شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا - ۱۹۸۰ وین

شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 85 صفحه


چکیده:
یکی از شایع ترین و مهم ترین روابطی که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می‌گردد قراردادهای بیع بین المللی است. از آنجا که این قراردادها میان تجار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوق ملی متفاوت مطرح می‌گردند به طور حتم اولین مسئله‌ای که پیش روی ایشان مطرح می شود این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است. این پایان نامه به بررسی «شیوه‌های جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰» پرداخته و به این نتیجه خواهد رسید که اصول، شرایط و روش‌های جبران خسارت قراردادی کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران تفاوت قابل ملاحظه‌ای ندارد و در این میان مانع مهمی بر سر راه ایران برای پیوستن به این کنوانسیون دیده نمی‌شود زیرا کنوانسیون و حقوق ایران بر اصل جبران کامل خسارت، اولویت روش پرداخت معادل پولی خسارت، آزادی کافی در انتخاب روش مناسب جبران خسارت در فقدان تراضی طرفین بر روش خاص و حصری نبودن روش‌های پولی و عینی مقرر در کنوانسیون و قوانین داخلی اتفاق نظر دارند. روش‌های بازفروش کالا، تقلیل ثمن و تعمیر کالا به عنوان طرق پولی یا عینی جبران خسارت که در کنوانسیون مقرر شده در حقوق ایران نیز تحت شرایط خاصی قابل اجرا است.
واژه‌های کلیدی: شیوه جبران خسارت، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا

