بررسی نقش سیاستهای آموزشی و تربیتی در پیشگیری از بزهکاری

بررسی نقش سیاستهای آموزشی- تربیتی در پیشگیری از بزهکاری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه


چکیده
اصولاً بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند ، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتراز استفاده از واژه مجرمیت است. بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.در واقع از قدیم الایام گفته اند؛ پیشگیری بهتر از درمان است. پیشگیری غیر کیفری در معنای علمی که در جرم شناسی پیشگیرانه به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی بررسی می شود، قلمرو متنوع و گسترده ای دارد و بر اساس مدلهای خاصی قابل تقسیم است. چنانچه برخی از اساتید جرم شناسی با توجه به سه محور شخصیت، اوضاع ما قبل جنایی و روند فعلیت یافتن پیشگیری را در سطوح مختلفی قابل تقسیم می دانند؛ چرا که علی الاصول وقوع جرم نمی تواند خارج از آن سه محور باشد. با پذیرش محورهای یاد شده انواع پیشگیری را می توان تطبیق و صورت بندی نمود: در دسته نخست تدابیر پیشگیری عمومی یا پیشگیری اجتماعی در جهت اصلاح و تربیت کلیه افراد جامعه که می توانند بزهکاران بالقوه باشند و تدابیر خصوصی برای افرادی که حالت خطرناک و روحیه ضد اجتماعی و ناسازگاری دارند متمرکز می شود که بدان پیشگیری اولیه و ثانویه گفته می شود و سیاست های آموزشی و تربیتی نیز در این سطح از پیشگیری از ارتکاب بزه مد نظر قرار می گیرد. آموزش و پرورش مناسب در راستای پیشگیری از بزه یکی از محورهای اصلی می باشد و تدابیر و اقدامات پیشگیرانه بیشتر جنبه اجرایی دارند تا جنبه قضایی، به همین دلیل بیشتر کشورها پیشگیری از بزهکاری را به نهادهای اجرایی محول می کنند تا این نهادها با در اختیار داشتن توانایی ها و امکانات کافی در این زمینه به نتیجه موفقیت آمیزی دست یابند. لذا اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه در مراحل قبل و بعد از تکوین بزهکاری و بزه دیدگی کودکان در چارچوب سیاست گذاری تربیتی و آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این تحقیق هم این جهت گیری مورد بحث قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: بزهکاری، پیشگیری، سیاست های آموزشی و تربیتی


