انتقال سهام و سهم الشرکه در شرکت‌‌های تجاری

انتقال سهام و سهم الشرکه در شرکت‌‌های تجاری

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 141 صفحه


چکیده
در قانون تجارت ایران، شرکت‌های تجاری پیش‌بینی شده است که هر کدام از آنها ویژگی خاصی دارند. سرمایهی این شرکت‌ها از آوردهی شرکا تامین می‌شود. بدلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های تجاری، دارایی شرکت مستقل از دارایی شرکا میشود. دارایی یا سرمایهی شرکت‌های تجاری از تجمیع سهام (در شرکت‌های سهامی) و سهمالشرکه (در شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود) ایجاد میشود. در قبال سهام ( آورده‌ی شرکا در شرکت سهامی)، شرکت‌های سهامی برگه‌های سهام صادر مینمایند که حاکی از عضویت صاحبان آنها در این شرکت‌ها است ولی امکان صدور ورقهی سهام یا ورقه‌ی سهم‌الشرکه، برای سهمالشرکه وجود ندارد. سهام و سهمالشرکه اموال منقول هستند ولی اموال منقول ذاتی محسوب نمیشوند و ماهیتی خاص دارند که بیانگر یکسری حقوق و تعهدات در شرکت می‌باشد. اصل آزادی انتقال سهام، وجه تمایز آن با سهمالشرکه است؛ زیرا در شرکت‌های سهامی آوردهی شرکا مورد نظر است و صاحب سهم از نظر شرکت مهم نیست. انتقال سهام و سهمالشرکه ممکن است در قالب عقود معین صورت پذیرد ( مثل عقد صلح )ولی در انتقال، اصل بر رعایت شرایط اساسی صحت معاملات و رعایت شرایط مقرر در اساسنامهی شرکت تجاری و مقررات قانون تجارت برای صحت معامله است و بر اساس اصل آزادی قراردادی در مادهی ۱۰ قانون مدنی نیاز به تطبیق قرارداد انتقال و توجیه آن در قالب عقود معین نیست. در انتقال سهام شرکت‌های سهامی عام اصل بر آزادی انتقال و عدم ایجاد محدودیت است. در شرکت‌های سهامی خاص اصل آزادی انتقال وجود دارد؛ ولی ایجاد محدودیت در انتقال آن امکان دارد. در خصوص سهمالشرکه به دلیل ماهیت خانوادگی شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود، اصل بر عدم قابلیت انتقال است مگر در صورت حصول شرایط مقرر در اساسنامهی شرکت تجاری. علاوه بر این انتقال سهام بانام، تشریفات ویژهای دارد که در صورت عدم رعایت، انتقال صحیح نمیباشد و رعایت تشریفات باعث میشود که انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابلیت استناد داشته باشد. ولی انتقال سهام بینام بدون تشریفات و با قبض و اقباض صورت میگیرد.
کلمات کلیدی : شرکت‌های تجاری، سهام، انتقال سهام، بورس، انتقال سهم الشرکه
فهرست مطالب
چکیده۱
مقدمه۲
پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق ۴
فرضیهها ۴
سوابق مربوط ۴
اهداف تحقیق۵
فصل اول : کلیات
۱-۱- مفهوم شرکت ۷
۱-۲- مفهوم و شخصیت حقوقی شرکت تجاری۷
۱-۳- تفاوتهای شرکت تجاری و مدنی ۸
۱-۴- انواع شرکت های تجاری۹
۱-۴-۱- شرکت سرمایه۱۰
۱-۴-۱-۱- شرکت سهامی۱۰
۱-۴-۱-۱-۱- تعریف شرکت سهامی۱۰
۱-۴-۱-۱-۲- ماهیت حقوقی شرکت سهامی۱۰
۱-۴-۱-۱-۳- انواع شرکت سهامی 11
۱-۴-۱-۱-۳-۱- شرکت سهامی عام ۱۱
