بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 131 صفحه


چکیده
تعهدات وکیل و موکل به سه قسم تعهدات قراردادی، قانونی و اخلاقی تقسیم می شود که این تعهدات امکان دارد از نوع تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه باشد و همچنین برخی از موارد ترکیبی از این دو نوع است مانند تعهدات وکیل دادگستری. و در مورد تعهدات قراردادی و قانونی به نظر می رسد که بین آن ها اختلاف ماهوی وجود ندارد و دامنه ی تعهدات قراردادی هم شامل تعهدات قراردادی و هم شامل تعهدات قانونی می باشد. وکیل و موکل در صورتی که به تعهدات قراردادی خود عمل نکنند مسئولیت قراردادی بر عهده ی متعهد قرار می گیرد. همچنین اگر آنان به تعهداتی که در قانون برای آن ها مشخص شده و بر طبق قانون ملزم به انجام آن می باشند عمل نکنند باعث ایجاد مسئولیت بر عهده ی شخص متعهد می شود. اما برخی از موارد متعهد به تعهدات اخلاقی خود عمل نمی کند و تعهدات اخلاقی از ضمانت اجرای قراردادی و قانونی برخوردار نیست مگر در مواردی که علاوه بر چهره ی اخلاقی دارای چهره ی قراردادی یا قانونی هم باشد که در این موارد از ضمانت اجرای قراردادی یا قانونی برخوردار است. در مورد ماهیت مسئولیت قراردادی و قانونی به نظر می رسد که بین آن ها اختلاف ماهوی وجود ندارد بلکه از حیث آثار دارای تفاوت هایی هستند و مسئولیت قراردادی دارای دو مبنا است یکی مبنای مستقیم که قانون است و دیگری مبنای غیر مستقیم که اراده ی طرفین می باشد ولی مسئولیت قانونی تنها یک مبنا دارد و آن قانون است. و در صورت جمع بودن شرایط هر دو مسئولیت به نظر می رسد که متعهد له این حق را دارد که هر کدام از دو مسئولیت را که مایل است مبنای طرح دعوی قرار دهد. و در این تحقیق ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل در فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه: وکیل _ موکل _ تعهدات قراردادی _ تعهدات قانونی

فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه۲
فص اول:
کلیات۷
1-1-عقد وکالت 8
۱-۱-۱-معنی لغوی عقد وکالت ۸
۱-۱-۲-معنی اصطلاحی عقد وکالت ۹
۱-۱-۳-نظرات فقهی و حقوقی درخصوص ماهیت وکالت ۱۱
۱-۱-۳-۱-نظرات حقوقی ۱۱
۱-۱-۳-۲-نظرات فقهی ۱۱
۱-۲-اوصاف عقد وکالت 12
۱-۲-۱-اذنی و عهدی بودن ۱۲
۱-۲-۲-جایز بودن۱۳
۱-۲-۳-با اجرت بودن ۱۵
۱-۲-۴-رضایی بودن۱۵
۱-۳-انواع وکالت ۱۷
۱-۳-۱-وکالت از جهت نوع عمل۱۷
۱-۳-۱-۱-وکالت مدنی۱۷
۱-۳-۱-۲-وکالت دادگستری و تاریخچه ی آن 17
الف- وکالت تعیینی۱۹
ب- وکالت انتخابی۲۰
۱- وکالت معاضدتی۲۰
۲- وکالت تسخیری۲۱
۱-۳-۱-۳-مقایسه وکیل مدنی و دادگستری۲۲
۱-۳-۲-وکالت از جهت موضوع ۲۵
۱-۳-۲-۱-وکالت عام۲۵
۱-۳-۲-۲-وکالت خاص۲۶
