رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های بورسی

مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر محدودیت های مالی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 173 صفحه


چکیده:
هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت‌ها، با تاکید بر محدودیت‌های مالی است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی ۱۱۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ بررسی شده است (۴۴۸ شرکت – سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزارهای ۲۰ Spss، ۷ Eviews و ۱۶ Minitab استفاده شده است. با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین حساسیت جریان وجه نقد با نگهداری وجه نقد رابطه معنی‌دار و مستقیمی وجود دارد یعنی با افزایش جریان‌های نقدی در جهت مثبت به یک نسبت مشخصی نیز میزان سطح نگهداشت وجوه نقد شرکت‌ها افزایش خواهد یافت. همچنین نتایج پژوهش در ارتباط با تایید فرضیه دوم حاکی از این بود که بین میزان عدم تقارن حساسیت جریان نقدی با نگهداری وجه نقد رابطه معنی‌دار و معکوسی وجود دارد یعنی هر چه قدر عدم تقارن در حساسیت جریان‌های نقدی و مثبت بیشتر باشد با یک نسبت مشخصی سطح نگهداشت وجوه نقد شرکت‌ها کاهش خواهد یافت.
واژه های کلیدی: حساسیت جریان‌های نقدی، نگهداشت وجوه نقد شرکت‌ها، محدودیت‌های مالی، عدم تقارن، پانل دیتا
فهرست مطالب عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه 3
۱-۲) بیان مسئله 3
۱-۳) اهمیت و ضرورت پژوهش 5
۱-۵)اهداف پژوهشی 6
۱-۵-۱) اهداف علمی 6
۱-۵-۲) اهداف کاربردی 6
۱-۶) فرضیه‌های پژوهش 7
۱-۷) متغیرها و مدل پژوهش 7
۱-۷-۱) متغیرهای پژوهش 7
۱-۷-۱-۱) متغیر وابسته 7
۱-۷-۱-۲)متغیرهای مستقل 7
۱-۷-۱-۳) متغیرهای کنترلی 7
۱-۷-۲) مدل تحلیلی پژوهش 7
۱-۸) روش پژوهش 8
۱-۹) روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات 8
۱-۱۰) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 9
۱-۱۱) قلمروپژوهش 9
۱-۱۱-۱) قلمرو موضوعی 9
۱-۱۱-۲) قلمرو زمانی 9
۱-۱۱-۳) قلمرو مکانی 9
۱-۱۲) جامعه و نمونه آماری پژوهش 10
۱-۱۳) تعاریف واژگان کلیدی (تعاریف عملیاتی واژگان) 10
۱-۱۴)ساختار پژوهش 11
۱-۱۴) خلاصه فصل 12
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۲-۱) جریان‌های نقدی 14
۲-۱-۱) اهمیت جریان‌های نقدی 14
۲-۱-۲) اندازه‌گیری‌های حسابداری از طریق جریان‌های نقدی آتی 14
۲-۱-۳) اطلاعات تاریخی (اقلام تعهدی) و جریان‌های نقدی 15
۲-۱-۴) رابطه جریان‌های نقدی جاری و آتی و سطح سرمایه‌گذاری شرکت‌ها 16
۲-۱-۵) اهداف جریان‌های نقدی (مدیریت نقدینگی، توانایی واریز بدهی‌ها و انعطاف‌پذیری مالی)۱۶
۲-۱-۶) طبقه‌بندی دارایی‌های جاری و جریان‌های نقدی 17
۲-۱-۷) حرکت به سوی جریان‌های نقدی 17
۲-۱-۸) جریان‌های نقدی جاری و جریان‌های نقدی مورد‌انظار سرمایه‌گذاران 18
۲-۱-۹) جریان‌های نقدی و سود خالص 19
۲-۱-۱۰) انواع جریان‌های نقدی 20
۲-۱-۱۰-۱) جریان نقدی حقوق صاحبان سهام 20
۲-۱-۱۰-۲) جریان نقدی سرمایه‌ای 21
۲-۱-۱۰-۳) جریان نقدی آزاد 21
۲-۱-۱۱) تفاوت بین جریان‌های وجوه نقد 22
۲-۱-۱۲) ماهیت و مفهوم جریان نقد آزاد 23
۲-۱-۱۳) صورت جریان وجوه نقد 24
۲-۱-۱۳-۱) تاریخچه صورت وجه نقد 25
