مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 135 صفحه


چکیده:
در این تحقیق کارآمدی روش های خرید سهام با استفاده از استراتژی های تکنیکال نسبت به روش خرید و نگهداری بررسی شد. استراتژی های تکنیکال مورد آزمون، میانگین متحرک نمایی، شاخص قدرت اندازه حرکت و استراتژی ترکیبی شاخص قدرت اندازه حرکت و میانگین متحرک نمایی می باشند. موقعیت های خرید ایجاد شده براساس دوره های روزانه(کوتاه مدت) و هفتگی(میان مدت) برای ۱۶شرکت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران در سه سال ۱۳۹۰تا۱۳۹۲ استخراج گردید. داده های بدست آمده را با روش خرید و نگهداری برای دوره های سالانه، دوساله سه ساله ۱۳۹۰تا۱۳۹۲مورد مقایسه قرارداده شده است. نتیجه نشان می دهد در دوره هایی که بازار به شدت صعودی باشد(سال ۱۳۹۲) استراتژی های تکنیکال کارایی لازم را ندارند اما در دوره هایی که روند بازار متعادل می باشد استراتژی های تکنیکال برای خرید سهام کارآمدتر می باشند. همچنین در صورتی که خرید در ابتدای سال ۱۳۹۰انجام و انتهای ۱۳۹۲فروش صورت گیرد(دوره۳ساله)؛ تفاوت معناداری بین بازده استراتژی های تکنیکال و خرید و نگهداری مشاهده نمی شود.
کلمات کلیدی: تحلیل تکنیکال، استراتژی های سرمایه گذاری،میانگین های متحرک،شاخص قدرت اندازه حرکت، روش خرید و نگهداری


فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق 1
۱-۱مقدمه 2
۲-۱اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن 3
۳-۱اهداف تحقیق 4
۴-۱فرضیه های تحقیق 5
۵-۱جامعه آماری و حجم آن 5
۶-۱بر آورد حجم نمونه 6
۷-۱روش گرد آوری اطلاعات 6
۸-۱روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 6
۹-۱مفاهیم و واژگان تحقیق 8
۱-۹-۱میانگین متحرک: 8
۲-۹-۱اندیکاتور 8
۳-۹-۱شاخص قدرت اندازه حرکت 9
۴-۹-۱ نقاط بایست و برگرد هندسی 9
فصل دوم: پیشینه تحقیق 10
۱-۲مقدمه 11
۲-۲مبانی نظری تحقیق 12
۱-۲-۲روش پرتفولیو 12
۲-۲-۲تحلیل بنیادی 14
۱-۲-۲-۲بررسی و تحلیل اوضاع اقتصادی کشور: 15
۲-۲-۲-۲تجزیه و تحلیل صنعت: 15
۳-۲-۲-۲تجزیه و تحلیل شرکت: 16
۴-۲-۲-۲ارزشیابی قیمت سهام: 16
۳-۲-۲تحلیل تکنیکال 16
۳-۲استراتژی های سرمایه گذاری 18
۱-۳-۲استراتژی های سرمایه گذاری بنیادی 19
۱-۱-۳-۲استراتژی شتاب 19
۲-۱-۳-۲استراتژی معکوس 20
۳-۱-۳-۲اقلام تعهدی 21
۴-۱-۳-۲سهام رشدی و سهام ارزشی 22
۲-۳-۲استراتژی های سرمایه گذاری تکنیکی 25
۱-۲-۳-۲استراتژی میانگین متحرک 25
۱-۱-۲-۳-۲میانگین متحرک ساده: 26
۲-۱-۲-۳-۲میانگین متحرک موزون 26
۳-۱-۲-۳-۲میانگین متحرک نمایی 27
۴-۱-۲-۳-۲میانگین متحرک مثلثی 29
۵-۱-۲-۳-۲میانگین متحرک متغیر 29
۴-۲روش های معاملاتی مورد استفاده مبتنی بر میانگین متحرک 31
۱-۴-۲رابطه میانگین متحرک با قیمت 31
