قرارداد کار در مناطق آزاد تجاری و نظام حل اختلافات بین کارگر و کارفرما

بررسی حقوقی قرارداد کار در مناطق آزاد تجاری و نظام حل اختلافات بین کارگر و کارفرما
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 250 صفحه


فهرست مطالب
مقدمه :
معرفی موضوع:
انگیزه انتخاب موضوع
سوال و فرضیه تحقیق:
روش تحقیق:
پیشینه تحقیق:
مشکلات و موانع تحقیق:
بخش اول : کلیات
فصل اول: تعریف، انواع، دلایل ایجاد و حمایت های موجود در مناطق آزاد
مبحث اول: تعریف منطقه آزاد
مبحث دوم: انواع مناطق آزاد
گفتار اول: منطقه آزاد تجاری :
گفتار دوم: منطقه پردازش صادرات:
گفتار سوم: مناطق آزاد شرکت ها یا کار و پیشه :
مبحث سوم: دلایل و هدف های ایجاد و توسعة مناطق آزاد
گفتار اول: اشتغال
گفتار دوم : توسعه صادرات
گفتار سوم: انتقال تکنولوژی
گفتار چهارم: کسب درآمد ارزی
گفتار پنجم: ورود به بازارهای جهانی
گفتار ششم: جذب سرمایه
مبحث چهارم:
امتیازات و حمایت های حقوقی در زمینه جذب سرمایه گذاری های خارجی در منطقه آزاد
گفتار اول: انگیزه ها و معافیت های موجود در مناطق آزاد
بند اول: اصل مجاز بودن سرمایه گذاری خارجی
بند دوم: کاهش تشریفات و سهولت امور اداری
بند سوم: معافیت های گمرکی و مالیاتی
گفتار دوم : تضمینات
بند اول: تضمین عدم ملی کردن یا جبران خسارت عادلانه
بند دوم: تضمین انتقال سرمایه و سود:
گفتار سوم: حل و فصل اختلافات:
فصل دوم : معرفی مناطق آزاد ایران ، چین و امارات
مبحث اول: تاریخچة مناطق آزاد ایران
معرفی مناطق اقتصادی ویژة چین:مبحث دوم
گفتار اول: مقدمه
گفتار دوم : منطقة ویژة ژوهای: (Zhuhai)
گفتار سوم: منطقه اقتصادی ویژة شانتو(Shantou )
گفتار چهارم: منطقة اقتصادی ویژة (شن ژن: ShanZhen )
گفتار پنجم: منطقه اقتصادی ویژة (زیامن Xiamen)
گفتار ششم: شهر آزاد شانگهای
گفتار هفتم: منطقة اقتصادی ویژة پودونگ
مبحث سوم: مناطق آزاد امارات
گفتاراول: منطقة آزاد جبل علی
گفتار دوم : منطقه آزاد حمریه
گفتار سوم: منطقه آزاد فرودگاه بین المللی شارجه (سیف Saif)
گفتار چهارم: منطقه آزاد عجمان
گفتار پنجم: منطقة آزاد فجیره
بخش دوم : قرارداد کار
فصل اول: اقسام قرار دادکار
مبحث اول: اقسام قرارداد کار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران
گفتار اول: تقسیم بندی قرارداد کار به قرارداد کاربا مدت معین، با مدت نا معین و برای انجام کار معین
بند اول قرارداد برای مدت معین:
بند دوم: قرارداد کار برای انجام کار معین:
بند سوم : قرارداد کار برای مدت نا معین :
گفتار دوم: آثار مترتب برای اقسام قراردادهای کار
مبحث دوم: قرارداد کار در مقررات مناطق اقتصادی ویژة چین
مبحث سوم: قرارداد کار در مقررات منطقه آزاد جبل علی (امارت)
فصل دوم: شرایط شکلی قرارداد کار
مبحث اول: شرایط شکلی قرارداد کار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران
شرط کتبی بودن قرارداد کار
مبحث دوم: شرایط شکلی قرارداد کار در مقررات مناطق اقتصادی ویژة چین
مبحث سوم: شرایط شکلی قرارداد کار در مقررات منطقة آزاد جبل علی (امارات)
فصل سوم: دورة آزمایشی
مبحث اول: دورة آزمایشی در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران
مبحث دوم : دورة آزمایش در مقررات مناطق اقتصادی ویژة چین
مبحث سوم : دورة آزمایشی در مقررات منطقه آزاد جبل علی (امارات)
فصل چهارم : تعلیق قرارداد کار
مبحث اول: کلیات
گفتار اول: تعریف تعلیق قرارداد کار
