نقش توبه در سقوط مجازات

نقش توبه در سقوط مجازات

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 134 صفحه


توبه در حقوق جزای اسلام به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده است و به عنوان یک تاسیس حقوقی محسوب می شود. به گونه ای که در سایر مکاتب امروزی نمونه آن به چشم نمی خورد. دراهمیت آن همین بس که یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از تکرار جرم واصلاح مجرمین است. با تأمل در آیات وروایات وسخنان فقهای اسلام استنباط می شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد. در قانون مجازات اسلامی، توبه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است. توبه در جرایم حق الله، قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده ولی در جرایمی که جنبه حق الناس دارند، موجب سقوط مجازات نیست، چون مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی، جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه مجازات اخروی را ساقط می نماید، ولی باید دانست که وضع مجازات دنیوی تابع خاصه مجازات اخروی نیست. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات این است که اگر بزهکار بعد از اقرار توبه کند، قاضی می تواند (مخیراست) که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق او اِعمال کند. اما توبه بعد از اقامه بیّنه هیچ اثر حقوقی ندارد.
حال با توجه به نکات ذکر شده این نتیجه به دست می آید که توبه همواره یکی از مهم ترین ابزارهای سقوط یا تخفیف مجازات است که می بایست مورد توجه هر چه بیشتر دستگاه های قضایی قرار گیرد. زیرا با اِعمال مقررات مربوط به توبه ضمن آنکه از حجم پرونده های مطروحه در دادگستری کاسته می شود، برای خود فرد تائب و به تبع آن برای جامعه بسیار مفید و مؤثر خواهد بود و موجب اعتماد و اطمینان نسبت به شخص تائب می شود و او را برای بازگشت به اجتماع و زندگی خانوادگی آماده می گرداند.
با توجه به مطالب ذکر شده، اهدافی را نیز می توان ترسیم نمود:
هدف از طرح موضوعی با عنوان توبه، شناساندن و آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان، اساتید و هم کارکنان و افراد دستگاه های قضایی با مفهوم توبه و تأثیرات آن در روند پرونده های قضایی است.
شناخت دقیق توبه و آثار آن موجب می گردد که افراد گناه کار بعد از آگاهی و شناخت مفهوم توبه و نحوه ی انجام آن، با توبه از
کرده ی خویش بتوانند راهی برای بازگشت به اجتماع داشته باشند.
هدف دیگری که می توان برشمرد این است که باید توبه و آثار آن دقیق و بسیار شفاف مطابق آنچه که در قرآن و روایات ائمه معصومین وکلام فقهای اسلامی است بیان شود تا گناه کاران و مجرمان بر این باور نباشند که می توانند هر گناهی را هر زمانی مرتکب شوند و سپس با توبه از بند مجازات رها گردند که این هدف با به تحریر درآوردن کتاب ها و مقالات و برگزاری کلاس هایی پیرامون توبه و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با اهل فن و علم به دست خواهد آمد.
کلید واژه ها: توبه، جرم، اقرار، بینه، سقوط مجازات
فهرست مطالب
مقدمه 1
الف) بیان موضوع 1
ب) سابقه تحقیق 1
پ) اهداف و کاربردهای تحقیق 2
ت) سوالات تحقیق 2
ث) فرضیه های تحقیق 3
ج) روش تحقیق 3
ح) معرفی پلان و ساختار تحقیق 4
فهرست اختصارات 5
فصل اول: توبه و شرایط آن 6
۱ـ۱ـ تبیین کلی توبه 7
۱ـ۱ـ۱ـ ماهیت و مفهوم توبه 7
۱ـ۱ـ۱ـ۱ـ معنای لغوی توبه 7
۱ـ۱ـ۱ـ۲ـ معنای اصطلاحی توبه 9
۱ـ۱ـ۱ـ۳ـ جایگاه توبه در حقوق جزای اسلام 12
۱ـ۱ـ۱ـ۴ـ جایگاه توبه در فقه پویای اسلام 14
۱ـ۱ـ۱ـ۵ـ جایگاه توبه در قانون مجازات اسلامی 15
۱ـ۱ـ۲ـ توبه در ادیان 18
۱ـ۱ـ۲ـ۱ـ توبه در دین اسلام 18
۱ـ۱ـ۲ـ۲ـ توبه در دین یهود 19
