روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 126 صفحه


چکیده
امروزه درعصرالکترونیکی شدن امورفضای سنتی درسیستم ثبت اسنادواملاک نه تنها پاسخگوی نیاز امروزنیست بلکه درجریان سریع تبادل اطلاعات امری ناگزیراست .بنابراین درراستای اجرای تکالیف برنامه پنجم توسعه وقانون سلامت نظام اداری درموردالکترونیکی نمودن فرآیندهای ثبتی تحولات مهمی درکشورونیزدرحوزه ثبت اسنادواملاک کشورصورت گرفته است .
نقش کلیدی وسرنوشت سازی که دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسنادایفا می نمایندقابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای آنان ازمنظرنظرایشان به موضوع نگریست وبازورقی کوچک والبته همتی بلنددردریای این علم که مملوازامواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی رابرشمرد.باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازنزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراین زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشندلذابرآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسنادوفرآیندی که این شیوه ثبت بایدطی نمایدراموردتحقیق وپژوهش قراردهیم.روندثبت الکترونیکی اسنادعلیرغم مزایای بسیارچالش هایی رانیز دربرداشته است .شیوه نوین ثبت اسناد(ثبت آنی )سال هاست که درکشورهای دیگرمورداستفاده قرارگرفته است .
کلیدواژه:
ثبت الکترونیکی‚ دفتراسنادرسمی‚ سازمان ثبت اسنادواملاک ‚ثبت آنی‚ دولت الکترونکچکیده فارسی:. ‌ک
مقدمه:. ۱
الف ) بیان موضوع. ۱
ب ) سؤالات تحقیق. ۴
ج ) فرضیه های تحقیق. ۴
د )پیشینه پژوهش. ۵
ه)روش پژوهش. ۵
و) ارزش پژوهش. ۶
ز) ساختارپژوهش:. ۶
بخش اول. ۱۲
کلیات، تاریخچه، مفاهیم. ۱۲
فصل اول:کلیات. ۱۳
مبحث اول:تأکیدبه مسلمین درمکتوب نمودن تعهدات. ۱۳
گفتار اول:نص قرآن. ۱۳
بنداول:تفسیر المیزان ۱۳
بنددوم :تفسیر تسنیم. ۱۵
مبحث دوم :گفتارمعصومین. ۱۶
بنداول:درحدیث آمده است. ۱۶
بنددوم: امام صادق (ع ). ۱۶
فصل دوم :تاریخچه. ۱۷
مبحث اول:مقدمه. ۱۷
مبحث دوم:تاریخچه ثبت اسناددرایران. ۱۷
گفتاراول :قبل ازمیلاد. ۱۷
گفتاردوم :عهدهخامنشیان. ۱۸
گفتارسوم :عهدساسانیان. ۱۹
گفتارچهارم:پس ازساسانیان. ۲۰
بنداول:دوره اسلامی. ۲۰
بنددوم:عصرمغول. ۲۰
بندسوم:تادوران مشروطه. ۲۱
بندچهارم :بعدازتاریخ مشروطه تاکنون. ۲۳
فصل سوم : مفاهیم. ۲۶
مبحث اول :تعریف سند. ۲۶
گفتاراول:تعریف لغوی واژه سند. ۲۶
گفتاردوم:تعریف اختصاصی واژه سند. ۲۶
بنداول: تعریف های به کاررفته درقانون. ۲۶
الف) سندازدیدگاه قانون مدنی ایران:. ۲۶
ب)سندازدیدگاه قانون تجارت:. ۲۷
ج ) سندازدیدگاه قانون ثبت:. ۲۷
مبحث دوم : انواع سند. ۲۷
گفتار اول :سندرسمی. ۲۸
بند اول : ویژگی سندرسمی:. ۲۸
بنددوم : انواع اسنادرسمی. ۲۸
بندسوم: اسناد درحکم اسنادرسمی. ۲۹
گفتاردوم : سندعادی. ۳۰
گفتار سوم : مدرک الکترونیکی. ۳۱
گفتار چهارم : سندالکترونیکی. ۳۱
بنداول : انواع اسنادالکترونیکی. ۳۱
