بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های بورسی

بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 104 صفحه


چکیده:
در قرن حاضر شدت رقابت و پیچیدگی ها و عدم اطمینان های ناشی از آن موجب شده است تا مدیریت شرکت ها نسبت به صرف منابع مالی و غیرمالی خود حساس تر باشند و تمام سعی شان این است که منابع را در جایی صرف کنند که برای شرکت ایجاد ارزش کند. یکی از فعالیت هایی که برای شرکت ها ارزش ایجاد می کند، فعالیت های بازاریابی و تبلیغات است. با توجه به اهمیت تبلیغات و بازاریابی در عرصه رقابت بازار محصول و رابطه ای که می تواند با میزان فروش شرکت ها داشته باشد، هدف این پژوهش نیز بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری آن شامل داده¬های ۸۰ شرکت برای دوره ۸ ساله(۱۳۸۴-۱۳۹۱) است. از تحلیل های آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه¬های این پژوهش در سطح خطای ۵% استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین هزینه تبلیغات و فروش رابطه مثبتی وجود دارد و هنگامی که هزینه های تبلیغاتی افزایش می یابند، فروش نیز افزایش می یابد. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد که هنگامی که رقابت در بازار محصول افزایش می یابد، تاثیر هزینه های تبلیغاتی در فروش نیز افزایش می یابد.
واژگان کلیدی: رقابت بازار محصول، تمرکز بازار، تبلیغات، فروش.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق 1
۱-۱- مقدمه 1
۱-۲- شرح و بیان مسأله 2
۱-۳- اهداف انجام تحقیق 3
۱-۴- ضرورت انجام تحقیق 4
۱-۵- فرضیه های تحقیق 4
۱-۶- روش انجام تحقیق 4
۱-۷- جامعه آماری و روش نمونه گیری 5
۱-۸- روش گردآوری اطلاعات 5
۱-۹- قلمرو تحقیق 5
۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 5
۱-۱۱- تعریف واژه ها و اصطلاحات 7
۱-۱۲- خلاصه فصل 8
فصل دوم: ادبیات و پیشینه موضوع تحقیق 9
۲-۱- مقدمه 9
۲-۲- مفاهیم مرتبط به بازار محصول 10
۲-۲-۱- ساختار بازار 10
۲-۲-۲- انواع بازار از نظر درجه رقابت 10
۲-۲-۲-۱- بازار رقابت کامل 10
۲-۲-۲-۲- بازار انحصار کامل 11
۲-۲-۲-۳- بازار انحصار چند جانبه 12
۲-۲-۲-۴- رقابت کورنو 13
۲-۲-۲-۵- رقابت برتراند 13
۲-۲-۲-۶- وضعیت تبانی در بازار چند قطبی 14
۲-۲-۲-۷- وضعیت رهبر و پیرو 14
۲-۲-۲-۸- وضعیت جنگ قیمت 14
۲-۲-۳- بازار رقابت انحصاری 14
۲-۲-۴- تمرکز بازار 15
۲-۲-۵- قدرت بازار 16
۲-۲-۶- شاخص‌های قدرت بازار 17
۲-۲-۶-۱- شاخص لرنر 17
۲-۲-۶-۲-شاخص هر فیندال- هیرشمن 17
۲-۲-۶-۳- کیو توبین 18
۲-۲-۶-۴- شاخص بون 19
۲-۲-۷- جایگاه رقابتی محصول 20
۲-۲-۷-۱- استراتژی وخط مشی تعیین جایگاه 22
۲-۲-۷-۲- تجزیه و تحلیل و تعیین جایگاه رقابتی محصول 22
۲-۳- تبلیغات 23
۲-۳-۱- مفاهیم و تعاریف تبلیغات 24
۲-۳-۲- تبلیغات و بازاریابی 26
۲-۳-۳- ارتباط بین رفتار خریدار، بازارایابی و تبلیغات 27
۲-۳-۴- مخارج تبلیغات و ارزش بازار 29
۲-۳-۵- تأثیر تبلیغات بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری 33
۲-۳-۶- تبلیغ اینترنتی 37
۲-۳-۶-۱- روش های تبلیغ اینترنتی 38
۲-۳-۷- نگرش نسبت به تبلیغات 39
۲-۳-۸- بازدهی بازاریابی و تبلیغات 39
۲-۳-۹- شدت تبلیغات و سودآوری 40
۲-۳-۹-۱- شدت تبلیغات و فروش 41
۲-۳-۱۰- روش های ارزیابی اثربخشی تبلیغات 41
۲-۳-۱۰-۱- سلسه مراتب تأثیرات 42
۲-۳-۱۰-۲-تشریح و طبقه بندی متغیرهای تبلیغات در سلسله مراتب تأثیرات 42
۲-۴- ادبیات نظری تبلیغات، تمرکز و سودآوری 43
۲-۵- مروری بر پژوهش¬های پیشین 48
۲-۵-۱- پژوهش های خارجی 48
۲-۵-۲-پژوهشهای داخلی 50
فصل سوم: روش اجرای پژوهش 53
۳-۱- مقدمه 53
۳-۲- نوع پژوهش 54
۳-۳- فرضیه‌های پژوهش 54
۳-۴- جامعه و نمونه آماری پژوهش 54
۳-۵- قلمرو پژوهش 54
۳-۶- روش جمع‌آوری اطلاعات 55
۳-۷- الگو و سنجش متغیرهای پژوهش 55
۳-۷-۱- الگوی پژوهش 55
۳-۸- متغیرهای پژوهش و معیارهای سنجش آن‌ها 57
۳-۹- آزمون‌های آماری مورد استفاده در این پژوهش 59
۳-۹-۱- آزمون مانایی 60
۳-۹-۲- آزمون F لیمر 61
۳-۹-۳- آزمون هاسمن 62
۳-۱۰- فروض مدل رگرسیون خطی 62
۳-۱۰-۱- ناهمسانی واریانس 63
۳-۱۰-۲- عدم وجود خود همبستگی، بین اجزا اخلال 63
۳-۱۱- خلاصه فصل 64
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه یافته ها 65
۴-۱- مقدمه 65
۴-۲- آمار توصیفی 66
۴-۳- مفروضات مدل رگرسیون 67
۴-۳-۱- آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها 67
۴-۳-۲- آزمون عدم ناهمسانی واریانس باقیمانده ها 68
۴-۴-آزمون مانایی متغیرها 68
۴-۵- آزمون فرضیات 68
۴-۵- ۱- آزمون فرضیه اول 68
۴-۵-۱-۱- تعیین نوع داده های ترکیبی 69
۴-۵-۱-۲-مفروضات مدل رگرسیون 69
۴-۵-۱-۳-آزمون مانایی متغیرها 70
۴-۵- ۲- آزمون فرضیه دوم 71
۴-۶- خلاصه فصل 73
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 74
۵-۱- مقدمه 74
۵-۲- نتیجه گیری 75
۵-۳- محدودیت‌های پژوهش 75
۵-۴- پیشنهادهای پژوهشی 76
۵-۴-۱- پیشنهاد‌های مبتنی بر نتایج پژوهش 76
۵-۴-۲- پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی 77
۵-۵- خلاصه فصل 78
منابع 79

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09010633413 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,984
  •   بازدید امروز : 6,366
  •   بازدید هفته گذشته: 163,927
  •   بازدید ماه گذشته: 507,716