شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی (مطالعات موردی :سازمان امور مالیاتی کشور)
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 152 صفحه


چکیده:
این پژوهش به گونه تجربی به تحلیلگران مالی مالیاتی، سرمایه گذاران ، مدیران و سایر استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و مالی نشان می دهد که بین فرار مالیاتی در نظام الکترونیکی با شاخصه های ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عملیات مالی ،قوانین مقررات و معافیت ها ،توافقات در خود اظهاری و بخشودگی جرایم مالیاتی رابطه مثبت و معنی داری حاکم می باشد و با تغییرات در سطح متغیر مستقل ،متغیر وابسته تحقیق نیز تغییر می کند. با استفاده از اطلاعات پرسشنامه ای طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، به کمک نرم افزار SPSS ، نتایج تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.
واژه های کلیدی : فرار مالیاتی، ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عملیات مالی ،قوانین مقررات و معافیت ها ،توافقات در خود اظهاری و بخشودگی جرایم مالیاتی


چکیده.. ۲
فصل اول کلیات تحقیق ۳
۱-۱ مقدمه: ۴
۲-۱بیان مسئله : ۵
۳-۱اهمیت موضوع مالیات: ۶
۴-۱اهداف تحقیق: ۷
۵-۱ فرضیه های تحقیق: ۸
۶-۱- روش تحقیق ۹
۷-۱ قلمرو زمانی: ۹
۸-۱ جامعه آماری: ۹
۹-۱چارچوب نظری موضوع: ۱۱
۱۰-۱تعاریف مفاهیم واژه ها و اصطلاحات: ۱۲
۱۱-۱٫ ساختار کلی تحقیق: ۱۳
فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق ۱۴
۱-۲ مقدمه: ۱۵
۲-۲ بخش اول- مالیات و ضرایب مالیاتی ۱۵
۱-۲-۲ تعریف واهمیت مالیات ۱۵
۲-۲-۲ نظریه های مالیات ۱۷
۱-۲-۲-۲ اصول چهارگانه مالیاتبندی آدام اسمیت ۱۸
۳-۲-۲ ضرایب مالیاتی ۱۹
۱-۳-۲-۲ گذری بر کتابچه ضرایب مالیات برعملکرد ۱۹
۴-۲-۲ قرائن مالیاتی ۲۱
۵-۲-۲ نسبت مالیاتی ۲۱
۶-۲-۲ پایه مالیاتی ۲۲
۷-۲-۲ نرخ مالیاتی و انواع آن ۲۲
۸-۲-۲ امتیازات مالیاتی ۲۳
۹-۲-۲ اصول مالیاتها (شرایط برقراری مالیات) ۲۳
۱۰-۲-۲ سال مالیاتی ۲۶
۱۱-۲-۲ کارایی و عدالت مالیاتی ۲۷
۱-۱۱-۲-۲ کارایی ۲۷
۲-۱۱-۲-۲ عدالت مالیاتی ۲۷
۱۲-۲-۲ مالیات بر شرکتها ۲۸
۱۳-۲-۲ عوامل تشخیص مالیات ۲۹
۱۴-۲-۲ موارد تشخیص علی الرأس درآمدهای مشمول مالیات ۲۹
۱۵-۲-۲ اهداف سیاستهای مالیاتی ۲۹
۱۶-۲-۲ مشکلات و ریشه ها در نظام مالیاتی ۳۱
۳-۲ فرار مالیاتی ۳۲
۴-۲ تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی ۳۲
۵-۲ زمینه های پیدایش فرار مالیاتی ۳۳
۶-۲کارت بازرگانی و کداقتصادی و فرار مالیاتی ۳۵
۷-۲ عدم توجه به رضایت مودیان مالیاتی ۴۰