الف ) اسنادرسمی الکترونیکی. ۳۱
ب ) اسنادعادی الکترونیکی. ۳۲
ج ) اسنادتجاری الکترونیکی. ۳۲
مبحث سوم : نوشته. ۳۲
مبحث چهارم : ثبت الکترونیکی. ۳۳
مبحث پنجم : داده پیام. ۳۳
مبحث ششم :تمامیت سند((integrity. 33
مبحث هفتم : دفتراسنادرسمی. ۳۳
مبحث هشتم : سردفتر. ۳۴
مبحث نهم : کاداستر. ۳۴
مبحث دهم : امضاءالکترونیک E.Sign. 34
گفتار اول : مفهوم امضاء:. ۳۵
بنداول : مفهوم امضاءالکترونیک. ۳۶
الف ) امضای الکترونیکی بنا به تعریف آنسیترال. ۳۷
ب ) مفهوم امضای الکترونیکی طبق تعریف شورای اروپا. ۳۷
ج )امضای الکترونیکی درقانون مدنی فرانسه. ۳۷
د ) مفهوم امضای الکترونیک درقانون تجارت الکترونیک ایران 38
گفتاردوم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی. ۳۹
گفتارسوم : تعارض دلایل امضای الکترونی باسایردلایل. ۳۹
گفتارچهارم : انواع امضای الکترونیکی. ۴۰
بنداول : امضاء الکترونیکی مطمئن. ۴۲
بنددوم : امضاء دیجیتال. ۴۲
گفتارپنجم :گواهی امضاءالکترونیکی(مستندسازی امضای الکترونیکی) 43
گفتار ششم : مراجع صدورگواهی امضاءالکترونیکی وساختارآن 44
مبحث یازدهم :استعلام. ۴۴
مبحث دوازدهم : املاک ثبت شده. ۴۴
مبحث سیزدهم : املاک جاری. ۴۵
مبحث چهاردهم : بازداشت املاک. ۴۵
مبحث پانزدهم : اعتبار اسنادمالکیت. ۴۵
مبحث شانزدهم : حقوق ثبت. ۴۵
بخش دوم :. ۴۷
بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد. ۴۷
فصل اول:دولت الکترونیک. ۴۸
مبحث اول:طرح مطلب. ۴۸
گفتاراول : ویِژگی دولت الکترونیک. ۵۰
گفتاردوم : دست آوردهای دولت الکترونیک. ۵۲
مبحث دوم : ثبت الکترونیکی. ۵۳
گفتار اول :‌تعریف ثبت الکترونیکی. ۵۳
بند اول دکترین :. ۵۳
بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا. ۵۴
گفتاردوم ماهیت ثبت الکترونیکی :. ۵۴
فصل دوم :نهادهای رسمی ثبت اسناد. ۵۵
مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور. ۵۵
گفتار اول :ثبت الکترونیکی اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک 56
گفتار دوم :تحولات ثبت الکترونیکی. ۶۰
بند اول :راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک. ۶۰
الف )مدیریت تحت وب املاک وکاداستر:. ۶۰
الف -۱)معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی: 60
الف -۲) تاریخچه کاداستر:. ۶۱
. الف-۳) اجرای کاداستر بر امور زیر موثر است:. ۶۲
الف-۴) نقش کاداستردرتثبیت مالکیت وبهبودامنیت حقوقی: 63
الف-۵) نقش کادستردرتسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت:. ۶۳
الف-۶) مزایای سیستم کاداستر:. ۶۴
ب ) :تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 64
بنددوم :اجرای دستورالعمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه. ۶۴
مبحث دوم : دفاتراسنادرسمی. ۶۵
گفتار اول : طرح مطلب. ۶۵
گفتار دوم :سابقه ثبت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی. ۶۸
گفتارسوم : اجرای تکالیف قانونی دردفاتر اسنادرسمی. ۷۰