۱-۳-۳-وکالت از جهت حدود اختیار وکیل۲۶
۱-۳-۳-۱-وکالت مطلق۲۶
۱-۳-۳-۲-وکالت مقید۲۸
۱-۳-۳-۳-تفاوت وکالت عام و مطلق۲۸
۱-۳-۳-۴-تفاوت وکالت خاص و مقید۲۹
۱-۳-۴-وکالت از جهت وحدت یا تعدد وکلاء ۳۰
۱-۳-۴-۱-وکالت انفرادی۳۰
۱-۳-۴-۲-وکالت اجتماعی۳۰
۱-۳-۵-وکالت از جهت دریافت اجرت۳۱
۱-۳-۵-۱-وکالت رایگان۳۱
۱-۳-۵-۲-وکالت با اجرت ۳۲
۱-۳-۶-وکالت از جهت تعلیق و تنجیز۳۲
۱-۳-۶-۱-وکالت معلق ۳۲
۱-۳-۶-۲-وکالت منجز۳۳
۱-۳-۷-وکالت از جهت واقعی و ظاهری بودن۳۳
۱-۳-۷-۱-وکالت واقعی۳۳
۱-۳-۷-۲-وکالت ظاهری۳۴
۱-۳-۸-وکالت از جهت حدود اختیار وکلای متعدد۳۵
۱-۳-۸-۱-وکالت عرضی۳۵
۱-۳-۸-۲-وکالت طولی۳۵
۱-۴-انواع قرارداد وکالت ۳۵
۱-۴-۱-وکالت کتبی۳۵
۱-۴-۱-۱-وکالت رسمی۳۶
۱-۴-۱-۲-وکالت عادی۳۶
الف- وکالت نامه وکیل مدنی۳۶
ب- وکالت نامه وکیل دادگستری۳۶
۱-۴-۲-وکالت شفاهی ۳۷
۱-۵-مقایسه وکالت با سایر مفاهیم مشابه ۳۷
۱-۵-۱-تفاوت وکالت و وصیت ۳۷
۱-۵-۲-تفاوت وکالت و ودیعه ۳۷
۱-۵-۳-تفاوت وکالت و اجاره ی خدمات 38
۱-۵-۳-۱-تفاوت وکالت و قرارداد کار ۳۸
۱-۵-۳-۲-تفاوت وکالت و قرارداد مقاطعه ۳۹
۱-۵-۴-تفاوت وکالت و بیع ۳۹
۱-۶-تعهد ۳۹
۱-۶-۱-تعریف تعهد ۴۰
۱-۶-۲-ارکان تعهد 40
۱-۶-۲-۱-موضوع تعهد ۴۰
۱-۶-۲-۲-طرفین تعهد ۴۱
۱-۶-۲-۳رابطهیحقوقی۴۱
1-6-3-اقسام تعهدات 42
۱-۶-۳-۱-تعهدات قراردادی ۴۲
الف-تعهدات اصلی۴۲
ب-تعهدات فرعی۴۲
۱-تعهدات شرطی۴۳
۲-تعهدات تبعی۴۳
۱-۶-۳-۲-تعهدات قانونی 44
۱-۶-۳-۳-تعهدات اخلاقی ۴۴
۱-۶-۴-نوع تعهدات ۴۵
۱-۶-۴-۱-تعهد به وسیله۴۵
۱-۶-۴-۲-تعهد به نتیجه۴۵
۱-۷-آثار تعهدات ۴۶
۱-۷-۱-آثار تعهدات قراردادی۴۶
۱-۷-۲-آثار تعهدات قانونی۴۶
۱-۷-۳-آثار تعهدات اخلاقی۴۶
فصل دوم: ماهیت تعهدات وکیل و موکل ۴۷
۲-۱-تعهدات وکیل و موکل نسبت به یکدیگر ۴۸
۲-۱-۱-اقسام تعهدات وکیل و موکل ۴۸
۲-۱-۱-۱-تعهدات قراردادی وکیل و موکل ۴۸
الف-تعهدات قراردادی وکیل۴۸
ب-تعهدات قراردادی موکل ۴۹
۲-۱-۱-۲-تعهدات قانونی وکیل و موکل ۵۰
-تعهدات قانونی وکیل مدنی۵۰
الف-اجرای عقد وکالت ۵۱
۱-اجرای لوازم و مقدمات عقد وکالت۵۱
2-اجرای وکالت توسط توکیل به غیر 52
۳-اجرای وکالت توسط اجیر۵۵
۴-تعدد وکیلان۵۶
ب-نگهداری اموال موکل ۵۸
پ-رعایت مصلحت موکل 59
ت-رعایت حدود وکالت ۶۱
ث-دادن حساب به موکل ۶۱
-تعهدات قانونی وکیل دادگستری ۶۲
الف-صداقت ودرستی وکلاء ۶۳
ب-حفظ اسرار موکل 63
پ-پیگیری و مراقبت های لازم در تعقیب دعوی ۶۶
۱-رعایت مواعد قانونی۶۷
۲-حسن جریان دادرسی۶۷
۳-حضور در جلسات دادرسی ۶۷
ت-تشویق به سازش ۶۸
-تعهدات قانونی موکل 69
۲-۱-۲-نوع تعهدات در عقد وکالت 71
۲-۱-۳-تعهدات دارای ماهیت چندگانه۷۲
۲-۱-۴-تعهدات مختلط ۷۳
۲-۲-تعهدات وکیل و موکل نسبت به اشخاص ثالث۷۴