۱ـ۱ـ۲ـ۳ـ توبه در آیین مسیحیت 20
۱ـ۱ـ۳ـ حقیقت، اهمیت و اقسام توبه .22
۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ حقیقت توبه 22
۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ توبه نصوح 24
۱ـ۱ـ۳ـ۳ـ فضیلت و اهمیت توبه 27
۱ـ۱ـ۳ـ۴ـ اقسام توبه 29
۱ـ۱ـ۳ـ۵ـ جایگاه توبه در قرآن . 30
۱ـ۲ـ مستندات، شرایط توبه و مباحث پیرامون آن 32
۱ـ۲ـ۱ـ احکام و مستندات توبه 32
۱ـ۲ـ۱ـ۱ـ قرآن 32
۱ـ۲ـ۱ـ۲ـ روایات 34
۱ـ۲ـ۱ـ۳ـ اِجماع 34
۱ـ۲ـ۱ـ۴ـ عقل 35
۱ـ۲ـ۲ـ ارکان و شرایط توبه 36
۱-۲-۳- زمان انجام توبه 39
۱ـ۲ـ۴ـ پذیرش توبه 42
۱ـ۲ـ۵ـ زمان پذیرش توبه ۴۳
۱ـ۲ـ۵ـ۱ـ زمان پذیرش توبه در قانون مجازات اسلامی 43
۱ـ۲ـ۵ـ۱ـ۱ـ زمان پذیرش توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ 43
1ـ۲ـ۵ـ۱ـ۲ـ زمان پذیرش توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ 45
۱ـ۲ـ۵ـ۲ـ زمان قبول توبه از دیدگاه فقهای اسلام 46
۱ـ۲ـ۵ـ۲ـ۱ـ دیدگاه فقهای امامیه 47
۱ـ۲ـ۵ـ۲ـ۲ـ دیدگاه فقهای اهل سنت 52
۱ـ۲ـ۶ـ احراز توبه 54
۱ـ۲ـ۷ـ مرور زمان و توبه 54
فصل دوم: آثار فقهی و حقوقی توبه 56
۲ـ۱ـ آثار اثباتی توبه 57
۲ـ۱ـ۱ـ تبدیل سیئات به حسنات 57
۲ـ۱ـ۲ـ سعادت و آرامش 58
۲ـ۲ـ آثار ثبوتی توبه 59
۲ـ۲ـ۱ـ سقوط مجازات 60
۲ـ۲ـ۲ـ قابلیت عفو توسط امام 62
۲ـ۲ـ۳ـ قبول شهادت (گواهی) 64
فصل سوم: نقش توبه در سقوط مجازات 65
۳ـ۱ـ حدود تاثیرگذاری توبه 66
۳ـ۱ـ۱ـ توبه قبل از اثبات جرم 66
۳ـ۱ـ۲ـ توبه بعد از اثبات جرم 67
۳ـ۱ـ۳ـ توبه و علم قاضی 68
۳ـ۱ـ۴ـ احراز توبه و ارتباط آن با قاعده اصاله الصحه 71
۳ـ۱ـ۵ـ احراز توبه و ارتباط آن با قاعده درأ 72
۳ـ۲ـ بررسی توبه در حدود 73
۳ـ۲ـ۱ـ توبه در حق الله محض 73
۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ تاثیر توبه در سقوط جرایم منافی عفت(زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ) 73
3ـ۲ـ۱ـ۱ـ۱ـ توبه قبل از قیام بیّنه 73
۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ۲ـ توبه بعد از قیام بیّنه 74
۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ۳ـ توبه بعد از اقرار نزد امام و حاکم 75
۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ شرب خمر 75
3ـ۲ـ۱ـ۳ـ ارتداد 77
۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ سبّ النبی 80
۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ۱ـ تعریف سبّ النبی و مصادیق آن 80
۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ۲ـ کیفر ساب النبی و تاثیر توبه بر آن 82
۳ـ۲ـ۲ـ توبه در حق الله توام با حق الناس 83
۳ـ۲ـ۲ـ۱ـ سرقت 83
۳ـ۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ تعریف سرقت حدّی و مجازات آن 83
۳ـ۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ تاثیر توبه بر مجازات سارق 84
۳ـ۲ـ۲ـ۲ـ قذف 86
3ـ۲ـ۲ـ۳ـ محاربه 89
۳ـ۲ـ۲ـ۳ـ۱ـ تعریف محاربه 89
۳ـ۲ـ۲ـ۳ـ۲ـ کیفر محاربه 91
۳ـ۲ـ۲ـ۳ـ۳ـ تاثیر توبه در سقوط مجازات محارب 92
۳ـ۲ـ۲ـ۴ـ بغی 94
۳ـ۲ـ۲ـ۴ـ۱ـ تعریف بغی و مختصات آن 94
۳ـ۲ـ۲ـ۴ـ۲ـ وجوه افتراق بغی و محاربه 96
۳ـ۲ـ۲ـ۴ـ۳ـ کیفر بغی و تاثیر توبه بر آن 98
۳ـ۲ـ۲ـ۵ـ افساد فی الارض 99
۳ـ۲ـ۲ـ۵ـ۱ـ تعریف افساد فی الارض 99
۳ـ۲ـ۲ـ۵ـ۲ـ مجازات افساد فی الارض و تاثیر توبه در سقوط مجازات آن 100
۳ـ۲ـ۲ـ۶ـ بررسی توبه در قصاص و دیات 101
۳ـ۲ـ۲ـ۷ـ بررسی توبه در تعزیرات و مجازات های بازدارنده .. 103
نتیجه ها 105
پیشنهاد ها . 107
فهرست منابع و مآخذ ۱۰۹
چکیده انگلیسی . .. 119
صفحه پشت به انگلیسی ۱۲۰
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 3,277
  •   بازدید هفته گذشته: 107,742
  •   بازدید ماه گذشته: 609,884