۸-۲ منابع انسانی ۴۱
۹-۲ کارشناس امور مالیاتی ۴۳
۱۰-۲ نیاز به منابع انسانی بیشتر ۴۴
۱۱-۲ مودیان مالیاتی ۴۴
۱۲-۲ تعاریف رشد و توسعه اقتصادی ۴۸
۱۳-۲ عوامل موثر بر توسعه اقتصادی : ۴۹
۱۴-۲ چگونگی توزیع درآمد و توسعه اقتصادی ۵۱
۱۵-۲ نقش مالیات بر توسعه ۵۲
۱۶-۲ مشکلات و مقررات مالیاتی ۵۲
۱۷-۲ اصول کلی تامین بهینه مالیات ۵۳
۱۸-۲ نحوه اندازه گیر متغیر نحقیق ۵۵
۱۹-۲- سوابق تحقیقات ۵۶
۱-۱۹-۲-تحقیقات انجام شده در داخل کشور: ۵۹
۲-۱۹-۲-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور: ۶۱
فصل سوم روش‌ اجرای تحقیق ۶۶
۱-۳ مقدمه ۶۷
۲-۳ بیان مساله ۶۸
۳-۳اهداف تحقیق: ۶۹
۱-۳-۳اهداف اصلی تحقیق: ۶۹
۳-۳اهداف فرعی تحقیق: ۶۹
۴-۳ فرضیات تحقیق: ۶۹
۵-۳ روش تحقیق: ۷۰
۶-۳- جامعه آماری ۷۱
۷-۳- روایی و پایایی ابزار سنجش ۷۲
۱-۷-۳- روایی ۷۳
۲-۷-۳- پایایی ۷۳
۸-۳مدل تحلیلی تحقیق: ۷۴
۹-۳ طبقه بندی متغیرهای تحقیق: ۷۵
۱-۹-۳ تعاریف متغیرها: ۷۶
۱۰-۳- روش گردآوری اطلاعات: ۷۶
۱۱-۳ روش تجزیه و تحلیل داده : ۷۷
۱۲-۳ مدل آماری مورد استفاده در تحقیق ۷۷
۱-۱۲-۳ مدل رگرسیون ۷۷
۲-۱۲-۳- معادله رگرسیون چند متغیره ۷۸
۱-۲-۱۲-۳ روشهای ورود متغیرها در رگرسیون ۷۸
۳-۱۲-۳ ضریب همبستگی و ضریب تشخیص ۷۹
۱-۳-۱۲-۳ روش همبستگی گشتاوری (پیرسون): ۸۱
۴-۱۲-۳ بررسی فرض نرمال بودن متغییرها: ۸۲
قصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها ۸۳
۱-۴ مقدمه‏: ۸۴
۲-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق: ۸۴
۳-۴ آزمون نرمال بودن داده های تحقیق: ۸۵
۴-۴ شاخص های توصیفی کل متغییر ها ۸۶
۵-۴ خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک ۸۷
۱-۵-۴ فرضیه اول ۹۰
۲-۵-۴ فرضیه دوم ۹۲
۳-۵-۴ فرضیه سوم ۹۴
۴-۵-۴ فرضیه چهارم ۹۷
۵-۵-۴ فرضیه پنجم ۹۹
۶-۵-۴ فرضیه ششم ۱۰۱
۶-۴ آزمون کرونباخ آلفا ۱۰۴
۷-۴ آزمون فریدمن ۱۰۶
‏فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۷
۱-۵مقدمه: ۱۰۸
۲-۵ نتایج آزمون فرضیه ها: ۱۰۸
۱-۲-۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در رگرسیون: ۱۰۸
۳-۵ نتیجه گیری: ۱۰۹
۴-۵٫ پیشنهادها: ۱۱۰
۱-۴-۵ پیشنهاد های برخاسته از تحقیق: ۱۱۱
۲-۴-۵ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی: ۱۱۳
۵-۵ محدودیتهای تحقیق ۱۱۳
پیوستها: ۱۱۵
پرسشنامه: ۱۱۶
نمودار و جداول آماری: ۱۲۴
منابع فارسی: 1۳۰
منابع لاتین: 13۳
چکیده لاتین: ۱۳۵
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,876
  •   بازدید امروز : 6,753
  •   بازدید هفته گذشته: 112,282
  •   بازدید ماه گذشته: 717,031