قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی

قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور صادرات و وادات )
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 128 صفحه


چکیده
قاچاق کالا بخشی از اقتصاد کشور است که با هدف سودآوری از سوی عوامل تجارت غیر قانونی انجام می شود. قاچاق به دلیل ماهیت پنهان خود در آمارهای رسمی کشور ثبت نمی شود و بر این اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشی از عملکرد اقتصاد کشور خواهد شد. در عمل قاچاق، قوانین و مقررات بازرگانی کشور نقض می شود و مرتکب آن مشمول مجازات مقرر درقانون می گردد. براین اساس، قاچاق یک جرم است و قانون مجازات اسلامی در ایران، قاچاق را جرم مشمول تعزیرات حکومتی می داند. جرم قاچاق وقتی اتفاق می افتد که فردی مرتکب عملی شود که طبق قانون تعزیرات حکومتی ممنوع بوده و انجام آن نیز منجر به وارد شدن خسارت یا صدمه به دولت شود.
به طور قطع قوانین و مقررات گمرکی به تنهایی نه مؤثر در بروز قاچاق کالاست و نه اصلاح و بهبود ساختار این قوانین کافی است که مسأله قاچاق را برای همیشه از میان بردارد. قاچاق کالا معلول عوامل زیادی است که از این میان سهمی از آن به ساختار قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی بر می گردد، البته نباید نقش این سهم را هر چند از لحاظ تعدد موضوعات در مقایسه با سایر عوامل به نظرکمتر می آید، از لحاظ اثر بخشی دست کم گرفت، زیرا به نوبه خود می تواند مؤثر در بروز، تشدید و یا تقلیل و به حداقل رسیدن قاچاق باشد. در این پژوهش، با احصای کلیه عوامل نظیر عوامل جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی، تربیتی، مالیاتی و مقررات و قوانین بازرگانی و گمرکی سعی شده است ضمن توضیح هر یک از عوامل به طور اعم و بیان مقررات بازرگانی و گمرکی، تأثیر هر یک بر قاچاق کالا نشان داده شود و در عین حال به جرائم و مجازات مربوط به قاچاق کالا پرداخته شده است.
واژه های کلیدی: قاچاق، قاچاق کالا، قوانین و مقررات گمرکی و بازرگانی، صادرات، واردات

