مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران

مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 128 صفحه

 


چکیده:
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته، مسئولیت مدنی پیمانکار در نظام حقوقی ایران می‌باشد. در این راستا نگارنده، پس از تبیین حوزه های مسئولیت مدنی و کلیاتی راجع به پیمانکار و قراردادهای پیمانکاری به تشریح مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی پیمانکار در نظام حقوقی ایران پرداخته است. همچنین پس از آن قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار در حوزه های مختلف تبیین و تفسیر شده است. بر خلاف نظام کامن لا که مسئولیت را در هر حوزه به صورت تخصصی تعریف کرده است در ایران مسئولیت پیمانکار و روابطی که با کارگر و کارفرما دارد همچنان در حوزه قواعد عام مسئولیت مدنی باقی مانده اند. تخصصی شدن و تبیین حیطه های دقیق مسئولیت مدنی پیمانکار از مواردی است که باید بدان به طور دقیق توجه گردد.
واژگان کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، پیمانکار، پیمانکاری

فهرست مطالب
۱-بیان مساله ۱
۲-پیشینه پژوهش ۳
۳-ضرورت و اهداف تحقیق ۳
۴-سوالات تحقیق ۴
۵-فرضیه های تحقیق ۴
۶-اهداف تحقیق ۴
۷-روش تحقیق ۵
۸-ساختار تحقیق ۶
فصل اول- کلیات و مفاهیم
۱-۱-مفهوم و شرایط مسئولیت مدنی ۷
۱-۱-۱-مسئولیت مدنی ۸
۱-۱-۲-مسئولیت کیفری ۸
۱-۲-تئوریهای مرتبط با مسئولیت مدنی ۹
۱-۲-۱-نظریه تقصیر ۹
۱-۲-۲-نظریه خطر ۱۰
۱-۲-۳-نظریه مختلط ۱۲
۱-۳-شرایط ضرر قابل جبران ۱۳
۱-۳-۱-وجود ضرر ۱۳
۱-۳-۲-ضرر مسلم باشد ۱۴
۱-۳-۳-ضرر مستقیم باشد ۱۵
۱-۳-۴-ضرر جبران نشده باشد ۱۶
۱-۴-بررسی فعل زیانبار ۱۶
۱-۴-۱-فعل زیانبار ۱۶
۱-۴-۲-نامشروع بودن فعل ۱۷
۱-۵- بررسی اجتماع اسباب ۱۸
۱-۵-۱-برابری اسباب ۱۸
۱-۵-۲-سبب نزدیک و بی واسطه ۱۹
۱-۵-۳-سبب مقدم در تأثیر ۲۰
۱-۵-۴-سبب متعارف و اصلی ۲۱
۱-۶- مفهوم پیمانکار و واژه های مرتبط ۲۲
۱-۶-۱-پیمانکار ۲۲
۱-۶-۲-کارفرما ۲۴
۱-۶-۳- مهندس ناظر ۲۵
فصل دوم- مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار
۲-۱-مبنای مسئولیت مدنی پیمانکار ۲۷
۲-۱-۱-مسئولیت قراردادی ۲۷
۲-۱-۲-مسئولیت خارج از قرارداد ۲۹
۲-۲-قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار ۳۳
۲-۲-۱-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با تخلف از مقررات قانونی ۳۳
۲-۲-۲-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با حسن اجرای کارهای موضوع قرارداد ۳۷
۲-۲-۳-مسئولیت مدنی پیمانکار در ساخت بنا یا پرداخت قیمت ۳۹
۲-۲-۴-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه استفاده نادرست از مصالح ۴۱
۲-۲-۵-خسارت و صدمات بدنی ناشی از خطای پیمانکار ساختمان ۴۲
۲-۲-۶-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به تصرف ملک در املاک مجاور ۴۵
۲-۲-۷-مسئولیت مدنی پیمانکار در حوزه تخریب و انهدام ۴۶
۲-۲-۸-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه مغایرت و خطا ۴۷
۲-۲-۹-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم محافظت از اشیاء ۴۹
۲-۲-۱۰-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به کارکنان خود ۵۱
۲-۲-۱۱-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم تهیه ملزومات ضروری کارگاه ۵۲
۲-۲-۱۲-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم رعایت تعهد به ایمنی ۵۳
۲-۲-۱۳-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم استفاده از نیروی متخصص ۵۸
۲-۳-آثار مسئولیت در روابط بین کارفرما و پیمانکار ۶۰
۲-۳-۱-جمع میان مسئولیت کارفرما و پیمانکار ۶۱
۲-۳-۲-امکان رجوع کارفرما به پیمانکار ۶۲
۲-۴-مسئولیت مدنی مالک بنا ۶۳
۲-۴-۱-خاستگاه تاریخی موضوع ۶۳
۲-۴-۲-تعریف و مفهوم بنا ۶۴
۲-۴-۲-۱-حقوق ایران ۶۵
۲-۴-۲-۲-حقوق فرانسه ۶۶
۲-۴-۲-۳-دکترین حقوقی ۶۸
۲-۴-۲-۴-مفهوم بناء در حقوق اسلام ۷۰
۲-۴-۳-مصادیق بناء ۷۱
۲-۴-۴-مصادیق خارج از تعریف بناء ۷۳
۲-۴-۴-۱-زمین ۷۳
۲-۴-۴-۲-اشیاء متحرک منصوب به ساختمان ۷۵
۲-۴-۴-۳-سازه متحرک و ثابت ۷۶
۲-۴-۴-۴-سازه های مهم و جزیی ۷۶
۲-۵-فروریزی بنا ۷۷
۲-۵-۱-مفهوم فروریزی در حقوق ایران ۷۹
۲-۵-۲-بناهای در معرض فروریزی ۸۰
۲-۵-۳-دیوارهای مشترک ۸۳
۲-۵-۴-تخریب دیوار در حال فروریزی ۸۳
۲-۵-۵-الزام به رفع خطر ۸۴
۲-۶-عیب ساخت یا فقدان حفاظت ۸۵
۲-۶-۱-عیب ساخت ۸۸
۲-۶-۲-عدم تناسب با هدف از ساخت ۸۹
۲-۶-۳-عدم رعایت اصول فنی ۹۰
فصل سوم-مقایسه مسئولیت مدنی پیمانکار و ناظر ساختمان
۳-۱-ناظر ساختمان و مسئولیت مدنی منتسب به آن ۹۲
۳-۱-۱-تعهدات کارفرما ۹۳
۳-۱-۲-تعهدات مهندس ناظر ۹۴
۳-۱-۳-تعهدات و الزامات قانونی مهندس ناظر ۹۵
۳-۲-امکان رجوع پیمانکار به مهندس ناظر ۹۵
۳-۳- تعهدات و وظایف مهندس ناظر ۱۰۰
۳-۳-۱-کفایت اطلاعات منعکس در نقشه های اجرایی ۱۰۰
۳-۳-۲-مسائل ناشناخته طراحی ۱۰۳
۳-۳-۳-نظارت متناوب و مستمر بر اجرای ساختمان ۱۰۵
۳-۳-۴-مراحل نظارت متناوب ۱۰۶
۳-۳-۴-۱-تخریب و گود برداری ۱۰۶
۳-۳-۴-۲-نظارت بر پی سازی ۱۰۶
۳-۳-۴-۳-نظارت بر عملیات ساختمانی اجرای سازه های باربر ۱۰۷
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۹
فهرست منابع و مآخذ ۱۱۴
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09010633413 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 9,553
  •   بازدید امروز : 9,937
  •   بازدید هفته گذشته: 138,426
  •   بازدید ماه گذشته: 575,605