۲-۲-۱-تعهدات وکیل نسبت به اشخاص ثالث۷۴
۲-۲-۱-۱-تعهدات وکیل مدنی نسبت به اشخاص ثالث ۷۴
الف-تعهدات وکیل مدنی نسبت به طرف قرارداد موکل ۷۵
ب-تعهدات وکیل مدنی نسبت به سایر اشخاص 75
۲-۲-۱-۲-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به اشخاص ثالث ۷۶
الف-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به طرف دعوای موکل و سایر اشخاص دخیل در دعوی ۷۶
ب- تعهدات وکیل دادگستری نسبت به وکلاء ۷۷
۱-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به وکلای دخیل در دعوی۷۷
۲-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به سایر وکلاء۷۹
ج-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به دادگستری۷۹
۱-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به دادگاه محل طرح دعوی ۷۹
۲-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به سایر محاکم ۷۹
د-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به سایر اشخاص۸۰
۲-۲-۲-تعهدات موکل نسبت به اشخاص ثالث ۸۰
-تعهدات موکل نسبت به طرف قرارداد۸۰
الف-التزام به مفاد عقد در حدود وکالت۸۱
ب- وضعیت امور خارج از حدود وکالت۸۲
ج-وضع موکل در برابر معاملاتی که به نام او انجام نمی شود۸۲
فصل سوم: آثار تعهدات وکیل و موکل ۸۴
3-1-آثار تعهدات وکیل و موکل نسبت به یکدیگر۸۵
۳-۱-۱-آثار تعهدات قراردادی وکیل و موکل۸۵
۳-۱-۱-۱-آثار تعهدات قراردادی وکیل۸۶
۳-۱-۱-۲-آثار تعهدات قراردادی موکل۸۷
۳-۱-۲-آثار تعهدات قانونی وکیل و موکل۸۸
۳-۱-۲-۱-آثار تعهدات قانونی وکیل۸۸
۳-۱-۲-۲-آثار تعهدات قانونی موکل ۸۹
۳-۱-۳-آثار تعهدات اخلاقی وکیل و موکل۸۹
3-2-نحوه جبران خسارت ۹۰
۳-۲-۱-نحوه جبران خسارت طبق قرارداد۹۰
۳-۲-۲-نحوه جبران خسارت طبق قانون۹۱
3-2-2-1-جبران از طریق اعاده ی وضع سابق ۹۱
الف-بازگرداندن عین مال۹۱
ب-از بین بردن منبع ضرر۹۲
۳-۲-۲-۲-جبران ضرر از راه دادن معادل۹۲
الف-دادن مثل۹۲
ب-دادن قیمت ۹۳
۳-۳-اسباب معافیت از خسارت۹۳
۳-۳-۱-قوه قاهره۹۴
۳-۳-۲-فعل شخص ثالث۹۴
۳-۳-۳-فعل متعهد له۹۵
۳-۳-۴-شرط عدم مسئولیت۹۵
۳-۳-۵-بیمه مسئولیت۹۵
۳-۴-مقایسه مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی۹۶
3-5-جمع شرایط مسئولیت قراردادی و قانونی۹۸
3-6-آثار نوع تعهدات در عقد وکالت۱۰۰
3-7-آثار تعهدات وکیل و موکل نسبت به اشخاص ثالث ۱۰۲
3-7-1-آثار تعهدات وکیل نسبت به اشخاص ثالث۱۰۲
3-7-2-آثار تعهدات موکل نسبت به اشخاص ثالث۱۰۵
نتیجه گیری۱۰۶
فهرست منابع۱۰۸
چکیده انگلیسی۱۱۲
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,810
  •   بازدید امروز : 720
  •   بازدید هفته گذشته: 134,532
  •   بازدید ماه گذشته: 620,292