طواری رسیدگی از طریق داوری

طواری رسیدگی از طریق داوری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 189 صفحه 


چکیده
به بیانی واضح تر این موضوع طواری رسیدگی در امر داوری است که شامل دعاوی طاری به معنای خاص و ایرادات می شود؛همچنین توقیف داوری به عنوان وقفه موقت و زوال داوری به عنوان وقفه دائمی در ذیل طواری مورد بررسی قرار گرفته است.
ایراد عبارت است از طرح اعتراض به خود و نفس دعوا صرف نظر از ماهیت حق مورد ادعا ، لذا مشخص می شود که بین دفاع و ایراد تفاوت وجود دارد. در رابطه با ایرادات باید گفت عموما ایرادات مندرج در ماده ۸۴ در داوری ها قابل اعمال است مگر ان دسته از ایراداتی که به دلیل طبیعت قضایی بودن یا نبود نص و مجوز قانونی نتوان در داوری ها اعمال نمود.عموما ایرادات در داوری تحت چهار عنوان کلی ایرادات ناظر به نهاد رسیدگی کننده،طرفین دعوا ، خود دعوا و مختص داوری مطرح می شود.
دعاوی طاری دعاوی محسوب می شوند که در کنار دعوای اصلی اقامه می شوندو جریان داوری را با وقفه(اعم از دائمی و موقت) مواجه می کنند؛در این رابطه دعاوی اضافی، متقابل،ورود و جلب ثالث،موارد مربوط به توقیف جریان داوری به عنوان (وقفه موقت) و موارد مربوط به عنوان زوال داوری به عنوان (وقفه دائمی) مورد بررسی قرار گرفته است. در ذیل مبحث دعاوی طاری به معنای خاص اعتراض ثالث اعم از اصلی طاری و اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است.
از جمله مهمترین دستاورهای این تحقیق ، اختیار داور جهت اظهار نظر در رابطه با صلاحیت خود است،همچنین قائل شدن به اعتبار امر مختومه در رابطه با آرا داوری و صلاحیت اظهار نظر در رابطه بادستور موقت و تامین خواسته و امکان اعاده آرا داوری است.
از جمله مهمترین آسیب شناسیهاو ضعف در این مقوله عدم ذکر مورد ورشکستگی در مورد توقیف داوری و عدم اختیار داور در رابطه با انجام تحقیقات و معاینه محل می باشد که این ها از ضعف مقررات مربوط به داوری است، که این خود دخالت قانون گذار را جهت پاسخگویی به این ایرادات دو چندان می کند.
کلمات کلیدی: داوری-داور-ایرادات داوری-دعاوی طاری-توقیف داوری-زوال داوری

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول:کلیات و مفهوم شناسی
۱-۱-گفتار اول:نهاد داوری….
۱-۱-۱-بند اول:ضرورت توجه به نهاد داوری….
۱-۱-۲-بند دوم: پیشینه قانون گذاری…
۱-۱-۳-بند سوم:مفهوم شناسی داوری…..
۱-۱-۴-بند چهارم:مقایسه داوری از نهاد های مشابه…
۱-۱-۵-بند پنجم:موافقت نامه داوری…..
۱-۱-۶-بندششم:اوصاف موافقت نامه داوری…..
۱-۲-گفتار دوم:مفهوم ایرادات و قواعد عمومی آن…….
۱-۲-۱-بنداول:مفهوم شناسی ایراد و انواع ان……
۱-۲-۲-بند دوم:مهلت طرح ایرادات……
۱-۲-۳-بند سوم:سکوت نسبت به وجود جهات ایراد……
۱-۲-۴-بند چهارم:اعاده داوری..
۱-۳-گفتار سوم:مفهوم طواری و قواعد عمومی ان…….
فصل دوم :ایرادات ناظر بر جریان داوری
۲-۱-گفتار اول:ایرادات ناظر بر نهاد رسیدگی کننده……
۲-۱-۱-بند اول:ایراد عدم صلاحیت نهاد داوری……
۲-۱-۲-بند دوم:ایراد خروج داور از حدود صلاحیت….
۲-۱-۳-بند سوم:ایراد امر مطروحه…….
۲-۲-گفتار دوم:ایرادات ناظر بر طرفین داوری….
۲-۲-۱-بند اول:ایراد عدم اهلیت……..
۲-۲-۲-بند دوم:ایراد عدم احراز سمت………
۲-۲-۳-بند سوم:ایراد بی نفعی و ذینفع نبودن……
۲-۳-گفتار سوم:ایرادات ناظر بر خود دعوا….
۲-۳-۱-بند اول:ایراد ناظر بر سابقه طرح دعوا(امر مختومه)………
۲-۳-۲-بند دوم:ایراد به موضوع دعوا(فقدان اثر قانونی و مشروعیت)……
۲-۳-۳-بند سوم: ایراد عدم جزمیت…..
۲-۴-گفتار چهارم:ایرادات مختص داوری……
۲-۴-۱-بند اول:ایراد اتمام مهلت داوری.
۲-۴-۲-بند دوم:ایرادبه وجود و اعتبار موافقت نامه داوری…..
۲-۴-۳-بند سوم:ایراد تامین دعوای واهی در داوری…..
فصل سوم:طواری رسیدگی
۳-۱-گفتار اول:دعاوی طاری….
۳-۱-۱-بند اول:دعوای اضافی…
۳-۱-۲-بند دوم:دعوای متقابل……..
۳-۱-۳-بند سوم:دعوای ورود ثالث….
۳-۱-۴-بند چهارم:دعوای جلب ثالث….
۳-۲-گفتار دوم:طواری دعوا ناشی از توقیف جریان داور……
۳-۲-۱-بند اول:کشف یا طرح مسایل خارج از حدود صلاحیت…..
۳-۲-۲-بند دوم:ادعای جعل و تزویر در سند….
۳-۲-۳-بند سوم:لزوم بهره گیری از نظر کارشناسی….
۳-۳-گفتار سوم:زوال داوری…..
۳-۳-۱-بند اول:توافق طرفین بر لغو داوری…..
۳-۳-۲-بند دوم:فوت و حجر یکی از طرفین……
۳-۳-۳-بند سوم:امتناع یا عدم امکان داوری توسط شخص داور….
۳-۳-۴-بند چهارم:عدم صدور رای در مدت تعیین شده داوری..
۳-۳-۵-بند پنجم:صدور حکم به بطلان رای داور…..
۳-۳-۶-بند ششم :زوال دعوا…
۳-۳-۷-بند هفتم:انتفای موضوع داوری…
۳-۳-۸-بند هشتم:انتقال مو ضوع دعوا …..
۳-۳-۹-بند نهم:عزل داور…..
۳-۳-۱۰-بند دهم:صدور رای توسط داور
نتیجه گیری و پیشنهاد
منابع و مآخذ….
.Abstract
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,810
  •   بازدید امروز : 8,374
  •   بازدید هفته گذشته: 141,456
  •   بازدید ماه گذشته: 664,385