گفتار دوم: شرایط تعلیق قرارداد کار
گفتار سوم: آثار تعلیق
مبحث دوم: تعلیق قرارداد کار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران
مبحث سوم: تعلیق قرارداد کار در مقررات مناطق اقتصادی ویژة چین
گفتار اول: امور مربوط به کارگر
بند اول : دورة درمان حوادث و بیماری غیر مرتبط شغلی
بند دوم : دورة درمان حوادث و بیماری ناشی از کار
بند سوم : مرخصی زایمان
بند چهارم:‌ مرخصی استعلاجی
گفتار دوم: موارد مربوط به کارفرما
بند دوم: مقرری تعلیق تولید و قرار داد کار از جانب کارفرما
مبحث چهارم: تعلیق قرارداد کار در مقررات منطقة آزاد جبل علی (امارات)
فصل پنجم: انحلال قرارداد کار یا پایان رابطة کارگری و کارفرمایی
مبحث اول: مقدمه
گفتار اول : انحلال قرارداد کار در قراردادهای کاربا مدت معین یا برای انجام کار معین
گفتار دوم: انحلال قرارداد کار در قراردادهای با مدت نامعین:
مبحث دوم: اخراج
گفتار اول : خطوط کلی مقاوله نامة شمارة ۱۵۸
بند اول : دلایل توجیه کنندة اخراج
الف )‌ امور مربوط به رفتار کارگر
ب) موارد مربوط به تردید در صلاحیت ها یا کاهش توانایی های کارگر
ج) ضرورت های کارگاه
بند دوم : مواردی که اخراج منع شده است
بند سوم: آیین های رسیدگی به دعاوی مربوط به اخراج
گفتار دوم: اخراج در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران
گفتار سوم: مقررات اخراج در مقررات مناطق اقتصادی ویژة چین
بند اول : اخراج موجه
الف) امور مربوط به رفتار کارگر
ب)‌امور مربوط به تردید در صلاحیت ها یا کاهش توانایی کارگر
ج) ضرورت های کارگاه:
بند دوم : اخراج ناموجه
بند سوم: اخطار و مهلت پیشین اخراج
بند چهارم: تشریفات و آیین رسیدگی به دعاوی اخراج
بند پنجم: حق سنوات و خسارت اخراج موجه
بند ششم : مسئولیت اخراج ناموجه
گفتار چهارم: بررسی مقررات اخراج در منطقة آزاد جبل علی (امارت)
بند اول: دلایل موجه اخراج
الف) امور مربوط به رفتار کارگر
ب) موارد مربوط به تردید در صلاحیت ها و کاهش توانایی کارگر
بند دوم: اخراج ناموجه
بند سوم: مهلت اخطار پیشین
بند چهارم: آیین های رسیدگی به دعاوی مربوط به اخراج
بند پنجم: حق سنوات و خسارات اخراج
الف)‌ حق سنوات
ب)‌ خسارت اخراج ناموجه
مبحث سوم: استعفا
گفتار اول: مقررات استعفا در مناطق آزاد ایران
گفتار دوم: مقررات استعفا در مناطق اقتصادی ویژة چین
بند اول : دلایل و موارد موجه استعفا
بند دوم: تشریفات استعفا در مناطق اقتصادی ویژة چین
بند سوم: حق سنوات یا مقرری امرار معاش کارگر مستعفی
بند چهارم: مسئولیت کارگری که به هزینة بنگاه آموزش دیده و بعد از آموزش خواستار استعفاست:
گفتار سوم: مقررات استعفا در منطقة آزاد جبل علی (امارات)
بنداول : دلایل و وموارد موجه استعفا
بند دوم : تشریفات استعفا
بند سوم: حق سنوات و مطالبات کارگر مستعفی
مبحث چهارم: از کار افتادگی کلی
گفتار اول: مقررات از کار افتادگی کلی در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران
گفتار دوم: از کار افتادگی کلی مناطق اقتصادی ویژة چین
بند اول : بیماری یا حوادث غیر ناشی از کار (غیر مرتبط با کار)
بند دوم : بیماری یا حوادث ناشی از کار
گفتار سوم: از کار افتادگی کلی در منطقة آزاد جبل علی (امارات)
بند اول: شروط استحقاق غرامت از کار افتادگی کلی
بند دوم: غرامت از کارافتادگی ناشی از کار
مبحث پنجم: موارد دیگر انحلال قرارداد کار یا پایان رابطة کارگری و کارفرمایی.
