مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای بورسی

مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 162 صفحه


چکیده:
موسسات حسابرسی مفاهیم نظری و تجربی مهمی برای تعیین حق الزحمه حسابرسی دارند. آنها جهت قیمت گذاری خدمات حسابرسی از عوامل گوناگونی استفاده می کنند و تحقیقات زیادی نیز در رابطه با شناسایی و ارزیابی این عوامل انجام شده است. عواملی که در اغلب مطالعات مدنظر قرار گرفته اند شامل عوامل ریسک، حجم و پیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی بوده است. یکی از عوامل مهم تعیین ریسک حسابرسی، ساختار حاکمیت شرکتی می باشد که باید به آن توجه شود.البته هنوز معلوم نیست که حاکمیت شرکتی تاثیری بر حق الزحمه حسابرسی دارد یا نه و اگر دارد چگونه حق الزحمه حسابرسی را تحت تاثیر قرار می دهد. حداقل دو استدلال در مورد رابطه حاکمیت شرکتی و حق الزحمه های حسابرسان وجود دارد. در استدلال اول فرض بر این است که ساختار داخلی حاکمیت شرکتی شرکت ها کامل است. در نتیجه هزینه های نمایندگی و ریسک موسسات حسابرسی کاهش یافته و این باعث کاهش حق الزحمه حسابرس و هزینه های حسابرسی شرکت می شود. به عبارتی حسابرسی به عنوان شکلی از حاکمیت شرکتی خارجی ممکن است حاکمیت شرکتی داخلی موثر را جایگزین خود بیند. در استدلال دوم فرض می شود مدیران جهت نشان دادن سطح بالای ساختار حاکمیت شرکتی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، از موسسات حسابرسی بزرگ و با کیفیت بالاتر استفاده کنند که ممکن است باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی شود.
در تحقیق پیش رو با توجه به روش حذف سیستمـاتیک در خصوص انتخــاب نمونه و افشاء شرکت ها در خصوص هزینه های حسابرسی طی سالهای ۱۳۸۷ الی آخر سال ۱۳۹۱، ۹۶ شرکت در قالب ۴۸۰ مشاهده مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آزمون مدل نشان می دهد که، در سطح معنی داری متغیر مستقل؛ حاکمیت شرکتی (مالکیت نهادی و استقلال هیات مدیره) با هزینه حسابرسی درسطح اطمینان ۹۵/۰ رابطه است. بنابراین فرضیه های اول و سوم تحقیق‌ قبول می‌شود. با توجه به نتایج بدست آمده هر چه درصد مشارکت سهامدارن عمده و حرفه ای که بطور تخصصی در شرکت سرمایه گذاری نموده اند، افزایش یابد، هزینه های حسابرسی کاهش خواهد یافت. همچنین هرچه درصد استقلال اعضاء هیات مدیره افزایش یابد (تعداد غیر موظف هیات مدیره بیشتر باشد)، هزینه های حسابرسی افزایش خواهد یافتعنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱ . مقدمه  2
۱-۲ . بیان مسأله ۲
۱-۳ . اهمیت و ضرورت تحقیق 4
۱- ۴ . اهداف تحقیق 4
1-4-1 . اهداف علمی 4
1-4-2 . اهداف کلی و فرعی 5
1-4-3 . اهداف کاربردی 5
۱-۵ . سوالات تحقیق 6
۱-۶ . فرضیه های تحقیق 6
۱-۷ . روش تحقیق 6
۱- ۸ . جامعه آماری و روش گرد آوری اطلاعات و داده ها 7
1-8-1 . قلمرو زمانی و مکانی تحقیق7
1-8-2 . جامعــه و نمونه آمـــــاری7
1-8-3 . روش گــرد آوری اطلاعات 7
1-8-4 . ابزار گرد آوری اطلاعـــات 7