۲-۴-۲رابطه میانگین متحرک کوتاه مدت و میانگین متحرک بلند مدت 32
۵-۲میانگین متحرک همگرا – واگرا(MACD) 32
۶-۲شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI) 33
۷-۲استراتژی های سرمایه گذاری ترکیبی بنیادی و تکنیکال 36
۸-۲تحقیقات خارج از کشور 41
۱-۸-۲تحقیق الکساندر 41
۲-۸-۲تحقیق فاما و بلوم 42
۳-۸-۲تحقیق ون هورن و پارکر 42
۴-۸-۲تحقیق جیمز 42
۵-۸-۲تحقیق جنسن و بنینگتون 43
۶-۸-۲تحقیق بروک و همکاران 44
۷-۸-۲تحقیق بلوم و همکاران 46
تحقیق بسمبیندر و چان 46
۹-۸-۲تحقیق هادسون و همکاران 47
۱۰-۸-۲تحقیق میلز 47
۱۱-۸-۲تحقیق جینکای 48
۱۲-۸-۲تحقیق ایساکو و هالیستین 48
۱۳-۸-۲تحقیق وایت و همکاران 48
۱۴-۸-۲تحقیق رانتر و لیل 49
۱۵-۸-۲تحقیق وانگ و همکاران 49
۱۶-۸-۲تحقیق گوناسکریج و پاور 50
۱۷-۸-۲سوک جون لی و همکاران 50
۱۸-۸-۲شین یون وانگ و همکاران 51
۱۹-۸-۲کوکوهان چن و همکاران 51
۲۰-۸-۲هارن و پاولو 51
۹-۲تحقیقات در داخل کشور 51
فصل سوم: روش انجام تحقیق 54
۱-۳مقدمه 55
۲-۳روش تحقیق 55
۳-۳جامعه آماری و حجم آن 56
۴-۳بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ( در صورت نمونه گیری ) : 56
۵-۳فرضیه تحقیق 58
۶-۳فرضیه های تحقیق 58
۷-۳روش گرد آوری اطلاعات 59
۸-۳روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 59
۹-۳تعریف مفاهیم و واژگان 61
۱-۹-۳اندیکاتور 61
۲-۹-۳میانگین های متحرک:(نرم افزار رهاورد نوین۳) 63
۵-۹-۳نقاط بایست و برگرد هندسی 67
۱۰-۳استراتژی‌های تکنیکال مورد استفاده 68
۱۱-۳اطلاعات لازم برای محاسبات فرضیه های تحقیق 71
الف) قیمت سهام شرکتها: 71
ب)مجامع عادی: 71
ج) مجامع فوق العاده: 71
۱۲-۳محاسبه نرخ بازدهی سهام در روش خرید و نگهداری 72
۱۳-۳اطلاعات لازم جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها 72
۱-۱۳-۳آزمون آماریt 73
۲-۱۳-۳آزمون ویل کاکسون 73
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 75
۱-۴مقدمه 76
۲-۴جمع آوری داده ها و محاسبه متغیرهای تحقیق 76
۳-۴مفروضات محاسبات متغیرهای تحقیق 77
۴-۴آزمون آماری 89
۱-۴-۴فرضیه اول 89
۱-۱-۴-۴سالانه 89
۲-۱-۴-۴دوساله و سه ساله 91
۲-۴-۴فرضیه دوم 94
۱-۲-۴-۴سالانه 94
۲-۲-۴-۴دوساله و سه ساله 96
۳-۴-۴فرضیه سوم 98
۱-۳-۴-۴سالانه 98
۲-۳-۴-۴دوساله و سه ساله 100
فصل پنجم: جمع بندی،نتیجه گیری و تفسیر 104
۱-۵مقدمه 105
۲-۵خلاصه تحقیق 105
۳-۵نتیجه گیری 106
۴-۵پیشنهادات علمی 109
۱-۴-۵پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق 109
منابع 112
منابع فارسی 112
منابع خارجی 115
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09010633413 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,984
  •   بازدید امروز : 911
  •   بازدید هفته گذشته: 158,472
  •   بازدید ماه گذشته: 502,261