قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن

قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 136 صفحه


 

چکیده
تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل اختلاف‏نظر زیادی بوده است. روند قانون‏گذاری به خوبی نشان می‏دهد که قانون‏گذار، آن‏چنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدیدنظر را، مورد توجه قرار نداده است. با آن‏که این بخش از مقررات بیش‏از سایر بخش‏ها دستخوش تغییر و تحول بوده است، هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خویش فاصله زیادی دارد. این امر از این جا ناشی می‏شود که گروهی از فقها مدعی شده‏اند که در فقه وشریعت اسلامی، تجدیدنظر به رسمیت شناخته نشده است. با وجود این، اشخاص حقیقی و حقوقی در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاههای عمومی و انقلاب، شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری دارای یکسری حقوق و امتیازاتی می باشند که گاهی از آن مطلع نمی باشند و در مواقعی نیز عبارات به کاربرده شده در قوانین در این موارد مبهم می باشند که این موضوع باعث سردر گمی افراد عادی حتی وکلا و قضات دادگستری گردیده است. عدم آگاهی تجدیدنظرخواه از حقوق وضمانت اجرای آن باتوجه به مقررات حاکم در این قضیه، خود گاهی موجب تضییع حق مشارالیه در مرحله تجدیدنظرخواهی شده و دست وی را از رسیدن به حق و حقوق مسلم خود کوتاه می کند. در این پایان نامه در صدد بررسی قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه در مقام اعتراض و تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاههای عمومی و انقلاب، شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری و ضمانت اجرای آنها با توجه به ابهام، اجمال وسکوت قوانین مربوطه دربرخی موارد هستیم.
کلید واژگان: حقوق، تجدیدنظرخواه، ضمانت اجرا، دعوا

