رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های بورسِی

رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 101 صفحهچکیده
رقابت در بازار محصول تاثیر قابل توجهی در سرمایه گذاری بنگاه ها و تصمیم گیری های عملیاتی دارد و به لحاظ نظری نشان دهنده حد بالا و پایین سرمایه گذاری در بنگاه اقتصادی است. این مورد پیامدهای نامطلوبی از قبیل کاهش کارایی بازار، افزایش هزینه¬های معاملاتی، ضعف بازار، نقد شوندگی پایین و بطور کلی، کاهش سود حاصل از معاملات در بازارهای سرمایه، در پی خواهد داشت. بر همین اساس این پژوهش به بررسی رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق تعداد ۱۳۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392-1387 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری رابطه منفی و معنادار وجود دارد و بین شاخص های ساختارهای رقابتی در بازار مانند اندازه بازار و تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت با ریسک اعتباری رابطه منفی و معنادار و بین قابلیت جانشینی کالاها، هزینه های ورود به بازار و شدت تمرکز صنعت با ریسک اعتباری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
واژه های کلیدی: ساختارهای رقابتی، اندازه بازار، ریسک اعتباری


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش 1
۱-۱- مقدمه 2
۱-۲- تشریح و بیان مساله 2
۱-۳- ضرورت انجام پژوهش 4
۱-۴- اهداف پژوهش 5
۱-۴-۱- اهداف علمی پژوهش 5
۱-۴-۲- اهداف کاربردی پژوهش 5
۱-۵- تبیین فرضیه های پژوهش 6
۱-۶- قلمرو پژوهش 6
۱-۶-۱- قلمرو موضوعی پژوهش 6
۱-۶-۲- قلمرو زمانی پژوهش 6
۱-۶-۳- قلمرو مکانی پژوهش 6
۱-۷- متغیرهای پ‍ژوهش 6
۱-۸- ساختار کلی پژوهش 7
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش 8
۲-۱- مقدمه 9
۲-۲- تعریف حسابرسی 9
۲-۳- ماهیت حسابرسی 10
۲-۴- کیفیت حسابرسی 10
۲-۵- معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی 10
۲-۵-۱- اندازه حسابرس 10
۲-۵-۲- دوره تصدی حسابرس 10
۲-۵-۲-۱- تغییر موسسه حسابرسی و ملاحضات هزینه ای 10
۲-۵-۲-۲- فرایند تغییر موسسه حسابرسی و استقلال حسابرسان 10
۲-۵-۲-۳- تجربه بین المللی از تجربیات تغیر موسسه حسابرسی 10
۲-۵-۲-۴- تغییر حسابرس در ایران 10
۲-۶- محافظه کاری 10
۲-۷- دلایل تقاضا برای محافظه کاری از دیدگاه واتس 10
۲-۷-۱- دلیل قراردادی تقاضا برای محافظه کاری 10
۲-۷-۱-۱- محافظه کاری و قراردادهای بدهی 10
۲-۷-۱-۲- محافظه کاری و قراردادهای پاداش اجرایی 10
۲-۸- ویژگی های کیفی سود 10
۲-۸-۱- پایداری سود 10
۲-۸-۲- اهمیت پیش بینی سود 10
۲-۸-۳- یکنواختی سود 10
۲-۸-۴- مربوط بودن سود به ارزش سهام 10
۲-۸-۵- به موقع بودن سود 10
۲-۸-۶- محافظه کاران بودن سود 10
۲-۹- ارتباط بین تصدی حسابرس و ویژگی های کیفی سود 10
۲-۱۰- پیشینه پژوهش 10
۲-۱۰-۱- پیشینه خارجی پژوهش 10
۲-۱۰-۲- پیشینه داخلی پژوهش 10
۲-۱۱- نگاره ای از پژوهش ها انجام شده 10