مبحث ششم: تشریفات بعد از خاتمة قرارداد
گفتار اول: تشریفات بعد از خاتمة قرارداد کار در منطقة آزاد جبل علی (امارات)
بند اول : اطلاع ادارة منطقة آزاد از تنبیهات انضباطی صورت گرفته بر علیه کارگران حمایتی:
بند دوم: محاسبه و بررسی مقرری های قطعی و مطالباتی که بر اساس مقررات و قرارداد کار به کارگر بایستی پرداخت شود:
گفتار دوم: تشریفات بعد از خاتمة قرارداد کار در مناطق اقتصادی ویژة چین:
بخش سوم : شرایط کار
فصل اول: مدت کار
مبحث اول: مدت کار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران
گفتار اول: ساعات کار
گفتار سوم: کار اضافی :
مبحث دوم: مدت کار در مقررات مناطق اقتصادی ویژة چین
گفتار اول: ساعات کار
گفتار دوم: کار اضافی
گفتار سوم: دستمزد کار اضافی
مبحث سوم: مدت کار در مقررات منطقة آزاد جبل علی(امارات)
گفتار اول: ساعات کار
گفتار دوم: کار اضافی
فصل دوم: تعطیل هفتگی، تعطیلات رسمی و مرخصی ها
مبحث اول: تعطیل هفتگی و رسمی و مرخصی ها در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران
گفتار اول: تعطیل هفتگی
گفتار دوم: تعطیلات رسمی
گفتار سوم: مرخصی ها
مبحث دوم: تعطیل هفتگی، تعطیلات رسمی و مرخصی ها در مقررات مناطق اقتصادی
ویژة چین
گفتار اول: تعطیل هفتگی و تعطیلات رسمی:
گفتار دوم: مرخصی ها
مبحث سوم: تعطیل هفتگی، تعطیلات رسمی و مرخصی ها در مقررات منطقه آزاد جبل علی:
فصل سوم: دستمزد
مبحث اول: ماهیت دستمزد
مبحث دوم: مقررات حمایتی درباره مزد
گفتار اول: ممتاز بودن مزد و طلب های کارگر
گفتار دوم: پرداخت مزد در فواصل زمانی معین:
گفتار سوم: چگونگی پرداخت دستمزد:
گفتار چهارم: کیفیت گرفتن دستمزد:
مبحث سوم: اصول اساسی دستمزد
گفتار اول: اصل عدم تبعیض در مزد
گفتار دوم: مصونیت مزد:
گفتار سوم: حداقل مزد :
مبحث چهارم: مقررات دستمزد در مناطق آزاد ایران
اصول اساسی دستمزد در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران
مبحث پنجم: مقررات دستمزد در مناطق اقتصادی ویژه چین
گفتار اول: چگونگی تعیین دستمزد:
گفتار دوم: پرداخت مزد در فواصل زمانی معین و چگونگی پرداخت مزد:
گفتار سوم: اصول اساسی دستمزد
مبحث ششم: مقررات دستمزد در منطقة آزاد جبل علی (امارات)
فصل چهارم: شرایط کار زنان و نوجوانان
مبحث اول: شرایط کار زنان
گفتار اول: شرایط کار زنان در مناطق آزاد ایران
گفتار دوم: شرایط کار زنان در مناطق اقتصادی ویژة چین
گفتار سوم: شرایط کار زنان در منطقة جبل علی (امارات)
مبحث دوم: شرایط کار نوجوانان
گفتار اول: شرایط کار نوجوانان در مقررات مناطق آزاد ایران
گفتار دوم: شرایط کار نوجوانان در مقررات مناطق اقتصادی ویژة چین
بخش چهارم : روابط جمعی کار
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تشکلهای کارگری
گفتار اول: تعریف تشکلهای کارگری
گفتار دوم: انواع تشکل های کارگری
گفتار سوم: وظایف تشکلهای کارگری
مبحث دوم: تشکلهای کارفرمایی
گفتار اول: تعریف و سابقة تاریخی
گفتار دوم: اهداف سازمانهای کارفرمایی
مبحث سوم: حمایت بین المللی از حق سندیکایی یا حق ایجاد تشکلهای کارگری و کارفرمایی:
گفتار اول: مقاوله نامة شماره ۸۷
گفتار دوم: مقاوله نامه شماره ۹۸
گفتار سوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر
مبحث چهارم: پیمانهای جمعی
