نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری

پایان نامه نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 198 صفحه


چکیده
اسلام نسبت به حقوق زن و مرد دیدگاه متساوی و متعادلی دارد. اما شرایط و ویژگی‌های فیزیکی مختلف این دو جنس متعاقبا حقوق و وظایف خاصی را برای آنها به دنبال دارد؛ لذا اینجاست که ضرورت حمایت از زنان (به دلیل نقش مهم مادری) مورد توجه اسلام قرار گرفته و نگاه جانبدارانه‌ی خود را در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی مطرح نموده. حال با توجه به اینکه زنان رسالت متفاوتی با مردان دارند لازم است بررسی شود در صورت ارتکاب جرم مجازات متفاوتی خواهند داشت یا خیر؟ دیدگاه فقهای اسلام در رویکرد به جرایم زنان نیز رویکرد حمایتی است با این رویکرد در موارد مختلف نسبت به مجازات زنان کیفرهای متفاوتی منظور کردند که جمع آنها تفاوت در تخفیف جرایم: زنای اکراهی، قیادت و ارتداد است که در فصل پایانی رساله مفصل به بیان این جرایم و مجازاتشان پرداخته شده است.
کلیدواژه: حق، حمایت، جرم، کیفر، مجازات.

فهرست
فصل اول: کلیات و مفاهیم 15
۱٫۱کلیات 20
۱٫۱٫۱بیان مسئله تحقیق 20
۱٫۱٫۲سؤالات تحقیق 20
۱٫۱٫۳فرضیات تحقیق 20
۱٫۱٫۴ضرورت و اهداف 21
۱٫۱٫۵پیشینه تحقیق 21
۱٫۱٫۶چارچوب نظری تحقیق 22
۱٫۲مفاهیم 22
۱٫۲٫۱حق 22
۱٫۲٫۲مجازات 23
۱٫۲٫۳جرم 24
۱٫۲٫۴حمایت 24
۱٫۲٫۵برابری 25
۱٫۲٫۶تخفیف 25
۱٫۲٫۷حقوق کیفری اسلام 25
فصل دوم: تساوی حقوق زن ومرد 26
۲٫۱دیدگاه‌های مختلف در خصوص برابری وتساوی زن ومرد 27
۲٫۱٫۱زن ودیدگاه‌ها 27
۲٫۱٫۱٫۱ دیدگاه اول:تفریطی‌ها 28
۲٫۱٫۱٫۲ دیدگاه دوم:دیدگاه افراط‌گونه 32
۲٫۱٫۱٫۳ دیدگاه اعتدالیون(دیدگاه اسلام در تساوی) 36
۲٫۱٫۲مواردی که زن ومرد با هم مساویند 41
۲٫۱٫۳تفاوت عین عدالت است 44
۲٫۲حقوق اختصاصی زن و مرد 47
۲٫۲٫۱حقوق اختصاصی مردها 48
۲٫۲٫۱٫۱ قوامیت 48
۲٫۲٫۱٫۲ سیری در قوانین مدنی ایران 50
۲٫۲٫۱٫۳ حق تمکین 51
۲٫۲٫۱٫۴ حق انتخاب محل سکونت 54
۲٫۲٫۱٫۵ حق طلاق 54
۲٫۲٫۱٫۶ ادله انحصارطلاق به مرد 55
۲٫۲٫۱٫۷ تعدد زوجات 57
۲٫۲٫۱٫۸ حقوق اختصاصی زن 60
۲٫۲٫۱٫۹ اجرت رضاع 60
۲٫۲٫۱٫۱۰حق دریافت اجرت جهت کارهای خانه 61
۲٫۲٫۱٫۱۱حق حضانت 63
۲٫۲٫۱٫۱۲حق جنسی زن 64
۲٫۲٫۱٫۱۳حقوق اقتصادی 65
۲٫۲٫۱٫۱۴نفقه 65
۲٫۲٫۱٫۱۵مهریه 67
۲٫۲٫۱٫۱۶حق حبس 69
۲٫۲٫۱٫۱۷حق مضاجعه 70
۲٫۲٫۲نتیجه حقوق خاص زن 70
۲٫۳حقوق ادعا شده‌ی اختصاصی مردها 71
۲٫۳٫۱قضاوت 71
۲٫۳٫۱٫۱ دلایل نقلی 72
۲٫۳٫۱٫۱٫۱ قرآن……………. 72
۲٫۳٫۱٫۱٫۲ روایات………… 73
۲٫۳٫۱٫۱٫۳ اجماع……….. 74
۲٫۳٫۱٫۲ دلایل عقلی 74
۲٫۳٫۱٫۲٫۱ناقص بودن و عدم اهلیت برای قضاوت 75
۲٫۳٫۱٫۲٫۲ نقد نظریه نقصان و عدم اهلیت 75
۲٫۳٫۱٫۳ لزوم مستور بودن و عدم اختلاط با مردان 76
۲٫۳٫۱٫۴اصل عدم جواز قضاوت زن‌یا اصل مأذون بودن او 76
۲٫۳٫۱٫۴٫۱ ارزیابی اصل عدم 77
۲٫۳٫۲نتیجه 78
۲٫۳٫۳مرجعیت 78
۲٫۳٫۳٫۱ مذاق شارع 79
۲٫۳٫۳٫۲ روایات 79
۲٫۳٫۳٫۳ اولویت قطعیه 80
۲٫۳٫۳٫۳٫۱ بررسی و نقد ادله مذکور 80
۲٫۴حاکمیت 82
