سیاست جنایی ایران در قبال بزه فرار از خدمت

سیاست جنایی ایران در قبال بزه فرار از خدمت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 159 صفحهاکثر کشورها دارای ارتش و پلیس حرفه ای بوده و خدمت وظیفه اجباری را حذف نموده اند، لیکن سیاست جنایی تقنینی ایران، نه تنها انجام خدمت وظیفه اجباری را حذف نکرده، بلکه در آخرین اراده خود، اقدام به جرم انگاری جدید در مورد مشمولین نموده و غیبت آنها را تحت شرایطی فرار محسوب، و نهادهای دولتی و مؤسسات غیر دولتی و خصوصی و… را به همکاری با پلیس در شناسایی و دستگیری مشمولین غایب و فراریان ملزم و بکارگیری آنان را منع و برای متخلفین ضمانت اجرا تعیین نموده است، این در حالیست که با توجه به ضعف پلیس در شناسایی متهمین فراری و نیاز کارکنان وظیفه به کارت پایان خدمت و معافیت برای اشتغال و وابستگی کارکنان ثابت به حقوق، آنچه تأثیر بیشتری در پیشگیری از بزه فرار از خدمت در زمان صلح دارد، ضمانت اجراهای اداری و مدنی در کنار فراهم نمودن رضایت شغلی است نه ضمانت اجراهای کیفری.
سیاست جنایی ایران در خصوص بزه فرار از خدمت چالش هایی را نیز تجربه نموده است، مانند تصویب قوانین جرم زا و قوانینی که موجب رواج طلاق های صوری و فریب در ازدواج برای اخذ معافیت از انجام خدمت وظیفه شده اند. اما ایرادات دیگری، مانند عدم تفاوت بین فرارهای کوتاه مدت و بلند مدت، عدم تفاوت بین فرار درجه دران و افسران، تعارض بین برخی از قوانین اداری و کیفری و… در سیاست جنایی تقنینی مشاهده می شود.
از ویژیگی های سیاست جنایی مفید و مؤثر در مقابله با پدیده بزهکاری، قابلیت انطباق آن با تغییر اوضاع و احوال اجتماعی، تحول و تکامل است، این امر در تدوین قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ و قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۹۰، در جرم زدایی، کیفرزدایی تقنینی و بر طرف کردن برخی ابهام ها راجع فرار از خدمت و تأسیس برخی نهادهای جدید دیده میشود. اما سیاست جدید افزایش حقوق کارکنان وظیفه، اگرچه در پیشگیری از فرار از خدمت مؤثر است، اما در بلند مدت هزینه های سنگین این مصوبه، و نقش مهم نیروی متخصص و مجرب در تأمین امنیت، چارهایی جز حذف خدمت وظیفه اجباری و تشکیل پلیس و ارتش حرفه ای را برای سیاست گذران باقی نخواهد گذاشت. بررسی آراء دادگاه های نظامی نیز نمایانگر آن است که، سیاست جنایی قضایی ایران در خصوص کیفرزدایی قضایی و تناسب قضایی جرم و مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت رویه یکسانی نداشته و نوع کیفر بسته به سلیقه و تشخیص دادرس متفاوت می باشد.
