آتش بس و ختم مخاصمه فعال در حقوق بین الملل

بررسی تحقیقی آتش بس و ختم مخاصمه فعال در حقوق بین الملل

نوع فایل: word
تعداد صفحات : 133 صفحه


واژه «جنگ » اگر چه ظاهری زشت و دهشت آور دارد ولی در مواردی دارای بار ارزشی مثبت می شود و هاله ای از تقدس به خود می گیرد; چرا که در مواردی حیات انسان و هر موجود دیگری از طریق جنگ با عوامل مخرب طبیعی یا انسانی دوام می یابد . به همین جهت، قوانین و امور مربوط به آن، ذهن بشر را در ادوار مختلف تاریخ، به خود مشغول داشته است .
در این میان، اسلام که دین جامعی است و برای تمامی شئون فردی و اجتماعی انسان، پاسخی فراخور حال او دارد، به طور کامل و دقیق به این مساله پرداخته است
عمر جنگ به قدمت عمر جامعه و تاریخ است . این حقیقت غیرقابل انکار است و توسط ابن خلدون; جامعه شناس پیشگام عرب در مقدمه مشهورش، بیان گردیده است .
جنگ; تظاهر اولیه طبیعی هیجان و خشم برای انتقام و تلافی جمعی بود و از قاعده قدیمی «قدرت حق است » نشات می گرفت .
این قاعده حتی در بین اشخاص، قبل از تاسیس و ایجاد عدالت سازماندهی شده (دستگاه قضایی) در شکل جنگ خصوصی اعمال می شد . همچنین جنگ پیش از ظهور دولتهای جدید، بین قبایل متعدد در شکل جنگ قبیله ای شناخته شده بود، همچنان که جنگهای قبیله ای ناشی از کینه های خانوادگی به کرات قبل از ظهور اسلام وجود داشت ولی به تدریج جنگهای خصوصی و قبیله ای از بین رفت و جنگ در قلمرو روابط بین کشورها بین المللی گردید . با این وصف و با وجود یک تغییر خصوصیت، جنگ برای یک مدت مدیدی، به عنوان یک جنبه ضروری روابط بین الملل باقی ماند . گستره تاریخ پر است از ثبت جنگها و روابط خصمانه . قاعده «قدرت حق است » به عنوان روش حل و فصل و تصفیه بین دولتها باقی مانده و ادامه یافت . این وضعیت در غرب تا آغاز دوران جدید ادامه یافت تا این که قرن هفدهم میلادی، «هوگو گروسیوس » در مقدمه کتاب مشهورش به نام «حقوق جنگ و صلح » تشریح نمود که چگونه ملتها در دنیای مسیحی به دلایل اندک یا بدون هیچ دلیلی متوسل به سلاح شدند و هیچ احترامی برای حقوق الهی و بشری قائل نبودند . وی، آنگاه به کشورها توصیه نمود که خود را ملزم به عدالت و حقوق طبیعی بدانند . او، این حقوق را به عنوان ندای عقل سلیم تعریف می کند که نشان می دهد یک عمل به وسیله خداوند خالق طبیعت; یا ممنوع شده است یا لازم .
تکامل حقوق بین الملل، در پرتو مباحث حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه تحقق می یابد و تبلیغ و ترویج فرهنگ صلح و ضرورت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بر اساس قواعد عدالت متعالی، از اصول پایه ای آن به شمار می رود . این تکامل از علمای حقوق بین الملل و دانشمندانی که پیرامون حقوق طبیعی و حقوق الهی و همچنین پیرامون تفاوت بین جنگهای مشروع و نامشروع، نوشته هایی دارند، تاثیر پذیرفته است .
بنابراین، صلح به عنوان یک حالت عادی وایده آل (کمال مطلوب) روابط بین الملل تکامل یافت و جنگ در مقام تئوری و نظریه، تنها در شرایط کاملا خاص و در موارد بسیار استثنایی مجاز شمرده شد.
واژگان کلیدی :جنگ، صلح، آتش بس، ترک مخاصمه، ترک متارکه، کنوانسیون های بین المللی، حقوق جنگ، معاهدات. بشردوستانه.مخاصمات مسلحانه

