استقلال آموزشی مالی و اداری دانشگاه ها

پایان نامه استقلال آموزشی مالی و اداری دانشگاه ها
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 90 صفحه


چکیده
درتحقیق حاضر پس از بیان مفاهیم وتعاریف، اصول ومبانی دانشگاه واستقلال، وسیرتاریخی استقلال دانشگاهها درایران وآموزه های نظری مختلف در این زمینه بیان ودر نهایت با تصویب ماده ۴۹ قانون برنامه برنامه چهارم وماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه ودادن استقلال وخودمختاری به دانشگاهها در سه فصل جداگانه به مسئله استقلال در زمینه آموزشی ومالی واداری دانشگاهها پرداخته شده وقلمرو استقلال محتوایی واستقلال ساختاری(سازمانی)ومالی واداری درایران ورابطه هرسه با هم بررسی شده است…ودرانتها سعی شده است به دوپرسش اصلی در این زمینه پاسخ داده شود.نخست: اینکه اصلی ترین مسائل ومشکلات درمسیرتحقق مفاد ماده ۲۰قانون برنامه پنجم توسعه چیست؟دوم اینکه چ راهکارهایی برای غلبه بر این مسائل ومشکلات وجوددارد؟یافته های این تحقیق با مطالعه توصیفی تحلیلی بوده وروش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای واینترنت حاصل شده است. دراین بین مشکلاتی چون وجود مراجع قانونگذاری متعدد درزمینه آموزش عالی ونقش محسوس دستگاههای فرا وزارتی درامرآموزش وهمینطور تغییرات پی در پی ووسیع را در بسیاری از مواد اصلی آیین نامه ها بوجود اورده است تا آنجا که حجم تغییرات و ملحقات به آیین نامه ها به چند برابر حجم آیین نامه اصلی رسیده است.نبودبانک اطلاعاتی قوانین آموزش عالی به این مشکل بیشتردامن زده وکسانی که در این زمینه تحقیق می کنندبا این مشکل بیشترروبروهستنن که مدام باید درپی ناسخ ومنسوخ باشند،ویکی دیگرازمشکلات،کمبودمنابع داخلی وتعدادکتابهایی که دراین زمینه وجودداردبسیارکم است، در آخرسر راهکارهایی پیشنهادی برای رفع یا کاهش آن ارائه شده است.
کلمات کلیدی:
استقلال،دانشگاه، آزادی علمی،استقلال سازمانی،استقلال مالی واداری