۱-۹ . تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 8
۱-۱۰ . تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ( به صورت مفهومی ) 8
۱-۱۱ . ساختار کلی تحقیق ۱۰
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ . مقدمه  ۱۲
۲-۲ . تاریخچه حسابرسی ۱۲
2-2-1 . حسابرسی های پیش از تشکل حرفه ای۱۲
2-2-2 . حسابرسی های بعد از تشکل حرفه ای 13
2-2-3 . حسابرسی در ایران 14
۲-۳ . نقش حسابرسی در اقتصاد 19
۲-۴ . کیفیت حسابرسی 20
2-4-1 . تعریف کیفیت حسابرسی21
2-4-1-1 . استقلال حسابرسی ازمنظر قانونی : یک رویکرد صفر و یکی 24
2-4-1-2 . استقلال و کیفیت کار حسابرسی به عنوان یک طیف 25
۲-۴-۲ . برداشت از استقلال حسابرسی ، کیفیت واقعی حسابرسی و متغیر اندازه ۳۴
2-4-2-1 . نقش استاندارد های حسابرسی در استقلال حسابرسی 36
2-4-3 . انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا 38
2-4-4 . چارچوب خدمات حسابرسی 39
2-4-5 . رتبه بندی موسسات حسابرسی 40
2-4-5-1 . رتبه بندی موسسات حسابرسی در جهان 40
2-4-5-2 . رتبه بندی موسسات حسابرسی در ایران 41
۲-۵ . هزینه و انواع آن 42
2-5-1 . طبقه بندی هزینه ها 42
2-5-2 . هزینه حسابرسی جز کدام هزینه ها طبقه بندی می شود؟ 48
2-5-3 . حق الزحمه حسابرسان 48
2-5-4 . هزینه های حسابرسـی 50
۲-۶٫ مبانی نظری حاکمیت شرکتی 52
2-6-1. تاریخچه حاکمیت شرکتی 52
2-6-2 . نظریه های مطرح در حاکمیت سازمانی ( شرکتی ) 52
2-6-2-1. نظریه عاملیت ( تئوری نمایندگی ) 53
2-6-2-2 . نظریه برتری سهامداران 54
2-6-2-3 . نظریه ذینفعان 55
2-6-2-4 . نظریه وابستگی منابع 58
2-6-2-5 . نظریه تسلط مدیریت 58
2-6-2-6 . نظریه انتخاب استراتژیک 59
2-6-2-7 . نظریه سازمانی 60
2-6-2-8 . نظریه قانون گرایی60
2-6-2-9 . نظریه خادمیت 61
2-6-2-10 . نظریه نهادی62
2-6-3 . حاکمیت شرکتی به معنای امروزی64
2-6-4 . ضرورت شناخت و کنترل حاکمیت شرکتی ۶۵
2-6-5 . مفاهیم حاکمیت شرکتی 68
2-6-6 . نگاهی تطبیقی به نظام های راهبری ( حاکمیت ) شرکتی 68
2-6-7 . ویژگی های حاکمیت شرکتی 70
2-6-7-1 . تمرکز مالکیت (OWNCON) 70
2-6-7-2 . مالکیت نهادی ( INSOWN)  71
2-6-7-3 . استقلال هیأت مدیره ( BRDIND) 73
2-6-7-4 . دوگانگی وظایف مدیرعامل (DUAL) 75
2-6-9 . حاکمیت شرکتی در ایران ۷۵
2-6-9-1 . حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران75
2-6-9-2 . نظام حاکمیت ( راهبری ) شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران 77
۲-۷ . حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی 78
2-7-1 . عوامل مربوط به حق الزحمه حسابرسی 79
2-7-2 . نظام راهبری شرکت چه تأثیری بر هزینه حسابرسی دارد 80
2-7-2-1 . اندازه هیأت مدیره 80
2-7-2-2 . نسبت اعضاء غیر موظف هیأت مدیره به کل 81
2-7-2-3 . درصد مالکیت سهامداران عهده 81
2-7-2-4 . میزان سهام شناور آزاد 81
2-7-2- 5 . درصد مالکیت نهادهای دولتی و شبه دولتی82
2-7-2-6 . نوع حسابرسی 82
2-7-2-7 . میزان افشای معامله با اشخاص وابسته  82
