رابطـه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 215 صفحه

 

چکیده:
گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکرد واحد مسئله ای بحث برانگیز است. موافقان گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکرد واحد بر این باورند که سود (زیان) اندازه گیری شده بر مبنای جامع عملکرد شرکت را بهتر از سایر اندازه گیری های سود، نشان می دهد در حالی که مخالفان معتقدند "سایر اجزای سود جامع" متشکل از اقلامی است که به دلیل ماهیت موقتی و غیرعادی خود از دوره¬ای به دوره ی دیگـر تغییر می کنند و لذا گـزارش کردن آنها همـراه با نتایج کسب و کار اصلی منجـر به افزایش نوسانات سـود و ریسک شرکت و همچنین کاهش قدرت پیش بینی سـود می شود. در نتیجه، انتخاب شیوه ای از گزارشگری سود که عملکرد شرکت را بهتر و کامل تر نشان دهد، اهمیت ویژه ای دارد. از این رو، در این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش آغازین هستیم که آیا ارائه سایر اجزای سود جامع ذیل صورت سود (زیان) دوره (رویکرد ارائه یک صورت عملکـرد واحـد) منجـر به سـوءتعبیر از عملکرد اصلی شرکت می شود یا خیـر؟ به منظور پاسخ به این سوال می بایست به مقایسـه رابطـه بین معیارهای نوسانات سـود با ریسک و قیمت بازار سهام شـرکت پرداخت. همچنین می¬بایست به مقایسـه قدرت پیش بینی کنندگی معیارهای سـود (سـود خالص و سـود جامع) در پیش¬بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعد و سود خالص دوره بعد پرداخت و سپس با توجه به کلیه نتایج بدست آمده در حد مناسب به سوال آغازین تحقیق پاسخ داد. لازم به ذکر است که این مقایسه با استفاده از داده های شرکت های پذیرفتـه شـده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره ۱۳۸۲-۱۳۹۱ و به وسیله  ی رگرسیون خطی چندگانه و آزمون F صورت گرفت. نتایج بررسی ها نشان داد که سود جامع دارای ماهیت پر نوسان تری نسبت به سـود خالص است ولی این برتـری به لحاظ آماری معنی دار نیست. همچنین، نوسانات سایر اجزای سود جامع با ریسک و قیمـت بازار سهام شرکت رابطـه معنی داری ندارد. بر همین اساس، نتایج این تحقیق از رویکرد ارائه یک صورت عملکـرد واحـد حمایت می کند. علاوه براین نتایج نشان داد که سود خالص قدرت پیش¬بینی بیشتری برای پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعد و سود خالص دوره بعد دارد. این موضوع که بیانگر اهمیت و کاربـرد سـود خالص در تعیین عملکـرد آتی شـرکت است، نشان می دهـد که می بایست کماکان سود خالص در قالب یک قلم جداگانه در صورت عملکرد مالی نشان داده شود.
کلید واژه: سود جامع، سود خالص، ریسک شرکت، نوسانات سود
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات.۱
1.1مقدمه 2
1.2 تشریح و بیان مساله. 5
1.3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۸
1.4 اهداف تحقیق  9
1.5 پرسش ها و فرضیه های تحقیق 10
1.6 روش اجرای تحقیق  11
1.7 تعریف برخی از واژه ها و اصطلاحات تحقیق  12
1.8 ساختار کلی تحقیق  13
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه 15
بخش اول: مبانی نظری تحقیق16
2.1 مقدمه 17
2.2 ریسک 19
2.2.1 عوامل مؤثر بر ریسک شرکت 20
2.2.2 انواع ریسک 27
2.3 سود 28
2.3.1 هدف از اندازه گیری و گزارش سود  28
2.3.2 مفهوم سرمایه . 28
2.3.3 مفاهیم نگهداشت سرمایه 30
2.3.4 مفاهیم سود 32
2.3.4.1 سود حسابداری. 33
2.3.4.2 سود اقتصادی. 34
2.4 رویکردهای تهیه صورت سود (زیان). 35
2.4.1 تئوری مازاد خالص (تمیز) 36
2.4.2 مفهوم سود عملیات جاری.. 36