فهرست مطالب
چکیده ۱
طرح مسئله. ۲
اهمیت موضوع. ۳
فرضیه تحقیق. ۴
روش جمع آوری اطلاعات.. ۵
روش تحقیق. ۵
پیشینه تحقیق: ۶
پایان نامه های مشابه. ۶
ضرورت موضوع. ۷
بخش اول: بایسته ها ۸
فصل اول: مفاهیم وتعریف موضوع. ۸
مبحث اول: مفاهیم. ۸
الف:دانشگاه ۸
ب: واژه استقلال. ۸
ج :استقلال دانشگاهی.. ۸
د:استقلال سازمانی.. ۱۰
مبحث دوم:تعریف موضوع. ۱۰
الف:استقلال (اتونومی) ۱۰
ب: اصل بنیادی استقلال دانشگاه ۱۱
ج:آزادی آموزشی.. ۱۱
فصل دوم: جایگاه استقلال در اسناد قانونی.. ۱۳
مبحث اول:اصول. ۱۳
بنداول :استقلال علمی.. ۱۳
بند دوم:استخدام اعضای هئیت های علمی بر پایه معیاری های آکادمیک: ۱۳
بند سوم:آزادی آکادمیک… ۱۴
مبحث دوم:مبانی استقلال. ۱۵
بنداول:قانون اساسی.. ۱۵
بنددوم: سندچشم انداز. ۱۶
الف:بندالف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه. ۱۷
ب:بندب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه. ۱۷
فصل سوم : وضعیت ایران. ۱۸
مبحث اول:سیرتاریخی.. ۱۸
مبحث دوم:پیشینه موضوع. ۲۰
بخش دوم:استقلال سازمانی،استقلال محتوایی،استقلال مالی واداری.. ۲۱
فصل اول:قلمرو استقلال سازمانی ۲۱
گفتاراول:تعریف وتبیین موضوع. ۲۲
بنداول:تعریف… ۲۲
گفتاردوم: قلمرو استقلال سازمانی.. ۲۳
گفتارسوم: سطوح آموزش در کشورهای مختلف… ۲۴
مبحث اول:هیات امنا ۲۴
بنداول:تعریف وتبیین. ۲۴
بنددوم:وظایف واختیارات هیات امنا قبل وبعداز تصویب ماده ۴۹قانون برنامه چهارم توسعه. ۲۵
الف)وظایف واختیارات هیات امنا تا قبل از تصویب ماده ۴۹قانون برنامه چهارم. ۲۵
ب) وظایف و اختیارات هیئت های امنا در برنامه چهارم توسعه. ۲۵
بند سوم:جایگاه تطبیقی استقلال. ۲۷
الف)آمریکا ۲۷
ب)کانادا ۲۷
ج)استرالیا ۲۸
گفتارچهارم:مسائل ساختاری درسطح وزارت.. ۲۹
مبحث اول: شورای انقلاب فرهنگی.. ۳۰
مبحث دوم:رفع موانع ساختاری درسطح فراوزارتی.. ۳۳
فصل دوم:قلمرواستقلال محتوایی.. ۳۴
گفتار اول:تعریف وتبیین وتاریخچه. ۳۴
مبحث اول:تعریف استقلال. ۳۴
بند اول:استقلال محتوایی.. ۳۴
مبحث دوم:سیرتاریخی( مروری بر مفاهیم و مبانی استقلال و آزادی علمی دانشگاه) ۳۶
مبحث سوم:آزادی علمی.. ۳۷
مبحث سوم:قلمرواستقلال محتوایی.. ۳۸
الف)هیات امنا وآزادی علمی.. ۳۸
ب)دانشجو وآزادی علمی.. ۳۸
ج)هیات علمی وآزادی علمی.. ۳۹
د) حق دسترسی آزاد به اطلاعات و دانش… ۳۹
ه) استقلال دانشگاه ها در گزینش استاد و دانشجو. ۴۰
ط) امکان تعامل آزاد علمی با محیط جهانی.. ۴۰
ظ) تقویت بخشی غیر دولتی آموزش عالی و انجمن های علمی.. ۴۰
مبحث چهارم:پی آمدهای نفی استقلال. ۴۱
گفتاردوم:حدود آزادی آکادمیک… ۴۲
بند اول : حدود آزادی آکادمیک در موسسات آموزشی و پژوهشی.. ۴۴
مبحث دوم:گزینش و استخدام اساتید. ۴۸
گفتارسوم:اعضای جامعه علمی.. ۴۹
مبحث اول:اساتید. ۴۹
اولین دی نفع ازادی آکادمیک اساتید هستند برای دانستن چگونگی این آزادی وکم وکیف آن وروشن تر شدن بحث پرسش های ذیل مطرح شده.. ۵۰
الف: موسسات آموزشی.. ۵۵
ب: دانشجویان. ۵۵
فصل سوم:قلمرواستقلال اداری ومالی.. ۵۷
گفتاراول:تعریف وتبیین مفاهیم وسیرتاریخی قوانین ومقررات مالی واداری دانشگاهها ۵۷
مبحث اول:تعریف وتبیین مفاهیم. ۵۷
مبحث دوم:سیرتاریخی قوانین ومقررات مالی واداری.. ۵۸
گفتاردوم:وظایف واختیارات هیات امنا درزمینه مسائل اداری ومالی.. ۶۰
گفتار سوم:فرصت ها ۶۲
گفتارچهارم :چالش ها ۶۶
چالش های عمده در اجرای بند الف ماده ۴۹. ۶۶
گفتارچهارم:رویکرداصل۴۴وبحث خصوصی سازی آموزش عالی.. ۶۷
مبحث اول:استقلال دانشگاهی و رابطه آن با خصوصی سازی.. ۶۸
مبحث دوم: عواقب و پیامدهای خصوصی سازی.. ۶۹
نتیجه: ۷۱
منابع: ۷۶
کتاب: ۷۶
الف) فارسی: ۷۶
ب)انگلیسی: ۷۶
پایان نامه : ۷۷
مقالات: ۷۷
مقالات انگلیسی: ۸۰
قوانین: ۸۱
متفرقه: ۸۳

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,876
  •   بازدید امروز : 32,982
  •   بازدید هفته گذشته: 134,886
  •   بازدید ماه گذشته: 618,698