2-7-3 . مبانی نظری و هزینه ها 82
۲-۸ . پیشینه پژوهش ۸۴
2-8-1 . پژوهش های خارجی۸۴
2-8-2 . پژوهش های داخلی 89
۲-۹ . خلاصه فصل 95
فصل سوم : روش تحقیق
۳-۱ . مقدمه  97
۳-۲ . روش تحقیق ۹۷
3-2-1 . قلمرو تحقیق ۹۷
3-2-1-1 . قلمرو زمانی تحقیق 98
3-2-1-2 . قلمرو مکانی تحقیق 98
۳-۳ . فرضیه های تحقیق ۹۸
3-3-1 . تبدیل فرضیه های پژوهش به آماری 99
۳-۴ . جامعه آماری ، روش نمونه گیری و گرد آوری داده ها 99
3-4-1 . جامعه آماری 99
3-4-2 . روش گرد آوری داده ها 100
۳-۵ . روش های تجزیه و تحلیل داده ها 100
3-5-1 . روش آماری 100
3-5-2 . متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها 101
۳-۶ . تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی 102
3-6-1. مدلهای رگرسیون 102
3-6-2 . همبستگی 103
3-6-3 . روش آزمون فرضیه ها(روش داده های پانل) 104
3-6-3-1 . روش اثرات ثابت۱۰۵
3-6-3-2 . آزمون چاو یا F مفید ۱۰۵
3-6-3-3 . آزمون هاسمن ۱۰۶
3-6-4 . آزمونهای معنادار بودن در الگوهای رگرسیون ۱۰۶
3-6-5 . آزمون خودهمبستگی جملات خطا ۱۰۷
۳-۷ . خلاصه فصل 108
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ . مقدمه ۱۱۰
۴-۲ . آمار توصیفی داده ها ۱۱۰
۴-۳ . آزمون نرمال بودن داده های تحقیق 112
4-3-1 . آزمون نرمال بودن برای هزینه حسابرسی112
4-3-2 . آزمون نرمال بودن برای استقلال هیأت مدیره ۱۱۳
4-3-3 . آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت مدیران اجرایی و اعضای هیأت مدیره ۱۱۴
4-3-4 . آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت نهادی ۱۱۵
4-3-5 . آزمون نرمال بودن برای ارزش بازار به ارزش دفتری ۱۱۶
4-3-6 . آزمون نرمال بودن برای اندازه شرکت ۱۱۷
4-3-7 . آزمون نرمال بودن برای نسبت حسابهای دریافتی به کل دارایی۱۱۸
4-3-8 . آزمون نرمال بودن برای نسبت موجودی کالا به کل دارایی۱۱۹
۴-۴ . نتایج حاصل از آزمون فرضیه 120
4-4-1 . بررسی همبستگی بین متغیرها ۱۲۰
4-4-2 . بررسی مانایی متغیرهای پژوهش ۱۲۱
4-4-3 . آزمون F لیمر و آزمون هاسمن ۱۲۳
4-4-4 . تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج ۱۲۳
۴-۵ . خلاصه فصل ۱۲۵
فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ . مقدمه  127
۵-۲ . نتایج حاصل از بررسی تحقیق 128
5-2-1 . خلاصه ای از مبانی نظری ۱۲۸
5-2-2 . خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 130
۵-۳ . نتیجه گیری 131
۵-۴ . محدودیت های محقق ۱۳۳
۵-۵ . پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق ۱۳۳
۵-۶ . پیشنهادها برای تحقیقات آتی ۱۳۴
فهرست منابع
الف) منابع فارسی ۱۳۵
ب) منابع انگلیسی ۱۳۷
پیوست ها
پیوست الف) فهرست شرکت های نمونه آماری تحقیق ۱۴۰
پیوست ب) خروجی نرم افزار Eviews 141
چکیده انگلیسی  ۱۴۶
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09010633413 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,952
  •   بازدید امروز : 30,234
  •   بازدید هفته گذشته: 168,349
  •   بازدید ماه گذشته: 512,044