۱-۴-۱-۱-۳-۲- شرکت سهامی خاص ۱۱
۱-۴-۱-۲- شرکت مختلط سهامی ۱۲
۱-۴-۱-۳- شرکت با مسئولیت محدود ۱۲
۱-۴-۲- شرکت شخص ۱۳
۱-۴-۲-۱- شرکت تضامنی ۱۳
۱-۴-۲-۲- شرکت نسبی۱۳
۱-۴-۲-۳- شرکت مختلط غیر سهامی ۱۴
فصل دوم : سهم
۲-۱- تعریف لغوی ۱۶
۲-۲- تعریف اصطلاحی و حقوقی ۱۶
۲-۳- اوصاف سهم۲۰
۲-۳-۱- شکل سهم۲۰
۲-۳-۲- ارزش سهم۲۰
۲-۳-۲-۱- سرمایة اسمی – ثبت شده۲۱
۲-۳-۲-۲- ارزش واقعی – تورمی سرمایه۲۱
۲-۳-۳- قابل تجزیه بودن۲۲
۲-۳-۴- قابل انتقال بودن سهم ۲۲
۲-۳-۵- وثیقة سهام ۲۳
۲-۳-۶- قابلیت تقویم سهام۲۳
۲-۳-۷- قابلیت توقیف سهام ۲۴
۲-۴- انواع سهام۲۵
۲-۴-۱- سهام از لحاظ شکلی۲۵
۲-۴-۱-۱- سهام بانام ۲۶
۲-۴-۱-۲- سهم بینام۲۷
۲-۴-۲- سهام از حیث مزایای وابسته به آن۲۸
۲-۴-۲-۱- سهام عادی و سهم ممتاز۲۸
۲-۴-۳- سهام از حیث آورده ۲۹
۲-۴-۳-۱- سهام انتفاعی و سرمایه۲۹
۲-۴-۳-۲- سهام مؤسس۲۹
۲-۴-۴- انواع دیگر سهام ۳۰
2-4-4-1- سهام نقدی و غیرنقدی ۳۰
۲-۴-۴-۲- سهام جایزه۳۰
۲-۵- ماهیت حقوقی سهم۳۱
۲-۵-۱- حق دینی (سهم طلب سهامدار است) ۳۲
۲-۵-۲- حق عینی بودن سهم۳۴
۲-۵-۳- تعین ماهیت بر حسب نوع سهام (بانام و بینام) 34
۲-۵-۴- حق خاص بودن ماهیت سهم۳۶
۲-۶- حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام۳۶
۲-۶-۱- حقوق ناشی از سهام 36
۲-۶-۱-۱- حقوق مالی۳۷
۲-۶-۱-۱-۱- سهیم شدن در سود و ذخایر شرکت ۳۷
۲-۶-۱-۱-۲-.سهیم شدن در دارایی شرکت ۳۷
۲-۶-۱-۱-۳-.حق تقدم خرید سهام جدید ۳۸
۲-۶-۱-۱-۴-.اقامهی دعوای بطلان یا مسئولیت علیه شرکت و مدیران و بازرسان ۳۸
۲-۶-۱-۱-۵- .حق تملک سرمایه پس از انحلال و تصفیه شرکت ۳۹
۲-۶-۱-۲- حقوق غیر مالی۳۹
۲-۶-۱-۲-۱- حق عضویت در شرکت ۳۹
۲-۶-۱-۲-۲- حق دعوت در مجامع عمومی ۳۹
۲-۶-۱-۲-۳- حق کسب اطلاع سهامدار۴۰
۲-۶-۱-۲-۴- حق رای سهامدار 40
۲-۶-۱-۲-۵- حق حضور در مجامع عمومی ۴۱
۲-۶-۱-۲-۶- حق معاملة آزاد سهام ۴۱
۲-۶-۱-۳- ماهیت حقوقی «حقوق ناشی از سهم» 42
۲-۶-۱-۳-۱- حق دینی۴۲
۲-۶-۱-۳-۲- حق خاص۴۳
۲-۶-۲- تعهدات سهامداران۴۳
۲-۶-۲-۱-.پرداخت مبلغ اسمی سهام۴۳
فصل سوم : انتقال سهم
۳-۱- ماهیت معاملات سهام۴۶
۳-۱-۱- تبدیل تعهد ۴۶
۳-۱-۲- انتقال طلب۴۶
۳-۱-۳- ماهیت خاص معاملات سهام ۴۷
۳-۲- مورد معاملهی انتقال سهام۴۸
۳-۲-۱- سهم ۴۸
۳-۲-۱-۱- جنبه‌ی مادی سهم ۴۸
۳-۲-۱-۲- جنبه‌ی غیر مادی سهم ۵۰
۳-۳- رژیم حقوقی انتقال سهام۵۱
۳-۳-۱- انتقال قراردادی سهام۵۲
۳-۳-۱-۱- شرایط عمومی انتقال قراردادی سهام ۵۲
۳-۳-۱-۱-۱- قصد و رضا۵۳
۳-۳-۱-۱-۲- ایجاب و قبول۵۳
۳-۳-۱-۱-۳- اهلیت متعاملین ۵۴
۳-۳-۱-۱-۳-۱- اشخاص حقوقی۵۴
۳-۳-۱-۱-۳-۲- اشخاص حقیقی۵۴
۳-۳-۱-۱-۳-۳- بیگانگان ۵۴
۳-۳-۱-۱-۳-۴- انتقال سهام به خود شرکت۵۵
۳-۳-۱-۲- قالب حقوقی انتقال قراردادی سهام۵۶
۳-۳-۱-۲-۱- انتقالات معوض۵۷
۳-۳-۱-۲-۱-۱- بیع سهام ۵۷
۳-۳-۱-۲-۲- انتقالات غیر معوض۵۹
۳-۳-۱-۲-۲-۱- هبه‌ی سهام۵۹
۳-۳-۱-۲-۲-۲- رهن سهام ۶۰
۳-۳-۲- انتقال غیر ارادی (قهری) ۶۱
۳-۳-۲-۱- انتقال در نتیجه ی فوت۶۲
