تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 115 صفحه


چکیده
مدیران مالی شرکتها با انتخاب میزان بدهی (علی الخصوص بدهی های بلند مدت) در سبد دارایی های خویش نه تنها بصورت داخلی بر عملکرد شرکت خویش تأثیرگذارند بلکه این نسبت (که ساختار سرمایه یا با کمی اغماض اهرم مالی یا ساختار مالی نامیده می شود) بر روی سرمایه گذاران خارج از شرکت نیز موثر است. در حقیقت انتخاب ساختار سرمایه، به دو طریق بر ارزش شرکت و ریسک مالی شرکت اثر گذار است. از یک سو، میزان وام یا بدهی های بلند مدت در سبد دارایی یک شرکت می تواند به فرصتهای سودآوری خوبی برای شرکت بدل شود خصوصاً در شرایطی که وام با هزینه پایین تدارک دیده شده باشد.
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون¬های فرضیه اول و دوم، می توان به این نتیجه رسید که عدم انعطاف پذیری هزینه ها توانسته است بر ساختار سرمایه شرکت ها تاثیر گذار باشد. آنچه که مورد اهمیت است، تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه بر اهرم مالی مبتنی بر قیمت دفتری بیشتر از اهرم مالی مبتنی بر قیمت بازار است. این بحث با نتایج مطالعات کشورهای خارجی(کلارا و دیگران ۲۰۰۸ ) همسو است و به صورت غیر مستقیم تایید کننده نتایج تحقیق کردستانی و مرتضوی (۱۳۹۱) می باشد. در خصوص فرضیه سوم و چهارم با توجه به اینکه متغیر مستقل (اندازه شرکت) می تواند بر روش های تامین مالی تاثیر گذار باشد این رابطه (بین اندازه شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری رابطه معنی داری وجود دارد) می تواند از قبل حدس زده شود. بر اساس مبانی نظری این اندازه شرکت است که می تواند بر قابلیت اعتماد سازی تاثیرگذار باشد. در نهایت ساختار سرمایه متاثر از متغیرهای متعددی مانند اندازه شرکت خواهد بود. با توجه به نتایج آزمون فرضیه سوم و چهارم، این اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری است که توانسته است رابطه قویتری با اندازه شرکت داشته باشد. به عبارت ساده تر این اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری است که بیشتر می تواند متاثر از اندازه شرکت باشد. این نتایج همسو با تحقیقات مشابه داخلی (سینایی، رضاییان، ۱۳۹۱) و خارجی (ﺭﺍﺟﺎﻥ ﻭ ﺯﻳﻨﮕﻠﺲ(۱۹۹۵) ﻭ ﺑﻮﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺒﻮﻟﺖ(۲۰۰۰)) است. در خصوص نتایج فرضیات پنجم و ششم، زمانی که متغیر مستقل (سودآوری) در حوزه سود و درآمد باشد و متغیر وابسته در حوزه سرمایه و تامین مالی، چنانچه معیار اندازه گیری ساختار سرمایه اهرم مالی گردد، این انتظار می رود که رابطه عکس مشاهده گردد. نتایج بدست آمده نیز گویای این مهم است که ساختار سرمایه وقتی توسط بدهی ها ارزیابی می گردد، سودآوری شرکت رابطه عکس با این امر نشان می دهد.فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه 2
۱-۲- تشریح و بیان موضوع 3
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
۱-۴- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 5
۱-۵- اهداف تحقیق 6
۱-۵-۱- اهداف اصلی تحقیق 6
۱-۵-۲- هداف ویژه 6
۱-۵-۳- اهداف کاربردی تحقیق 6
۱-۶- سؤالات تحقیق 6
۱-۷- فرضیه‏های تحقیق 7
۱-۸- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی 7
۱-۸-۱- اهرم مالی 7
۱-۸-۲- اندازه شرکت 7
۱-۹- روش شناسی تحقیق 8
۱-۹-۱- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء 8
۱-۹-۲- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها 8
۱-۹-۳- شرح کامل روش گردآوری داده‏ها 10
۱-۱۰- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه 10
۱-۱۱- ساختار کلی تحقیق 10
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه 11
۲-۲- هزینه ها 12
۲-۲-۱- مدیریت هزینه 12
۲-۲-۲- ماهیت هزینهها 15
۲-۲-۳- طبقه بندی کلی هزینهها 16
۲-۲-۲-۱- هزینههای تولیدی 17
۲-۲-۲-۲- هزینه غیر تولید 17
۲-۲-۴- رفتار هزینه 18
۲-۲-۵- مفروضات اصلی الگوی رفتار هزینه 18
۲-۲-۶- انواع دیدگاهها درباره رفتار هزینه 19
۲-۲-۷- چسبندگی هزینه ها 20
۲-۲-۸- تاثیر چسبندگی هزینه بر پیشبینی تحلیلگران 21
۲-۲-۹- اهمیت چسبندگی هزینه در روشهای تحلیل حسابرسی 22
۲-۲-۱۰- دلایل چسبندگی هزینهها 23
۲-۲-۱۰-۱- انگیزههای شخصی مدیران 23
