مسئولیت متصدیان حمل و نقل در قانون مدنی و قانون تجارت

بررسی مقایسه ای مسئولیت متصدیان حمل و نقل در قانون مدنی و قانون تجارت
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 77 صفحه


چکیده
تحلیل چگونگی مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران، متاثر از تحلیل متفکران حقوقی از ماهیت عقد حمل و نقل است و بسته به این که کدام قانون بستر این استدلال را فراهم کرده، دستخوش تعابیر و استنباط های متفاوت گردیده است.این تحلیل های متفاوت و حتی مغایر، پس از وضع قوانین خاص مربوط به هریک از رشته های حمل و نقل تغییری نکرد و اندیشمندان حقوقی، هم چنان ماهیت مسئولیت متصدی را با توجه به مبانی نظریات خود که بر قوانین تجارت و مدنی استوار است، برداشت می کنند. در این پژوهش به بررسی مقایسه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل در حقوق کشورمان پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: متصدی حمل و نقل، تعهد، مسئولیت، امانت، تعهد به نتیجه، خسارت ، قانون مدنی و تجارت


فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه. ۲
فصل اول : کلیات تحقیق.. ۴
۱-۱- بیان مساله. ۴
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶
۱-۳- اهداف تحقیق.. ۷
۱-۴- فرضیه تحقیق.. ۷
۱-۵- سوابق تحقیق.. ۷
۱-۶- روش تحقیق.. ۹
۱-۷- روش گردآوری اطلاعات.. ۹
۱-۸- ابزار گردآوری اطلاعات.. ۹
۱-۹- متغییرها و تعاریف و اصطلاحات.. ۱۰
فصل دوم : مفاهیم و مبانی نظری تحقیق.. ۱۱
۲-۱- مفهوم ابعاد حقوقی حمل و نقل.. ۱۱
۲-۱-۱- تعریف حمل و نقل.. ۱۱
۲-۱-۲- انواع حمل و نقل.. ۱۲
۲-۱-۳- اهمیت ترانزیتی حمل و نقل ایران. ۱۲
۲-۲-مفهوم تصدی.. ۱۳
۲-۳- متصدیان حمل و نقل در حقوق ایران. ۱۴
۲-۴- واسطه ها (فورواردرها) در سیستم حمل و نقل.. ۱۵
۲-۵-تصدی مستقیم متصدی حمل و نقل.. ۱۵
۲-۶- تعریف و مبانی مسئولیت مدنی.. ۱۶
۲-۷- مسؤولیت مدنی متصدی حمل و نقل هوایی در قبال مسافر. ۱۶
۲-۷-۱- مسئولیت مدنی حمل کننده هوایی.. ۱۷
۲-۷-۲- وظایف و مسئولیتهای حمل کننده جاده ای( متصدی حمل و نقل ) : ۲۰
فصل سوم :بررسی مبانی مسئولیت متصدی حمل و نقل در قانون مدنی و قانون تجارت… ۲۲
۳-۱- مـبانی‌ مسؤولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل کالا. ۲۲
۳-۱-۱- از مبانی سنتی تا مبانی نوین.. ۲۲
۳-۱-۱-۱- مبانی سنتی مسؤولیت مدنی متصدی حمل و نقل.. ۲۳
۳-۱-۱-۲- آغـاز تـحولات در مبانی‌ مسؤولیت‌ متصدی حمل و نقل.. ۲۴
۳-۱-۱-۳- ظهور‌ مبانی نوین در مـسؤولیت مـتصدی حمل‌ونقل.. ۲۵
۳-۱-۱-۴- ارتباط مبنای مسؤولیت و تعیین ماهیت‌ قرارداد‌ حمل‌ونقل‌.. 26
۳-۲- مسئولیت متصدی از دیدگاه قانون مدنی و قانون تجارت.. ۲۷
۳-۳- مبنای مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل ترکیبی.. ۲۸
۳-۳-۱- تنوع مبانی.. ۲۸
۳-۳-۲- مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل در کنوانسیون های تک نوعی، ترکیبی و حقوق ایران. ۲۹
۳-۳-۲-۱- مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در کنوانسیون های تک نوعی.. ۲۹
۳-۳-۲-۲- مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در کنوانسیون حمل و نقل ترکیبی ۱۹۸۰ ‍ژنو: ۳۵
۳-۳-۲-۳- مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران. ۳۷
۳-۳-۲-۳- ۱- قانون مدنی.. ۳۸
۳-۳-۲-۳- ۲- قانون تجارت.. ۳۹
۳-۴- حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل و موارد عدم تحدید آن. ۴۲
۳-۴-۱- حدود مسئولیت متصدی حمل ونقل.. ۴۲
۳-۴-۱-۱- حدود مسئولیت در صورت تلف و خسارت وارد به کالا: ۴۲
۳-۴-۱-۲- حدود مسئولیت در قبال تأخیر در تحویل کالا. ۴۳
۳-۴-۲- حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل در قانون تجارت و قانون مدنی.. ۴۴
۳-۴-۳- دوره زمانی مسئولیت متصدی حمل و نقل ترکیبی.. ۴۶
۳-۵- مسئولیت متصدی حمل و نقل ناشی از فعل خدمه و نمایندگان و معافیت های آن. ۴۸
۳-۵-۱- مسئولیت متصدی حمل و نقل ناشی از فعل خدمه و نمایندگان. ۴۸
۳-۵-۲- معافیت از مسئولیت متصدی حمل و نقل ناشی از فعل خدمه و نمایندگان. ۵۰
۳-۶- موارد عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران. ۵۳
فصل چهارم : بررسی تعارض‌ مبنای‌ مسؤولیت متصدی‌ حمل‌ و نقل در قانون مدنی و تجارت… ۵۶
۴-۱- تعارض‌ مبنای‌ مسؤولیت متصدی‌ حمل‌ و نقل در قانون مدنی و تجارت.. ۵۶
۴-۱-۱-تعارض مبنای مسؤولیت متصدی حـمل‌ونقل‌ در قـانون مـدنی.. ۵۶
۴-۱-۲- رفـع تعارض درخصوص مسؤولیت مـتصدی حمل‌ونقل در قانون مدنی‌.. 57
۴-۱-۳- تعارض مبنای مسؤولیت متصدی در قوانین مدنی و تجارت‌.. 59
۴-۱-۴- رفع‌ تـعارض‌ مـواد ۵۱۶ قـانون مدنی و ۳۸۶ قانون تجارت.. ۶۰
۴-۱-۵- انتخاب مبنای‌ مسؤولیت‌ متصدی حمل‌ونقل.. ۶۱
۴-۲- تعدیل مبانی مسؤولیت متصدیان‌ تجاری.. ۶۳
۴-۲-۱- حمل‌ونقل دریـایی.. ۶۳
۴-۲-۲- حمل‌ونقل‌ هوایی‌.. 64
۴-۳-۳- حمل‌ونقل جاده‌ای.. ۶۶
۴-۳-۴-حـمل‌ونقل ریـلی.. ۶۷
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری.. ۶۸
۵-۱- بحث… ۶۸
۵-۲- نتیجه گیری.. ۷۰
فهرست منابع و ماخذ. ۷۳


 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09010633413 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,984
  •   بازدید امروز : 6,158
  •   بازدید هفته گذشته: 163,719
  •   بازدید ماه گذشته: 507,508