فهرست مطالب
مقدمه ۱
الف- بیان مسئله ۲
ب- سئوالات تحقیق ۳
ج- پیشینه پژوهش ۳
د- فرضیه های تحقیق ۱۰
ه- اهداف تحقیق ۱۰
و- روش تحقیق ۱۰
ز- ساماندهی تحقیق ۱۰
فصل اول: تعاریف، مبانی و تاریخچه
مبحث اول: تعریف مفاهیم و مبانی ۱۳
گفتار اول : تعریف مفاهیم مرتبط با بزهکاری ۱۳
بند اول : بزهکار و بزهکاری ۱۳
بند دوم :مفهوم لغوی و اصطلاحی جرم وبزه ۱۴
بند سوم: تعریف جرم وبزه از نقطه نظر قانونی وحقوقی ۱۵
بند چهارم: مفهوم بزه از نظر قرآن ۱۶
بند پنجم :تعریف پیشگیری و پیشگیری از بزهکاری ۱۸
گفتار دوم :گونه ها و سطوح پیشگیری از بزهکاری ۲۰
بند اول :سطوح سه گانه پیشگیری از بزه ۲۱
الف: پیشگیری نخستین یا ابتدایی ۲۱
ب: پیشگیری دومین یا ثانویه ۲۲
ج: پیشگیری سومین یا ثالث ۲۳
بند دوم : گونه های دوگانه پیشگیری از بزه ۲۴
الف: پیشگیری واکنشی ۲۴
ب: پیشگیری کنشی یا غیرکیفری ۲۷
بند سوم :پیش‌گیری رشد مدار و موضعی ۲۹
الف:پیش‌گیری رشدمدار ۲۹
ب: پیش‌گیری موضعی ۳۰
گفتار سوم: سنین بزهکاری ۳۰
بند اول : بزهکاری کودکان ۳۱
بند دوم : بزهکاری نوجوانان و جوانان ۳۱
مبحث دوم : تاریخچه و نظریات مربوط به بزهکاری ۳۲
گفتار اول : مروری برتاریخچه بزهکاری ۳۲
گفتار دوم: سیاستگذاری و مدیریت پیشگیری از وقوع بزه در ایران ۳۵
بند اول : قوه مجریه و نقش آن در پیشگیری ۳۵
بند دوم : قوه قانونگذاری و نقش آن در پیشگیری ۳۷
بند سوم : قوه قضاییه و نقش آن در پیشگیری ۳۷
گفتار سوم :نظریه‏های جرم شناختی بزهکاری ۳۹
بند اول: نظریه انتقال فرهنگی کج‏روی ۳۹
بند دوم:نظریه بی‏هنجاری مرتن ۴۰
بند سوم: نظریه کنترل ۴۱
بند چهارم:نظریهء عام فشار ۴۲
گفتار چهارم :عوامل مؤثر در ایجادبزهکاری ۴۳
بند اول :عوامل فردی ۴۴
الف : عوامل ارثی یا ژنتیکی ۴۴
ب: عوامل فردی و روان‌شناختی ۴۴
ج: عوامل صفات شخصیتی ۴۵
د:عوامل مرتبط با نوع نگرش افراد به بزه خاص ۴۵
ه: عوامل مرتبط با موقعیت‌های نامساعد و اختلالات روانی ۴۵
ز:عدم آگاهی و کم سوادی ۴۶
ع:خصوصیات و ویژگی‏های خاص جوانان و نوجوانان ۴۶
بند دوم :عوامل خانوادگی ۴۶
الف: زمینه های خانوادگی ۴۷
ب: فقر مادی خانواده ۴۸
ج: ستیزه والدین ۴۹
بند سوم :عوامل محیطی ۵۰
الف:نقش گروه همسالان و دوستان ۵۰
ب:عوامل مربوط به مدرسه ۵۱
ج: محل سکونت فرد ۵۱
د: عدم برخورداری از محیط‏های تفریحی سالم ۵۱
بند چهارم :عوامل اجتماعی خاص ۵۲
الف :تاثیربحران‌های اقتصادی ۵۲
ب: نابرابری های اقتصادی – اجتماعی ۵۲
ج: وضعیت بد اقتصادی ۵۳
د: بیکاری ۵۴
ه:ناکارامدی نظام تربیتی ۵۵
فصل دوم: سیاست های آموزشی و تربیتی و پیشگیری از بزهکاری
مبحث اول : استراتژی های آموزشی و تربیتی پیشگیری از بزهکاری ۵۷
گفتار اول :پیش گیری از بزهکاری و خانواده یا استراتژی های خانواده گرا ۵۸
بند اول :تاثیر روش های تربیتی خانواده در پیشگیری از بزهکاری ۵۸
بند دوم : نقش سطح تحصیلات خانواده در پیشگیری از جرم ۶۳
بند سوم :نقش تربیتی خانواده در پیشگیری از جرم ۶۴
الف : بعد اجتماعی و شخصیتی ۶۴
ب: بعد اعتقادی ۶۵
ج: بعد اقتصادی ۶۶
بندچهارم: شیوه ها و راه‌های کنترل بزهکاری در خانواده ۶۶
الف :نظارت مربوط به قبل از تولد ۶۶
ب: مقررات مربوط به بعد از تولّد طفل ۶۷
بند پنجم :بایسته ها استراتژی های پیشگیری از بزهکاری خانواده گرا ۶۸
گفتار دوم :استراتژی های رشد مدار و جامعه گرا در پیشگیری از بزهکاری ۷۱
بند اول : ماهیت پیشگیری اجتماعی رشدمدار ۷۱
بند دوم : پیشگیری از بزهکاری و نقش مدرسه در آن ۷۳
الف :درونی شدن ارزش های اجتماعی در کودکان ۷۳
ب :جایگاه آموزش و پرورش در پیشگیری از جرم رشد مدار ۷۴
ج :برنامه‏های تربیتی مدارس ونقش آن در پیشگیری از جرم ۷۷
بند سوم : نقش رسانه های گروهی در پیشگیری از وقوع بزه ۷۹
الف :ماهیت نقش رسانه های گروهی در پیشگیری از بزهکاری در استراتژی رشد مدار ۷۹
ب:راهکارهای مقابله با جرم زایی رسانه‌ها ی گروهی ۸۳
بند چهارم :توجه به سیاست جنایی در تولید برنامه و اطلاعات ۸۶
بند پنجم :پیشگیری از بزهکاری و اوقات فراغت ۸۸
مبحث دوم : سیاستهای جنایی پیشگیری و نقش تعلیم وتربیتی در آن ۸۹
گفتار اول : سیاست جنائی وپیشگیری از بزهکاری ۸۹
گفتار دوم : سیاست های کاربردی در سطوح سه گانه پیشگیری ۹۱
بند اول: حوزه پیشگیری سطح اول یا اطلاع رسانی و آگاه سازی ۹۲
بند دوم : حوزه پیشگیری سطح دوم یا ارائه خدمات ومداخلات ۹۷
بند سوم: حوزه پیشگیری سطح سوم یا بازتوانی و توانمندسازی ۹۹
بند چهارم: حوزه امور حقوقی و قضایی ۱۰۰
گفتار سوم : قانون اساسی ولایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم ۱۰۰
بند اول :پیشگیری از وقوع بزه در قانون اساسی ۱۰۰
بند دوم : لایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم ۱۰۲
الف: اهداف لایحه ۱۰۲
ب: چگونگی پیشگیری از بزهکاری در لایحه ۱۰۵
ج: ساختار و وظایف شورای عالی پیشگیری از بزهکاری ۱۰۶
د: ساختارو وظایف شورای استانی پیشگیری از بزهکاری ۱۰۸
نتیجه ۱۱۶
پیشنهادها ۱۲۱
منابع و مآخذ ۱۲۳
الف) کتب فارسی ۱۲۳
ب) کتب عربی ۱۲۵
ج) مقالات ۱۲۵
د) سایت ها ۱۲۹
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,810
  •   بازدید امروز : 6,604
  •   بازدید هفته گذشته: 128,750
  •   بازدید ماه گذشته: 635,212