گفتار اول: تعریف
گفتار دوم: مقایسه قرارداد فردی و پیمان جمعی
بنداول : موضوع قرارداد کار و پیمان جمعی کار
بند دوم : عنصر جمعی در پیمانهای جمعی
گفتار سوم: پیمان جمعی و قواعد موضوعة کار
بنداول : وجه تشابه پیمان جمعی و قواعد موضوعه کار
بند دوم : وجوه افتراق پیمان جمعی و قواعد موضوعة کار
فصل دوم: اتحادیه های کارگری و پیمانهای جمعی در «سند اشتغال و سیاست
اجتماعی در مناطق پردازش صادرات» سازمان بین المللی کار
پیمانهای جمعی
فصل سوم: روابط جمعی کار در مقررات آزاد ایران
فصل چهارم: روابط جمعی کار در مقررات مناطق اقتصادی ویژة چین
مبحث اول: حق تشکیل اتحادیه های کارگری
مبحث دوم: اهداف و وظایف اتحادیه های کارگری
گفتار اول: حمایت و دفاع از حقوق و مصالح کارگران
گفتار دوم: مساعدت منطقی بنگاه برای برنامه ریزی و استفاده از وجوه و مزایای غیر نقدی و رفاهی:
گفتار سوم: سازماندهی تحقیقات سیاسی، علمی، فنی و تخصصی کارگران
گفتار چهارم: توسعه فعالیت های فرهنگی و ورزشی
گفتار پنجم: آموزش کارگران جهت رعایت انضباط کاری
گفتار ششم: تلاش جهت انجام و اجرای وظایف متنوع اقتصادی بنگاه:
مبحث سوم: تکالیف بنگاهها (کارفرمایان) در قبال اتحادیه های کارگری
مبحث چهارم: پیمان های دسته جمعی
فصل پنجم: روابط جمعی کار در مقررات منطقة آزاد جبل علی (امارات)
بخش پنجم : نظام حل اختلافات کارگر و کارفرما
فصل اول: مقدمه
مبحث اول: انواع اختلافات کارگری و کارفرمائی
گفتار اول: اختلافات فردی و اختلافات جمعی
گفتار دوم: اختلافات حقوقی و اختلافات صنفی
مبحث دوم: راههای حل اختلاف
گفتار اول: مذاکره و سازش بین کارگر و کارفرما یا نمایندگان آنان
گفتار دوم: استفاده از روش داوری
گفتار سوم: رسیدگی کیفری
مبحث سوم: ویژگیهای دادرسی و حل اختلافات کارگری
مبحث چهارم: حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی در مقررات بین المللی کار
فصل دوم: نظام حل اختلاف کارگری و کارفرمایی در مقررات مناطق آزاد ایران
فصل سوم: نظام حل اختلاف در مناطق اقتصادی ویژه چین
مبحث اول: مراحل یا مراجع رسیدگی
گفتار اول: مذاکره و سازش
گفتار دوم: کمیتة میانجیگری اختلافات کاری بنگاه:
گفتار سوم: کمیتة داوری اختلافات کارگری
گفتار چهارم: دادگاه عمومی
مبحث دوم: روش های رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی
مبحث سوم: انو
اع اختلافات کارگری و کارفرمایی
فصل چهارم: نظام حل اختلاف در منطقه آزاد (جبل علی «امارات»)
نتیجه‌گیری‌
قراردادکار
تعلیق‌ قراردادکار
انحلال‌ قرارداد کار یا پایان ‌رابطه‌ کارگری‌ و کارفرمائی‌
۱ـ اخراج‌
۲ـ استعفا
۳ـ از کار افتادگی‌ کلی‌:
۴ـ تشریفات‌ پس از انحلال قرارداد کار
شرایط‌ کار:
مزد
روابط‌ جمعی‌ کار:
نظام‌ حل‌ اختلاف‌
مراجع و مواخذ
کتب:
پایان نامه ها:
مجلات:
قوانین و مقررات:
محصولات مرتبطارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
دانلود سرای دانشجویی
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .
پشتیبانی : 09359579348
در پیام رسان ها ( واتس اپ ، بله ، ایتا ، ای گپ) پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 2
  •   تعداد محصول: 4,335
  •   بازدید امروز : 2,772
  •   بازدید هفته گذشته: 19,043
  •   بازدید ماه گذشته: 73,341