واژگان کلیدی: سیاست جنایی؛ جرم انگاری؛ پیشگیری؛ جرم زدایی؛ کیفرزدایی؛ فرار از خدمت؛ نظامیان


چکیده 1
مقدمه 2
۱ ـ بیان مسأله اساسی تحقیق 2
۲ ـ تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی 3
۳ ـ پیشینه و ضرورت انجام تحقیق ۴
۴ ـ اهداف تحقیق 4
۵ ـ سؤال های تحقیق۴
۶ ـ فرضیه‏های تحقیق 5
7 ـ سازمان دهی تحقیق 5
فصل اول: سیاست جنایی تقنینی دربارة بزه فرار از خدمت 6
مبحث اول: جرم انگاری بزه فرار از خدمت 8
گفتار اول: فلسفه و مبانی جرم انگاری 9
الف ـ مبنای جرم انگاری در شرایط عادی ۹
ب ـ مبنای جرم انگاری در شرایط ویژه 10
گفتار دوم: عدم ضرورت جرم انگاری برخی مصادیق فرار از خدمت۱۰
الف ـ جرم انگاری بدون توجه به امکانات نظام عدالت کیفری ۱۴
ب ـ برخی پیامد های جرم انگاری بدون ضرورت 15
۱ ـ افزایش رقم خاکستری بزهکاری۱۵
۲ ـ تورم جمعیت کیفری زندان ها 16
۳ ـ بازنمایی اجتماعی منفی نظام عدالت کیفری۱۶
گفتار سوم: گونه های جرم انگاری ۱۶
الف ـ جرم انگاری برای شرایط عادی ۱۷
ب ـ جرم انگاری با کیفیات مشدده برای شرایط ویژه 25
گفتارچهارم: استثناءهای جرم انگاری 36
الف ـ معاذیر موجه ۳۶
ب ـ واکنش به سوء استفاده از معاذیر موجه ۳۷
مبحث دوم: نحوه پاسخ دهی سیاست جنایی تقنینی به بزه فرار از خدمت ۳۹
گفتار اول: انواع پاسخ دهی به بزه فرار از خدمت 39
الف – پاسخ‌های سرکوبگر کیفری۳۹
۱ـ طرد و حذف کامل بزهکار 40
۲ـ سلب موقت آزادی بزهکار۴۵
۲ـ۱ـ تحدید کیفر سالب آزادی در رابطه با فرار از خدمت۴۷
۲ـ ۱ـ ۱ـ تعدیل در نحوة اجرای کیفر سالب آزادی 50
۲ـ۱ـ ۲ـ تعدیل از طریق کیفرهای موازی حبس۵۲
ب ـ پاسخ های سرکوبگر غیرکیفری ۵۳
۱ـ تحریم های اداری و انضباطی 53
۱ـ۱ـ محرومیت های سالب حقوق شغلی 53
۱ـ۲ـ محرومیت از حقوق اجتماعی در مورد کارکنان وظیفه 58
گفتار دوم: جهت گیری سیاست جنایی در مجازات عوامل مؤثر در ارتکاب بزه فرار از خدمت ۶۰
الف ـ مباشرت در فرار از خدمت 60
ب ـ مباشرت در صدور تصدیق نامه خلاف واقع راجع امور نظام وظیفه ۶۰
ج ـ معاونت در فرار از خدمت 61
دـ شروع به جرم 62
گفتار سوم: جرم زدایی و کیفرزدایی تقنینی از بزه فرار از خدمت۶۳
الف ـ مفهوم جرم زدایی و انواع آن 63
ب ـ مفهوم کیفرزدایی و انواع آن ۶۵
ج ـ جلوه هایی از جرم زدایی و کیفرزدایی تقنینی در پاسخ های کیفری۶۶
۱ـ جرم زدایی از فرار از خدمت نظامیان دورة ذخیره و احتیاط در زمان صلح 66
۲ـ کیفرزدایی تقنینی از بزه فرار از خدمت کمتر از ۶۰ روز کارکنان وظیفه 66
۳ـ کیفرزدایی تقنینی از طریق معافیت از مجازات 68
۴ ـ کیفرزدایی تقنینی از طریق تخفیف مجازات 68
۵ ـ کیفرزدایی تقنینی در فرار با تجهیزات و حذف کیفیات مشدده 71
۶ـ کیفرزدایی تقنینی از طریق شمول مقررات صلح بر زمان آتش بس۷۱
۷ ـ کیفرزدایی تقنینی از طریق تمایز بین کارکنان ثابت و وظیفه در پاسخ دهی۷۲
دـ جلوه هایی از کیفرزدایی تقنینی در پاسخ های غیر کیفری 72
۱ـ کیفرزدایی تقنینی از طریق تعدیل در محرومیت ها 72
۲ـ کیفرزدایی تقنینی از طریق تعدیل در مقررات تجدید دوره۷۳
مبحث سوم: پیشگیری از بزه فرار از خدمت۷۴
گفتار اول: عوامل خطر در خصوص کارکنان وظیفه۷۵