۲-۱۲- خلاصه فصل 10
فصل سوم: روش شناسی پژوهش 51
۳-۱- مقدمه 52
۳-۲- روش پژوهش 52
۳-۳- جامعه و نمونه آماری پژوهش 53
۳-۳-۱- روش نمونه‌گیری 53
۳-۴- تعداد نمونه گیری 53
۳-۵-فرضیه های پژوهش 54
۳-۶- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش 54
۳-۷- قلمرو پژوهش 55
۳-۷-۱- قلمرو موضوعی پژوهش 55
۳-۷-۲- قلمرو زمانی انجام پژوهش 55
۳-۷-۳- قلمرو مکانی پژوهش 55
۳-۸- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 55
۳-۹- متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها 55
۳-۹-۱- متغیر مستقل 56
۳-۹-۲- متغیرهای وابسته 57
۳-۹-۲-۱- مربوط بودن سود 57
۳-۹-۲-۲- محافظه کاری سود 57
۳-۹-۲-۳- پایداری سود 57
۳-۹-۳-متغیرهای کنترلی 58
۳-۱۰- روشهای آماری برای تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های پژوهش 58
۳-۱۰-۱- آمار توصیفی 59
۳-۱۰-۲- آمار استباطی 59
۳-۱۰-۲-۱- آزمون نرمالیته داده ها 59
۳-۱۰-۲-۲- آزمون دوربین واتسون 59
۳-۱۰-۲-۳-آزمون ریشه واحد (مانایی) 59
۳-۱۰-۲-۴- آزمون برازش مدل 59
۳-۱۰-۲-۵- آزمون هاسمن 59
۳-۱۰-۲-۶- آزمون رگرسیون چند متغیره 59
۳-۱۰-۲-۷- آزمون معنادار بودن ضرایب 59
۳-۱۰-۲-۸- آزمون همخطی 59
۳-۱۰-۲-۹- آزمون وایت 59
۳-۱۰-۲-۱۰- آزمون اف فیشر 59
۳-۱۱- خلاصه فصل 59
فصل چهارم: تحلیل یافته‌ها 63
۴-۱- مقدمه 64
۴-۲- آمارتوصیفی داده ها 65
۴-۳- آزمون نرمال بودن داده ها 66
۴-۴- همبستگی بین متغیرها 66
۴-۵- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش 69
۴-۵-۱- نتایج آزمون های فرضیه اول 69
۴-۵-۱-۱- آزمون F لیمر 69
۴-۵-۱-۲- آزمون وایت 69
۴-۵-۱-۳- آزمون براش گادفری 69
۴-۵-۱-۴- آزمون فرضیه¬ی اول 69
۴-۵-۲- نتایج آزمون های فرضیه دوم 69
۴-۵-۲-۱- آزمون F لیمر 69
۴-۵-۲-۲- آزمون وایت 69
۴-۵-۲-۳- آزمون براش گادفری 69
۴-۵-۲-۴- آزمون فرضیه¬ی اول 69
۴-۵-۳- نتایج آزمون های فرضیه سوم 69
۴-۵-۳-۱- آزمون F لیمر 69
۴-۵-۳-۲- آزمون وایت 69
۴-۵-۳-۳- آزمون براش گادفری 69
۴-۵-۳-۴- آزمون فرضیه¬ی اول 69
۴-۶- خلاصه نتایج پژوهش 73
۴-۷- خلاصه فصل 73
فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و پیشنهادات 74
۵-۱- مقدمه 75
۵-۲- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها 75
۵-۲-۱- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه اول 76
۵-۲-۲- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه دوم 76
۵-۲-۳- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه سوم 76
۵-۳- بحث و نتیجه گیری کلی 77
۵-۴- پیشنهادات پژوهش 77
۵-۴-۱- پیشنهادات منتج از نتایج پژوهش 77
۵-۴-۲-پیشنهادات برای پژوهش آینده 78
۵-۵- محدودیت ها و موانع پژوهش 78
۵-۶- خلاصه فصل 79
فهرست منابع 80
پیوست ها 83
چکیده انگلیسی 83
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,810
  •   بازدید امروز : 5,722
  •   بازدید هفته گذشته: 127,868
  •   بازدید ماه گذشته: 634,330