۳-۳-۲-۲- انتقال سهام در نتیجه ی ورشکستگی۶۲
۳-۳-۲-۳- انتقال در نتیجه ی توقیف یا مصاده ۶۳
۳-۳-۲-۴- انتقال در نتیجه ی واگذاری سهام۶۴
۳-۴- انتقال سهام در بورس اوراق بهادار۶۵
۳-۴-۱- ساز و کار معاملات سهام در بورس۶۵
۳-۴-۱-۱- دستور خرید و فروش سهام ۶۶
۳-۴-۱-۲- اجرای سفارش سرمایه‌گذار ۶۷
۳-۴-۱-۳- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۷۱
۳-۴-۲- نحوة معاملات در بورس الکترونیک۷۲
۳-۴-۳- فروش استقراضی سهام ۷۳
۳-۴-۳-۱- اهداف فروش استقراضی سهام۷۳
۳-۴-۳-۲- مکانیزم فروش استقراضی سهم۷۴
۳-۵- تشریفات اختصاصی انتقال سهام۷۵
۳-۵-۱- انتقال سهام بانام ۷۵
۳-۵-۱-۱- ثبت انتقال، شرط تملیک سهام بانام۷۸
۳-۵-۲- انتقال سهام بی‌نام۸۰
۳-۵-۲-۱- حصول توافق، شرط تملیک سهام بی‌نام۸۲
۳-۶- انتقال سهام در شرکتهای سهامی عام و سهامی خاص ۸۲
۳-۶-۱- ایجاد شروط محدود کننده در شرکتهای سهامی خاص۸۴
۳-۶-۱-۱- شاخص تحدید در انتقال سهام۸۵
۳-۶-۲- استثنائات محدودیت واگذاری در شرکت سهامی خاص ۸۶
۳-۷- انتقال سهام درشرکت مختلط سهامی۸۷
۳-۸- استثنا بر اصل قابلیت انتقال سهام۸۸
۳-۸-۱- محدودیت‌های قانونی در انتقال سهام ۸۸
۳-۸-۲-محدودیت‌های قراردادی در انتقال سهام۹۱
۳-۹- آثار حقوقی انتقال سهام ۹۲
۳-۹-۱- انتقال حقوق و تعهدات ناشی از سهم۹۲
۳-۹-۲- ثبت انتقال در دفاتر ثبت سهام شرکت ۹۴
۳-۹-۳- انتقال مالکیت حصه ی سهامدار از شرکت ۹۵
۳-۱۰- تکالیف طرفین قرار داد انتقال سهام۹۵
۳-۱۰-۱- تکالیف ناقل 95
۳-۱۰-۲- تکالیف منتقل‌الیه۹۶
فصل چهارم : انتقال سهم‌الشرکه
۴-۱- کلیات 99
۴-۲- انواع سهم‌الشرکه۱۰۰
۴-۲-۱- نحوه‌ی تقویم سهم‌الشرکه‌ی غیر نقدی۱۰۱
۴-۳- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود و شرکتهای شخص۱۰۱
۴-۳-۱- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود۱۰۲
۴-۳-۱-۱- تفاوت شرکت بامسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص۱۰۲
۴-۳-۱-۲- ممنوعیت صدور اوراق تجاری در شرکت با مسئولیت محدود ۱۰۳
۴-۳-۱-۳- تشریفات انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکت با مسئولیت محدود۱۰۵
۴-۳-۱-۳-۱- انتقال ارادی سهم‌الشرکه ۱۰۵
۴-۳-۱-۳-۱-۱- انتقال سهم‌الشرکه به یکی از شرکا۱۰۵
۴-۳-۱-۳-۱-۲- انتقال سهم‌الشرکه به اشخاص ثالث ۱۰۵
۴-۳-۱-۳-۲- انتقال قهری سهم‌الشرکه۱۰۶
۴-۳-۱-۳-۲-۱- انتقال سهم‌الشرکه به سبب فوت۱۰۶
۴-۳-۱-۴- صورت انتقال ۱۰۶
۴-۳-۱-۵- ضمانت اجرای عدم رعایط شرایط انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکت با مسئولیت محدود۱۰۹
۴-۳-۲- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت‌های شخص ۱۰۹
۴-۳-۲-۱- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت تضامنی و نسبی۱۱۰
۴-۳-۲-۲- انتقال سهم‌الشرکة شرکت مختلط غیر سهامی۱۱۴
فصل پنچم : نتیجه گیری
۵-۱- نتیجه گیری ۱۱۸
منابع ۱۲۰
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 8,883
  •   بازدید هفته گذشته: 99,271
  •   بازدید ماه گذشته: 618,013