تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها

تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 157 صفحه


چکیده:
هدف این تحقیق بررسی تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها است .معیارهای مورد نظر برای اندازه گیری عملکرد شرکتها بازده سهام(ROE)˓بازده دارایی ها (ROA)˓ سود خالص و ارزش افزوده اقتصادی و معیار موردنظر برای نوسانات˓ سهم بازده ماهانه سهام می باشد . علاوه بر آن˓در این پژوهش به دنبال رابطه بین اندازه شرکت و عملکرد و همچنین رابطه بین رشد تولید ناخالص ملی و عملکرد نیز می باشیم. نمونه این تحقیق در بر گیرنده شرکتهای سیمانی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با در نظر گرفتن محدودیت های موردنظر˓ ۱۵ شرکت انتخاب شده و در طی یک دوره ۹ ساله (۱۳۸۳– 1391) مورد بررسی قرار گرفته اند. روش آماری مورد استفاده جهت تحلیل مدل ها در این پژوهش روش GMM بوده و نتایج به دست آمده به شرح زیر است: با افزایش نوسانات بازار سهام عملکرد شرکت در هر چهار بعد (بازده دارایی ها˓ بازده سهام˓ سود خالص و ارزش افزوده اقتصادی) کاهش خواهد یافت. لذا با عنایت به اطلاعات جمع آوری شده، فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه "نوسانات بازار سهام رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد" در سه مورد ارزش افزوده و سود خالص و بازده دارایی ها پذیرفته شد. اما فرضیه مربوط به ROE تایید نشد.
رشد تولید ناخالص ملی (GDP Growth) رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد.
اندازه شرکت رابطه معناداری با عملکرد شرکت از لحاظ سه شاخص بازده سهام˓ بازده دارایی ها و سود خالص دارد اما از لحاظ ارزش افزوده این رابطه ناچیز است.
واژه های کلیدی: نوسانات بازار سهام˓ عملکرد˓ سهم بازده ماهانه سهام˓ بازده دارایی ها˓ بازده سهام˓ ارزش افزوده اقتصادی˓ رشد تولید ناخاص ملی˓ روش GMMفهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش 1
۱- ۱ مقدمه 2
۱-۲ تعریف موضوع و بیان مسئله 3
۱-۳ اهمیت و ضرورت موضوع 4
۱-۴ سوالات و فرضیات پژوهش 4
۱-۴-۱ سوالات 4
۱-۴-۲ فرضیات 5
۱-۵ هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار 6
۱-۵-۱ هدف (های) اصلی 6
۱-۵-۲ هدف (های) فرعی 6
۱-۶ قلمرو مکانی / زمانی / موضوعی پژوهش 6
۱-۷ متغیرهای پژوهش 6
۱-۸ تعریف عملیاتی متغیرها و چگونگی اندازه گیری آنها 7
۱-۸-۱ متغیرهای وابسته 7
۱-۸-۲ متغیرهای مستقل 8
۱-۹ روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن 9
۱-۱۰ روشهای تحلیل داده ها 9
۱-۱۱ روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه 9
۱-۱۲ ساختار کلی پژوهش 10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 11
۲-۱ بخش اول : مبانی نظری 12
۲-۱-۱ مقدمه 12
۲-۱-۲ نوسانات بازار سهام 12
۲-۱-۳ مدل سازی نوسان 16
۲-۱-۴ مفاهیم اولیه اندازه گیری نوسان 16
۲-۱-۵ مدلهای ساده 17
۲-۱-۵-۱ گام تصادفی 17
۲-۱-۵-۲ میانگین تاریخی 18
۲-۱-۵-۳ میانگین متحرک ساده 18
۲-۱-۵-۴ هموارسازی نمایی 19
۳-۱-۵-۵ مدل میانگین وزنی متحرک نمایی (EWMA) 20
۲-۱-۵-۶ روش هموارسازی نمایی متغیر 20
۲-۱-۶ سایر مدلها 21
۲-۱-۶-۱ نوسانات تصادفی 22
۲-۱-۶-۲ نوسان ضمنی 24
۲-۱-۷ ویژگی های آماری بازده سهام 25
۲-۱-۷-۱ دنباله بزرگ 26
۲-۱-۷-۲ نوسان خوشه ای 27
۲-۱-۷-۳ اثر اهرمی 27
۲-۱-۷-۴ دوره های غیرتجاری 28
۲-۱-۷-۵ رویدادهای قابل پیش بینی 28
۲-۱-۷-۶ نوسان و همبستگی سریالی 28
۲-۱-۷-۷ جهت حرکت در نوسانات 29
۲-۱-۷-۸ متغیرهای کلان اقتصادی و نوسان 29
۲-۱-۹ عملکرد شرکت 30
۲-۲ بخش دوم : پیشینه تحقیق 32
۲-۲-۱ پیشینه تحقیق درباره " نوسانات" 32
۲-۲-۱-۱ پژوهش های خارجی 34
۲-۲-۱-۲ مطالعات داخل ایران 44
۲-۲-۲ پیشینه پژوهش درباره "عملکرد" 50
۲-۲-۲-۱ پیشینه مربوط به تحقیقات خارجی 50
۲-۲-۲-۲ پیشینه پژوهش در ایران 58
۲-۳ مدل مفهومی 62
۲-۴ جمع بندی و نتیجه گیری 62
فصل سوم: روش تحقیق 64
۳-۱ مقدمه 65
۳-۲ روش اجرای پژوهش 66
۳-۳ فرضیات پژوهش 66
۳-۳-۱ مدل پژوهش 67
۳-۳-۲ فرضیه های پژوهش 68
۳-۴ متغیرهای مستقل پژوهش 68
۳-۵ جامعه و نمونه آماری 68
۳-۶ روش جمع آوری اطلاعات 69
۳-۷ اعتبار درونی و برونی پژوهش 69
۳-۸ خلاصه 70
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری 71
۴- ۱ مقدمه 72
۴-۲ بررسی توصیفی مشاهدات 73
۴-۳ بررسی فرضیه های پژوهش 77
۴-۴ یافته های جانبی پژوهش 85
۴-۵ خلاصه فصل و نتیجه گیری 95
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 96
۵-۱ مرور و جمع بندی 97
۵-۲ نتایج آزمون فرضیات تحقیق 97
۵-۳ محدودیت های پژوهش 101
۵-۴ پیشنهادات کاربردی 101
۵-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی 102
منابع فارسی I
منابع انگلیسی III

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,878
  •   بازدید امروز : 11,094
  •   بازدید هفته گذشته: 89,246
  •   بازدید ماه گذشته: 476,621