تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران

بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 110 صفحه


چکیده
حسابرسان عموماً کیفیت سیستم کنترل داخلی در شرکتها را برای تعیین و طراحی برنامه حسابرسی ارزیابی می کنند. اصول عمومی پذیرفته شده حسابرسی بیان می دارد که ارزیابی کیفیت سیستم کنترل داخلی در تعیین توانایی سیستم کنترل داخلی واحدها در محیط کنترلی قبل از تدوین برنامه حسابرسی امری لازم و ضروری است، بنابراین کنترلهای داخلی زیادی در شرکتها از قبیل محیط کنترلی،ارزیابی ریسک، فعالیتهای کنترلی و ارتباطات وجود دارد.این پژوهش به بررسی ارتباط بین برخی از اجزای سیستم کنترل داخلی (مانند محیط کنترلی ، ارزیابی ریسک و فعالیتهای کنترلی) بر اثربخشی برنامه حسابرسی در ایران می پردازد.بر اساس پرسشنامه های توزیع شده نتایج حاکی از تجزیه و تحلیل هابه این صورت بود که هر سه متغیر محیط کنترلی، ارزیابی ریسک و فعالیتهای کنترلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی تاثیر گذار بوده اند.
واژگان کلیدی: کنترلهای داخلی ، برنامه حسابرسی ، ارزیابی ریسک ، محیط کنترلی ، فعالیتهای کنترلی ، حسابرسان داخلی


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه 3
۱-۲- بیان مساله پژوهش 4
۱-۳- ضرورت انجام پژوهش 8
۱-۴- اهداف پژوهش 9
۱-۵- تبیین فرضیه های پژوهش 9
۱-۶- نوآوری پژوهش 9
۱-۷- چارچوب نظری پزوهش 10
۱-۸- قلمرو پژوهش 10
۱-۹- متغیرهای مستقل و وابسته 11
۱-۱۰- تعاریف مفاهیم و واژ ه ها 11
۱-۱۱- ساختار کلی پژوهش 13
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
۱-۲- مقدمه 15
۲-۲- مبانی نظری پژوهش 16
۲-۳- نعریف کنترل داخلی 16
۲-۴- اثربخشی کنترلهای داخلی 17
۲-۵- انواع کنترلهای داخلی 18
۲-۵-۱- کنترلهای داخلی عملیاتی 18
۲-۵-۲- کنترلهای داخلی حسابداری 18
۲-۵-۲-۱- انواع کنترلهای داخلی حسابداری 18
۲-۶- ابزارهای دستیابی به کنترلهای داخلی 19
۲-۶-۱- محیط کنترلی 19
۲-۶-۲- سیستم حسابداری 20
۲-۶-۳- روش های کنترلی 21
۲-۷- قابلیت های کنترل های داخلی 22
۲-۸- محدودیتهای ذاتی سیستم کنترل داخلی 22
۲-۹- اجزای کنترلهای داخلی 23
۲-۱۰- میزان شناخت از کنترلهای داخلی 24
۲-۱۱- ویژگیهای اجزای دستی و خودکار کنترلهای داخلی مربوط به برآورد خطر توسط حسابرس 25
۲-۱۲- محدودیتهای کنترل داخلی 28
۲-۱۳- محیط کنترلی 29
۲-۱۴- فرایند ارزیابی خطر توسط واحد مورد رسیدگی 32
۲-۱۵- سیستم اطلاعاتی 33
۲-۱۶- فعالیتهای کنترلی 36
۲-۱۷- نظارت بر کنترلها 38
۲-۱۸- برآورد خطرهای تحریف با اهمیت….. 39
۲-۱۹- خطرهای عمده مستلزم توجه خاص حسابرس 41
۲-۱۹-۱- خطرهایی که آزمونهای محتوا ، به تنهایی شواهد حسابرسی مناسب و کافی برای آنها فراهم نمی کند 43
۲-۱۹-۲- تجدید نظر در برآورد خطر 44
۲-۲۰- برنامه ریزیحسابرسی 44
۲-۲۱- فعالیتهای برنامه ریزی 45
۲-۲۲- تاریخچه 47
۲-۲۱-۱- مطالعات خارجی 47
۲-۲۱-۲- مطالعات داخلی 49
۲-۲۳- خلاصه فصل 51
فصل سوم: مواد و روش ها
۳-۱- مقدمه 53
۳-۲- روش پژوهش 53
۳-۳- فرضیه های پژوهش 54
۳-۴- قلمرو پژوهش 55
۳-۵- مدل تحلیلی پژوهش 55
۳-۶- تعاریف عملیاتی 56
۳-۷- متغیرهای پژوهش 58
۳-۸- جامعه و نمونه آماری 58
۳-۹- روش و ابزار گردآوری داده ها 60
۳-۱۰- ویژگی های فنی ابزار تحقیق 61
۳-۱۰-۱- روایی ابزار پژوهش 61
۳-۱۰-۲- پایایی ابزار پژوهش 62
۳-۱۱- روش تجزیه وتحلیل و آزمون فرضیه ها 63
۳-۱۲- تجزیه و تحلیل همبستگی 64
۳-۱۲-۱- ضریب همبستگی 64
۳-۱۲-۲- ضریب تعیین 64
۳-۱۳- خلاصه فصل 65
فصل چهارم: نتایج
۴-۱- مقدمه 67
۴-۲- آمار توصیفی 68
۴-۳- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها 84
۴-۴- ضرایب همبستگی 73
۴-۴-۱- ضریب همبسنگی فرضیه اول 73
۴-۴-۲- ضریب همبستگی فرضیه فرعی اول 74
۴-۴-۳- ضریب همبستگی فرضیه فرعی دوم 75
۴-۴-۴- ضریب همبستگی فرضیه فرعی سوم 75
۴-۵- رگرسیون 76
۴-۶- خلاصه فصل 78
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه 80
۵-۲- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش 80
۵-۲-۱- نتایج آزمون فرضیه یاول 81
۵-۲-۱- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی اول 81
۵-۲-۲- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی دوم 82
۵-۲-۳- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی سوم 82
۵-۳- محدودیتهای پژوهش 83
۵-۴- پیشنهادهای پژوهش 83
۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی پژوهش 83
۵-۴-۲- پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی 84
منابع
پیوست ها
چکیده انگلیسی

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,876
  •   بازدید امروز : 8,761
  •   بازدید هفته گذشته: 117,801
  •   بازدید ماه گذشته: 724,179