فهرست مطالب
مقدمه……………۱
فصل اول: کلیات ….. 6
مبحث اول: مفهوم خسارت و انواع آن در حقوق ایران …. ….. ۷
گفتار اول: مفهوم خسارت در حقوق ایران: …………. ….. ۷
بند ۱: مفهوم خسارت در قانون مدنی ……………… ….. ۸
بند ۲: مفهوم خسارت در قانون مسئولیت مدنی ………. ….. ۹
بند ۳: مفهوم خسارت در عرف ….. ۱۰
گفتار دوم: انواع خسارت در حقوق ایران ………….. .. ۱۱
بند ۱: خسارت مادی ……. .. ۱۲
بند۲: خسارت معنوی …….. .. ۱۵
بند ۳: خسارت بدنی ………. .. ۱۶
مبحث دوم: مفهوم خسارت و انواع آن در کنوانسیون ….. .. ۱۷
گفتار اول: مفهوم خسارت در کنوانسیون …………… .. ۱۷
گفتار دوم: انواع خسارت در کنوانسیون …………… .. ۱۸
بند ۱: خسارت مادی ………… .. ۱۸
بند ۲: خسارت عدم النفع ………….. .. ۱۸
بند ۳: خسارت معنوی …………… .. ۱۹
فصل دوم: شیوه جبران خسارت در حقوق ایران ……….. .. ۲۱
مبحث اول: شیوه های جبران خسارت در مسئولیت قراردادی .. ۲۲
گفتار اول: تعهد به انجام عمل …………………. .. ۲۲
بند ۱: انجام موضوع تعهد از طرف متعهدله به خرج متعهد .. ۲۳
بند ۲: تعیین خسارت روزانه ……………………. .. ۲۳
بند ۳: تعیین خسارت روزانه و انجام تعهد به خرج متعهد .. ۲۴
بند ۴: پرداخت وجه التزام ………. .. ۲۴
بند ۵: فسخ قرارداد ……. .. ۲۷
گفتار دوم: تعهد به وجه نقد………… .. ۲۹
بند ۱: شرایط خسارت تأخیر تأدیه ………. .. ۳۰
بند ۲: خسارت تأخیر تأدیه در قانون مدنی ……….. .. ۳۱
بند ۳: میزان خسارت تأخیر تأدیه ………………. .. ۳۲
بند ۴: فرق خسارت تأخیر تأدیه با ربا……..۳۲
مبحث دوم: شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت قهری ….. .. ۳۲
گفتار اول: برگرداندن وضعیت زیان دیده به حالت سابق خود .. 33
بند ۱: بازگرداندن عین مال به صاحب آن …….۳۴
بند ۲: از بین بردن منبع خسارت …….. ….۳۴
گفتار دوم: جبران خسارت وارد به اموال ……. .. ۳۵
بند ۱: رد عین در صورت وجود ……… .. 35
بند ۲: پرداخت بدل …….. .. ۳۶
گفتار سوم ـ نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت .. 40
فصل سوم: شیوه‌های جبران خسارت در کنوانسیون بین المللی کالا(۱۹۸۰) …… .. ۴۲
مبحث اول: شیوه های جبران خسارت در کنوانسیون ……. .. ۴۳
گفتار اول: دریافت معادل پولی خسارت و دریافت بهره .. .. ۴۳
بند ۱: دریافت معادل پولی خسارت ……. .. ۴۳
بند ۲: دریافت بهره ….. .. ۴۴
گفتار دوم: درخواست تقلیل ثمن …… .. ۴۷
بند ۱: درخواست تقلیل ثمن در کنوانسیون …………. .. ۴۷
بند ۲: شرایط تحقق اختیار تقلیل ثمن …….. .. ۴۸
الف: تسلیم کالای مورد قرارداد………۴۸
ب: عدم مطابقت کالای تسلیمی……۴۹
۱: عدم مطابقت مادی………۴۹
2: عدم مطابقت حقوقی…….. ۵۰
ج: قبول کالای نامنطبق توسط خریدار…….۵۱
د: انجام تکلیف مندرج در مواد ۲۹ و ۴۰ توسط مشتری………..۵۱
هـ: ناآگاهی خریدار به عدم مطابقت کالا………۵۱
بند ۳: استثنائات اعمال ماده ۵۰ کنوانسیون………..۵۲
الف: جبران نقص پس از موعد تسلیم توسط فروشنده به شرط عدم تأخیر غیرمعقول…….۵۲
ب: عدم اعلام نظر خود توسط مشتری با وجود درخواست فروشنده……..۵۳
ج: اعلام بایع دایر برایفای تعهد ظرف مدت معین….۵۳
د: شرط وصول اخطاریه فروشنده به مشتری………..۵۳
ه: رفع نقص کالای غیرمنطبق با قرارداد توسط فروشنده……………۵۴
بند ۴: چگونگی محاسبه تقلیل ثمن در کنوانسیون ……. .. ۵۴
گفتار سوم : بازفروش مبیع …………………….. .. ۵۶
بند ۱: بازفروش اختیاری مبیع ………………….. .. ۵۶
بند ۲: بازفروش الزامی مبیع …………………… .. ۵۶
الف: موارد بازفروش الزامی مبیع…………۵۹
ب: اقدامات بازفروش الزامی بیع…………۶۰
مبحث دوم: شیوه های غیرپولی جبران خسارت ………… .. ۶۱
گفتار اول: درخواست تعمیر کالا …………………. .. ۶۱
بند ۱: حق درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون .. .. ۶۲
بند ۲: شرایط درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون .. ۶۳
گفتار دوم: الزام فروشنده به تسلیم کالای جانشین ….. .. ۶۵
بند ۱: مفهوم تسلیم کالای جانشین ……………….. .. ۶۵
بند ۲: شرایط درخواست تسلیم کالای جانشین ………… … ۶۶
الف: تسلیم کالا به خریدار…………۶۶
ب: عدم انطباق کالای تسلیم شده به خریدار با قرارداد………………..۶۶
ج: نقض اساسی بودن عدم انطباق …………۶۷
د: اخطار عدم مطابقت……….۶۸
هـ: امکان اعاده کالا به وضعیت سابق………۶۹
بند ۳: قلمروی درخواست تسلیم کالای جانشین در کنوانسیون .. 69
گفتار سوم: الزام به انجام عین تعهد ……………. .. ۷۰
بند ۱: درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی مشتری .. .. ۷۰
الف: شرایط اجرای عین قرارداد توسط مشتری …………….۷۱
ب: محدودیتهای اجرای عین قرارداد………۷۱
بند۲: درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی فروشنده ……. ۷۳
الف: حق درخواست اجرای اجباری قرارداد………..۷۳
ب: محدودیتهای راجع به اجرای اجباری………….۷۴
گفتار چهارم: فسخ قرارداد ………… .. ۷۵
بند ۱: اعمال حق فسخ برای مشتری …….. .. ۷۶
الف: موارد ایجاد حق فسخ برای مشتری………..۷۶
ب: شرایط اعمال حق فسخ از طرف مشتری………….۷۹
بند ۲: اعمال حق فسخ برای فروشنده ……………… .. ۸۰
الف: موارد ایجاد حق فسخ برای فروشنده……..۸۰
ب: شرایط اعمال حق فسخ برای فروشنده ………….۸۰
نتیجه گیری و پیشنهادات……………۸۲
فهرست منابع …………. .. ۸۴

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,810
  •   بازدید امروز : 7,163
  •   بازدید هفته گذشته: 129,309
  •   بازدید ماه گذشته: 635,771