- در سرزمین طرفهای مخاصمه که برای نیروهای متخاصم در دسترس باشد۴۲
قسمت اول –قلمرو ملی۴۳
بند ۱– آبهای داخلی، دریای سرزمینی وآبهای مجمع الجزایری طرف مخاصمه۴۳
۱-۱-خطوط مبدأ۴۳
۱-۲-آبهای داخلی۴۳
۱-۳-دریای سرزمینی۴۴
۱-۴-منطقه مجاور 45
۱-۵- آبهای مجمع الجزایری۴۵
۱-۶- مناطق امنیت در منطقه انحصاری اقتصادی۴۶
قسمت دوم –قلمرو فرا ملی۴۷
بند۲-دریای آزاد۴۷

گفتار دوم-مناطق ممنوعه دریایی۴۸
۲-۲-۱-محدوده مجزا از دریا و فضای بالای آن باتوافق طرفین درگیر مخاصمه۴۸
2-2-2-منطقه ممنوعه ثابت ۴۸ 2-2-3- منطقه ممنوعه متغیر۴۹
۲-۲-۴–مناطق دریایی کشورهای بی طرف۵۰

گفتار سوم –وضعیت دریانوردی کشتی های جنگی در زمان جنگ و صلح۵۱
مبحث اول-عبور بی ضرر و مصونیتهای کشتی ها و ناوهای جنگی۵۱
بند اول- عبور بی ضرر کشتی هاو ناوهای جنگی۵۱
بند دوم -مصونیت کشتی های جنگی ۵۲
۱-۲-۱-مصونیت حقوقی۵۳
۱-۲-۲-مصونیت جزایی۵۳
مبحث دوم-عبور کشتی های جنگی از منطق مختلف دریا۵۶
بند ۱-جنگ و صلح و وضعیت کشتیرانی کشتی های جنگی ۵۶
۲-۱-۱- کشتی های جنگی و مسئله عبور از آب های داخلی۵۶
۲-۱-۲- دریاهای سرزمینی و عبور کشتی های جنگی۵۷
۲-۱-۳- منطقه انحصاری اقتصادی و عبور کشتی های جنگی۵۹
۲-۱-۴- فعالیت های نظامی در منطقة انحصاری اقتصادی مطابق کنوانسیون ۱۹۸۲٫دریاها۶۰
۲-۱-۵- کشتی های جنگی و عبور از آبهای مجمع الجزایری۶۳
۲-۱-۶- عبور کشتی های جنگی از تنگه ها۶۴
بند۲- عبورکشتی های جنگی و دریاهای آزاد۶۶
۲-۲-۱-حق بازرسی و تفتیش در دریای آزاد۶۸
۲-۲-۲- حق ادامه تعقیب در دریای آزاد۷۰بخش دوم
اصول کلی حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی نسبت به طرفین مخاصمه و کشورهای بیطرف و عملکرد سازمانهای بین المللی در این خصوص
فصل اول: اقدامات جنگ دریایی ،صلاحیتها و اصول حاکم بر آن ۷۳
گفتار اول-اقدامات واصول حاکم بر جنگ دریایی ۷۳
۱ – 1-رعایت احتیاط در حمله ۷۴
۲ – 1 در خصوص جمعیتها و افراد غیر نظامی۷۴
۳ – 1 در خصوص اهداف غیر نظامی۷۵
۴ – 1 – در خصوص کشتی ها و افرادی که به هر نحو تسلیم شده اند۷۶
۵– 1- کلیه اقدامات و تدابیر به منظور نجات کشتی شکستگان،مجروحان و بیماران و اسیران۷۶
۶ – 1 – منع نیرنگهای خائنانه در جنگ دریایی ۷۷
۷ – 1 – حیله ها و نیرنگهای جنگی مشروع درجنگ دریایی۷۷
۸ – 1 – منع آسیب گسترده به محیط زیست دریایی۷۹
۹ – 1- نامحدود بودن حق انتخاب روشهای جنگی 80
بند اول- اقدامات نسبت به کشتی های طرف مخاصمه۸۰
بند دوم-حق غنیمت گیری۸۱گفتار دوم -اهداف نظامی و اهداف مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه دردریا۸۲
بند اول-کشتی های جنگی و هواپیما های نظامی دشمن۸۲
بند دوم-کشتی های تجاری دشمن ،محموله و مسافران و خدمه۸۲
۱ –2 – کشتی های تجاری دشمن۸۲
۲ –2 – محموله کشتی های تجاری دشمن۸۵
۳ – 2 – خدمه کشتی تجاری۸۷
۴-۲- مسافران کشتی تجاری۸۸
بند سوم –کشتی های بیمارستانی ۸۸
۱ – 3 –علائم و مشخصات کشتی های بیمارستانی ۸۹
۲ – 3 – کشتیهای بیمارستانی نظامی۹۰
۳ – 3 –کشتی های بیمارستانی صلیب سرخ و انجمن های امدادرسانی۹۱
۴ – 3 –قایقهای نجات ساحلی و سایرقایقهای پزشکی ۹۱
بند چهارم -سایر کشتیهای مورد حمایت۹۲
۱ – 4 – کشتیهای حامل کالاهای امدادی برای غیر نظامیان۹۲
۲ – 4 –کشتی های منحصر برای ماهیگیری و قایقهای کوچک در تجارت محلی۹۲
۳ – 4–کشتی های دارای مسئولیت مذهبی یا ماموریتهای انسان دوستانه۹۳
۴ – 4 – کشتیهای کارتل ۹۴
بند پنجم –سایر اهداف مورد حمایت ۹۴
بند ششم–سایر اهداف زمینی۹۵
فصل دوم: بیطرفی در مخاصمات مسلحانه دریایی۹۷
گفتار اول-حقوق و تکالیف کشورهای بیطرف در نبرد دریایی۹۸
بند اول –حقوق کشورهای بیطرف در نبرد دریایی۹۸
۱ – 1 –مصونیت قلمرو دریایی ۹۸
۱ – 2–آزادی روابط تجاری با متخاصمان و وارائه برخی خدمات به آنها۹۸
۱ – 3–اجازه ورود،عبور و توقف به کشتیهای متخاصم۹۹
۱ – 4–اجازه سوخت رسانی و تعمیر کشتی های جنگی متخاصم در بنادر۱۰۰
بند دوم- تکالیف کشورهای بی طرف در نبرد دریایی۱۰۱
۲ – 1 –منع مداخله مستقیم در مخاصمات۱۰۱
۲ – 2 –منع تجهیز و تدارک دریایی متخاصمان۱۰۱
۲ – 3 –منع حمل و نقل قاچاق جنگی۱۰۲
۲ – 4 –منع دادن اطلاعات نظامی به متخاصمان۱۰۲
۲ – 5 –ممانعت ازشرکت بیماران و مجروحان در جنگ 103
گفتار دوم –حقوق و تکالیف کشورهای متخاصم در نبرد دریایی۱۰۳
بند اول –حقوق کشورهای متخاصم۱۰۳
۳ – 1 –حق عبور بی ضرر متخاصمان از آبهای کشور بیطرف۱۰۳
۳ – 2 –بازدید و بازرسی کشتی های تجاری کشور بیطرف۱۰۴
بند دوم –تکالیف کشورهای متخاصم ۱۰۶
۴–1 –منع مخاصمه در آبهای کشور بیطرف۱۰۶
۴ – 2 –منع غنیمت گیری در آبهای متخاصم۱۰۶
گفتار سوم-پایان مخاصمات مسلحانه دریایی۱۰۷
بند اول-آتش بس و متارکه جنگ۱۰۷
5 – 1 –حالت دائم ، موقت و تعلیق مخاصمه۱۱۱
بند دوم-از طریق نمایندگان پارلمانی و قدرتهای حامی ۱۱۲
بند سوم-تصمیم به صلح۱۱۳