2.4.3 مفهوم شمول کلی سود (سود جامع) 39
2.5 گزارشگری سود جامع 41
2.5.1 گزارشگری سود جامع در ایالت متحده آمریکا 41
2.5.2 گزارشگری سود جامع در سطح بین الملل. 45
2.5.3 گزارشگری سود جامع در ایران. 48
2.6 بررسی تطبیقی سود جامع در سطح ایران و بین الملل 49
2.6.1 تعریف سود جامع51
2.6.2 سایر اجزای سود جامع 52
2.6.2.1 تغییرات در مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها 53
2.6.2.2 سود یا زیان اکچوئری در طرح های مزایای معین 54
2.6.2.3 تعدیلات تسعیر ارز. 56
2.6.2.4 سود (زیان) ناشی از اندازه گیری مجدد دارایی های مالی آماده برای فروش 59
2.6.2.5 بخش اثربخش سود (زیان¬های) مربوط به ابزارهای مصون سازی در مصون سازی… 61
2.6.2.6 تعدیلات سنواتی63
2.6.2.7 تعدیلات تجدید طبقه بندی64
2.6.3 شیوه گزارشگری سود جامع. 65
2.7 شیوه نوین ارائه صورت های مالی. 68
2.7.1 سیر تحول نحوه ی ارائه ی صورت های مالی. 70
2.7.2 اهداف اساسی روش نوین ارائه¬ی صورت¬های مالی. 72
2.7.3 اصول ارائه¬ی صورت¬های مالی (منطبق با IAS1).. 73
2.7.3.1 یکپارچگی 73
2.7.3.2 تفکیک…. 74
2.7.4 شکل و طبقه بندی 76
2.7.5 تعریف بخش ها و گروه ها79
2.7.6 صورت های مالی. 82
2.7.6.1 صورت وضعیت مالی . 82
2.7.6.2 صورت سود (زیان) جامع. 83
2.7.6.3 صورت جریان وجه نقد 84
بخش دوم: پیشینه تحقیق… 86
2.1 مقدمه 87
2.2 تحقیق های قبلی درمورد نوسانات سود جامع 87
2.3 تحقیق های قبلی درمورد رابطه ریسک با سود جامع 91
2.3.1 رابطه ی معیارهای نوسانات سود و معیار ریسک بازار 91
2.3.2 قیمت گذاری معیارهای نوسانات سود 94
2.4 تحقیق های قبلی درمورد قدرت پیش¬بینی¬کنندگی سود جامع 96
2.5 سایر تحقیقات در مورد سود جامع 100
2.6 جمع بندی. 109
فصل سوم: روش اجرای تحقیق  112
3.1 مقدمه113
3.2 مدل مفهومی و فرضیه¬های تحقیق113
3.2.1 مدل مفهومی تحقیق. 113
3.2.2 فرضیه¬های تحقیق 118
3.3 روش کلی تحقیق 118
3.4 قلمرو تحقیق. 119
3.4.1 قلمرو موضوعی. 119
3.4.2 قلمرو مکانی تحقیق. 119
3.4.3 قلمرو زمانی تحقیق 119
3.5 روش نمونه گیری. 119
3.6 روش گردآوری داده ها. 120
3.7 معرفی و نحوه ی محاسبه متغیرها 120
3.8 روش آزمون فرضیات تحقیق. 123
3.8.1 روش آزمون فرضیه ی اول. 123
3.8.2 روش آزمون فرضیه دوم. 123
3.8.3 روش آزمون فرضیه سوم. 125
3.8.4 روش آزمون فرضیه چهارم 127
3.8.5 روش آزمون فرضیه پنجم. 128
3.9 مباحث آماری . 129
3.10 خلاصه فصل . 134
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری 135
4.1 مقدمه 136
4.2 جامعه و نمونه آماری 137
4.3 نتایج 137
4.3.1 آزمون فرضیه اول 137
4.3.2 آزمون فرضیه دوم 139
4.3.3 آزمون فرضیه سوم 144
4.3.4 آزمون فرضیه چهارم. 150
4.3.5 آزمون فرضیه پنجم 154
4.4 خلاصه و جمع بندی  157
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. 158
5.1 مرور و جمع بندی . 159
5.2 نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 161
5.2.1 نتایج آزمون فرضیه اول 161
5.2.2 نتایج آزمون فرضیه دو. 162
5.2.3 نتایج آزمون فرضیه سوم162
5.2.4 نتایج آزمون فرضیه چهارم. 163
5.2.5 نتایج آزمون فرضیه پنجم 164
5.3 محدودیت های تحقیق.. 164
5.4 پیشنهادات . 165
5.4.1 پیشنهادت کاربردی165
5.4.2 پیشنهادات برای تحقیق های آتی.. 166
5.5 خلاصه فصل  167
فهرست منابع
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09010633413 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,984
  •   بازدید امروز : 33,686
  •   بازدید هفته گذشته: 171,801
  •   بازدید ماه گذشته: 515,496