الف- عوامل خطر برون سازمانی مؤثر بر ارتکاب بزه فرار از خدمت 75
1ـ عوامل خانوادگی 75
۱ـ۱ـ متشنج بودن محیط خانواده 76
۱ـ۲ـ طلاق والدین 76
۱ـ۳ـ تأهل و مسائل عاطفی۷۶
۲- فقر فرهنگی 77
۳ـ ناتوانی جسمی و روانی۷۸
۴ـ کاهش عزّت نفس ۸۰
ب ـ عوامل درون سازمانی مؤثر بر ارتکاب بزه فرار از خدمت 81
۱ـ وجود خلأ در اوقات فراغت 81
۲ـ عدم انعطاف محیط سربازی ۸۲
۳ـ رفتار نامناسب فرماندهان۸۳
۴ـ سودمند نبودن انجام خدمت سربازی 83
۵ـ شرایط اقلیمی و دوری محل خدمت از محل سکونت 83
۶ـ عدم پرداخت حقوق متناسب با انجام کار به سربازان ۸۴
۷ـ فقدان آموزش کافی 85
۸ـ نقش دوستان در محیط سربازی ۸۵
۹ـ طولانی بودن مدت خدمت سربازی ۸۶
۱۰ـ تجدید دوره۸۷
ج ـ موقعیت های جرم زا در خصوص کارکنان وظیفه۸۷
۱ـ ضعف پلیس در شناسایی و دستگیری متهمین 8
۲ـ معافیت برای ازدواج با معلولین۸۸
۳ـ معافیت فرزندان طلاق ۸۹
۴ـ عدم نظارت بر کارگاه ها و محیط های شغلی 90
گفتار دوم ـ عوامل خطر در مورد کارکنان ثابت ۹۱
الف ـ عدم رضایت شغلی ۹۱
ب ـ سوء مدیریت فرماندهان۹۲
ج ـ حذف محرومیت از اشتغال در خصوص متخصصین مجرب۹۲
فصل دوم: سیاست جنایی قضایی دربارة بزه فرار از خدمت ۹۳
مبحث اول: جلوه¬های کیفرزدایی قضایی در خصوص بزه فرار از خدمت۹۴
گفتار اول: کیفرزدایی قضایی از طریق تعلیق تعقیب ۹۴
الف ـ ارزیابی میزان استفاده از نهاد تعلیق تعقیب در سال ۱۳۸۹ ۹۵
ب- ارزیابی میزان استفاده از نهاد تعلیق تعقیب قبل از سال ۱۳۸۶ 95
گفتار دوم: کیفرزدایی قضایی از طریق تعلیق اجرای مجازات ۹۷
الف ـ ارزیابی میزان استفاده از نهاد تعلیق اجرای مجازات 98
ب ـ ارزیابی از جهت نوع تعلیق تعیین شده 101
ج ـ ارزیابی از جهت مدت تعلیق اجرای مجازات 101
دـ ارزیابی از جهت آثار تخطی متهم از شرایط تعلیق ۱۰۳
گفتار سوم: کیفرزدایی قضایی از طریق منع و موقوفی تعقیب ۱۰۵
الف ـ ارزیابی میزان استفاده از نهاد موقوفی تعقیب 105
ب- ارزیابی میزان استفاده از نهاد منع تعقیب ۱۰۵
گفتار چهارم: کیفرزدایی قضایی از طریق استفاده از نهاد آزادی مشروط۱۰۷
الف ـ ارزیابی از جهت تعیین شرایط آزادی مشروط۱۰۷
ب ـ ارزیابی از جهت مدت آزادی مشروط 108
مبحث دوم: تناسب قضایی جرم و مجازات در ارتباط با بزه فرار از خدمت۱۱۰
گفتار اول: تناسب مجازات در محدوده حداقل و حداکثر و مجازاتهای معین و موازی 110
الف ـ ارزیابی تناسب قضایی مجازات های اصلی در سال ۱۳۷۹ 114
ب- ارزیابی تناسب قضایی مجازات های اصلی در سال ۱۳۸۹ 114
گفتار دوم: تناسب قضایی مجازات از طریق تخفیف و تبدیل اختیاری 118
الف ـ ارزیابی تناسب مجازات از طریق تخفیف و تبدیل کیفر در سال ۱۳۷۹ 121
ب- ارزیابی تناسب مجازات از طریق تخفیف و تبدیل کیفر در سال ۱۳۸۹ 122
گفتار سوم: تناسب قضایی جرم و مجازات از طریق تشدید کیفر۱۲۴
الف ـ ارزیابی تناسب مجازات در تکرار جرم 127
ب ـ ارزیابی تناسب مجازات در تعدد جرم 132
ـ نتیجه گیری و پیشنهادها 136
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,876
  •   بازدید امروز : 20,760
  •   بازدید هفته گذشته: 188,489
  •   بازدید ماه گذشته: 663,277