بند اول : طرح های حوزه زیرساخت. ۷۰
طراحی حوزه زیرساخت ‚تولیدوتامین زیرساخت های نرم افزاری ‚سخت افزاری‚ارتباطی‚امنیتی وصدورگواهی امضای الکترونیکی رادربرمی گیرد. ۷۰
بند دوم : طرح های حوزه اموراملاک. ۷۰
الف)بررسی حوزه اموراملاک:. ۷۰
الف-۱) سامانه استعلام الکترونیکی. ۷۱
الف -۲)دستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی:. ۷۲
ب )ارسال الکترونیکی خلاصه معامله:. ۷۲
ج)سامانه بازداشت ورفع بازداشت:. ۷۳
بند سوم :طرح های حوزه اموراسناد. ۷۳
بندچهارم : طرح های حوزه های مستقل‚اموراداری ‚مالی وعمومی 73
مبحث سوم : ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد 73
فصل سوم : مزایا وچالش های ثبت الکترونیکی اسناد. ۷۷
مبحث اول : مزایا ی ثبت آ نی. ۷۷
گفتاراول :ویژگی های کارکردی ثبت آنی. ۷۷
گفتار دوم : محتوای نرم افزارهای ثبت آنی. ۷۸
مبحث دوم : چالش های ثبت آنی. ۸۳
گفتار اول : چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی. ۸۴
گفتار دوم :چالش های زیرساخت ارتباطی. ۸۷
گفتارسوم : چالش های مربوط به امنیت سامانه. ۸۸
گفتار چهارم : چالش های فنی وساختاری سامانه. ۸۸
بند اول : اشکالات ساختاری وشکلی. ۸۸
الف )عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه. ۸۹
ب) ریزبودن فونت برنامه :. ۸۹
ج)عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین. ۸۹
د) جایگزینی عبارت. ۸۹
بند دوم : اشکالات فنی سامانه. ۹۰
فصل چهارم :جرائم ومجازات های مرتبط با ثبت اسناد. ۹۳
مبحث اول : تخلفات ثبتی :. ۹۳
گفتار اول : ثبت سندی که مفادآن مخالفت صریح باقوانین موضوعه مملکتی دارد.. ۹۴
گفتار دوم :ثبت سندقبل ازاحرازهویت متعاملین. ۹۴
مبحث دوم :جرائم مربوط به ثبت املاک. ۹۵
گفتار اول : جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند 95
بند اول :معامله معارض. ۹۵
بند دوم :دادن تصدیقات خلاف واقع. ۹۵
گفتار دوم :جرائمی که قانونگذار آنها رادرحکم جرائم دیگرقرارداده است. ۹۶
بند اول : جرائم درحکم کلاهبرداری. ۹۶
بند دوم : جرائم دارای مجازات جرم دیگر. ۹۷
مبحث سوم :جرائم مربوط به ثبت اسناد. ۹۷
گفتار اول :جعل. ۹۹
بند اول : تعریف جعل. ۹۹
الف )- تعریف لغوی جعل. ۹۹
ب )- تعریعف قانونی جعل. ۹۹
بند دوم :انواع جعل. ۱۰۰
الف )-جعل مادی. ۱۰۰
ب )- جعل معنوی یامفادی. ۱۰۰
ج)-جعل الکترونیکی. ۱۰۱
گفتار دوم :چندتوصیه به منظورجلوگیری ازجعل . ۱۰۳
بند اول :جعل عقود ناقله. ۱۰۳
بند دوم :جعل سند وکالت. ۱۰۳
مبحث چهارم : هیات رسیدگی به تخلفات دفاتر. ۱۰۵
نتیجه گیری وپیشنهاد. ۱۰۶
نتیجه گیری. ۱۰۷
پیشنهاد :. ۱۱۳
منابع :. ۱۱۴
ضمائم :. ۱۱۷
فصل ششم. ۱۱۸
فصل هفتم. ۱۱۹
مراحل تنظیم سند. ۱۱۹
مراحل تنظیم سند. ۱۱۹
الف)طرح موضوع. ۱۱۹
منابع :. ۱۲۵
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,876
  •   بازدید امروز : 5,212
  •   بازدید هفته گذشته: 177,238
  •   بازدید ماه گذشته: 656,760