مسئولیت مدیران شرکت­های سهامی عام در مقابل سهامداران

 مسئولیت مدیران شرکت­های سهامی عام در مقابل سهامداران

کارشناسی ارشد رشته: حقوق
گرایش:خصوصی
تعداد صفحات : 149 قابل ویرایش Word
چکیده:

در دنیای امروز اهمیت شرکتهای سهامی عام و نقش راهبردی مدیران آن باعث شده است که در اکثر کشورها با وضع قوانین مناسب مسؤولیتها و محدودیتهای لازم برای مدیران در نظر گرفته شود هدف از این تحقیق مطالعه تطبیقی قوانین دوکشور ایران و آمریکا برای شناخت ودستیابی به نکات ضعف و قوت این مسؤولیتها و محدودیتها برای کمک به احقاق حق سهامداران می باشد.

مبانی مسؤولیت مدنی در کشورهای مختلف بر اساس نظریاتی تقریبا مشابه می باشد ولی در سیستم حقوقی آمریکا (کامن لا) رویه های مختلفی با توجه به نوع مسؤولیت وجود دارد که جهت گیری نظریات مسؤولیت مدنی را تغییر داده است .حدود اختیارات مدیران در آمریکا در جهت منافع سهامداران بیشتر از ایران است و نقش بازرسان گسترده تر از ایران می باشد همچنین ثبات شغلی بازرسان و وجود کمیسیون اوراق بهادار در ایالات متحده آمریکا از تفاوتهای مهم این کشور با ایران در جهت احقاق حقوق سهامداران می باشد.قوانین کار وتامین اجتماعی و مالیاتی هزینه های نهایی شرکتها را در هر دو کشور بالا برده است. روش های جبران خسارت سهامداران نیز بستگی به موضوع آن دارد و اکثرا به صورت نقدی است.