۲-۱-۱۳-۲) طبقه‌بندی جریان‌های نقدی و نحوه ارائه صورت جریان وجوه نقد طبق استاندارد حسابداری ایران 27
۲-۱-۱۳-۳) مفهوم جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی 28
۲-۱-۱۴) ارائه اطلاعات مربوط به جریان نقدی و پیش‌بینی آن 29
۲-۱-۱۵) جریان‌های نقدی عملیاتی و سیاست‌های تقسیم سود 30
۲-۲) عوامل تاثیرگذار بر پیش بینی جریان‌های نقدی 30
۲-۲-۱) حساسیت جریان نقدی وجه نقد 30
۲-۲-۲) عدم تقارن در حساسیت‌ جریان‌های نقدی ناشی از وجوه نقد 31
۲-۲-۳) محدودیت‌های مالی و حساسیت‌ جریان‌های نقدی 32
۲-۲-۳-۱) محدودیت‌های مالی و حساسیت‌ جریان‌های نقدی ناشی از سرمایه‌گذاری 32
۲-۲-۳-۲) محدودیت‌های مالی و حساسیت جریان‌های نقدی ناشی از وجوه نقد 33
۲-۳) نگهداشت وجوه نقد و جریان‌های نقدی 35
۲-۳-۱) نسبت موجودی‌های نقدی بر دارایی‌های شرکت‌ها 35
۲-۳-۲) ارتباط وجه نقد با سود 36
۲-۳-۳) گردش وجوه نقد و سود به عنوان وسیله‌ای برای پیش‌بینی 37
۲-۳-۴) مدیریت دارایی‌های نقدی و تبدیل آن‌ها به جریان‌های نقدی 37
۲-۳-۵) انگیزه‌های نگهداری وجه نقد 38
۲-۳-۵-۱) انگیزه معاملاتی 38
۲-۳-۵-۲) انگیزه احتیاطی 39
۲-۳-۵-۳) انگیزه سفته بازی 40
۲-۳-۶) ارتباط بین اهداف حسابداری و جریان‌های نقدی 40
۲-۳-۷) وجه نقد، جریان‌های نقدی و چارچوب نظری 41
۲-۳-۸) چرخش وجه نقد و جریان‌های نقدی 42
۲-۳-۹) دلایل نگهداری وجوه نقد و نظریه‌های مرتبط با سطح نگهداشت وجوه نقد و جریان‌های نقدی 45
۲-۳-۹-۱) نظریه عدم تقارن اطلاعاتی 45
۲-۳-۹-۲) نظریه نمایندگی 45
۲-۳-۹-۳) نظریه موازنه 46
۲-۳-۹-۳-۱) عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه موازنه 47
۲-۳-۹-۳-۱-۱) فرصت‌های سرمایه‌گذاری 47
۲-۳-۹-۳-۱-۲) میزان نقدشوندگی دارایی‌های جاری 47
۲-۳-۹-۳-۱-۳) اهرم مالی 47
۲-۳-۹-۳-۱-۴) اندازه 48
۲-۳-۹-۳-۱-۵) جریان نقدی 48
۲-۳-۹-۳-۱-۶) عدم اطمینان جریان نقدی 48
۲-۳-۹-۳-۱-۷) سررسید بدهی 48
۲-۳-۹-۳-۱-۸) پرداخت سود سهام 49
۲-۳-۹-۴) نظریه سلسله مراتب تأمین مالی 49
۲-۳-۹-۴-۱) عوامل تعیین‌کننده وجه نقد از دیدگاه سلسله مراتبی 50
۲-۳-۹-۴-۱-۱) فرصت‌های سرمایه‌گذاری 50
۲-۳-۹-۴-۱-۲) اهرم مالی 50
۲-۳-۹-۴-۱-۳) جریان نقدی 50
۲-۳-۹-۴-۱-۴) اندازه 50
۲-۳-۹-۵) نظریه جریان وجه نقد آزاد 51
۲-۳-۹-۵-۱) عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه جریان نقدی آزاد 52
۲-۳-۹-۵-۱-۱) اهرم مالی 52
۲-۳-۹-۵-۱-۲) فرصت‌های سرمایه‌گذاری 52
۲-۳-۹-۵-۱-۳) اندازه 52
۲-۳-۹-۵-۱-۴) روابط بانکی 53
۲-۳-۱۰) سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و قابلیت تبدیل شدن به جریان‌های نقدی 53
۲-۳-۱۱) سطح نقدینگی و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت قابل تبدیل به وجوه نقد 54
۲-۳-۱۲) سطح بهینه و مطلوب وجه نقد 54
۲-۳-۱۲-۱) مدل بامول 54
۲-۳-۱۲-۲) مدل میلر-اور 55
۲-۳-۱۲-۳) مدل برانک 56
۲-۳-۱۲-۴) مدل¬های جدید صندوق 56
۲-۳-۱۳) اهداف استراتژیک مدیریت نگهداشت وجوه نقد 57
۲-۳-۱۴) مزایا و معایب نگهداری دارایی‌های نقدی 57
۲-۴) پیشینه پژوهش 57
۲-۴-۱) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 58
۲-۴-۲) تحقیقات انجام شده در داخل کشور 62
۲-۴-۳) خلاصه تحقیقات انجام شده خارجی و داخلی 64
