توارث در اهدای جنین

توارث در اهدای جنین

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 107 صفحه


چکیده
با پیشرفت دانش پزشکی، وامکان درمان ناباروری ازطریق پزشکی مسائل متعدد وپیچیده¬ای در حوزه¬های اخلاقی، حقوقی، بهداشتی، اجتماعی، روان شناختی، دینی مطرح شده است، که می بایست ازطرف پیشوایان دینی ازیک سوء ، حقوقدانان ومتخصصان علوم اجتماعی وتربیتی از سوی دیگر به آن ها پاسخ مناسب داده شود ، تا زمینه مناسب جهت وضع وتدوین قوانینی جامع وراهگشا فراهم گردد.اهدای گامت وجنین از موضوعات مهمی است که درکشورهای پیشرفته مورد توجه قانون گذار واقع ومقرراتی راجع به آنها وضع شده است درایران ، قانون ۱۳۸۲ حاوی مقرراتی راجع به شرایط درخواست کنندگان واهداء کنندگان ونیز شرایط وتشریفات اهداء وانتقال جنین است ،که از پاره ای جهات ناقص است . برای مثال راجع به توارث طفل وزوجین اهداء گیرنده واهداء کننده جنین ساکت است. مهم ترین موضوع دراین زمینه منشأ پیدایش جنین است که پس از ارث اطفال ناشی از اهدای اسپرم ، اهدای تخمک واهدای جنین ، ارث جنین های منجمد شده ونیز توارث درکودکانی است که نطفه آن ها پس از وفات اسپرم یا تخمک منعقد شده است ، را روشن نمود در نتیجه هر گاه رابطه نسبی میان کودک و والدین او برقرار نشود مسئله توارث میان آنها منتفی خواهد بود.
کلید واژه: اهدای جنین,نسب,ارث,شرایط ارث,رحم,تلقیح
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل ۱- مقدمه 2
۱-۱- بیان مسئله : 2
۱-۲- هدف تحقیق: 2
۱-۳- پیشینه تحقیق: 3
۱-۴- سوالات تحقیق : 3
۱-۵- فرضیات تحقیق: 3
۱-۶- روش تحقیق: 4
۱-۷- سازماندهی تحقیق 4
فصل ۲- تاریخچه و مفاهیم 5
۲-۱- سیر تاریخی و قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور 5
۲-۱-۱- سیر تاریخی اهدای جنین 5
۲-۱-۲- قانون نحوة اهدای جنین به زوجین نابارور 7
۲-۲- مفاهیم 7
۲-۲-۱- ضابطه نسب 7
۲-۲-۱-۱- چند تعریف از نسب و انطباق آن با عرف و قانون 9
۲-۲-۱-۲- زمینه های پیدایش نسب 10
۲-۲-۱-۳- شرایط تحقق نسب درخانواده 10
۲-۲-۱-۴- شرایط تحقق نسب درخارج ازخانواده : 11
۲-۲-۱-۵- نسب پدری در تلقیح 11
۲-۲-۱-۶- نسب مادری 16
۲-۲-۲- ارث و ارکان آن 27
فصل ۳- حالت های مختلف تشکیل جنین و ارث در رحم جایگزین 30
۳-۱- حالت های مختلف تشکیل جنین 30
۳-۱-۱- ورود اسپرم با دستگاه در رحم همسر شرعی 32
۳-۱-۲- تلقیح اسپرم و تخمک همسر شرعی و جایگزینی در رحم زن 32
۳-۱-۳- کشت گامت مونث واسپرم زن وشوهر شرعی درمحیط آزمایشگاهی وانتقال به رحم زن 33
۳-۱-۴- تلقیح اسپرم مرد و تخمک همسر شرعی و رشد آن در محیط آزمایشگاه 33
۳-۱-۵- تلقیح اسپرم مرد پس از فوت وی 33
۳-۱-۶- تلقیح اﺳﭙﺮم ﻣﺮد ﺑﺎ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﻤﺴﺮ وی و جایگزینی در رحم زن دیگر 34
۳-۱-۷- ﺟﻨﻴﻦ از همسر شرعی ﺗﺸﻜﻴﻞ و در رﺣﻢ زن دﻳﮕﺮی ﻗﺮارﻣﻲﮔﻴﺮد. 35
۳-۱-۸- ﻣﻨﺸﺎءﺗﺸﻜﻴﻞﺟﻨﻴﻦ،اﺳﭙﺮمﻣﺮدوﺗﺨﻤﻚزن دیگری 35
۳-۱-۹- ﺟﻨﻴﻦ ازاﺳﭙﺮمﻣﺮداﺟﻨﺒﻲ وﺗﺨﻤﻚ زن تشکیل می شود 36
۳-۱-۱۰- اﺷﺘﺒﺎه ﭘﺰﺷﻚ در تلقیح 36
۳-۱-۱۱- تشکیل جنین های متعدد، انتقال و نگهداری آنها 36
۳-۱-۱۲- ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻨﻴﻦ وﻣﻌﻠﻮمﻧﺒﻮدن ﻫﻮﻳﺖ آنﻫﺎ. 37
۳-۲- توارث در حالت استفاده از رحم جایگزین 38
۳-۲-۱- اشکال مختلف استفاده از رحم جایگزین 39
۳-۲-۱-۱- جانشینی در بارداری 39
۳-۲-۱-۲- جانشینی سنتی رحم 39
۳-۲-۱-۳- جانشینی با استفاده از تخمک یا جنین اهدایی 40
۳-۲-۲- حکم توارث طفل متولدشده ازرحم جایگزین 40
۳-۲-۲-۱- حالت جانشینی در بارداری 40
۳-۲-۲-۲- جانشینی سنتی رحم 43
۳-۲-۲-۳- حالت جانشینی 44
۳-۲-۲-۴- استفاده از ملاک مصلحت کودک 45
۳-۲-۲-۵- فرزند خواندگی 47
فصل ۴- میراث جنین 49
۴-۱- شرایط بهره مندی جنین از ترک متوفی 49
۴-۲- وراثت فرزند متولد شده ازجنین اهدای 56
۴-۲-۱- توارث درتلقیح اسپرم شوهر به همسر 56
۴-۲-۲- توارث درحالت اهدای گامت 60
۴-۲-۲-۱- وضعیت توارث درحالت اهدای اسپرم (بیگانه ) 60
۴-۲-۲-۲- وضعیت توارث با اهدای تخمک 63
۴-۲-۳- وضعیت‌ ارث جنین‌ لقاح یافته‌ بعد از وفات صاحب اسپرم 67
۴-۲-۴- وضعیت ارث جنین منجمد شده 73
۴-۲-۴-۱- بررسی وضعیت اهلیت تمتع جنین منجمد شده 78
۴-۲-۵- میراث جنین آزمایشگاهی 81
فصل ۵- نتیجه گیری و پیشنهاد 82
۵-۱- نتیجه گیری: 82
۵-۲- ارائه پیشنهادات 86
منابع فارسی 88
منابع عربی 93
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,876
  •   بازدید امروز : 21,392
  •   بازدید هفته گذشته: 189,121
  •   بازدید ماه گذشته: 663,909