فهرست مطالب
چکیده ‌ی
مقدمه‏ 1
الف. بیان مسئله 2
ب. پرسش های پژوهش: 3
ج. فرضیات پژوهش 3
د. اهداف تحقیق: 3
هدف کلی تحقیق: 3
اهداف جزیی: 3
هـ. روش تحقیق : 4
و. نوع تحقیق : 4
ز. ساختار تحقیق : 4
فصل اول : تعاریف و مفاهیم جنگ
۱-۱٫ تعریف جنگ 5
۱-۲٫ انواع جنگ 8
۱-۲-۱٫ انواع جنگ بر حسب کنوانسیونهای ۱۹۴۹ ژنو و دو پروتکل متمم (۱۹۷۷) 9
۱-۲-۲٫ برخوردهای مسلحانه بین المللی 10
۱-۲-۳٫ برخورد بین اعضای متعاهدی که یکدیگر را شناسایی نکرده اند 11
۱-۲-۴٫ برخورد میان قدرتهایی که جزو متعاهدان نیستند 12
۱-۲-۵٫ معنای برخورد مسلحانه بر طبق ماده ۲ مشترک در کنوانسیونهای ژنو 12
۱-۲-۶٫ جنگهای آزادی بخش ملی 12
۱-۲-۷٫ جنگهای آزادی بخش ملی تحت ماده ۱ (۴) پروتکل 14
۱-۲-۸٫ نبرد با چه هدفی، جنبش آزادی بخش تلقی می شود 15
۱-۲-۹٫ برخوردهای مسلحانه غیر بین المللی 16
۱-۲-۱۰٫ جنگهای داخلی بین المللی شده 18
۱-۳٫ مفهوم جنگ 19
۱-۴٫ تعابیر مختلف از کلمه جنگ 20
۱-۵٫ مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل 24
۱-۶٫ تعریف حقوقی جنگ 25
۱-۷٫ عناصر سازنده مفهوم حقوقی جنگ 26
۱-۷-۱٫ عنصر تشکیلاتی و سازمانی 26
۱-۷-۲٫ عنصر مادی 27
۱-۷-۳٫ عنصر معنوی یا روانشناختی ( قصد و نیت جنگ) 28
۱-۸٫ هدفداربودن جنگ ( منافع ومصالح ملی) 29
۱-۹٫ حقوق جنگ 30
۱-۹-۱٫ توافقات بین المللی 30
۱-۹-۲٫ حقوق عرفی 32
۱-۱۰٫ اهمیت عبارت مارتنز 33
۱-۱۱٫ تصمیمات و آرای قضایی 34
۱-۱۱-۱٫ نظامنامه ها و دستورالعملها 35
۱-۱۲٫ شناخت برخورد مسلحانه تا جنگ جهانی اول 35
۱-۱۳٫ مشکلات پس از کنوانسیونهای ۱۹۴۹ ژنو 36
۱-۱۴٫ دخالت سایر دولتها در جنگهای داخلی 37
۱-۱۵٫ کمک به دولتهای درگیر مداخله مسلحانه با شورشیان 39
۱-۱۶٫ تئوری غیرقانونی بودن کمک 40
۱-۱۷٫ سازمانهای بین المللی 41
۱-۱۸٫ تقسیم بندی قوانین حقوق بین الملل جنگ با توجه به هدف آنها 42
۱-۱۹٫ آثار جنگ بر معاهدات 44
فصل دوم : تعاریف و مفاهیم آتش بس، ترک مخاصمه و صلح
۲-۱٫ تعریف صلح 51
۲-۲٫ صلح از نظر لغوی : 51
۲-۳٫ صلح در اصطلاح حقوقی: 52
۲-۴٫ صلح در فقه امامیه 53
۲-۵٫ صلح در روابط بین الملل 55
۲-۶٫ تاریخچه صلح و امنیت بین المللی 56
۲-۷٫ تصمیم به صلح 57
۲-۸٫ آتش بس از حیث لغوی 60
۲-۹٫ تعریف آتش بس 61
۲-۱۰٫ آتش بس در حقوق بین الملل 61
۲-۱۱٫ آتش بس و متارکه جنگ 62
۲-۱۲٫ سازمان ملل متحد و تلاش برای حفظ صلح و امنیت بین المللی 66
۲-۱۳٫ منشور و مبانی حقوق آن 67
۲-۱۴٫ نقش سازمان ملل متحد در کاهش بحرانهای بین المللی 69
۲-۱۵٫ شورای امنیت 71
۲-۱۵-۱٫ وظایف و اختیارات 71
۲-۱۶٫ نیروهای حافظ صلح 74
۲-۱۷٫ فعالیت نیروهای حافظ صلح 75
۲-۱۷-۱٫ سازمان ناظر بر ترک مخاصمه سازمان ملل متحد ( یونتسو) 76
۲-۱۷-۲٫ گروه ناظر نظامی سازمان ملل متحد در هند و پاکستان ( یونموجیپ) 76
۲-۱۷-۳٫ نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد در قبرس ( یونفیسیپ) 77
۲-۱۷-۴٫ نیروی سازمان ملل متحد ناظر بر جداسازی ( یوندوف) 77
۲-۱۷-۴-۱٫ مشارکت ایران در یوندوف 78
۲-۱۷-۵٫ نیروی حائل سازمان ملل متحد در لبنان ( یونیفیل) 78
۲-۱۷-۶٫ گروه نظامی ناظر سازمان ملل متحد در ایران و عراق ( یونیماگ ) 79
۲-۱۸٫ حفظ صلح و امنیت بین المللی 80
۲-۱۹٫ نظریه کنوانسیونهای چهارگانه در مورد اسیران جنگی 87
۲-۲۰٫ قواعد ناظر بر حسن رفتار با اسیرانت جنگی 89
۲-۲۱٫ ارتقا و بهبود وضع بیماران، مجروحان و مغروقان 91
۲-۲۲٫ مولفه های موجود در اجرای حقوق جنگ 92
۲-۲۳٫ ماهیت حقوقی آتش بس ، متارکه و ترک مخاصمه 96
۲-۲۴٫ نظر هوارد اس لوی در مورد قرارداد ترک مخاصمه 97
۲-۲۵٫ ماهیت حقوقی دوران متارکه 97
۲-۲۶٫ نظر کلسن در مورد جنگ 101
۲-۲۷٫ چگونگی وجود حالت نه جنگ و نه صلح 103
۲-۲۸٫ نظر شورای امنیت در خصوص قرارداد نه جنگ و نه صلح 105
فصل سوم : نتیجه گیری
نتیجه گیری 113
پیشنهادات 118
فهرست منابع و ماخذ 119
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 8,832
  •   بازدید هفته گذشته: 117,790
  •   بازدید ماه گذشته: 617,014