ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های بورسی

ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 104 صفحه


چکیده
گزارش مالی برای پاسخگویی به نیازهای تصمیم گیرندگان ارائه می شود. بر این اساس، به موقع بودن به عنوان یکی از ویژگی های اطلاعات در گزارشگری مالی شناخته شده است. به موقع بودن، اهمیت حیاتی برای بازارهای سرمایه دارد و به عنوان یکی از اجزای اصلی بازار سرمایه کارا محسوب می شود. انتشار به موقع اطلاعات باعث کاهش عدم تقارن اطلاعات ، مبادلات نهانی، شایعه ها و درز اطلاعات دربازار می شود برای انجام این هدف، گزارش های مالی بایدبرای اطلاع رسانی به موقع به تصمیم گیرندگان در دسترس باشد.هدف تحقیق حاضر ارزیابی و رتبه بندی و تعیین درجه اهمیت عوامل موثر بر به موقع بودن صورت های مالی که در این تحقیق شامل ارزش بازار،نسبت نقدینگی ،مدیریت دارایی،مدیریت بدهی،اهرم مالی ،اندازه شرکت وسودآوری می باشد. به منظور انجام پژوهش،صورت های مالی ۱۱۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال مالی ۱۳۸۱تا ۱۳۹۱ که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده ۸۰ شرکت انتخاب شده، مورد ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق ازروش آمار توصیفی برای طبقه بندی و تفسیر داده ها در جدول استفاد شد و سپس با استفاده از آزمون های کلموگروف-اسمیرنف و شاپیرو – ویلک، نرمال بودن توزیع متغیرها آزمون گردیدو نتایج نشان داد که داده ها نرمال می باشند.سپس از آزمون تحلیل عاملی و آزمون رتبه بندی فریدمن برای ارزیابی و رتبه بندی وعوامل موثر بربه موقع بودن استفاده شد. نتایج نشان داد که تمامی متغیر ها در به موقع بودن صورت های مای تاثیر مثبت دارد و تنها ارزش بازار تاثیر منفی دارد، نسبت نقدینگی به عنوان بیشترین تاثیر و درجه اهمیت عامل موثر و ارزش بازار به عنوان کمترین تاثیر ودرجه اهمیت شناخته شدند.
کلیدهای واژه: به موقع بودن ،ارزش بازار ، نسبت نقدینگی، مدیریت دارایی ،مدیریت بدهی،اندازه شرکت ، سودآوری،تحلیل عاملی


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصول پایان نامه 2
فصل اول کلیات تحقیق 2
۱- ۱ مقدمه 2
۲-۱ تشریح و بیان مساله 3
۳-۱ ضرورت انجام تحقیق 4
۴-۱ اهداف تحقیق 5
۵-۱ پرسش های تحقیق 6
۶-۱فرضیه‏های تحقیق 6
۷-۱روش شناسی تحقیق 7
۸-۱تعاریف عملیاتی واژه ها 7
فصل دوم: ادبیات تحقیق 9
۱-۲ مقدمه 9
۲-۲-مبانی نظری 9
۱-۲-۲- گزارش مالی 10
۲-۲-۲ مفاهیم نظری گزارشگری مالی 11
۳-۲-۲ خصوصیات کیفی اطلاعات مالی 12
۴-۲-۲ اطلاعات و اطلاعات مالی 13
۳-۲پیشینه موضوع و متغیرها 14
۱-۳- ۲ مبانی نظری ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی 14
۲-۳-۲ به موقع بودن صورت های مالی 20
۳-۳-۲ نسبت ارزش بازار به حقوق صاحبان سهام 22
۴-۳-۲نسبت نقدینگی 23
۵-۳-۲ مدیریت بدهی 25
۶-۳-۲ مدیریت دارایی 25
۷-۳-۲ نسبت سودآوری 26
۸-۳-۲ اهرم مالی 28
۹-۳-۲ اندازه شرکت 29
۴- ۲ تحقیقات نظری 30
۵-۲ پژوهش های پیشین 32
۱-۵-۲ تحقیقات خارجی 32
۲-۵-۲ تحقیقات داخلی 43
۳-۵-۲ خلاصه پژوهش های خارجی و داخلی 47
۶-۲ مدل مفهومی تحقیق 53
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 54
۱-۳مقدمه 54
۲-۳روش کلی تحقیق 55
۳-۳تعریف جامعه آماری 56
۴-۳ حجم نمونه و روش نمونه گیری و دلیل انتخاب 56
۵-۳روش گردآوری داده ها و کاربرد آن 57
۶-۳ ابزار تحقیق و کاربردآن 57
۷-۳روش های و ابزار تحلیل داده ها 58
۸-۳مدل تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها 61
فصل چهارم: یافته های تحقیق 63
۱-۴مقدمه 63
۲-۴ توصیف نمونه آماری 63
۳-۴ توصیف یافته ها 65
۱-۳- ۴آمار توصیفی 68
۲-۳-۴آزمون نرمال بودن داده ها 69
۴-۴ شناسایی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی 70
۵-۴ ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی 72
۶-۴ رتبه بندی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی 74
۷-۴ تعیین ساختار سلسله مراتبی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی 76
۸-۴ جمع بندی 76
فصل پنجم: خلاصه،نتیجه گیری و پیشنهادات 79
۱- ۵ مقدمه 79
۲-۵خلاصه یافته ها 79
۴-۵نتیجه گیری 82
۵- ۵ محدودیت های تحقیق 83
۶-۵پیشنهاد های تحقیق 84
منابع و مآخذ 85
منابع فارسی 85
منابع لاتین 88
منابع اینترنتی 90
چکیده لاتین
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09010633413 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,984
  •   بازدید امروز : 760
  •   بازدید هفته گذشته: 158,321
  •   بازدید ماه گذشته: 502,110