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۳-۱) مقدمه 68
۳-۲( جامعه آماری پژوهش 68
۳-۳) تعیین حجم نمونه پژوهش 68
3-4) اهداف مشخص تحقیق 70
۳-۴-۱) هدف اصلی 71
۳-۴-۲) اهداف فرعی 71
۳-۵) سوال‌های پژوهش 71
۳-۶) فرضیه‌های پژوهش 71
۳-۷) روش پژوهش 71
۳-۷-۱) روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی 71
۳-۷-۲) روش پژوهش از نظر هدف 72
۳-۷-۳) روش انجام پژوهش 72
۳-۸) روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات 72
۳-۹) تعریف متغیرها و نحوه محاسبه آن ها 72
۳-۹-۱) نسبت تغییرات در سطح نگهداشت وجوه نقد شرکت‌ها ( ) 73
۳-۹-۲) میزان تغییر حساسیت جریان‌های نقدی ( ) 74
۳-۹-۳) میزان عدم تقارن حساسیت جریان نقدی ( ) 74
۳-۹-۱۰) اندازه شرکت ( ) 78
۳-۹-۱۱) نسبت مخارج سرمایه‌ای ( ) 78
۳-۹-۱۲) تحصیل سهام ( ) 79
۳-۹-۱۳) نسبت خالص سرمایه در گردش غیر نقدی ( ) 79
۳-۹-۱۴) نسبت بدهی‌های کوتاه‌مدت ابتدای دوره ( ) 80
۳-۱۰) مدل‌های پژوهش 81
۳-۱۱) اعتبار درونی و برونی پژوهش 82
۳-۱۲) روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیات 82
۳-۱۳) روش داده‌های پانل 83
۳-۱۴) روش اثراث ثابت 84
۳-۱۵) آزمون چاو یا F مقید 85
۳-۱۶) آزمون هاسمن 86
۳-۱۸) آزمون معنی دار بودن ضرایب 87
۳-۱۹) آزمون مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 87
۳-۲۰) آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی 88
۳-۲۱) فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها 88
۳-۲۲) فرض عدم وجود هم‌خطی بین متغیرهای مستقل 88
3-23) فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها 89
۳-۲۴) فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس ها میان باقیمانده‌ها 90
۳- ۲۵) فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل 90
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱) مقدمه 93
۴-۲) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 93
۴-۳) آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق 95
۴-۴) بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق 98
۴-۵) بررسی هم‌خطی میان متغیرهای تحقیق 100
۴-۶) نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق 101
۴-۶-۱) نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق 101
۴-۶-۲) نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق 105
۴-۷) خلاصه فصل 108
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه 111
۵-۲) خلاصه پژوهش 111
۵-۳) نتایج آزمون فرضیه 114
۵-۳-۱) نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق 114
۵-۳-۲) نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق 114
۵-۴) محدودیت‌های تحقیق 115
۵-۵) پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق 116
۵-۶) پیشنهادیی برای پژوهش‌های آینده 116
۵-۷) خلاصه فصل 117
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 119
منابع لاتین: 122
منابع اینترنتی: 129
پیوست ها 130
Abstract 158
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,878
  •   بازدید امروز : 10,756
  •   بازدید هفته گذشته: 88,908
  •   بازدید ماه گذشته: 476,283