کلمات کلیدی: مسؤولیت مدنی، شرکت سهامی عام، جبران خسارت،محدودیتهای حقوقی

فهرست مطالب و مندرجات

چکیده:. 1

مقدمه:. 2

اهداف تحقیق :. 2

پرسش یا پرسش های اصلی تحقیق :. 2

سؤال فرعی:. 2

فرضیه های تحقیق:. 3

فصل اول:. 4

کلیات. 4

1-1- مفهوم و مبانی مسؤولیت مدنی. 5

1-1-1- مفهوم و مبانی مسؤولیت مدنی در ایران.. 5

1-1-1-1- مفهوم مسؤولیت مدنی.. 5

1-1-1-2- مبانی مسؤولیت مدنی.. 6

1-1-1-2-1- نظریه تقصیر.. 6

1-1-1-2-2-نظریه خطر.. 8

1-1-1-2-3-نظریه مختلط.. 9

1-1-1-2-4- نظریه تضمین حق.. 9

1-1-1-2-5- نظریه تضمین گروهی.. 10

1-1-1-2-6- نظریه تحلیل اقتصادی.. 10

1-1-1-3- منابع مسؤولیت مدنی در فقه.. 10

1-1-1-3-1- قاعده لاضرر:.. 10

1-1-1-3-2- قاعده اتلاف:.. 11

1-1-1-3-3-قاعده تسبیب:.. 11

1 -1-1-3-3-1- ورود مستقیم زیان:.. 12

1-1-1-3-3-2- شرط نبودن فعل مثبت:.. 12

1-1-1-3-3-3- شرط نبودن تقصیر:.. 12

1-1-1-3-3-4- اثبات تقصیر:.. 12

1-1-1-3-4- قاعده ضمان ید:.. 12

1-1-1-3-5-قاعده غرور:.. 13

1-1-2- مفهوم و مبانی مسؤولیت مدنی در آمریکا.. 14

1-1-2-1- مفهوم مسؤولیت مدنی.. 14

1-1-2-2- مبانی مسؤولیت مدنی:.. 15

1-1-2-2-1- اصل تقصیر: .. 15

1-1-2-2-2- اصل مسؤولیت محض:.. 15

1-1-2-2-3- اصل رفاه و خیر : .. 16

1-1-2-3- تاثیرانصاف درمبنای مسؤولیت مدنی.. 16

1-2-کلیاتی در مورد شرکتهای تجاری در ایران و آمریکا. 19

1-2-1- تعریف شخصیت حقوقی در ایران و آمریکا.. 19

1-2-1-1 تعاریف :.. 19

1-2-1-2- شخصیت حقوقی شرکتها.. 20

1-2-2- تعریف و ویژگیهای شرکتهای سهامی در ایران.. 21

1-2-2-1- جایگاه و اهمیت شرکت سهامی.. 21

1-2-2-2- تعریف شرکتهای سهامی.. 22

1-2-2-3- ارکان شرکت های سهامی.. 22

1-2-2-4- تعریف شرکتهای سهامی عام و خاص.. 25

1-2-2-4-1- تفاوت میان شرکتهای سهامی عام و خاص.. 25

1-2-3- تعریف و ویژگیهای شرکتهای سهامی در آمریکا.. 26

1-2-3-1جایگاه و اهمیت شرکتهای سهامی.. 26

1-2-3-2- تعریف شرکت های سهامی.. 26

1-2-3-2-1- ارکان شرکتهای سهامی.. 27

1-2-3-3-مفاهیم مدیریت در شرکتهای سهامی.. 28

1-2-3-3-1- مدیر و اقسام آن.. 28

1-3- ماهیت حقوقی رابطه مدیران با شرکتهای سهامی در ایران. 31

1-3-1-نظریه وکالت و اختیارات محدود.. 31

1-3-2- نظریه قراردادی بودن شرکت.. 33

1-3-3- نظریه شخصیت حقوقی یا سازمانی.. 34

1-3-4- نظریه نمایندگی قانونی.. 34

1-3-5- نظریه رکنیت:.. 35

1-4- ماهیت حقوقی رابطه مدیران با شرکتهای سهامی در آمریکا. 37

1-4-1- نظریه نمایندگی ظاهری :.. 37

1-4-2- نظریه نمایندگی پنهانی:.. 38

1-4-3- نظریه رکنیت :.. 39

1-5- ماهیت حقوقی رابطه مدیران با سهامداران شرکتهای سهامی عام در ایران و آمریکا. 39

1-5-1- حقوق سهامداران در ایران و آمریکا.. 40

1-5-1-1حقوق مالی :.. 40

1-5-1-2-حقوق غیر مالی:.. 41

1-5-2- رابطه مدیران با سهامداران در ایران و امریکا.. 42

فصل دوم:. 46

مسؤولیت مدنی مدیران. 46

2-1- مسؤولیت مدنی ناشی از قوانین تجاری و اصول کلی حقوق مدنی در ایران و امریکا. 47