۲٫۴٫۱٫۱ بررسی ادله 82
۲٫۵نتیجه فصل 84
فصل سوم: رویکرد حمایتی اسلام از بانوان 86
۳٫۱حمایت‌های اجتماعی 87
۳٫۱٫۱ادای شهادت زن ومرد 89
۳٫۱٫۱٫۱ در امور جزائی 89
۳٫۱٫۱٫۲ امور مدنی 90
۳٫۱٫۲برخی حکمت‌ها راجع به تفاوت زن ومرد در پذیرش شهادت 92
۳٫۱٫۳جایگاه شهادت 97
۳٫۱٫۴نتیجه 99
۳٫۱٫۵واجب نبودن نماز جمعه بر زن 101
۳٫۱٫۵٫۱ علت عدم الزام برخی تکالیف بر زن 102
۳٫۱٫۵٫۲ امام جماعت بودن زن 103
۳٫۱٫۵٫۳ قضای نماز پدر و مادر 104
۳٫۱٫۶جهاد 104
۳٫۱٫۶٫۱ سایر قوانین جهاد و رعایت جانب زنان 106
۳٫۱٫۷قضاوت 106
۳٫۱٫۸نتیجه حمایت‌های اجتماعی 109
۳٫۲حمایت‌های اقتصادی 110
۳٫۲٫۱مالکیت و استقلال مالی زن در اسلام 110
۳٫۲٫۱٫۱ ارث 115
۳٫۲٫۱٫۲ نفقه 117
۳٫۲٫۱٫۲٫۱ حوزه‌های اختصاصی مسئولیت هر‌یک از زوجین در محدوده خانواده 119
۳٫۲٫۱٫۲٫۲ بررسی فلسفه حکم نفقه 122
۳٫۲٫۱٫۳ مهریه در اسلام 122
۳٫۳حمایت‌های اخلاقی 129
۳٫۳٫۱حمایت اخلاقی اسلام از زن در نقش مادر 133
۳٫۳٫۱٫۱ آیات 133
۳٫۳٫۱٫۲ روایات 135
۳٫۳٫۲حمایت اخلاقی اسلام از زن در نقش فرزندی 138
۳٫۳٫۲٫۱ آیات 138
۳٫۳٫۲٫۲ روایات 140
۳٫۳٫۳حمایت اخلاقی اسلام اززن در نقش همسری 144
۳٫۳٫۳٫۱ آیات 144
۳٫۳٫۳٫۲ روایات 144
۳٫۳٫۴حمایت‌های قانون از زنان 147
۳٫۳٫۴٫۱ حمایت‌های جزایی 148
۳٫۴نتیجه 148
فصل چهارم: موارد تخفیف مجازات زن 150
۴٫۱موارد تخفیف مجازات زن در بخش زنا 151
۴٫۱٫۱زنای بکر و بکره 153
۴٫۱٫۱٫۱ نقل روایات 154
۴٫۱٫۱٫۲ علت تبعید نشدن زن 156
۴٫۱٫۱٫۲٫۱ بیان نظرات فقها 156
۴٫۱٫۱٫۳ حد زن زناکار بکره در قانون مجازات 158
۴٫۱٫۲زنای مجنون و صغیر 158
۴٫۱٫۳زنای اکراهی 165
۴٫۱٫۳٫۱ تحقق اکراه در مرد 165
۴٫۱٫۳٫۱٫۱ نظرات مخالفین: 165
۴٫۱٫۳٫۱٫۲ نظرات موافقین 166
۴٫۱٫۳٫۱٫۳ بررسی روایات 167
۴٫۲قیادت 168
۴٫۲٫۱تعریف قیادت 169
۴٫۲٫۲مجازات قیادت 169
۴٫۲٫۲٫۱ بیان نظرات فقها 170
۴٫۲٫۲٫۲ حد قوادی زن از دیدگاه فقها 171
۴٫۲٫۲٫۳ دلایل عدم مجازات 172
۴٫۲٫۲٫۴ فلسفه قیادت 173
۴٫۲٫۲٫۵ نتیجه قیادت 174
۴٫۳محاربه 174
۴٫۳٫۱مجازات محارب 175
۴٫۳٫۱٫۱ مستندات حکم 176
۴٫۳٫۱٫۱٫۱ تخییری‌یا تفضیلی بودن مجازات 176
۴٫۳٫۱٫۲ جرم زن محارب از نظر فقها 176
۴٫۳٫۱٫۲٫۱ نظرات فقها‌ی اهل سنت 178
۴٫۴ارتداد 179
۴٫۴٫۱اقسام مرتد 180
۴٫۴٫۲مجازات ارتداد 181
۴٫۴٫۲٫۱ مجازات‌های مرتده 183
۴٫۴٫۲٫۱٫۱ حکم ارتداد زن از دیدگاه فقهای امامیه 183
۴٫۴٫۳تفاوت‌های زن و مرد در مجازات ارتداد 184
۴٫۴٫۳٫۱٫۱ اهل سنت و ادله آن‌ها 185
۴٫۴٫۴نتیجه 188
۴٫۵ارفاقات در نحوه‌ی مجازات زنان 189
۴٫۵٫۱تازیانه 189
۴٫۵٫۲نظرات فقها 189
۴٫۵٫۲٫۱ نظرات فقهای امامیه 190
۴٫۵٫۲٫۲ نظرات اهل سنت 191
۴٫۶موارد پراکنده 191
۴٫۶٫۱حد زن باردار 192
۴٫۶٫۲مریض و مستحاضه 194
۴٫۶٫۲٫۱ نتیجه 196
نتیجه نهایی 197

منابع۲۰۰
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09010633413 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,952
  •   بازدید امروز : 29,441
  •   بازدید هفته گذشته: 167,556
  •   بازدید ماه گذشته: 511,251