گفتار چهارم – نقش و عملکرد سازمانهای بین المللی در مخاصمات مسلحانه دریای۱۱۴
بند اول – ضمانت اجراهای غیرحقوقی در حقوق بین الملل۱۱۴
۱-۱ ضمانت اجرای اخلاقی ۱۱۴
۲-۱-ضمانت اجرای سیاسی ۱۱۴
۳-۱ افکار عمومی جهانی ۱۱۴
بند دوم – ضمانت اجرا در نظام ملل متحد ۱۱۵
۲-۱- تدابیر انضباطی۱۱۶
۲ -۲- تدابیر توصیه ای ۱۱۶
۲-۳- تدابیر تقبیحی۱۱۷
۲-۴ – تدابیر الزام آور ۱۱۷
بند سوم- غرامت۱۱۷
بند چهارم- کمیسیون بین المللی حقیقت یاب۱۱۹
بند پنجم – کمیته بین المللی صلیب سرخ۱۲۰
بند ششم- نقض حقوق بشر دوستانه و دیوان بین المللی کیفری۱۲۱
نتیجه گیری۱۲۲
کتابنامه ۱۲۶
چکیده انگلیسی
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 10,934
  •   بازدید هفته گذشته: 115,399
  •   بازدید ماه گذشته: 617,541