2-1-1- مسؤولیت مدنی مدیران در ایران.. 47

2-1-1-1- مسؤولیت مدنی مدیران بر اساس قوانین تجاری:.. 48

2-1-1-2- مسؤولیت مدنی مدیران بر اساس اصول کلی حقوق مدنی:.. 53

2-1-2- مسؤولیت مدنی مدیران در آمریکا.. 54

2-1-2-1- مسؤولیت مدنی مدیران بر اساس قوانین تجاری:.. 55

2-1-2-2-مسؤولیت مدنی مدیران بر اساس قواعد و رویه ها.. 56

2-1-3- مسؤولیت مدنی مدیران تصفیه در ایران و آمریکا.. 58

2-1-3-1- مسؤولیت مدنی مدیران تصفیه در ایران:.. 58

2-1-3-2مسؤولیت مدنی مدیران تصفیه در آمریکا:.. 61

2-1-3-2-1- نقش امین دولتی:.. 63

2-1-3-2-2- کمیته طلبکاران:.. 63

2-1-3-2-3-تعیین یک امین مخصوص:.. 63

2-1-3-2-4- دوره توقف یا مکث.. 64

2-1-3-2-5- برنامه تجدیدساختار:.. 64

2-1-3-2-6- نقل و انتقالات قابل برگشت:.. 64

2-2– تاثیررکن بازرسی بر مسؤولیت مدنی مدیران در ایران و آمریکا 65

فصل سوم :. 67

محدویتهای معاملات شرکت با مدیران و علت تام الاختیار نبودن. 67

مدیران در ایران و آمریکا. 67

3-1- محدودیتهای معاملات شرکت با مدیران در ایران و آمریکا. 68

3-1-1- موقعیت امانی مدیران در ایران.. 69

3-1-1-1-قاعده منع انتفاع:.. 69

3-1-1-2- قاعده منع تعارض:.. 70

3-1-1-2-1- معامله با شرکت:.. 70

3-1-1-2-2- اعطای وام یا اعتبار.. 71

3-1-2- موقعیت امانی مدیران در آمریکا.. 71

3-1-2-1-قاعده منع انتفاع.. 72

3-1-2-1-1- عدم سوء استفاده از اموال شرکت.. 72

3-1-2-1-2- خودداری از اشتغال به فعالیت های مشابه موضوع شرکت 73

3-1-2-1-3- دادن اطلاعات واقعی:.. 74

3-1-2-1-4- حفظ منافع سهامداران:.. 74

3-1-3-قاعده منع تعارض.. 75

3-1-3-1- معامله با شرکت:.. 75

3-1-3-2- اعطای وام یا اعتبار.. 75

3-2- سایر محدودیتهای قانونی در ایران و آمریکا. 76

3-2-1- قانون کار.. 76

3-2-1-1-تعهدات کارفرما در حقوق ایران:.. 77

3-2-1-2- تعهدات کارفرما در حقوق آمریکا.. 78

3-2-2- قانون مالیاتها.. 80

3-2-3- قانون تامین اجتماعی:.. 81

3-3- علت موانع حقوقی تام الاختیار نبودن مدیران در ایران و آمریکا 83

3-3-1- اصول جهانی.. 84

3-3-1-1- اصل کرامت بشری:.. 84

3-3-1-2- اصل تساوی و برابری.. 85

3-3-1-3- اصل عدالت:.. 85

3-3-2-ارتباط قوانین حقوقی با نظم عمومی اقتصادی:.. 87

3-3-2-1- ارتباط قوانین حقوقی با نظم عمومی اقتصادی درایران : 88

3-3-2-2-ارتباط قوانین حقوقی با نظم عمومی اقتصادی در آمریکا 89

3-4- نتیجه گیری فصل سوم:. 90

فصل چهارم. 92

آثار مسؤولیت مدنی. 92

4-1- آثار مسؤولیت مدنی:. 92

4-1- 1- جبران خسارت مسؤولیت مدنی.. 93

4-1-2- ارکان مسؤولیت مدنی.. 93

4-2- نحوه اقامه دعوی مسؤولیت مدنی در ایران و آمریکا. 94

4-1-2- طرفین دعوی مسؤولیت:.. 94

4-1-2-1- خواهان:.. 94

4-2-1-2-خوانده:.. 96

4-2-2- ویژگیهای دادرسی در آمریکا:.. 96

4-2-3- خواسته دعوی مسؤولیت مدنی و ماهیت حکم دادگاه در ایران و آمریکا 98

4-2-3-1- خواسته دعوی مسؤولیت مدنی:.. 98

4-2-3-2-دفاع خوانده:.. 98

4-2-3-3- ماهیت حکم دادگاه:.. 99

4-3- روش های جبران و تامین خسارت:. 100

4-3-1- رد عین در صورت وجود:.. 100

4-3-2- رد بدل:.. 100

4-3-2-1- پرداخت بدل از طریق دادن مثل:.. 100

4-3-2-1- پرداخت از طریق قیمت:.. 101

4-4- راه های تضمین اصل جبران کامل خسارت:. 101

4-4-1- ایجاد مسؤولیت تضامنی:.. 101

4-4-2- بیمه اجباری مسؤولیت :.. 101

4-4-3- صندوق تامین خسارت :.. 102

4-5 – اصول جبران خسارت در آمریکا:. 102

4-6محدودیتهای اصل جبران خسارت:. 104

4-6-1- محدودیتهای قابل پیش بینی.. 104

4-6-2- محدودیتهای غیر قابل پیش بینی(فورس ماژور).. 106

4-6-3- محدودیتهای دریافت خسارت مسؤولیت در شرکت­های سهامی عام بورس…………….….106

4-7- دعاوی ناشی” عدم نفع، اسرار تجاری،اطلاعات نهانی” در ایران و آمریکا. 109

4-7-1 دعاوی ناشی ازخسارت عدم النفع:.. 110

4-7-2-دعاوی ناشی از خسارت اسرار تجاری:.. 111

4-7-3- دعاوی ناشی از خسارت اطلاعات نهانی :.. 112

نتیجه گیری و پیشنهادات 114

فهرست منابع وماخذ. 118

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,876
  •   بازدید امروز : 7,176
  •   بازدید هفته گذشته: 107,922
  •   بازدید ماه گذشته: 664,533