۲-۲-۱۰-۲- تصمیمات سنجیده مدیران 23
۲-۲-۱۱- عوامل موثر بر چسبندگی هزینه 24
۲-۲-۱۱-۱- پیشبینی مدیریت 24
۲-۲-۱۱-۲- شرایط اقتصادی 24
۲-۲-۱۱-۳- ویژگیهای شرکت 24
۲-۲-۱۱-۴- طرح های پاداش مدیران و چسبندگی هزینه ها 25
۲-۲-۱۲- عدم انعطاف پذیری هزینه ها 26
۲-۳- مبانی نظری ساختار سرمایه 27
۲-۳-۱- نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه 30
۲-۳-۱-۱- روﯾﮑﺮد ﺳﻨﺘﯽ 30
۲-۳-۱-۱- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻠﺮ 31
۲-۳-۱-۳- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن 32
۲-۳-۱-۴- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن اﯾﺴﺘﺎ 33
۲-۳-۱-۵- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن ﭘﻮﯾﺎ 34
۲-۳-۱-۶- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ 36
۲-۳-۱-۶-۱- ﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ 38
۲-۳-۱-۶-۱- نظریۀ نمایندگی 39
۲-۳-۱-۷- نظریه علامت دهندگی 40
۲-۳-۲- هزینه سرمایه 41
۲-۳-۲-۱- محاسبه هزینه اقلام خاص سرمایه 42
۲-۳-۲-۲- هزینه سرمایه سهام عادی 43
۲-۳-۲-۳- عوامل موثر بر هزینه سرمایه 44
۲-۳-۲-۳-۱- عوامل خارجی موثر بر هزینه سرمایه 44
۲-۳-۲-۳-۲- عوامل داخلی موثر بر هزینه سرمایه 45
۲-۳-۲-۳-۲-۱- کیفیت اطلاعات 45
۲-۳-۲-۳-۲-۲- سیاست تقسیم سود 45
۲-۳-۲-۳-۲-۳- سطح افشا 45
۲-۳-۲-۳-۲-۴- اندازه شرکت 46
۲-۳-۲-۳-۲-۵- نوع صنعت 47
۲-۳-۲-۳-۲-۶- نسبت بدهی 49
۲-۳-۲-۳-۲-۷- نوع فعالیت شرکت 49
۲-۳-۲-۳-۲-۸- رشد سود 50
۲-۳-۲-۳-۲-۹- نقدینگی 50
۲-۴- پیشینه تحقیق 50
۲-۴-۱- پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور 51
۲-۴-۲- پژوهشها داخلی 54
فصل سوم: روش‌ شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه 56
۳-۲- فرضیه‌های تحقیق 57
۳-۳- تبدیل فرضیه های پژوهشی به آماری 57
۳-۴- روش تحقیق 58
۳-۴-۱- قلمرو موضوعی تحقیق 59
۳-۴-۱-۱- قلمرو زمانی تحقیق 59
۳-۴-۱-۲- قلمرو مکانی تحقیق 59
۳-۵- گردآوری دادهها 59
۳-۶- جامعه آماری 60
۳-۷- نحوهی انتخاب نمونه آماری 60
۳-۸- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات وآزمون فرضیهها 61
۳-۹- آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون 62
۳-۱۰- خلاصه فصل 63
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده‌ها
۴-۱- مقدمه 64
۴-۲-آمار توصیفی 65
۴-۳- آزمون نرمال بودن داده‌های وابسته 65
۴-۳-۱- آزمون نرمال بودن برای اهرم مالی دفتری 66
۴-۳-۲- آزمون نرمال بودن برای اهرم مالی بازار 67
۴-۳-۳- آزمون نرمال بودن برای عدم انعطاف پذیری هزینه ها 68
۴-۳-۴- آزمون نرمال بودن برای سودآوری 70
۴-۳-۵- آزمون نرمال بودن برای اندازه شرکت 72
۴-۳-۶- آزمون نرمال بودن برای متغیر کنترلی (MTB) 73
۴-۳-۷- آزمون نرمال بودن برای متغیر کنترلی (Tang) 75
۴-۴- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها 77
۴-۴-۱- آزمون فرضیه اول، سوم و پنجم تحقیق (مدل اول) 77
۴-۴-۲- آزمون فرضیه دوم، چهارم و ششم (مدل دوم) 81
۴-۵- خلاصه‌ فصل 85
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه 87
۵-۲- خلاصه نتایج حاصل از پژوهش 88
۵-۲-۱- خلاصه نتایج حاصل از مطالعات نظری 88
۵-۲-۲- خلاصه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها 90
۵-۲-۲-۱- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی اول 90
۵-۲-۲-۲- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی دوم: 90
۵-۲-۲-۳- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی سوم 91
۵-۲-۲-۴- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی چهارم 91
۵-۲-۲-۵- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی پنجم 91
۵-۲-۲-۶- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی ششم 91
۵-۳- نتیجه‌گیری 92
۵-۴- محدودیتهای تحقیق 93
۵-۵- پیشنهادات تحقیق 94
۵-۵-۱- پیشنهادات کاربردی 94
۵-۵-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 94
فهرست منابع 96
ﻣﻨﺎﺑﻊ فارسی 96
منابع لاتین 97
چکیده انگلیسی 100

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,878
  •   بازدید امروز : 18,575
  •   بازدید هفته گذشته: 113,792
  •   بازدید ماه گذشته: 486,310