فهرست مطالب
مقدمه ۱
طرح مساله۱
سوالات تحقیق۳
پیشینه تحقیق۴
روش تحقیق۴
تقسیم بندی مطالب۴
فصل اول: تعاریف و مفاهیم
مبحث اول: مفهوم و ماهیت تجدید نظر ۶
گفتار اول :مفهوم تجدید نظر۶
گفتار دوم : ماهیت تجدید نظر۷
مبحث دوم : ضرورت تجدیدنظرخواهی۸
گفتار اول : دیدگاه مخالفان۸
أ
گفتار دوم : دیدگاه موافقان ۱۱
مبحث سوم: قابلیت تجدیدنظرو غیر قابل تجدیدنظرآرای دادگاه ها۱۶
گفتار اول : آراء قابل تجدیدنظر۱۶
بند اول : احکام۱۶
بند دوم : تصمیمات حسبی۱۹
بند سوم: قرارها۱۹
گفتار دوم : آرای غیر قابل تجدیدنظر۲۲
مبحث چهارم: آثار تجدید نظرخواهی ۲۵
گفتار اول : خاتمه صلاحیت دادگاه بدوی ۲۵
گفتار دوم : اثر تعلیقی ۲۵
گفتار سوم : اثر انتقالی۲۶
گفتار چهارم: محدوده اثر انتقالی۲۷
فصل دوم: قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آراء دادگاهها
مبحث اول : اصحاب دعوا ، مهلت درخواست تجدیدنظرو ضمانت اجرای آنها۳۰
ب
گفتار اول: اصحاب دعوا 30
بند اول : اصحاب دعوای نخستین.. 30
بند دوم : اشخاص ثالث۳۱
گفتار دوم :مهلت تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن۳۲
مبحث دوم:استثنائات در خواست تجدیدنظر در خارج از مهلت قانونی و ضمانت اجرای آن۳۵
گفتار اول : حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه۳۵
گفتار دوم : زوال سمت نماینده ۳۶
گفتار سوم : عذر تجدیدنظر خواه۳۷
مبحث سوم : ممنوعیت ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر ۳۸
گفتار اول :مفهوم ادعای جدید و تفاوت آن با دلیل جدید۳۸
گفتار دوم : اصل ممنوعیت ادعای جدید در مرحله جدید۳۹
گفتار سوم : استثنائات ممنوع بودن ادعای جدیددر مرحله تجدیدنظر ۳۹
بند اول : طرح دعاوی طاری ۴۰
۱-۱- ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر 41
۱-۲- جلب شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر ۴۳
ج
بند دوم : تغییر عین مال به قیمت آن و بالعکس ۴۴
بند سوم : حقوق حال شده پس از اقامه دعوای مرحله نخستین۴۵
بند چهارم : تغییر عنوان خواسته۴۶
گفتار چهارم : ادعاهای مطروحه در قالب دفاع ۴۶
مبحث چهارم :در خواست تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن۴۷
گفتار اول : شرایط دادخواست تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن۴۸
بند اول : دارای ضمانت اجرا۴۸
بند دوم : فاقد ضمانت اجرا۴۹
بند سوم: ضمانت اجرای توقیف دادخواست۵۱
گفتار دوم: تکالیف دادگاه بدوی نسبت به دادخواست تجدیدنظر ثبت شده وضمانت اجرای آن در راستای حقوق تجدیدنظرخواه 51
بند اول: تقدیم دادخواست خارج از مهلت قانونی۵۲
بند دوم: تقدیم دادخواست تجدیدنظر ناقص۵۳
بندسوم: تقدیم دادخواست تجدیدنظر کامل در مهلت قانونی۵۴
بند چهارم:تقدیم دادخواست تجدیدنظر با وجود اعلام قطعی بودن رای از دادگاه بدوی۵۴
د
مبحث پنجم:درخواست تامین خواسته، دستور موقت و دعوی متقابل در مرحله تجدیدنظرخواهی
گفتار اول: درخواست تامین خواسته
۵ گفتار دوم : درخواست دستور موقت۵۶
گفتار سوم: طرح دعوی متقابل۵۷
مبحث ششم: ادعای اعسار از هزینه دادرسی و استرداد دادخواست در مرحله تجدیدنظرخواهی و ضمانت اجرای آنها
۵۸ گفتار اول : ادعای اعسار از هزینه های دادرسی۵۸
بند اول : پذیرش اعسار از هزینه های دادرسی۶۱
بند دوم : رد ادعای اعسار از هزینه های دادرسی۶۲
گفتار دوم : در خواست استرداد دادخواست تجدیدنظر وضمانت اجرای آن ۶۳
بند اول : استرداد دادخواست کامل ۶۶
بند دوم : استرداد دادخواست ناقص ۶۶
فصل سوم:قلمرو حقوق تجدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آراء شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
مبحث اول : قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آرای شورای حل اختلاف۶۹
ر
گفتار اول : فواید وایرادات رسیدگی به دعوا در شورای حل ۷۰
بنداول: فواید رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف۷۰
بند دوم: ایرادات رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف۷۱
گفتار دوم: عدم الزام به رعایت تشریفات مدنی در شورای حل اختلاف۷۳
گفتار سوم:آرای قابل تجدیدنظر در شورای حل اختلاف ۷۵
گفتار چهارم : هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن۷۸
گفتار پنجم : مهلت درخواست تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن۷۹
بند اول : درخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی۷۹
بند دوم : حق درخواست تجدیدنظر در خارج مهلت قانونی بر اساس معاذیر قانونی۸۰
گفتار ششم : حق اقامه دعاوی طاری درمرحله تجدیدنظر نسبت به آراء شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن ۸۰
مبحث دوم:قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه وضمانت اجرای آن نسبت به آرای دیوان عدالت اداری ۸۲ گفتار اول :آرای قابل تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 82
گفتار دوم : درخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی و خارج از مهلت قانونی ضمانت اجرای آنها ۸۵
ک
گفتار سوم : اشخاص دارای حق تجدیدنظرخواهی ۸۶
گفتار چهارم:هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری۸۶
گفتار پنجم : حق درخواست دستور موقت در مرحله تجدیدنظرخواهی ۸۷
گفتار ششم: حق طرح دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظرخواهی۸۸
بنداول : جلب ثالث۸۹
بند دوم : ورود ثالث۹۷
نتیجه گیری و پیشنهادات۹۸
منابع و مأخذ۱۰۰

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 4,343
  •   بازدید هفته گذشته: 94,731
  •   بازدید ماه گذشته: 613,473