فهرست مطالب
مقدمه ۱
بیان مسئله۲
اهمیت
پیشینه تحقیق
اهداف تحقیق۳
سؤالات تحقیق ۶
فرضیه های تحقیق۶
روش شناسی تحقیق۷
متغیرهای مورد بررسی تحقیق
روش پژوهش و ابزار گردآوری داده-ها
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷
محدودیت های تحقیق
فصل اول: قاچاق 8
۱-۱٫ تعریف قاچاق۱۰
۱-۲ پیشینه قاچاق۱۱
۱-۳ . علل قاچاق۱۳
۱-۳-۱٫ موانع تعرفه ای۱۳
۱-۳-۲ . بیکاری ۱۴
۱-۳-۳٫ فساد و تأمین قضایی۱۴
۱-۴٫ انواع قاچاق۱۵
۱-۴-۱٫ قاچاق پنهان و آشکار۱۵
۱-۴-۲٫ قاچاق وارداتی و صادراتی۱۶
۱-۵٫ شاخص¬های قاچاق۱۸
۱-۵-۱٫ تفاوت قیمت در بازار سیاه۱۸
۱-۵-۲٫ درآمد مالیاتی۱۹
۱-۵-۳٫ سرانه تولید ناخالص داخلی 19
۱-۶٫ معیارهای اندازه¬گیری قاچاق کالا ۲۰
۱-۶-۱ مالیات۲۰
۱-۶-۲ نرخ بیکاری ۲۰
۱-۶-۳٫ یارانه۲۱
۱-۶-۴٫ کنترل¬های ارزی ۳
۱- ۶-۵٫ تغییرات فهرست کالاهای ممنوع 4
۱-۶-۶٫ افزایش تقاضا برای پول نقد و چک های بی نام
۱-۶-۷ . میزان کشفیات کالای قاچاق توسط مأموران نیروی انتظامی و گمرک
۱-۶-۸ . افزایش دخالت دولت ۲۱
۱-۶-۹ . توزیع درآمد ۲۳
۱-۶-۱۰٫ کاغذ بازی و ساختار اداری ناکارآمد۲۳
۱-۷ . مهم¬ترین دلایل شکل¬گیری قاچاق در ایران۲۴
۱-۷-۱٫ پایین بودن ریسک قاچاق کالا۲۴
۱-۷-۲٫ رشد و توسعه نامتوازن در
نرخ بیکاری در مناطق مرزی۲۵
۱-۷-۳٫ ناپایداری و بی ثباتی و تغییرات مداوم۲۵
۱-۷-۴٫ سودآوری قاچاق کالا در ایران ۲۵
۱-۷-۵٫ همجواری باکشورهای بی¬ثبات و اقتصاد نامتعادل این کشورها۲۵
۱-۷-۶٫ اشتراکات قومیت های ساکن در دو سوی مرز۲۶
۱-۷-۷٫ طولانی بودن و…… از تولیدات داخلی و تشریفات زائد ۲۶
۱-۸٫ روش¬های قاچاق کالا۲۷
۱-۹٫ آثار و پیامدهای قاچاق کالا ۳
۱-۹-۱٫ آثار سوء اقتصادی قاچاق کالا 4
۱-۹-۲٫ آثار اجتماعی فرهنگی قاچاق کالا
۱-۹-۳٫ آثار سیاسی قاچاق کالا ۲۸
۱-۱۰ لازمه جلوگیری از قاچاق کالا ۳۶
۱-۱۱٫ راهکارهای مبارزه با قاچاق ۳۷
۱-۱۰-۱٫ راه‌کارهاى اقتصادى ۳۷
۱-۱۰-۲٫ راه‌کارهاى سیاسى۳۸
۱-۱۰-۳٫ راه‌کارهاى فرهنگى ـ اجتماعى۳۹
فصل دوم: گمرک و امور حاکم بر آن
۲-۱٫ مقدمه۴۴
۲-۲٫ مفاهیم و اصطلاحات تخصصی ۴۵
۲-۲-۱٫ تعریف گمرگ۴۵
۲-۲-۲٫ کالای گمرکی۴۵
۲-۲-۳٫ قاچاق گمرکی۴۶
۲-۲-۴٫ مقررات گمرکی ۴۷
۲-۲-۵٫ واردات و صادرات۴۷
۲-۲-۶٫ قاچاق صادراتی و قاچاق وارداتی۴۸
۲-۲-۷٫ قلمرو گمرکی۴۸
۲-۲-۸٫ مبادی رسمی و غیررسمی۴۸
۲-۲-۹٫ اظهارنامه گمرکی ۴۹
۲-۲-۱۰٫ حقوق گمرکی۴۹
۲-۲-۱۱٫ سود بازرگانی۵۰
۲-۲-۱۲٫ حقوق ورودی ۵۰
۲-۲-۱۳٫ ارزش گمرکی۵۱
۲-۲-۱۴٫ هزینه¬های گمرکی۵۲
۲-۲-۱۵٫ عوارض گمرکی۵۲
۲-۳٫ تاریخچه گمرک۵۳
۲-۴٫ ساختار تشکیلاتی گمرک جمهوری اسلامی ایران ۵۳
۲-۵٫ نقش و وظایف گمرک۵۴
۲-۶٫ اهمیت و ضرورت گمرک۵۵
۲-۷٫ اهمیت گمرک از لحاظ مالی و اقتصادی 56
۲-۸٫ رویه های گمرکی ۵۷
۲-۸-۱٫ واردات۵۷
۲-۸-۲٫ صادرات۵۸
۲-۸-۳٫ ترانزیت۵۸
۲-۸-۴٫ مرجوعی۵۹
۲-۸-۵٫ کابوتاژ۵۹
۲-۸-۶٫ کالاهای انتقالی ۵۹
۲-۹٫ وظایف و کارکردهای گمرک ۵۹
۲-۱۰٫ اهداف و رویکردهای گمرک
۲-۱۱٫ جایگاه اقتصادی گمرک در ایران
۲-۱۲٫ گمرک و الزامات ناشی از الحاق به سازمان جهانی تجارت
۲-۱۳٫ گمرک و توسعه صادرات۶۱
۲-۱۴٫ گمرک و قاچاق کالا ۷۳
۲-۱۵٫ بررسی اجمالی مواد قاچاق گمرکی در قانون امور گمرکی ۱۳۹۰۷۵
۱۲-۱۶٫ طرح های جدید در گمرک و ضرورت همکاری سازمان های همجوار
فصل سوم: قاچاق و تأثیر آن بر سیاست های دولت 77
۳-۱٫ آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت ۸۱
۳-۱-۱٫ آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت۸۲
۳-۱-۲٫ آثار منفی قاچاق بر سیاست های بازرگانی۸۲
۳-۱-۳٫ آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت۸۳
۳-۱-۴٫ آثار منفی قاچاق کالا بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان۸۴
۳-۲٫ ابعاد حقوقی قاچاق در سیاست های اقتصادی و بازرگانی ۸۴
۳-۲-۱٫ تعریف قانونگذار از جرم قاچاق۸۴
۳-۲-۲٫ مبحث اول ــ قوانین حاکم بر قاچاق گمرکی۸۷
۳-۲-۳٫ ضمانت اجرای جرم قاچاق گمرکی۸۷
۳-۲-۴٫ انواع جرائم قاچاق در قانون مجازات مرتکبین جرم قاچاق۸۸
۳-۲-۵٫ وضعیت حقوقی ضبط کالای قاچاق ۹۰
۳-۲-۶٫ شرایط ضبط کالای قاچاق۹۴
۳-۳٫ نواقص قانون دادرسی در مبارزه با قاچاق۹۵
۳-۴٫ بسته سیاستی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی۹۷
۳-۴-۱٫ پیشگیری از شکل گیری بسترهای قاچاق کالا و تخلفات گمرکی۹۷
۳-۴-۲٫ نظارت بر عملیات گمرکی ۹۸
۳-۴-۳٫ پیگیری دقیق پرونده های متشکله قاچاق۱۰۰
۳-۴-۴٫ اشراف کامل نظارتی و آماری بر عملکرد۱۰۱
۳-۵٫ مراحل رسیدگی به پرونده¬های قاچاق در گمرک ایران۱۰۲
۳-۶٫ جرایم مربوط به قاچاق کالا و تخلفات گمرکی۱۰۳
۳-۷٫ تشریفات و قوانین ضبط و تحویل کالای قاچاق۱۰۵
نتیجه-گیری ۱۱۰
پیشنهادات۱۱۱
منابع و پیوست ها
منابع ۱۱۳
چکیده انگلیسی۱۱۸
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09010633413 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,952
  •   بازدید امروز : 29,655
  •   بازدید هفته گذشته: 167,770
  •   بازدید ماه گذشته: 511,465